Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1748

Skoleskemaet

Fra Tiden Anvendt:

Alle Formiddage fra 10 til 12 blev informeret i Navigationen og skat-kammeret af Capitain Weggersløff.

Mandag, Onsdag og Fredag formiddae fra 8 til 10 blev informeret i tegningen af J. Fosie.

Tirsdag, Torsdag og løverdags Formiddage fra 8 til 10 hørte paa catekisation af Christendomsinformateren for de Cadetter som ikke havde været til Confirmation.

Tirsdag og Torsdag Eftermiddage fra 2 til 4 blev ieg af og til informeret i dantzningen.

Onsdags og Løverdags Eftermiddage fra 2 til 4 blev ieg fra martii Maaned af informeret i Geographien af Hr. Anthon Koth.

Mandag og Fredag Eftermiddage fra 2 til 4 exerceret ieg mig i mine Academisager, samt indførte hvad Stykker ieg havde regnet om formidddagen af Navigationen eller skat-kammeret, ligeledes naar det ibland kunde hænde sig, at nogle af ommeldte Informatores ikke kom.

Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Eftermiddage fra 4 til 6 exercerede ieg mig i Skrivningen.

Torsdag Eftermiddag fra 4 til 6 lærte ieg den Danske Ortographie.

Løverdag Eftermiddag fra 4 til 6 havde Cadetterne aldtiid Permition.

I Marts 1748 begyndte ieg at lære Geographien, Onsdag og Løverdag om Eftermiddagen fra 2 til 4 af Hr. A. Kooth.

Den ... Sejlede Cadet Fregatten Docquen tillige med de andre Fregatter paa hvilke vare følgende Cadetter

[Liste]

Holbergskuespil

I Vinter havde en Del af Søe-Cadetterne spillet Comoedier paa dansk mest af Holbergs, om Løverdags Aftninger. v.d. Maase spilte Eleonora i Fruentimmer Klæder, ligeledes Moth Peer Nille, Grolleov, Diderich MenschenSchreck, Friis, Leander, Falsen Hendrich, Fr. Kaas, Jeronimus, *Peter Günthelberg Arv, som han og spilte ret vel.

Theatret var paa øverste Etage i Kammer no. 4, paa høire Haand øverst i Krogen. Ingen fremmede fra Byen fik Tilladelse at komme ind. Ieg var der en Del Gange.

Den 28. Juni 1748. Om Aftenen fra 6 til 9 var ieg tillige med I.H. Helmich i det lyse Hull eller Vagten, han for forsømt Bøn, og ieg for forsømt Mynstring om Morgenen – Underofficer O.B. Sivers havde Vagt.

Maria besøgelsesdag var Cadet F.v Wilster til Confirmation i Slots-Kirken paa tysk.

Den 15. Juli 1748. Var min Moder og Søster i Visiter hele Eftermiddagen

Færdig med navigationsbogen

Den 26. Juli 1748. Fuldendte ieg min Navigations Bog paa 184 pag. in folio bestaaende af 40 kapitler, blev samme Dag henbaaret til Capitain Weggersløff for efter Sædvane at blive korrigeret.

Der var en stor Formørkelse i Formiddag i Solen, saa at endog Cadetterne derfor fik lov at gaa hiem fra Salen, dog var den ikke saa stor  som man havde ment den i hensende til Mørket skulle blevet, og man kunne ventet da 11/12 var formørket af Solen.

Da ieg gik hiem, havde Straa, og det og andet saadant som laa paa Gaden en slags anden farvet og foranderlig Couleur, man havde paa Taarnet kunnet set nogle af de største Stierner.

Fra 30. Juli til 2. Oktober 1748 var efterfølgende Officerer og Cadetter med Cadet Fregatten Docquen som var 2den Reyse.

[Liste]

Den 1. August 1748 fik ieg min Navigations Bog igien, hvor i befantes 30 Fauter, som blev rettet d. 1. og 2. August – samme Fauter var af ingen Betydenhed, Capitain Weggersløff sagde offentlig paa Salen, at han ikke nogen Tid  havde haft en saa korrekt, og vel indført Navigations Bog, og blev ieg fri med samme første Gang, som siælden hændtes, hvormed ieg kom adskillige forbi, som havde maattet giøre den om, man havde ofte nogle 100de Fauter.

Den 2. August 1748. Begyndte ieg at regne alle de Stykker, som findes i Claaas de Friises Hollandske Skatkammer, Navigationen angaande samt de 25 og 50 Eksamensstykker og at indføre det alt sammen i en Bog paa 210 pag. in folio, hvilket at indføre ingen tilforn paa Academiet havde giort, og ieg med nød fik Tilladelse til, da Capitain Weggersløff frygtede man skulle bruge den til at skildre efter, men som ieg forsikrede ikke skulle ske.

Den 13. August 1747. Med Moder og Søster i Visiter.

Den 24. September 1747. Med Moder og Søster i Visiter.

”Gid sure supper kaage”

Den 2. Oktober 1748. Kom Cadet Fregatten Docquen hiem.

Cadet I. Reiersen havde giort efterfølgende Vers paa Cadet Fregatten -dog næppe med denne, men med Fregatten Vesuvius udentvivl:

Vi Cadetter vi maae Liide
Men at alle Folk skal vide
til slig Kost ey vandt vi er

Gid at sure Supper kaage
Ud af Helveds heede Taage
For vor Kiære Hov Mester

Smørret harsk, vor Ost armeret
Ald Ting er Hov Mestereret
Selv han Fandens Mester er.

Skrevet samme bag paa en Tind Tallerken, med en Gaffel.

Den 10. December 1748. Var ieg første Gang til Skrifte, i Holmens Kirke hos Provst Hviid, og Cumuniserede d. 11.

Den 11. December 1748. Med min Moder og de andre.

Midt i December leverede mit Nytaarsstykke, tegnet og skatteret med Pen.

1748 havde ieg Tallene og Maanederne til den sorte Tavle paa Academiet at gemme, forandre og holde i Stand og dertil en Skuffe.