Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1811

Den 12. Marts 1811.  Spatzerede fra Kl. 12½ til Kl. 2½ i Soel-Skin paa Gaderne og Volden, var ved Reysenstens Bolværks Vagt. Saa 4 der havde druknet sig, som laa i den lille Bygning mod Langebro, var ude over denne Bro for at nyde Foraars-Solen. Var og hos Andersen for at Leye Bøger af hans Bibliotek for 1 Mark.

Den 14. Marts 1811. Var atter ude at spatzere. Saa der nu laa 7 Druknede.

Studiosus Grundtvig

Den 14. Maj 1811. Var om Formiddagen fra 12½ til 2½ uden Vesterport og i Friederichsbergs Alleer, hvor  Træerne stod i Spring, men ey endnu udsprungen. Om Eftermiddagen var i St. Nicolai Kirke.

Den 15. Maj 1811. Onsdag Formiddag hørte den bekiendte Studiosus Grundtvig prædike for biskoppen i Trinitatis Kirke, da han nu skulle være Kapellan hos sin Fader, man sagde han var tungsindig og sværmisk beskyldte alle Præster for ey at prædike det sande Guds Ord. Han var ellers poet og havde talenter; han prædikede meget orthodoks. Biskoppen var der ikke, man sagde han havde forglemt det. Hele Kirken var fuld især alle Mandfolke-Stolene paa Gulvet, som det syntes mest af Studenter og endel præster.

Kl. 10 Formiddag hørte en Nattergal slaa i lille Helliggeiststræde hos en Guldsmed, var der om Aftenen igien, da den slog lidet eller intet, saa det synes den i bur havde forandret sin Natur.

Kaperen Schiønning

Den 9. Juni 1811. Hørte Biskop Balle til Aften-Sang i Vartov Kirke, som endnu prædikede i den form, han ville have Liturgien indført. Der var kuns faa tilhørere og af ingen Betydenhed. Weisvoigt var her om Eftermiddagen og til Aften, de var alle og hos min Broder om Eftermiddagen. Hørte en Kiøbmand Schiønning fra Flekkefjord i Norge (som var en af Procurator Schiønnings Børn i Vordingborg) havde ved en Caper han holdt, taget et Engelsk Coffardie-Skib under Nordamerikansk Flag, hvis landning var vurderet for 270.000 stück von achten, og som han vurderede for 6 Tønder Guld her og der over, han havde lovet sin advokat Klingberg 10.000 Rigsdaler, om han kunne vinde processen til dens kondemnering. Fik i Dag den første rose for i Sommer af Helene.

Den 13. Juni 1811. Giorde ommeldte Kiøbmand og Lieutenant Schiønning Visit hos os om Formiddagen, som vi ikke havde set i 29 Aar, som et Barn i Vordingborg. Han gik med Felttegn og Søe officersmundering, men med stadshauptmands baletter, var sektionschef og sagde sig iblandt at have 600 Mand at commandere i Norge. Holdt endnu en Caper i Norge, havde selv været en Tour med til Søes, hvor de havde faaet adskillige lag af en svær Engelsk Fregat, havde en air af en frisk Sø- og Krigsmand, og et godt Menneske, som det syntes, var gift og havde nylig opholdt sig nogen Tid i Jylland, hvor han og nogen Tid havde været hos hans Broder Præsten der, samt kiøbt sig en mølle i Jylland for 70 til 80.000 Rigsdaler. Han havde jaft Audientz hos Kongen, og der blevet naadig optaget, han ventede at vinde sin vigtige proces, endskiønt den ved første Instans skal være tabt. Bar. Slb. giorde Visit her samme Tid.

 

Den 24. Juni 1811. Var om Eftermiddagen i Gaarden no. 3 paa Kongens Nytorv og Hiørnet af Lille Kongens Gade, og saa Værelserne, hvor ieg som Barn havde boet 1743 og 1744, de var nu til møbelmagasin for snedker Didrichsen. Vandspringet var endnu i Gaarden, men lidet forflyttet, alt ellers lignenede, etc. Var paa Børsen, mødte Commandeur Pontoppidan paa Veyen dertil og talte længe med ham, spurgte hvor ieg boede og bad han maatte besøge mig, talte meget om det der var hændt ham, etc. Saa paa Børsen Mallets og Nyerops Kobbere.

 

Den 1.2.3. 5. August 1811. Lagde skrevne Papirer sammen til at indbindes i 20 især kvartbind, havde boginder Anton i Huuset i min Overværelse dertil, der begyndte i Dag d. 1.

 

Den 6.7.8.9.10. August 1811. Havde bogbinder Anton endnu i Huuset til manuskripternes indbinding. Han blev klar i Dag d. 10. Der var 18 i kvartbind, 1 i folio og 1 i oktav, alle i simpelt velsk  bind.

 

Den 13. August 1811. Var alle Weisvoigts her i Eftermiddag og spiste til Aften. Var med. Som og artillerilieutenant Fr. Nägler, der nu skulle forsættes til Helsingøer, hvor faderen var, begge frøkenerne Schiønningerne var her og. Ieg var om Eftermiddagen ved Nicolai Kirke, og om Aftenen i den Philosophiske Gang, etc. Ieg indtrad i Dag det 80 Aar.

 

Den 4. September 1811. Var fra om Morgenen Kl. 10 tillige med de andre en Tour uden for Vesterport, forbi Kakkelovensfabriquen, især for at se efter Værelser der, var og i Nærheden af Bakkehuset, satte os ind i en Pile Alle og spiste lidet. Var og i Friederichsberg Alle, hvorigiennem Kongen kom ridende i sit sædvanlige stærke trav. I den Brn. og hans Knr. vr. dr. og. Var siden inde hos restauratøren fra Schweitz, som og i densmukke Gaard no. 23, hvor Zitze Boden er unders, hvis skiønne Værelser i 2den Sal min Kone strax blev saa indtaget i, at vi lejede samme for i Vinter for 100 Rigsdaler med akkord, at om vi ville forblive der i Sommer kunne vi og, men da allene for Sommeren skulle give 300 Rigsdaler, som der stedse var gaaet af dem tilforn og endnu i denne Sommer. Vi kom hiem Kl. 2. Havde og været inde forbi Kakelovnsfabriquen omtrent lige for Linde Alleen paa et mindre Sted, men som aldeles ikke var passende, og dog skulle koste 300 Rigsdaler aarlig, da som bekendt Værelser til denne Vinter var stegen til en saa skammelig høj Pris baade uden og inde i Byen, der var gandske utrolig og mangfoldige ville blive husvilde. Om Eftermiddagen var vi atter i Huuset igien og giorde sidste aftale. det var et skiønt Sommerveyr i Dag. Frøken Nägler og min Datter var om Eftermiddagen paa Amager og saa det Borgerlige Artillerie manoeuvrere.

Den 5. September 1811. Giorde Major Nägler og hans Søn Visit her. Ieg skrev Kontrakt til Værelserne.

Den 6. September 1811. Saa Etatz Raad de Konig nu var død i 71 Aar. Ieg havde om Natten attak af atsme.

Den 7. September 1811. Saa en Komet temmelig stor og klar med et Svæv omtrent en Alen lang efter Øyensyn. Marie Christina observerede den først i vore Vinduer om Aftenen Kl. 9. Det var den bekiendte man saa for nogle Maaneder siden, som nu kom tilbage fra Solen. Den saas og mange følgende Aftener klart.

Den 8. September 1811. Hørte Clausen til Høymesse, Bull til Aften. Var i Kongens Have Eftermiddag og Aften.

Den 9. September 1811. Fik Brev fra slagter Svendsen, at han ikke kunne Leye Værelserne bort uden for 200 Rigsdaler om Vinteren og 200 om Sommeren, skrev ham til igien, at ieg blev ved den første Accord, og ellers ikke forlangte dem. I Dag var det 38 Aar siden den lille Peter blev født.

Den 10. September 1811. Saa Ritmester Bache i Nestved var død ligeledes den anden af de gamle Frøkener de Günthelberger.

Den 11. September 1811. Var paa Vesterbro ved Alleen Eftermiddage fra 5 til 6 og saa Tumas Fantasgorier eller Catoptri og Dioptri. Syne og brændende prospekter.

Den 12. September 1811. Eftermiddag var ude hos Casse i nogle Timer, men som var ikke hiemme, ventede tillige med flere efter ham, Frøken Nägler var med. Talte med hans Broder, hans Svigerinde, Frøken Fabritius de Tengnagel, Regiments-Qvarteer-Mester Troni, etc. Men han ventedes nu kuns sildig. Han havde skjult sig og ville stiæle sig bort. Gik igien.

Den 13. September 1811. Gik ieg om Eftermiddagen ud til slagter Svendsen paa Versterbro No. 23 og lejede 2de salsetager for 200 Rigsdaler om Vinteren og ligeledes om Sommeren, da Værelser mere i Byen næsten var umulige at faa. Der var en stor smuk Sal paa 3 Fag, en do. ligeledes paa 3 Fag, et Værelse paa 2 Fag, alle til Gaden, eller Veyen, med store ruder, et do. Værelse til Gaarden, stort Kiøkken med Pige-Kammer og Spise-Kammer, samt 3 Kamre ovenpaa til pulter, brænde, tørv, etc. Udsigten var over alt fortræffelig og landlig i hele Huuset. Tænkte at Leye Salen bort til Sommer for 100 Rigsdaler eller mere. Fik kontrakten tilbage med mig.

 

Den 18. September 1811. Underskrev kontrakten om Værelserne.

Den 20. September 1811. Spatzerede fra 12 til 3½ ad Gammel Kongevej uden Vesterport til den lange Pile Alle paa venstre Haand, som ligeledes løber til Valby, var noget inde i den mod Nellemands Gaard. Talte med en gammel Matros og hans Kone, der skar koste, ukendt, der havde kendt mig for mange Aar siden, og som fortalte mig adskilligt mig selv angaaende, etc. Hørte Etatz Raad Meinke var død   Aar.

 

Den 1. 2. 3. Oktober 1811. Udsøgte, lagde i Orden og sammenbandt Papirer til at flytte. Frøken d’Aubert var her i Formiddag d. 3.

Den 4.5.7. Oktober 1811. Affejede og nedpakkede Papirer og især Bøger i 8 store Sække, 2 Kister og 2 store kufferter.

Den 6. Oktober 1811. Hørte Brorsen om Formiddagen og Winter i Holmens Kirke om Eftermiddagen, han var ordineret kateket.

Den 9. Oktober 1811. Flyttede 2 læs og 3 dragter ud paa Vesterbro som kostede 12 á 13 Rigsdaler. Hr. Lund med Kone og 2 Børn kom i Eftermiddag Kl. 3 fra Odense her til Byen og logerede til min Broders. I Dag for 29 Aar siden var vores bryllupsdag. Ieg havde alt faaet alle mine Bøger og manuskripter udflyttet og sat i et Værelse, vi forud havde faaet. Min Kone ieg og Datter var alle til min Broders om Aftenen for at giøre de ankomne Reysende Visit, som vi nu ikke havde set i 14 Aar. Cousine Mad. Lund var bleven saa fed og bred, at det ikke var mulig at kende hende, var munter og veltilfreds, men ikke meget tilfreds med nu at skulle bo paa Landet. Hendes Søn med Kreidal der nu skulle til Academiet, og hvorfor Reysen var giort, var omtrent en Snees Aar, saa sygelig ud, men for Resten munter og levende, han var stærk i mathemathiken, selv i den højere mathemathik, ligesom han og var en god Musicus. Hendes Datter med Kreidal var en god Land-Huusholderske som hun med flid havde lagt sig efter, munter og behagelig. Hr. Lund var i sin bedste Alder, endnu ikke 50 Aar, hans Kald Sogne-Præst til Tommerup og Brylle menigheder i Fyn var et af de bedste over paa 2000 Rigsdaler aarlig i en dejlig Egn, god Præste-Gaard og have, ligsom og en skiøn præsteskov. Hans forrige Kald, residerende Kapellan til St. Knuds menighed i Odense, hvor han var vel lidt, havde han især i de sidste aaringer kunde bragt til 2000 Rigsdaler aarligt. De blev her i 8 a 10 Dage.

Den 11. Oktober 1811. Flyttede 2 Vogne Gods ud, ieg var derude, da det næsten var en Storm om Aftenen. Registrerede en Del Bøger til Auction hos Borhandler Beken.

Den 12. Oktober 1811. flyttede 2 dragter ud. Rentgjort i mit Kammer.

 

Den 22. Oktober 1811. Weisvoigts Datter , Frue Nielsen, Ingeborg var død om Morgenen...

 

Den 23. Oktober 1811. Gik om Formiddagen til Friederichsbergs have, mødte Dronningen, der mulig i Haven tillige med en Dame, men da ieg ikke kiendte hende, hilste ieg hende ikke, hun havde da den Grace at hilse først, ieg spurgte et Mandfolk, som kom strax efter, om han kiendte denne Dame, som da forsikrede mig om, det var Dronningen, ligesom ieg da og saa en Kongelig Lakaj som gik et temmelig Stykke bagefter. Kongen var og kommen ridende igiennem Haven ukendlig. Ieg gik op paa Bakken som vender ud til Christianshavn og Amager, hvor Udsigten er prægtig og satte mig der, hvor der nu var kommen mange Bænke, eller smukke Haugecanapeer. Talte paa Hiemveyen i Runddelen med en ung Kone med 2de smaa Børn, ved at sidde paa Bænk med dem, etc. Kom hiem Kl. 21, det var en smuk Dag med Solskin og stille. De fleste Blade af Alleerne var enten affalden eller gandske gule.