Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1783

Den 2. Januar 1783. Var Ritmester Bagge og Frue Lassen hos os, spiste til Aften. Bagge inviteret os til Ball i Morgen, 8 Dage, undskyldte os.

Den 9. Januar 1783. Formiddag, 3 dr. bl. f. rasen.

Den 10. Januar 1783. Var der et stort Ball lige over for os til Hoffs, bestaaende af    Personer. Lassens spiste hos os til Aften, min Kone Gd. sden. flr.

Den 12. Januar 1783. Var de smaa til Ball til Lassens, som var for de fornemste Børn i hele Byen. Frøken Gartz var der og.

Den 13. Januar 1783. Begyndte min Kone at tage Information paa Claveer af organisten Suur, 2 Gange om Ugen, 2 Timer af Gangen.

Den 27. Januar 1783. Var Præsten Grubbe her for at persuadere os til at komme til Ball overmorgen. Undskyldte os.

Den 28. og 29. Januar 1783 var her stort Ball i Byen. Man skiød med Canoner hele Natten til om Morgenen, blæste paa Trompeter ud af Vinduerne, Kongens og Kronprintzens Navn brændte i Illumination. Paa Kongens Geburtzdag blev Ballet, som var paa Apotheket, aabnet med en oration af Sogne-Præsten hr. Grubbe. Man dantzede til lys Dag.

Den 2. Februar 1783. Fik at vide, Comoedien Søe Officererne var bleven opført paa Hof Theatret d. 31. Januar og at der ikke havde været Sædler nok at faa. Ligeledes at Freden var slutet d. 20. Januar. Ritmester Bagge spiste her til Aften.

Den 5. Februar 1783. Skrev C.S. 3 folio Sider til.

Den 7. Februar 1783. Var de smaa om Aftenen og Natten til Ball hos Stephansens, som egentlig var et Børnebal.

Den 9. Februar 1783. Fik at vide, at Basballe var død d. 31. Januar og havde efterladt sig 16.000 Rigsdaler. Ligeledes, at Officererne ikke mere skulle bære Guld og Sølv men alene epauletter og Søe Officerer ligesom Landetatens bære røde og gule kokarder.

Den 12. Februar 1783. Begyndte de smaa at lære at Dantze af organist Suur to Gange om Ugen, 2 Timer hver Gang.

Den 14. Februar 1783. Fik at vide af Keil, at man sagde her i Byen, ieg skal have civil Betiening, som var kommen fra Næstved, og være Justitz-Raad.

Den 17. Februar 1783. Spiste Lassen her til Aften. Fulgte Frue Lassen hiem. Suur var her at spille. I Dag fyldte min Kone 28 Aar.

Den 19. Februar 1783. Skrev C.S. 3 Folio-Sider til.

Den 21. Februar 1783. Saa en svale, havde længe haft mildt Veyr. Hyazinterne kom op i Haven, stikkelsbærbuskene begyndte at springe ud, Karneol-Kirsebærrene stod i Blomster. Fru Lassen og Bagge spiste her til Aften. Den. 2 ung. K. 2 Dage.

Den 23. Februar 1783. Fik Brev fra Nägler og fik at vide, min Kones Broder, Carl Ludvig Nägler var bleven Page hos Kongen.

Den 25. Februar 1783.  Giorde min Kone Visit til Frue Bergs og Hr. Staals.

Den 26. Februar 1783. Min Kone til Frue Bruns, spiste der til Aften. Vi blev i Dag inviteret af Hoff til et Ball, som skulle være hos ham paa Søndag, undskyldte os, da de smaa blev bedt, men og undskyldt.

Den 27. Februar 1783. Var Frue Lassen her hele Dagen, spiste til Middag og Aften, hendes Mand var i Kiøbenhavn.

Den 2. Marts 1783. Var Ball til Hoffs, Bagge kom over til os derfra og fik her først at vide, han var bleven Esquadron-Cheff, uden at give nogen Pension, da han dog havde tilbuddet sig at give 400 Rigsdaler aarlig.  Den yngste Greve Rantzau skulle igien her være Premier-Lieutenant, Frue Lassen var her Eftermiddag og Aften.

Den 4. Marts 1783. Var Frue Lassen her hele Dagen, og Bagge tillige med om Aftenen. Saa Kobberstykkerne igiennem.

Den 5. Marts 1783. Skrev C.S. 3 Folio-Sider til.

Den 10. Marts 1783. Lod Plante ni unge valnøddetræer, fem i Gaarden og fire i valnødgangen, lod Valnødtræerne i Gaarden, etc. beskiære.

Den 12. Marts 1783. Giorde Greve Rantzau Visit her om Formiddagen, havde Brev til min Kone fra hans Kone. Fortalte hørt civil Betiening, sagde ieg havde mange Venner, at Hooglandt offentlig sagt, etc, ieg havde vist at have meget mod. Syntes heller ikke, ieg skulle flattere Guldberg, eller tage imod civil Betiening, men paastaa en honorabel Pension, etc. at nogle som tilforn havde været af andre Tanker nu frafaldt. At Eichsted offentlig havde talt i min faveur.

Den 14. Marts 1783. Spiste Rantzau og Lassens her til Aften. Havde varm Mad.

Den 15. Marts 1783. Rantzau her om Formiddagen, gik giennem Haven, Keil og Bagge var her om Eftermiddagen.

Den 17. Marts 1783. Var Rantzaus her Eftermiddag og spiste til Aften. Fortalte adskilligt om min Sag. At Guldberg snart klar, at man foragtet ham og især for min Sag, etc.

Den 18. Marts 1783. Bagge her om Formiddagen, læst Brev til R. Min Kone, ieg og de smaa spiste til Middag og Aften i Dag hos Rantzaus efter Invitation. Bagge var der om Aftenen, blev spilt quadrillie, Maanen var i Aften i en Time totalt formørket.

Den 19. Marts 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til. Rantzaus og Lassens spiste her til Aften. Proponerede min Kone renten af en Capital Skriftlig, hun svarede og Skriftlig, begge adskillige Gange, afslog det, proponerede det da for Marie Christine, afslog det og.

Den 21. Marts 1783. Spiste Rantzaus og Lassens her til Aften. Eftermiddag spatzerede i Haven og udenfor til Kirken.

Den 22. Marts 1783. Var Rantzau og Lassens her Eftermiddag og drak Caffe.

Den 24. Marts 1783. Spiste min Kone, ieg og de smaa efter Invitation til Rantzaus eller Lassens om Aftenen. Bagge var der og. Kiørte hiem Kl. 1. Spillede Quadrillie.

Den 25. Marts 1783. Spiste Rantzaus og Lassens hos os om Aftenen. Han havde faaet Brev at Dronningen var meget syg. Havde varm Mad. Hjem Kl. 1. Han proponerede igien min Kone en capital paa 5000 Rigsdaler at tage ruten af for de smaa og siden capitalen selv.

Den 26. Marts 1783. Spiste til Rantzaus eller Lassens til Aften, efter Invitation tillige med min Kone og de smaa. Skyggestykke. Kom hiem Kl. 1. Kaptajn L. Wulff var der og. Gav Lassens Pige 1 Rigsdaler drikkepenge. De smaa dantzede.

Den 27. Marts 1783. Morgen Kl. 8½ rejste Rantzau til Kiøbenhavn. Var her først, ieg var Formiddag til Lassen.

Den 30. Marts 1783. Spiste Lassens og Bagge her til Aften.

Den 2. April 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til og Nägler 1 do., havde chic. med byfogden om Brevet. Gav Ansøgning til Søe Commissariatet om mine endnu tilgodehavdende Penge.

Den 3. April 1783. Lod slaa lister for havestakitdøren med en lem paa, lod giøre to ny bede i Haven i Bue-Gangen. Lod kælderen rense, lægge Bro i duehuset, grave i Haven.

Den 4. April 1783. Lod ved to Mænd Mark- og Slotsgangen grave.

Den 5. April 1783. Ved to Mænd ligeledes Slotsgangen og Kaal-Quarteeret grave.

Den 7. April 1783. Var om Eftermiddagen hos Grubbe og talte med ham om at gaa i Kirke og tage ham til Skriftefader.

Den 7.8.9. April 1783. Lod grave i Haven, Blomster- valnød- Kiøkken, syre- og Jordbær-Qvarteererne, samt Valnødgangen og var Haven da saa vidt færdiggravet.

Den 8. April 1783. Ragede ieg alle de visne Blade sammen i Gangene og lod dem køre ud tillige med al Ukrudet.

Den 9. April 1783. Skrev C.S. tre Folio-Sider til.

Den 11. April 1783. Gik ieg og min Kone til Skrifte om Morgenen i Vordingborg Kirke, hos Sogne-Præsten Hr. Grubbe og cumuniserede efter Prædiken samme Dag, som der var brugelig. Var sidste Fredag i Fasten. Ieg havde da formedelst lange Skibs-Reyser og andre fortrædelige Forhindringer ikke cumuniseret i tre Aar og min Kone ikke i et Aar.

Den 13. April 1783. Fik Brev fra Søe Commissariatet, at de ikke kunne lade mig faa de mine endnu tilgodehavende Penge, saa gierne de end ville, men at ieg alene havde at indgive en Ansøgning derom til Cabinettet, da samme ville ske, men hvilket var langt fra mine Tanker. De foregav til Undskyldning at Beregningerne alt var sluttet. Læste i Dag den nye forandrede Comoedie Søe Officererne, etc. kaldet, saaledes som den var opført, og hvilken endnu var mere til min Fordeel.

Den 14. April 1783. Lod ved Rosenfeldts Gartner saa alle fornødne Kiøkkenurter i min Have. Satte selv en Del Jordbær.

Den 15. April 1783. Svigel, ey vel, aftappet stokke til ærter og bønner.

Den 16. April 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til.

Den 18. April 1783. Plantede fire bede Jordbær. LangFredag.

Den 19. April 1783. Var Bagge her, kom fra Kiøbenhavn, havde hørt hos Admiral Kaas paa Holmen, at ieg [blev] snart tilbagekaldet.

Den 20. April 1783. Var Bagge og Lassens her, den første spiste her til Aften. Ofret i Dag 1ste Paaskedag. Grubbe 1 Rigsdaler, 40 Skilling, Kapellanen Staal 1 Rigsdaler, rektoren 3 Mark, Klokkeren 3 Mark.

Den 22. April 1783. Fik at vide at Kreidal i de Dage var bleven Copist paa Rentekammeret, hans Broder som var yngre end han, var alt i Aaret 1780 taget til Vestindien og var Kateket der. Lod i Dag en Del Kartofler saa, som medtog næsten hele Slotsgangen.

Den 25. April 1783. Fik min Kone sin nye frok færdig med 3 silkeveste, en hvid, celedon, Couleur de chaire. Frokken af en smuk mørkebrun klæde. Kostede med en fin sort flosset Hat 22 Rigsdaler. Ieg fik et Skrivebord i Dag til at staa og skrive ved. Kostede 2 Rigsdaler.

Den 26. April 1783. Flyttede ind i mine Sommerkamre. Fik at vide i Dag, at Laurvig var død d. 10. og hans gæld betalt. Lærke, etc.

Tidligt forår – Schiønnings Kone falder i mosen

Den 30. April 1783. Var det en meget varm Dag. Hasseltræerne, Syrenerne, Stikkelsbær, Ribs, Jasminer, etc. var alt udsprungne og de fleste Frugttræers Knoppe aabnet sig, Karneol-Kirsebærrene havde alt længe blomstret, at det i Aar næsten var en Maaned Sommer førend sidste Aar.

Den 2. Maj 1783. Var med de smaa paa Kirke-Gaarden at se Jomfru Bryndels Begravelse. Min Kone kom og ville gaa alene over Sumpen ved Kirkeskoven paa Steenene, men gled ned og kom i den til op paa Livet, at ieg havde Møye ved at faa Ende op igien, hun blev gandske smusket, hentet de smaa ned, og gik strax hiem, da hun lagde sig, havde tilsat den ene Sko, men havde ingen Skade deraf. Om Eftermiddagen gik vi med Lassens en Tour i Kirkeskoven. Over samme Sump blev strax Dagen efter begyndt at giøre en Bro.

Den 4. Maj 1783. Fik at vide, at Geheime-Raad Thott offentlig havde sagt, min Kone havde faaet 300 Rigsdalers Pension. Men der var intet os cumuniseret. Bagge spiste her til Aften.

Den 5. Maj 1783. Allarm med min Kone, ey spiste. Madam Lassens, Keil, Eftermiddag.

Den 7. Maj 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til.

Den 9. Maj 1783. Var om Formiddagen til Lassens, da Kren Brud, Aften have Buchhaven fra Rosenfeldt. Var i Kirkeskoven med min Kone og de smaa, den nye Bro over Sumpen var da færdig.

Den 10. Maj 1783. Var Keil hos os og spiste til Aften. Fik i Dag at vide, at den gamle W. havde besværet sig over Rantzau og sat en Commission, Rantzau suspenderet paa 24 Timer.

Den 14. Maj 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til. Antog i Dag Stephansen til at informere de smaa i Skrivning, Regning og tysk, etc. om Formiddagen fra 10 til 11 og Eftermiddag fra 4 til 5, Onsdag og Løverdag Eftermiddag undtagen, da de dantzede.

Den 16. Maj 1783. Hørte Nattergalen første Gang i Kirkeskoven, kunne endog høre den i mine Vinduer. Tre slags frøer havde alt noget ladet sig høre, hvoraf Peder Oxes det ene, iblandt hvilke sidste var tre forskellige toner.

Den 17. Maj 1783. I Kirkeskoven med min Kone og de smaa, i samme var bleven en ny alle af asketræer anlagt, som bandt begge de smaa Skove sammen. En slangealle hugget igiennem Skoven, som gik Skoven rundt, at man kom til samme Sted, hvor den begyndte, men ikke var færdig endnu. En Del bænke var der og sat paa bekvemme Steder.

Den 18. Maj 1783. Eftermiddag kiørte ud til Orneskoven med Lassens, min Kone og de smaa. Talte med Funck.

Den 21. og 22. Maj 1783. Lod anlægge et ordentlig blomsterquarteer med græstørv og sand, udenfor Havestuen, af Rosenfeldts gartner. Plantede og saaede deri en Snees forskellige slags Blomster.

Den 21. Maj 1783. Hørte Nattergalen Kl. 12½ om Natten i min have i Kirkeskoven, en Del Fugle syntes som at ville efterabe ham, da han slog flittig, der vel var de saakaldede hans Horeunger. Skrev C.S. 1 Folio-Side til.

Den 21. Maj 1783. Havde Secretair Johannes Carlsen, Controlleur ved det Kongelige Assistenshus Bryllup med Madame Charlotte Margrethe Flensborg, født Leth, en Datter af salig Professor Leth.

Den 22. Maj 1783. Spiste Frue Bruun her til Aften, efter at have ladet sig melde. Var i Haven, fulgte hende hiem. Varm Mad.

Den 24. Maj 1783. Var Rantzau kommen her til om Natten Kl. 1. Var her om Formiddagen. Fortalte om havde sagt til Guldberg, etc. De Ulykker, trætte med, han foragtet(?).

Var her om Eftermiddagen igien og spiste her til Aften tillige med Lassens. Vi spatzerede om Eftermiddagen med ham i Kirkeskoven, de smaa og Lassens med.

Den 26. Maj 1783. Kom Jørgen Leth Schiønning til mig om Eftermiddagen Kl. tre fra Langebæk. Kiørte hiem om Aftenen igien.

Den 27. Maj 1783. Var begge Greve Rantzauerne og Lassens hos os om Eftermiddagen og spiste her til Aften. Spatzerede alle i Kirkeskoven. Den yngste Rantzau som var Premier-Lieutenant ved kavalleriet og laa i Næstved for det første, var fra samme Bye kommen hertil.

Den 30. Maj 1783. Var efter Invitation alle til Lassens og spiste der til Aften. Spatzereede, etc. Grev Rantzau tog Lenes Skyggestykke.

Den 31. Maj 1783. Var den ældste Rantzau her Formiddag og Eftermiddag. Fortalte sin Sag. Lavede min Kone til Termin de 5 Tegn Klr. Fortalte at Admiral Hooglandt sagt offentlig, han er sket meget Uret. At C.F. Fontenay sagt, naar man ikke har det, man skal bruge, kan man ikke giøre andet end det som er sket. At Admiral Kaas sagt (Holmens Cheff), at dersom det havde været ham, havde han ikke kunnet giort andet, og altsaa ville haft samme Skiæbne som ieg. At en anden Admiral havde sagt, ieg havde  staaet paa saa farlig Sted som aldrig nogen Cheff stod, og adskilligt saadant. At ieg ville blive kaldt i mit No. igien, etc. Fortalte om Sakke og Rosencrone, Reventlow og Kaas, Blts banquer.

Rantzau opfordres til Duel

Den 1. Juni 1783. Var begge Greve Rantzauerne og Lassens her Eftermiddag og spiste til Aften. Rantzau havde faaet Brev i Dag at Hoffet saa det gierne, Sagen blev afgjort ved Duel. Saa i Dag i Aviserne, at Schult, Krog og J. Arenfeldt var blevne Contreadmiraler af 18. December og Thura, Kruse og H.H. Stibolt Commandeur-Capitainer af 5. Februar.

Den 2. Juni 1783. Spiste den ældste Rantzau og Madam Lassen her til Aften. Han fortalte, at han agtede at reyse til Lübeck for at duellere med Baron Wedell, som havde givet en libel i tryk om ham. Ieg raadede ham til at fordre ham for denne, altsaa vælge Vaaben og ikke gaa ud for Kaarde, men for Pistoler.

Den 4. Juni 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til. Ældste Rantzau spiste her til Aften.

Den 5. Juni 1783. Spiste den ældste Rantzau tillige med Lassens her til Aften. Ieg underskrev til vitterlighed, at han havde foræret Lassen en Gaard af omtrent 1000 Rigsdalers Værdi beliggende ved [tomt felt] og som skulle kaldes Rantzaus Gave.

Den 6. Juni 1783. Til Rantzaus og Lassens, spiste der til Aften. Talte med Kammer Herre Calmet der, som kom der til Aften. I Formiddag lod Bue-Gangene beslaa langs ad Siderne med Grandspirer, hvorved den blev meget bredere.

Den 7. Juni 1783. Rejste Rantzau Eftermiddag Kl. 6 til Lübeck for at afgøre Sagen med Pistoler, var hos os i Eftermiddag til han rejste. Lassen rejste med ham. Rantzaus sekundanter skulle være landraad Blyker, Kammer Herre og Ridder af Dannebrog og Oberst Spæt.

I Dag blev lagt Bro i Hønse-Huuset. Buegangene og espaliergangen skuffet. Hørte Nattergalen i Haven fra 9 til 11.

Den 9. Juni 1783. 2den Pintze-Dag. Var Madam Lassen og Jomfru Cramer her. Spiste her til Aften.

Den 10. Juni 1783. Lod al Ukrudtet slaa i Haven, Trappen til Marken sætte i Stand, valnødtræer binde.

Den 11. Juni 1783. Lod Plankeværket reparere, hønsehuset sætte i Stand med pinde, espaliergangen opbinde og beslaa med Granspirer, Madam Lassen og Jomfru Cramer spiste her til Aften. Spilte, Sang.

Den 13. Juni 1783. Lod grave 1 Qvarteer, Luge og Plante 300 grønkaalsPlanter. Slænge ærter, og en ny dør sætte ved havestuens Indgang for aftritterne. Madam Lassen og Jomfru Cramer spiste her til Aften. Hun spillede paa Claveer og Sang.

Den 14. Juni 1783. Lod rosengangene skuffe, lægge græstørv i fiirkant. Lod en stor Del Iord indtrille og lægge langs Muurene i Haven.

Den 15. Juni 1783. I Kirke, da der blev oplæst, at Besværgelsen ved Daaben skulle udelades, saa tre Børn blive døbt uden samme efter den nye Formular.

Den 16. Juni blev ieg ved Bedemanden bedt at følge Frue Petersen til Iorden, som var død, undskyldte mig.

Den 17. Juni 1783. Blev Frue Petersen begravet. Lysene, som blev givet til Kirken blev baaret foran af skolediscipler med bladkrave. Officererne i Byen fulgte. Jomfru Cramer var her i Dag at tage Afskeed og rejste i Dag til Fyn. Keil og Madam Lassen spiste her til Aften.

Den 18. Juni 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til. Fru Lassen spiste her til Middag

Den 20. Juni 1783. Spiste den yngste Rantzau her til Aften, varm Mad. Gav min Kone et skyggestykke, han havde taget af hende, han var kommen her til Byen i gaar fra Næstved for nu stedse at forblive her ved esqvadronen. Saa i Dag en meget stor snog i Gaarden, som alle hønsene kom om med skrigen og forfulgte, men dog ikke turde røre. Den udstak tungen og bestandig spillede med samme, uden Tvivl af Frygt.

Den 21. Juni 1783. Om Morgenen saa en stork i Engen uden for Haven. Dens lange og meget tykke næb ved Halsen samt dens smalle og lange Ben synes meget at vanskabe den. Den var meget hvid og alene bag til noget sort. Paa Halsen havde den lange og ligesom lidet krøllede fjer, der hang noget ned. Ieg observerede, den slugte store Stumper i sig, mulig Skrubtudser eller store Frøer. Dens meget store og tykke Næb, der synes at vanskabe den, synes tillige at kunne tiene den til et mægtigt Vaaben, til at staa sig imod store fjender med, naar den ville flyve syntes den først kuns at udstrække en Part af Vingerne, etc. I alle disse Dage havde den saaledes om Morgenen især opholdt sig i Engen.

I Aften Plantede ieg fem Levkøjer og fire spansk Peber og en af Buchhavens Nellikke-Rødder.

Den 22. Juni 1783. Var til Petersens at kondolere ham, Keil og Madam Lassen var her.

Den 24. Juni 1783. Var hos Grev O. Rantzau, som ved Uforsigtighed havde skudt sig selv i fodbladet med Hagl, Ritmester Funk og Amts-Forvalteren var der og. Ieg var og til Lieutenant Bergs.

Den 25. Juni 1783. Skrev C. S. 3 Folio-Sider til.

Den 27. Juni 1783. Spiste Lieutenant Grev O. Rantzau og Madam Lassen her til Aften.

Den 29. Juni 1783. Fik at vide at Interes. i en forsamling d. 20. gandske havde forkastet Kongens forslag, eller den saakaldede Cabinetz Ordre – at man havde talt stærkt imod, etc.

Den 1. Juli 1783. Morgen imellem 3½ og 4½ stærk Hovet-Piine.

Den 2. Juli 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til. Ritmester Bagge fra Præstø var herinde og spiste hos os til Aften.

Rantzaus duelhistorie

Den 4. Juli 1783. Efter at have hørt mange falske Efterretninger, at Rantzau var skudt, eller ihjelstukket, at de begge var blevne, eller blesserede, etc. Fik i Dag at vide, at Wedel alene var blesseret med Kugle i Hoften eller Underlivet, og Rantzau fejlte intet, etc. Færgemanden ville indspærre 2de af mine lofter i Dag, etc.

Den 6. Juli 1783. Kom Breve med Posten fra Lassen og Rantzau, at duellen havde været den 28. Juni om Morgenen Kl. 6 ved det Mecklenborgske, at Wedel var blesseret i Underlivet, og at Rantzau snart ventede sig her igien. Læste og Efterretning om Duellen i en tysk avis, at Wedel endelig havde villet med Kaarde, hvori han ikke ellers for sin Høyde havde Fordeel, men og mulig som en der nylig var kommet ud af fægteskolerne. At baade Rantzau og Wedel havde feylet det første Skud, at man havde villet arreteret dem alle, men Rantzau tillige med hans sekundanter havde hugget sig igiennem og kommet paa fremmed Grund, dog havde Rantzau derved tabt sin Hat, etc. O. Rantzau og Madam Lassen, samt Amts-Forvalteren der kom at giøre en Visit, spiste her til Aften. Var alle tillige med dem til Frøken Brun at giøre en Visit. Min Kone smgt Rantzau – ont.

Den 7. Juli 1783. Aften Kl. 8 kom Greve Rantzau hertil fra Lybeck, var gaaet fra Kiel til Søes. Nogle havde foranstaltet, at der blev skudt 9 Skud ved hans Ankomst. Han var hos os Kl. 10, fortalte, at Skuddet, saa vidt man troede, ikke var dødelig, men let ved forseelse kunne blive det, og som han og var af en slet legemskonstitution, havde Rantzau søgt Salvum Conductum. Kuglen tillige med en bukseknap, der ved Skuddet, da Kuglen traf paa den, var begge bleven i ham, men ved køringen faldet ud af ham igien.

Den 8. Juli 1783. Var F. Rantzau her Eftermiddag og Aften. Keil ligeledes.

Den 9. Juli 1783. Var Rantzau her ligeledes, havde faaet hemmelig Raad ikke at lade vide, hvor han opholdt sig, da man sagde Wedel var slet og ikke kunne leve.

Den 10. Juli 1783. Var Rantzau her Formiddag og Eftermiddag. Fortalte i Haven at Eichsted og alle saa vel af Admiralerne som andre der kiendte mig havde sagt, at det var en af de habileste Officerer Kongen havde, der kunne bruges til de allervanskeligste ekspeditioner, som der stedse havde været meget betroet og forrettet det vel. At Kronprintzen nu var meget paa min Side, etc. Var her til Kl. 10 om Aftenen. Næste Morgen Kl. 3 rejste han incognito til Møen, foregav først til Fyn og saa til Sverige. Hans forpagter ledsagede ham i Bondeklæder. I Aften var et Bondebryllup hos Møllmanns som var tæt hos os, de dantzede uden for vores Vinduer paa Gaden.

Den 13. Juli 1783. Søndag. Var om Formiddagen i Kirkeskoven, hørte vagtelen som meget slog sine sædvanlige Slag, tre ad Gangen, imellem 9 og 12.

Den 15. Juli 1783. Kiørte om Formiddagen Kl. 10 tillige med min Kone og de smaa til Langebæk, hvor Christian Schiønning, hans Kone og tre smaa, tillige med Anna Leth Schiønning var ankommen fra Kiøbenhavn d. 12. Spiste der om Middagen, kiørte hiem igien om Aftenen Kl. 9.

Den 16. Juli 1783. Skrev Major Nägler til. Havde faaet Brev fra ham samme Dag, at han om 14 Dage agtede at reyse til Kiøbenhavn for at søge om Afskeed, eller at blive forsat, eller faa en civil Betiening. Skrev og han havde styrtet med en Hest, dog uden at faa Skade. Hans yngste Datter havde været til Confirmation sidste Paaske.

Den 17. Juli 1783. Var Christian Schiønning tillige med hans Kone og tre Børn og Anna Leth Schiønning hos os igien. Kom om Formiddagen og spiste hos os Middag og Aften. Spatzerede i Kirkeskoven. Drak Caffe og The i Haven. Kiørte hiem Kl. 9.

Den 18. Juli 1783.  Var marked her. Min Kone og de smaa var til Frue Bruns.

Den 19. Juli 1783. Var Greve Rantzau hos os om Formiddagen efter i gaar aftes at være kommen fra Møen, da Wedel nu var uden fahre.

Den 20. Juli 1783. Søndag. Var Greve F. Rantzau, Frøken Gartz (en Datter af esquadronchefen Oberstlieutenant Gartz, her) og Madam Lassen hos os om Eftermiddagen og spiste hos os om Aftenen.

Den 21. Juli 1783. Spiste Greve F. Rantzau hos os til Aften. Var med. Bad mig om ieg ville skrive et Dusk takkebrev her hen til General Eichsted, da han og var det duske saa mægtig. I Eftermiddag var det en overmaade stærk Torden, et Slag var som et Canon-Skud og udentvivl slog ned.

Den 22. Juli 1783. Spiste begge Rantzauerne her til Aften tillige med Lassens. Baronesse Knuth var her om Formiddagen hos de smaa. Leverede Rantzau Brevet, var vel fornøyet dermed.

Petersværft

Den 23. Juli 1783. Kiørte atter efter Invitation i Jørgen Leth Schiønnings Vogn, som hentede os Kl. 8½ til Langebæk, min Kone og de smaa med. Spiste der om Middagen. Om Eftermiddagen kiørte og gik alle igiennem Tiørnehoveds Skov til det nye skibsværft, Johansen havde ladet anlægge ved strandbredden, hvor der ved bankestokken var 16 Fod. Et Skib var nylig bygget der og afløbet for faa Dage, som kunne 34 8pundige Canoner, der nu tom kuns stak 10 Fod, da det 1 Miil borte skulle over en Grund, hvorpaa kuns var 10 Fod. En Del Huse var bygget her, ingen reberbane, men saa nu en Del levendes ud, frem for 8 Aar siden ieg var der, da det var en øde strandbred. Hver Tømmermand havde sin have. Bygmester Høyer havde et smukt Hus der og have, drak The hos ham. Skibet som Skrog var solgt til det Asiatiske Compagnie og skulle endnu i Aar gaa til Ostindien.

Ieg gik derfra til Capitain Frydenreichs Gaard ved Langebæks Mølle og besaa den store have, ieg der havde set anlægge  for 11 Aar siden, og som havde nogen ligning efter de engelskes. Kiørte hiem om Aftenen Kl. 8½, kom til Nyraad Kl. 10, hvor Kusken kiørte paa en Steen, at vognstangen gik i tu, som tog mod en Time bort, førend han fik samme i Stand, at vi først kom hiem Kl. 11½.

Den 24. Juli 1783. I stærk skændsmaal og Alarm med min Kone, at ieg Hd. bet.

Den 25. Juli 1783. Eftermiddag Kl. 2½ kom Jørgen Leth Schiønnning, Christian Schiønning, hans Kone og tre Børn og Anna Leth Schiønning til os fra Langebæk. Giorde alle Steffensen en Visit, var inde paa Slottet og saa ruinerne af det gamle Slot. Drak Caffe i Haven. De tog bort Kl. 8½, bad os komme til dem Tirsdag d. 29. da de rejste til Kiøbenhavn Dagen efter, men undskyldte os. Marie Christine bnge aft. trd. Sch.

Den 26. Juli 1783. Syg Dagen og især Natten. Havde faber Natten fra 10 til 1, stærk Mattighed, Hovet- og halspine, pulsen slog dobbet saa hastig som ellers, Smerte og Kulde over Ryggen. Næste Dag, næsten frisk igien. De smaa havde fremmede i Dag.

Den 29. Juli 1783. Var endnu den sædvanlige Taage, stærk, skrev om samme, og var det i Dag uagtet blæst en overmaade varm Dag. Det synes at være en stor kuriøsitet, at vi aldeles ingen oldenborrer havde haft i Aar. Ieg havde i det ringeste ikke fornemmet til nogle, andre havde heller ikke her og omkring i Egnen.

Den 30. Juli 1783. Var den ældste Greve Rantzau her om Eftermiddagen og spiste her til Aften. Var i Nat ankommen fra Falster, hvor han i nogen Tid havde været hos General Classen.

Den 2. August 1783. Var Frue Calmette her hele Eftermiddagen. Grev F. Rantzau var her og, spatzerede i Kirkeskoven, etc.

Den 3. August 1783. Brev fra Aaskov, hvori fra Guldberg var forslaget om toldcontrolleur eller anden god Betiening. Fik ligeledes Brev fra Linde, at Kongen givet mig 100 Rigsdaler af Particulairkassen. Fik og Brev fra Nägler, at han endu i Vinter tænkte at besøge os. Min Kone var i Eftermiddag med Frue Brun paa Rosenfeldt hos Calmettes.

Den 4. August 1783. Spiste min Kone paa Rosenfeldt hos Calmettes. Hjem Kl. 12.

Den 5. August 1783. Spiste min Kone og de smaa om Middagen til Rantzau og Lassens, hvor Frue Calmette og var, om Eftermiddagen var de kørendes til Græsbjerget. Ieg havde undskyldt mig. Hjem Natten Kl. ½1. Ieg fangede i Formiddag i Gaarden en rovfugl med Hænderne, der havde nogle grumme kløer.

Den 6. August 1783. Atter bedt af Rantzau at spiste der om Middagen, hvor var fremmede, undskyldte mig. Skrev Christian Schiønning 1 folieside til i Dag. Min Kone skrev Ahk. 4 Folio-Sider til, etc. Grev Rantzau spiste her til Aften, var med. Ieg observerede i Dag et af de unge valnøddetræer ieg i Foraaret havde sat i Gaarden, der var kuns en god finger tyk, bar to valnødder, som baade for dets smalhed og at det nylig var sat, var en raritet.

Den 7. August 1783. Hørte ieg Formiddag og Eftermiddag Biskop Balle at eksaminere i Kirken. Vi havde i Dag en stærk Torden med styrtende Regn og Hagl.

Den 8. August 1783. Spiste begge Rantzauerne og Lassens hos os til Aften, varm Mad. Min Kone udlagt med R. Chal. Ieg fangede om Aftenen en flagermus i mit Kammer, som uden føde levede i en æske i 4 Dage, da ieg lod den flyve, den synes virkelig at høre til de 4-føddede dyr, endskiønt den er en nær skattering til de flyvende. Den er dannet med megen Skiønhed og Kunst. Bider og giver et fint skrig fra sig som en mus, men ikke saa stærk. Dens flyven er vild og uordentlig.

Den 9. August 1783. Spiste den ældste Rantzau her til Aften, alt godt igien.

Den 10. August 1783. Fik de 100 Rigsdaler fra Linde. Skrev Jørgen Leth til i Dag. F. Rantzau spiste her til Aften. Reprimd. min Kone. Saa af Aviserne at I. Gerner var bleven generaladjudant med commandeurs Rang.

Den 11. August 1783. Spiste Grev F. Rantzau her til Aften. Ieg allene med min Kone, sagde [ieg/hun var?] ulykkelig.

Den 12. August 1783. Spiste Rantzau her ligeledes til Aften.

Den 13. August 1783. Faldt lille Lene i Gaarden og slog hul i panden. Lod Schreiber hente at forbinde det. Ieg skrev Christian Schiønning 2 Folio-Sider til. Grev F. Rantzau spiste her til Aften varm Mad. Han fortalte sagt til G. at han tog nu til Vordingborg, hvor der var Capitain Schiønning, som han og havde giort ulykkelig, etc. With havde Bryllup i Aften, lys, etc. Ieg fyldte i Dag 51 Aar.

Den 14. August 1783. Ville Rantzau Reyse til Classens Bryllup. Havde raadt ham derfra. Fik exp. undervejs ikke, kom tilbage igien, spiste her til Aften.

Den 15. August 1783. Spiste F. Rantzau her til Aften varm Mad.

Den 16. August 1783. Havde General Clasen Bryllup med Baronesse Iseling, havde faaet prædicat at kaldes excellence, havde og ville været Baron, men da Bolt blev det ikke.

Den 17. August 1783. Fik min Kone Brev fra sin Broder, at han var bleven premierpage hos Kongen. Alle til Rantzau og Lassens i Dag.

Den 18. August 1783. Om Formiddagen Kl. 10 tog min Kone ud med Frue Lassens for at tage imod Grevinde Rantzau, som kom hertil, ved Vindbyholt, om Eftermiddagen Kl. 6½.

Den 19. August 1783. Var F. Rantzau og hans Frue, samt Lassen hos os om Aftenen. K.k til mig i mrg. som ey været hos mig 4 mdr.

Den 20. August 1783. Skrev Christian Schiønning 2 Qvart-Sider til. Min Kone og de smaa var til Rantzaus i Dag. Spatzerede. Var alle her om Eftermiddagen.

Den 21. August 1783. Spiste Rantzau og hans Frue samt Lassen her til Aften. Min Kone og Børnene havde kørt en lang Tour med dem. Spillede om Aftenen pilkespillet eller skrabnæse med det spil, ieg for over 30 Aar siden havde giort paa Fregatten Christiansborg, og hvoriblandt var alle skibsredskaber og værktøjer: Sav, Aarer, Ror, ansætter, Gewæhr, Flag, fritboer, vidsker, falkenterst, stige, Gaffel, Kniv, Kaarde, passer, etc.

Den 22. August 1783. Var ude med Rantzaus og hans Frue at seyle en Tour om Eftermiddagen. Bovtede os med contrair Vind et Stykke forbi Ore Skov Øen og Teglbrænderiet. Spatzerede siden alle en Tour til Kirkeskoven, gik over Kirke-Gaarden over Byen til Slottet, spiste der om Aftenen.

Den 24. August 1783. Søndag. Spiste Rantzau, hans Frue og Lassens her til Aften, havde varm Mad. Spatzerede til Færgegaarden om Eftermiddagen. Saa Kobberstykker om Aftenen.

Den 25. August 1783. Var Rantzau og hans Frue her om Eftermiddagen. Spatzeret til Rosenfeldt, de smaa med.

Den 26. August 1783. Spiste vi alle til Rantzaus om Middagen, hvor Kammer Herre, Hovmester Lindstov og var. Kiørte efter maaltidet igiennem Byen, Rosenfeldt ud til et skovhus 1 Miil borte og drak The. Grevinden, Fru Lassens, min Kone og ieg i en vis a vis, de andre red, spatzerede i Skoven, var paa Bakken ved strandbredden ved Grunden. Gik et Stykke ud i Vandet. Kom hiem Kl. 8½. Spiste der til Aften.

Den 26. og 27. August 1783. Lod brolægge i Gaarden ved alle Træerne, rendestene og overalt hvor endnu fejlte.

Den 29. August 1783. Var grevinden her hele Formiddagen i Haven, sagde tilkommende Ting ved kort, etc.

Den 30. August 1783. Var Rantzau her om Formiddagen og viste mig en Cabinetz Ordre, han havde faaet, at han et Aar, nemlig til 1. Juli 1784 skulle blive fra Hoffet og hovedstaden, ikke maatte søge nogen formildelse i dette. Den var ellers skrevet piqant og alene parapheret af Guldberg.

Den 31. August 1783. Fik Brev fra C.S. at A havde sagt aldrig set eller hørt et saadant Brev. At Wltd. og Heinrich drevet Sagen saa vidt, at Kronprintzen og hans hof Skyld deri. At gode tidender fra Vestindien og saadant var enfoldig snak.

Den 1. September 1783. Røstet ieg det Træ med de stra (?) Peer (?), i Dag kunne ikke se noget til taagen som ellers næsten hver Dag var.

Den 2. September 1783. Var Greve Rantzau, hans Frue og Lassens her, spiste her til Aften, varm Mad. Saa kobberstykker, etc.

Den 3. September 1783. Skrev C.S. fire Qvart-Sider til.

Den 4. September 1783. Bedet til Middag til Rantzaus, hvor Calmettes og var, ieg undskyldte mig, min Kone og de smaa var der.

Den 6. September 1783. Spiste min Kone paa Rosenfeldt om Middagen, hvor Rantzau og var. Lod i Dag lægge Bro uden for Vinduerne til Gaden omkring Huuset. Commandeur-Capitain Greve Reventlow kom i Aften, skulle have Bryllup med Frøken Rømeling.

Den 7. September 1783. Saa af Aviserne at J. Gerner var død.

Den 8. September 1783. Om Aftenen var en maar kommen op blandt hønsene, som meget skreg, men da ieg strax løb ned, slap en, han havde fat paa og retirerede han sig. Han var mørkebrun paa Ryggen, lys underneden, havde en rumpe saa lang, som han selv var, med lange Haar. Flygtede først op under taget, men derfra sprang dristig ned.

Den 10. September 1783. Skrev C.S. fire Qvart-Sider til.

Den 12. September 1783. Var Rantzau her, havde talt med Eichstedt, forsikrede [han var] min Ven og ikke sandt at Skyld i min Sag, som G. ville indbilde mig, havde meget spurgt, hvad ieg attraaede og forundret sig over, ieg ey forlænge siden var tilfredsstillet ved Cabinettet.

Den 14. September 1783. Brev fra C.S. at von Aphelen skulle deponere d. 15. Ieg havde sendte ham 10 Rigsdaler d. 3. dertil.

Den 15. September 1783. Var alt to klaser vindruer fuldkommen modne i Haven, hvilke hang nær ved en Muur. Forrige Aar blev slet ingen modne. I Dag og efterfølgende Dage lod Huuset udspække ud- og indvendig, lod selv kiøbe kalk og slaa.

Den 16. September 1783. Gik om Eftermiddagen til Kirkeskoven og siden til Orneskoven og langs ned ved Strand-Kanten. Var i Dag meget varmt at Solen brændte meget hed. Luften og Marken var opfyldt med spindelvæv.

Den 17. September 1783. Skrev C.S. to Folio-Sider til.

Den 19. September 1783. Var Kammer herreinde Calmette her om Eftermiddagen, som ofte havde været her i Sommer tillige med Frøken Cleno, hvilken sidste havde forlangt at være hos os i Vinter, men min Kone undskyldte sig for samme, da vi ey heller havde Værelser dertil.

Den 20. September 1783. Kom Grevinde Rantzau fra Næstved hvor hun og havde været i nogen Tid, var her til Kl. 4. Siden kiørte min Kone en Tour til Græsbjerget med hende. 

Den 22. September 1783. Kom min Kone igien til mig om Morgenen.

Den 23. September 1783. Spiste min Kone om Middagen paa Rosenfeldt. Var hos Grevinde Uzon om Aftenen og Natten som var meget slet af Gigt, besvimede og fantazerede.

Den 24. September 1783. Skrev C.S. to Folio-Sider til.

Den 26. 27. og 29. September 1783. Lod al frugten tage af Træerne i Haven.

Den 27. September 1783. Lod Huuset male udvendig efter udspækningen.

Den 28. September 1783. Gik om Morgenen Kl. 8½ til Rantzaus med min Kone, da grevinden skulle Reyse til Kiøbenhavn som min Kone havde lovet at geleide ind med, De rejste i Caret Kl. 9 ¼ . Ieg spiste om Middagen til Rantzau, som han havde bedt mig giøre hver Dag, imedens min Kone var borte, men undskyldte mig. Om Eftermiddagen i Kirkeskoven. Fik Brev fra C.S., i Dag at G. Moltke havde bedet ham gaa til hans Broder A. Moltke mig angaaende. Den 1ste havde ellers nu talt i en anden tone, og aldeles ikke turde nævne nogen Skyld. Giorde hr. Grubbe en Visit i Dag, som havde været meget syg af den Feber, her grasserer i Byen, og som havde været anstikkende.

Den 30. September 1783. Lod stengærdet rundt omkring min have reparere og sætte nye Steen, samt binde unge Træer. Skrev Nägler to Folio-Sider til i Dag. Ieg slog valnød ned i Dag, og afskar de næstsidste vindruer. Forærede Greve Rantzau og Frue Brun en Del.

Den 1. Oktober 1783. Skrev C.S. tre Folio-Sider til i Dag. Var bedt til Frue Bruns, undskyldte mig.

Den 2. Oktober 1783. Spiste tillige med de smaa hos Rantzau til Middag, da han selv kom og bad mig, var i Dag Soel-Skin, stille og varmt som en af de bedste Sommerdag. Oversatte af  af Fransk et Brev for Rantzau hans Del. angaaende.

Den 3. Oktober 1783. Kom Greve E.F. Rantzau til mig om Aftenen Kl. 6, da Keil og var her, da denne siden var gaaet tilbød førstmeldte mig 300 Rigsdaler aarlig saa længe han levede, sagde saadant skulle dø med ham, og at han var forsikret paa, ieg ville giort det samme ved ham, dersom ieg havde været i hans og han i mine Omstændigheder. Sagde tillige, han syntes ieg ikke skulle fetere Guldberg.

Den 4. Oktober 1783. Om Morgenen imellem 2 og 3½ stod ieg tre Gange op for at jage maaren bort, som var iblandt hønsene, da ieg hørte dem skrige, og som sad i stalden oppe under Biælkerne, havde dog første Gang bidt en høne, som han maatte slippe igien, men døde strax efter, men en liden kylling fik den med. Slog en Mængde valnødder ned i Dag igien, observerede en havde 7 i klump, nogle med 6, 5, en Haab med 4, 3. Nogle saa med den grønne skal om, meget akkurat som pærer, med en dalning ned med sort, som byldemorer. Nogle faa var meget smaa, som smaa nødder, nogle lange og meget smalle, etc. Observerede og i Dag et stort rosentræ, som blomstrer først i Juni, nu igien at blomstre, havde en Mængde store knopper, hvoraf en Del halv udsprungne. Samme Roser er kuns smaa og næsten ligner store nelliker, men fulde af blade, ser meget smukke ug. Og synes at kunne kaldes majroser, da de i milde Foraar gierne kan florere sidst i denne Maaned.

Om Eftermiddagen Kl. 5 kom min Kone fra Kiøbenhavn igien. Havde reyst med Rantzaus Vogn tilbage igien til Kallehauge Færge, hvor Jørgen Leths Chaise havde afhentet hende hertil. Logeret hos min Broder i Kiøbenhavn. Talt med Skiønning Andersen, Madam Classen, Toe, etc. Ligeledes A. etc.

Den 5. Oktober 1783. Fik Brev fra C.S., at talt med J. Mtk. som havde været meget artig, talt om civil, bedt tale med hans Broder. Rantzau og Lassens spister her til Aften.

Den 6. Oktober 1783. Inqvireret i Byen, her og. Rantzau spister her om Aftenen.

Den 7. Oktober 1783. Var marked her i Byen. Capitain Wulff var her og giorde Visit. Vi spiste til Rantzaus om Aftenen.

Den 8. Oktober 1783. Skrev C.S. tre Folio-Sider til. Begge Rantzauerne og Lassens spiste varm Mad her til Aften.

Den 9. og 10. Oktober 1783. Spiste atter Rantzau her til Aften. Fortalt hvad hans Broder havde sagt.

Den 11. Oktober 1783. Spiste atter Rantzau her til Aften. Viste mig Brev fra Guldberg, Europas Øy, etc.

Den 12. Oktober 1783. Spiste vi til Rantzaus eller Lassens om Aftenen, den yngste kom for at hente mig. Fik at vide i Dag at von Aphelen havde faaet bedste Characteer, og en af de første, som var bleven opraabt.

Den 14. Oktober 1783. Spiste Rantzau her til Aften.

Den 15. Oktober 1783. Spiste Rantzau her til Middag og Aften. Skrev C.S. 2 Folio-Sider til i Dag.

Den 16. Oktober 1783. Rejste Rantzau Morgen Kl. 10 til Jægersborg, var her først. Ieg gik med min Kone til stamgodset Rosenfeldt i Formiddag, som er ¼ Miil herfra. Saa Haugen, lystskoven derved, bygningerne, etc. Hvilket alt for nogle Aar siden er opbygget af Baron Iseling, og nu tilhører hans Svigersøn, Kammer Herre Calmette, etc. Gik over Marken dertil, kom hiem Kl. 3½. Var en overmaade smuk og varm Dag. Havde været til Lassens Formiddag. Skændsmaal pa Veyen med min Kone.

Den 17. Oktober 1783. Flyttedag. Flyttede trompetterens ud af min vaaning, og en snedker ind igien. Trompetteren var for nogle Uger siden død i Køge.

Den 19. Oktober 1783. Spiste Keils og Lassens her til Aften. Fik i Dag en ny brandstige, 13 Alen lang, ieg havde ladet giøre.

Den 20. Oktober 1783. I stærk skændsmaal med min Kone.

Den 21.  22. og 25. Oktober 1783. Lod opmure to udskudte mure i vaaningen, og udspække og hvidte overalt.

Den 22. Oktober 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til og Nägler 1 do. I Aften flyttet ind i vinterstuen, nemlig i mit Sovekammer til Gaden og Gaarden.

Den 26. Oktober 1783. Spiste Keil her til Aften. Lassens var her og.

Den 29. Oktober 1783. Skrev C.S. 2 Folio-Sider til og Skiønning Andersens 1 do. Lassens spiste her til Aften varm Mad, gl. Gs.

Den 30. 31. samt 1. 3. og 4. November 1783. Lod lægge et bredt Fortoug uden for Huuset paa Gaden til Slottet, i lige Linie med min vaaning.

Den 2. November 1783. Var i Kirkeskoven efter Prædiken. Skoven havde endnu over det halve løv og var en smuk Dag.

Den 5. November 1783. Lod grave kartofler op. Fik 1½ skæppe.

Den 8. og 9. November 1783. Brev fra C.S. at Numsen faaet Afskeed fra Kammeret, etc. Fr. Ask. at min Kone nu Pension, etc.  Saa i Aviserne at Capitain E. Stibolt og Herbst, Capitain-Lieutenant L. Fischer, Kofod, Løvenørn, Kriger, var blevne generaladjudanter i Søe Etaten, som alle uden Herbst havde været i Fransk Tieneste. Madam Lassen som noget havde været syg fantazerede i Aften og blev sendt Bud efter Doctor La Fond i Næstved.

Den 10. November 1783. Giorde Doctor La Fond fra Næstved os Visit, i Dag lagde ieg første Gang i kakkelovnen.

Den 11. November 1783. Begyndte min Kone at slagte. 10 Lispund, 7½ Pund.

Den 12. November 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til.

Den 15. November 1783. Begyndte om Eftermiddagen at faa Tand-Piine, ørepine, Hovet-Piine, Piine i tindingen og kindbakken, altsammen i venstre Side, pinen i tænderne varierede i dem alle over og under i samme Side, hvorved en stor Haab slim bestandig løb fra dem, og vedvarede til d. 24. imod aftenne. Et par Nætter og nogle halve Dage, dulmede smerterne, for Resten var de næsten bestandig i større eller ringere Grad med megen Tid imellem. Paroxysmerne varr ofte utaalelige, de rette stærke begyndte med en stærk benovelse og klammen for Brystet, en hastig og stærk puls, en flyvende Heede over Hovedet, med stærk Hovet-Piine, dernæst tindinge og ørepine, tillige med Tand-Piine, etc. d. 21. om Aftenen, Natten og Dagen efter var den meget stærk. D. 23. allerværst især mod Aftenen utaalelig. d. 18. medicinerede ieg. d. 22. Aften brugte fodbad, men intet syntes at kunne hjælpe. Havde 2de Gange tilforn haft saadant, med 7 á 8 aars Tid imellem hver Gang. Brugte og tobaksblade at lægge paa, koldt Vand, etc.

Den 16. November 1783. Giorde den yngste lieutenent Rantzau et stort Tractement, hvortil Officererne og de fornemste af Byen var, var inviteret dertil, men havde undskyldt mig. Saa af Aviserne at A. Stibolt var bleven Kammer Herre.

Den 21. November 1783. Døde den berømte Du af slg. Lgte i M.C. bu:gng.

Den 26. November 1783. Skrev C.S. 2 Folio-Sider til. Saa i den Hamborske Avis, at oberslieutenant Brun tillige med nogle andre var bleven Oberst af kavalleriet.

Den 3. December 1783. Skrev C.S. 2 Folio-Sider til.

Den 5. December 1783. Bal til Hoffs, hvortil boe Svende, Skriverkarle, apotekersvend var, Obrist Lieutenant Gartz fuld, faldt og slog sit Ansigt i 4 Clurer.

Den 6. December 1783. Eftermiddag Kl. 3 kom Greve RF. Rantzau fra Kiøbenhavn, spiste til Aften hos os, varm Mad.

Den 7. December 1783. Fik Brev fra C.S. i Dag, at hans Kone var kommen i Barselseng d. 30. November om Morgenen med en Søn, som ha havde i sinde at lade kalde Niels Leth, da samme Navn var uddød i Familien. Meldte og han havde talt med Schak Ratlou om min Sag, som havde givet anslag paa Guldberg, sagt de andre sad som stokkeMænd. Men naar man gik til ham ville det lykkes, etc. Rantzau hos os hele Eftermiddagen.

Den 9. December 1783. Var Frøken Gartz og Greve Rantzaus hos os hele Eftermiddagen og spiste her til Aften.

Den 10. December 1783. Skrev ieg C.S. 2 Folio-Sider til. Min Kone skrev Kongen og G. til.

Den 11. December 1783. Gik der Vogn til Næstved efter Doctor, da Greve Rantzau var syg.

Den 14. December 1783. Fik min Kone sit miniaturskilderi fra Kiøbenhavn, som hun havde ladet skildre, da hun sidst var der, at miniaturskildrer Møller paa Charlottenborg havde sat i 3 Dage 2 Gange om Dagen og lignede temmelig. Det havde kostet 60 Rigsdaler, var i grønt futeral til at lukke op i Midten.

Ieg giorde Greve Rantzau en Visit i Eftermiddag, som havde haft en cartarfeber, men var nu næsten frisk igien.

Den 15. December 1783.  Fik at vide, at G. Moltke, Hut og Wedel var bleven Ridder af Elephanten. Rosencrone og General Lukner grever, etc. og at Kammer Herre Capitain R. Fontenay var død hastig af et Slag d. 11. Man har siden sagt, at han skulle have faaet gift ind i Vestindien, og som skulle have foraarsaget hans død. 

Spiste tillige med min Kone om Aftenen til Lassens og Rantzaus. Amtsforvalteren var der, talte om Husleye og Lassens.

Den 16. December 1783. Spiste Rantzaus hos os til Aften.

Den 17. og 18. December 1783. Begyndte ieg at faa Tand-Piine paa ny igien.

Den 20. December 1783. Spiste Rantzau her til Aften, i gaar ieg i stærk skændsmaal med min Kone, Coblentz.

Den 21. December 1783. Saa af Aviserne at P. Riegelsen og Obelitz og var blevne generaladjudanter i Søe Etaten, saa der nu var 12. Rantzau spiste her til Aften varm Mad. Ieg havde i Eftermiddag og Aften en stærk Tand-Piine.

Den 24. December 1783. Skrev C.S. 2 Folio-Sider til.

Den 25. December 1783. Var min Kone, ieg og de smaa til Lassen om Eftermiddagen efter Invitation og spiste der til Aften.

Den 26. December 1783. Var Rantzau og Lassens hos os igien og spiste til Aften.

Den 27 og 28. December 1783. Spiste Rantzau hos os om Aftenen varm Mad.

Den 28. December 1783. Saa af Aviserne at Frue Kratzenstein var død.

Den 29. December 1783. Var det en overmaade stærk Frost, og endskiønt brønden i Haven ikke alene var med lem over, men og gandske indelukket med Loft og dør, frøs den dog, det havde ellers frossen stærk alle disse Dage, Dagen efter blev den mildere. Havde forresten havt et usædvanligt mildt Efteraar, saa at kvæget ligesom om Sommeren gik paa Marken til imod medio December.

Den 30 og 31. December 1783. Spiste Rantzau hos os om Aftenen varm Mad.

Den 31. December 1783. Skrev C.S. 1 Folio-Side til og Nägler ¼. De smaa skrev Nägler til.