Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1743

Den 17. Februar 1743, Søndag, til Basballes.

Den 4. Marts 1743. Til Professor Leths.

Den 13. Marts 1743. En Tour uden Portene.

Den 14. Marts 1743. Fiskerhuset hele Eftermiddagen.

Den 20. Marts 1743. Hele Eftermiddagen uden Porten til Wartou.

Den 26. April 1743. Hele Eftermiddagen i Visiter.

Den 1. Maj 1743. Til Basballes.

 

Fest for Holmens faste Stok

Den 10., 11., 12. og 13. Juni 1743. Saa adskillige Gange de (3) 4 Divisioner Matroser, Tømmer-Mændene og alle de Enrollerede Matroser, blev af Kongen trakterede paa Amalienborgs Plads med Øll, Brød, Brændeviin, Tobak og piber, hvorved de og havde Musik og Dantz. Gr. Laurvig og Officererne dantzede og med de gemene Piger som stod der omkring, etc.

Om Aftenen Kl. 9 Brød de op og marcherede alle op til Slotspladsen og raabte 9 Gange hurra.

Den 14. Juni 1743. Kom Geheime-Raad Osten i Kammer Collegio som 1ste deputeret.

Den 17. Juni 1743. Spiste Herskabet paa Orlog-Skibet Charlotte til Middag, var med Waldemar ved Strand-Kanten og saa alle Orlog-Skibene og Fregatterne at skyde, da de kom ombord.

Dannenskiold blev samme Dag generaladmirallieutenant.

Sydermanland og Besøg ved Escadren

Den 2. Juli 1743. Var kiørende til Toldboden med de andre for at se Orlog-Skibet Sydermanland, som var kæntret d. 28. Juni til Ankers indenfor Bommen, og laa med Kiølen høyt i Veyret – havde haft al sin Baglast, Skarp og underste Canoner inde.

Den 10. Juli 1743. Fik min Fader 500 Rd. til Foræring af Kongen.

Den 16. Juli 1743. Var tillige med de andre ombord paa Orlog-Skibet Princesse Lovise paa 60 Canoner som blev commanderet af Capitain Flensborg. Capitain Ditrichsen som kom meget til vores, og var af Grenader Choret, var og med. Ieg kan mindes at Capitain Carl og Lieutenant Grønwold var der ombord, den første havde raabt sig gandske hæs.

Den 29.. August 1743. Var der ligeledes ombord. Flaaden som laa paa Reden, blev commanderet af Grev Dannerskiold, der samlet laa der fra d. 10. Juli til d. 28. Oktober.

Den 22. August 1743. I Gyldenlund ½ Dag. Eftermiddag.

Den 1. September 1743. Hele Eftermiddagen paa Amager.

Den 11. September 1743. Blev Professor Leths Datter, Dorothea Sophia, født.

Den 28. September 1743. Indgav ieg et Vers til min Fader paa 4 Strofer, om at blive Søe Cadet.

Jørgen Leth havde giort Verset.

Vers på fire Strofer om at blive Søe Cadet

Efterfølgende Vers har Magister Jørgen Leth forfærdiget for hans Broder Peter Schiønning anno 1743, om at blive Søe Cadet:

Til Krigen staar min lyst, og al min sinds begiære

min største lyst er kun en Søe Cadet at være

kan ieg kun blive det, saa er min sind content

thi dertil er min lyst og gandske hu forvendt

saasom min største lyst til Krigen monne være

saa vil ieg meget nu ud af Papa begiære

at ieg maa komme til, det som mit sinds attraa

staar til saa haver ieg mit største Ønske naaet.

Mit Brød at søge paa den blaa og salte bølge

det er min største lyst med Skibene at følge

naar som de skal i krig da mandelig at staa

og ey for fjendens Skud og larmen frygtsom gaa.

Men at ieg stedse kan en ferm Sømand være

og at ieg mandelig kan kaldes med stor Ære

mit største Ønske da, nu derfor være skal

at ieg maa blive det, som mit sind har udvalgt

Peter Schiønning


Den 2. Oktober 1743. Om Morgenen Kl. 4 døde Tobias, saa ham Liig.

Den 4.Oktober 1743. Blev han begravet i Trinitatis Kirke.

Den 13. Oktober 1743. Til Leyren hele Eftermiddagen var i adskillige Telte.

Den 29. Oktober 1743. Fulgte min Fader lig.

Den 27. November 1743. Til Professor Leths.

Den 11. December 1743. Saa den Engelske Princesse Lovises Indtog. Kronprintzens Gemahlinde. Hele Indtoget kom tæt forbi vores Vinduer. Havde en Mængde fremmede for at se det. Basballes, Leths, Flensborgs, Professor Leths, den smukke Jomfru Juul til Basballes, der meget lignede den Engelske Princesse med flere. Omtrent Eftermiddag Kl.    kom de forbi. Vores Gaard var betrukken med en smuk Illumination og maleri over Porten. Efter Regning betalte min Fader efter Accord for sin Part 25 Rigsdaler. Saa om Aftenen den store Mængde Illuminationer.

Den 13. December 1743. Var min Fader til Bryllup. I Aften var omkørende for at se Illuminationerne.

Den 18. December 1743. Var atter omkørende i 2 Timer for at se Illuminationerne, det var den Engelske princesses Geburtzdag.

Den 2. December 1743. Til Basballes om Eftermiddagen og Aftenen.