Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1799

Den 2. Januar 1799. Eftermiddag Kl. 2 lettet for det meste den stærke Taage. Iblandt i samme havde ieg næsten ikke kunnet set de Huse lige over for os i den nye have eller det yderste Plankeværk. At Træerne kunne udvise et saa prægtigt Syn, og at altsaa ud som en hvid grane-skav var, at det var dødstille tillige, hvorved alt kunne blive hængende sammen paa hinanden og taagen saaledes med rim udstafere Træerne, at enhver kvist have en 3dobbelt tykkelse og hang langt ned i store frynser. Naar man imellem kunne se Friderichsdals Skov, saa den ud som de høye norske fjelde.

Den 23. Januar 1799. Giorde Capitain Heuser Visit her i Formiddag. Bad os til i Morgen Eftermiddag at drikke Caffe hos dem. Min Kones Søster gik derhen for at høre hans Svigerinde den gamle Frue Heusin synge og spille paa clavsumbal, hvilket sidste hun giorde fortræffelig vel uagtet mod 80 Aar.

Den 1. Februar 1799. Var paa Opera i Weisvoigts Loge, da de opførte Avire og Eveline, Opera i 3 Akter med tilhørende Dantz, der var det nye Stykke, som første Gang til Geburtzdagen var opført.

Den 2. Februar 1799. Folk var frosne ihjel paa Heste og Vogne. Sneen var saa høj især paa somme Steder, at en Post forleden Dag havde kørt over Bommen ved Wibens Hus, men maatte vende tilbage.

Den 6. Februar 1799. Var Greve Knuth her om Formiddagen. Allarmen havde været stærk i disse Dage med husarerne, som var indkaldte og Pøbelen. De første var blevne slagne med snebolde og isstykker af de sidste, der var retirerede op paa noget Tømmer og leveret dem Batallie, ligesom og Hovedvagten, fra hvilken de havde slaget en Vagt af. Husarerne havde derimod forhugget nogle af dem tværs over ansigtet, man fortalte paa begge Sider nogle ihjelslagne.

Den 8. Februar 1799. Den længe ventede Vogn kom i Dag fra Bagsværd og forsikrede, det ikke havde været muligt at køre før. Eftermiddag Kl. mod 3 kiørte min Kones Søster og ieg til Bagsværd i slæde. Kulden var haard, og uagtet Sneen paa Veyene var af Bønderne bortskuffet, var Veyen dog meget slet, især nogle Steder paa Kongevejen. En Kane med 2 Officerer i væltede tæt foran os mod Lundehuset. Maatte køre et langt Stykke omkring paa Markerne over en Aa og dyb morads ved Buddinge. Kl. 5 kom til Bagsværd. Kusken havde maatte staaet af og løbet paa Veyen i dyb Sne med Vognen eller slæden for Kulde. Et rugbrød, nogle fransbrød og zitroner, vi havde med, var frosne paa den korte Vey. I min Stue og Kammer var alt stenfrossen, Æbler, blækflaske, blækhorn, en bouteille Rødviin etc. I Haverne laa Sneen paa mange Steder en Mands Høyde, og ingen Steder kunne man komme frem, ligeledes i Gaardene.

Den 13. Februar 1799. Fyldte min Datter-Datter Miche 3 Aar. Saa Frue Suhm nu og var død efter barselsengen, 35 Aar, hendes Datter, hun havde faaet, levede, saa Kongen nu næsten for intet havde faaet Suhms kostbare Bibliotek. Han skulle derfor givet Suhm 4000 Rigsdaler, saa længe han levede, og derefter hans Kone 2000 Rigsdaler hendes levetid ud.

Den 6. Marts 1799. Brev, at Capitain Ferdinand Braun havde paa udvejen maatte ladet sin Convoy visitere af et Engelsk krigsskib, og som mig blev skrevet, lagt sin Kaarde ned imens. Dette, som vi tilforn skulle vove det yderste for, havde vi nu endelig givet efter i.

Den 17. April 1799. Hørte lærken første Gang i den nye have, storken var kommen eller set for 5 á 6 Dage siden, saa myggene første Gang i Dag. Der laa endnu høj Sne paa mange Steder i Haverne. Det var ellers i Dag meget skiønt og mildt Veyr. Man var begyndt at pløje i disse Dage. Faarenes Klokker hørtes og i Dag paa Marken.

Den 24. April 1799. Kl. 12. Kiørte til Kiøbenhavn for at høre en Consert i Aften, det regnede smaat hele Veyen. Kl. 6 kiørte vi alle til Conserten, min Kone med, som var paa Comoediehuset, havde ambassadeloge no. 9 i 1. Etage.

Conserten bestod især af en fortræffelig valtornist navnlig Le Brun, og en clarnet, blæst af Bähr. De var begge Kongen af Preussens kommermusici, dog spillede hele vores kapel tillige. Saaledes at kunne tvinge og forskiønne tonerne paa valdhorn, havde kuns faa hørt, og man næppe skulle troet var mulig. Min Kone var halvsyg.

Den 1. Maj 1799. Var om Eftermiddag og Aften paa Comoediehuset i parterreloge no. 25 og hørte en stor Consert, hvori en Italiensk sangerinde, Madam Amati Sang 3de Gange recitativer og Arier meget vel.

Den 3. Maj 1799. Kl. 1½ kiørte min Svigerinde og ieg til Bagsværd igien. Det var koldt, den gamle Sne laa nogle Steder paa Veyen endnu ligesom og i vores Gaard.

Den 21. Maj 1799. Morgen tidlig saa Skoven med al den Kulde og det onde Veyr, vi havde endnu, dog nu at have en liden grøn skiær, som tiltog mere i Dag.

Den 5. Juni 1799. Kom min Kone og Datter uventende herud med alle.

Den 19. Juni 1799. Var Baron Selby her om Formiddagen, om Eftermiddagen Greve Knuth, rejste nu snart til sit grevskab Gyldenstein i Laaland paa 6 Uger.

Svigermoderen dør

Den 23. Juni 1799. Da vi om Eftermiddagen Kl. 4 endnu sad ved Bordet kom Brev fra Capitain Nägler, at min Kones Moder, den gamle Frue Nägler var død i gaar aftes den 22. imellem 6 og 7 pludselig af apopleksi i 67. Aar siden 14. April. Hun sad i Vinduet paa sin sædvanlige Plads og læste i Rousseaux Emil om Opdragelse, og hendes Mand hos, da den unge Nägler kiørte der forbi Kl. 6 og talte da med hande, da hun var vel som sædvanlig. Noget efter sagde hun til sin Mand: ”Gud, hvad ieg faar ondt i mine Øyne”, strax derpaa gav hun en liden lyd fra sig med Munden, da tungen noget viste sig og ikke mere var sig bevidst.

Den 28. Juni 1799. I Dag blev min svigermoder begravet. 1. par var den gamle og unge Nägler, 2det Weisvoigt og Commandanten Oberst Stricker.

Den 1. Juli 1799. Nattergalen havde nu ey i 2 Aar været i Skoven, da Oxholm løb rundt og skiød der, hvor den havde sin rede, de første 2 Aar af de 18, ieg ikke havde hørt den, som saa meget opliver og forskiønner alt. Havde ikke haft en eneste oldenborre i Aar, saa Træerne derved aldrig havde set saa skiønne, fuldstændige og uskamferede ud, endog især kastanietræerne, som strax plejer at ødelægges af dem. Uden Tvivl er det den strenge Vinter, som har ødelagt de, som skulle fremkomme i Aar, og hvis Is er trængt dybt ned.

Den 15. Juli 1799. Aften Kl. 8 kom min Kone og Datter tilbage fra Helsingøer, havende den gamle Nägler, hans Søn og Frøken Nägler tilbage med sig, de kom i Näglers Vogn og forblev hos os i adskillige Dage. Den gamle Nägler var meget bekymret.

Den 17. Juli 1799. Eftermiddag Kl. 12½ kiørte efter at have spist til Middag de alle igien tilbage til Helsingøer. Han havde ladet bestille en skiøn Steen til hans Kones Grav, der skulle koste 20 Rigsdaler, han besøgte daglig hendes Grav.

Den 18. Juli 1799. Formiddag et vederstyggeligt skænderi med min Kone, delte skam og skændsel med mig.

Den 20. Juli 1799. Om Aftenen. Hørte Bensens spille og synge uden for deres have.

Den 4. August 1799. Søndag. Hørte i Aften i vores have en smuk Consert af 6 á 7 Personer til Thulstrups, der logerede til Jochums. De unge bønderpiger og Karle, der alle var i Søndags-Statz dantzede og kontra-Dantze uden for vores have efter en violin ret vel. Fik at vide, Jochums Moder, der i mange Aar havde lagt i en elendig Tilstand, var død i gaar.

Den 6. August 1799. m: K: rsnd: vd: Brdt: i: e: sps:. Emd. t: g: R: f: r: p: o: S: a: t: n: rs: s. bl: a: S ftr: f: N: ede:

Den 21. August 1799. Kiørte ieg om Formiddagen Kl. 10 til Kiøbenhavn, afsteg ved Nørre Kirkegaard og saa de nye Marmor-Monumenter der. Madam Budenhoffs, som er prægtig med som en katafalk af hvidt Marmor med en krans paa. Kisten staar neden under i en muret gevælvt. Madam Preislers, som er smuk i effigie, og Frøken Snels etc. Gik derfra paa Børsen og hiem, hvor Greve Knuth siden kom, der i gaar var kommen hiem fra hans Reyse, det var hans Geburtzdag i Dag. Eftermiddag gik til min Broders, derfra til Weisvoigts, hvor min Kone og Datter var, og hvorfra vi alle med Weisvoigts gik til Friederichsberg igiennem Alléen, hvor ieg ikke over i 20 Aar havde været; saa der de nye og endnu gørende indretninger efter Engelsk smag med Kanaler, høye broer, slange-Gange etc. En Mængde Lystgaarde i alléerne etc. var nu komne, og alt forandret. Gik fra Haven til Weisvoigts lejede Værelser uden for Byen paa en Mark hos regiments-Qvarteer-Mester Fallentin i 2. Etage, hvor han gav 20 Rigsdalers Leye. Drak The og spiste smørrebrød med Fornøyelse efter turen. Var og i Haven, som var nylig anlagt. von Aphelen, som logerede paa Friederichsberg var der og. Kiørte derfra Kl. 8½ til Bagsværd, kom forbi vores gamle Alléenlyst, hvor vi for nogle og Tyve Aar siden havde lagt 2de somre.

Den 3. September 1799. Min Kone var syg af Gigt i Hovet og Tænder disse Dage med Svulst, som lod ligesom til at ville bryde hul paa den høire kind ved øjentanden. Baron Selby ville giort Visit i Eftermiddag, men ey imodtaget.

Den 7. September 1799. Middag Kl. 12½ kom den gamle Nägler og hans Datter her fra Helsingøer.

Den 8. September 1799. Søndag. Vi gik alle siden efter til Skoven, min Kone undtagen, den gamle Nägler med. Var ved Vandet paa Chatrineholm, hvor der var kommen bænke og bolværket repareret, der var smukt og en stille Aften. Gik derfra henad HøyGaardsvejen og saa den nykomne kilde med pibe og vase samt en liden have derved, brede nye gravede Kanaler samt flere smaa anlæg med bænke og slange-Gange efter Engelsk smag.

Den 10. September 1799. Giorde Major Benson Visit her om Eftermiddagen. Fortalte en artig Historie om Capitain Catine, som ieg havde kendt vel i aarene 1752 og 53, da han var med Fregatten Doquen. At, da han var paa Kronborg, faldt han paa engang, uagtet frisk og vel, at han skulle dø en vis Dag og klokkeslet, hvorfor han adskillige Uger forud lagde sig i sin Seng, lod kalde Præst  til sig, overleverede alt ved Kronborg fra sig, som en Capitain Paimann maatte fra Kiøbenhavn tage imod, og beredte sig til Døden, forsikrede alle om med største vished, at hans død denne Time ville have Sted, men da samme ikke indtraf, stod han op igien, antog sine Forretninger og levede længe efter.

Den 25. Oktober 1799. Giorde Baron Selby Visit her om Formiddagen, hvade ved banquerotterne, som nu gik hele verden om, for det første tabt 3 Tønder Guld og 15.000 Rigsdaler revenuer aarlig, men ventet at faa noget af det igien.

Den 31. Oktober 1799. Saa at Buonaparte var med en Del Generaler kommen tilbage fra Ægypten.

Den 4. November 1799. Eftermiddag Kl. 3 kiørte min Kone og Datter ind til Kiøbenhavn for at forblive der med alle; ieg forblev her alene i Vinter med en gammel 54 aars Pige eller Jomfru Smidt, da ieg daglig endnu brugte medikamenter, skulle spatzere og nyde landluften.

Den 12. November 1799. Mistede i aftes af Gigt en Kindtand.

Den 15. November 1799. Morgen, mistede nok en Tand i venstre Side over venstre Tand-gærde, tæt ved hunde-tanden.

Den 3. December 1799. Jochum, min Nabo, havde i dette Efteraar ladet sin have beplante med 100 Linder i adskillige alléer, en over 100 Alen lang, 50 Alen frugttræer foruden ribe, stikkelsbær, solbær, ladet anlægge aspargesland etc. som han formedelst min have havde faaet lyst til.

Den 17. December 1799. Eftermiddag Kl. 2 kom Weisvoigt spatzerende herud for at persuadere mig til at tage til Kiøbenhavn strax eller i Morgen for at høre en orgelconsert af Vogler i Morgen i Reformert Kirke. Undskyldte mig.