Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1774

Den 6. Januar 1774. Havde Vagt i Nye Holms Hovedvagt. Ordet Kiel. Schumacher paa Bommen, Schrøder paa Christiansholm, Berner Natte Runden. Det Kongelige Coffardie-Skib Baselisken som d. 5. Januar var kommen fra Norge, halede ind i Dag af det Nye Løb, commanderet af Lieutenant Mecklenborg. Var i Dag i 1178 Rigsdalers gæld med Enkekassen.

Den 14. Januar 1774. Var i Krigsret, hvori Kammer Herre Commandeur Schindel præsiderede, da hvervningsskriver sergeant Fux blev dømt fra sin bestilling som hvervningsskriver for at have taget Penge af de enroullerede for at skrive deres passer og skaffe dem paa de Skibe, de begiærede. Pengene havde de selv godvillig givet ham. Der var en Del som holdt for, at han dermed og var skilt ved sin sergeants-Post, men som ieg og flere var imod, da det var ikke i Henseende til denne han havde forset sig, men blot til den anden, og den nye enroulleringsforordning bød at han for en saadan forseelse skulle miste sin Betiening, altsaa kuns en, og blot den forseelse var begaaet i, hvorved forordningens Ord var opfyldt, som da og pluraliteten holdt for.

Den 17. Januar 1774. Afbetalte Compagniet.

Den 19. Januar 1774. Vagt. Ordet Glückstad. Ziemer paa Bommen, Kiønig paa Christiansholm, Hauch Natte Runden. Printzen af Bevern passerede.

En forelæsning på det kirurgiske academi

Den 26. Januar 1774. Var om Formiddagen tillige med en Del andre Officerer paa Academiets øverste auditoria og saa admiralitetsmedicus Aaskov fik doctorgraden og doctorhatten med mere ham blev presenteret. Callesen, Saxdorff, Tode oponerede etc. og Kratzenstein disputerede han under. Hans disputats handlede om Observationer, han havde giort paa en Reyse med Escadren over skibssygdommene. Vi var alle inviteret af Aaskov til at høre derpaa, som og havde leveret os disputatser, de fleste havde statsmunderinger og var kiørende. Pedellen anviste os Plads indenfor sprinkelværket under chatedra, hvor der var sat stole. Da det var forbi, indbød Kratzenstein og flere af professorerne os at se Academiets sale, hvoriblandt en stor, hvor skilderierne af alle de Mænd, der havde været patroner for Academiet, Rosencrantz hang der iblandt sig selv meget lignende.

Den 28. Januar 1774. Kronprintzens Geburtzdag, var til Apartement paa Slottet, da der var Consert tilligemed, og oparisterne Sang, etc.

Den 29. Januar 1774. Kongens Geburtzdag, var til Ball paa Slottet. Der var bleven 13 Riddere af Dannebrog, 9 Kammer Herrer, hvoriblandt af Søe Etaten Reventlow og Krabbe, til contreadmiraler var Rumohr og Schindel avancerede.

Den 31. Januar 1774. Vagt. Ordet Meldorph. Wulff paa Bommen, van Dockum paa Christiansholm, Risbricht Natte Runden. I Januar Maaned havde siddet i Combinerede Ret, som holdtes 2 Gange om Ugen. De andre assessorer var Commandeur Capitain Risbricht, Capitain Ziervogel, Capitain-Lieutenant C. Neuspitzer og C.C. Bierk, Premier-Lieutenant Fogh.

Den 3. Februar 1774. Var om Aftenen og Natten paa Ball en Domino paa Hoftheatret med min Kone til om Natten Kl. 3.

Den 9. Februar 1774. Fik Wintherfeldt Ordre til Fregatten Perlen paa 32 Canoner, som skulle ad Algier til med Presenter, Stockfleth til Vagtskibet her paa Reden, C. Tønder i Sundet, Ramshardt paa Bæltet.

Den 13. Februar 1774. Søndag. Var vi alle samlet til von Aphelens, hvor Major Pfluegs, Frøken Rasch, hans Kones Søster, og var.

Den 14. Februar 1774. Fastelavns Mandag. Vagt. Ordet Ribe. Ziemer paa Bommen, Gyldenfeldt paa Christiansholm, Premier-Lieutenant Bredal var natterunde.

Den 17. Februar 1774. Giorde admiralinde Rømeling Visit hos os.

Den 19. Februar 1774. Efter tilsigning var compagnicheferne samlede hos Admiral Fontenay, hvor os blev tilkendegivet, at 10 Mand Matroser skulle afgaa per Compagni, men at de skulle uddø, nemlig saa mange numre ikke igien besættes. I Dag døde Capitain Malte Kaas.

Den 25. Februar 1774. Vagt. Ordet Slagelse. Wulf paa Bommen, Riegelsen paa Christiansholm, Obelitz havde Natte Runden. Saa en stor ørn ude paa Iisen i Dag omtrent ved Trekroner, der fortonede sig snart som et Menneske og som C. Tønder giorde væddemaal paa og var dette, etc.

Den 28. Februar 1774. Var paa dansk Comoedie første Gang efter det var nyt ombygget. Man opførte Comoedien Sidney i 3 Akter, en Ballet og Comoedien Didrik Menskeskræk, min Kone og von Aphelen, etc. var med. I Dag i Parolen blev befalet at have Jouren i næste Maaned.

Den 2. Marts 1774. Var paa dansk Comoedie paa Hoftheatret, da der opførtes Comoedien Soliman den 2den med Ballet. 

Den 3. Marts 1774. Havde Doctor og admiralitetsmedicus Aaskow Bryllup med den ældste Frøken Kall, en yngre, han først var forlovet med, var død.

Den 8. Marts 1774. Vagt. Ordet Ringsted. Bredal paa Bommen, Berner paa Christiansholm. Risbricht Natte Runden.

Den 19. Marts 1774. Vagt. Ordet Skanderborg. Kløker paa Bommen, van Dockum paa Christiansholm, Wulff runderede. Printzen af Bevern passerede.

Den 22. Marts 1774. Eftermiddag Kl. 5 begyndte en stærk Ildebrand paa Lille Kiøbmagergade i etatsraadinden Ravs Gaard, Ilden var bag- og sidehuset, hvis luer slog overmaade høyt i Veyret, flunkerne Fløy høyt over vores Gaard og stak endog Ild i vingerne af en mølle paa Volden, som dog der strax belv slukket igien. De var Mester af Ilden om Aftenen Kl. 11, men det brændte endnu i Grunden i nogle Dage. Ieg var paa alarmpladsen ved Toldboden en Time.

Den 23. Marts 1774. Cumuniserede i Holmens Kirke med min Kone.

Den 29. Marts 1774. Gik om Formiddagen et Stykke forbi Lundehuset og tilbage igien Kl. 12. Saa de havde begyndt at pløje.

Den 30. Marts 1774. Vagt. Ordet Skivehus, Kloker paa Bommen, Lassen paa Christiansholm, Willars runderede. I Dag iagttog man, at Peter havde i alt faaet to Tænder. De midterste af de underste fortænder, uden nogen Sygdom forud. Havde i denne Maaned haft Jouren ved 4. Division. Fik at vide at i December 1773 havde Jomfru Dorothea Leth haft Bryllup med Præsten Hr. Nordmand i Norge.

Den 8. April 1774. Var Peter første Gang i Kongens Have.

Den 10. Marts 1774. Var Jomfru Helene Dorothea von Aphelen til Confirmation i Frue Kirke hos Provst Hviid.

Den 11. April 1774. Vagt. Ordet Brussel, Platou paa Bommen, Haaber paa Christiansholm, Kloker runderede. Fregatten Søeridderen, som ieg havde forrige Aar, blev overvunden til Kiølhaling i Dag og befunden megen raadden overalt paa Plankerne, et Sted fortil en Planke ikke tykkere af godt Træ end en negl. Den havde og Arbeydet nogle af sine bolte ud. Formanden for kalfatererne forsikrede, det var en stor Lykke, ieg var kommen vel hiem med den, og at den aldrig mere duede at gaa til Søes. I Flaaden havde den gemeenlig om Natten trukket 20 Tommer Vand. I Dag eftersom blev mig meldt var min oberarkelimester desserteret til Sverige for ved underslæb at være bleven Kongen 50 Rigsdaler skyldig.

Den 13. April 1774. Spiste med min Kone i Kastellet, hvor Capitain Brøyer ved Land Cadetterne, Doctor Guldbrand, etc. og spiste.

Den 14. April 1774. Blev det compagnicheferne befalet at de omtalte 10 Mand per Compagni nu skulle være udsatte til Juni Maaned.

Den 20. April 1774. Saa China Fahreren Dronning Juliana Maria løbe af Stablen paa Compagniets Plads om Formiddagen. Talte med Pol. M. Fædr. i Formiddag om pigen.

Den 21. April 1774. Afbetalte mit Compagni til flyttetiden.

Capitain Thaaes Afskeed

Den 2. Maj 1774. Fik Capitain Thaae Commandeur Capitain Beckers Compagni, der for gæld og andet var bortrejst uden Tilladelse nytaarsdag, og da han ikke siden fremstillede sig blev det andset som en dessertion, og han fik sin Afskeed fra samme Dag med kuns som sagdes 300 Rigsdalers Pension, dog skal han ikke have været ude af Landet, men opholdt sig incognito i en af kiøbstæderne. Han kunne ikke komme tilbage igien, da hans gæld var saa stor og hans kreditorer ville fængsle ham, hans yppige levemaade var bekendt, da hans frokoster, som bestod i varm Mad ofte kostede ham over 10 Rigsdaler. Dog var der adskillige i Admiralitetet og ved Hoffet, som ville hjælpe ham i Tienesten igien og forskaffe ham monitorio, andre var ham imod igien, formedelst en stor forseelse, han med en Haab sølvtøj laant af Aagesen skulle have begaaet. Da han nu engang formedelst Grev Moltkes Grace var sprungen 55 forbi i Etaten til Capitain, instigerede de som var ham imod (hvoraf Krabbe som sad i Admiralitetet var den fornemste som han og var forbisprungen) disse, at de skulle søge om han ikke kom ind i Etaten igien, hvorved der da og kom en Haab ansøgninger ind i Admiralitetet dette angaaende. Christopher Lütken kom til mig og sagde ieg og maatte give en saadan Ansøgning ind, da han og var foretrukket mig, og at Admiralitetet saa der gierne, at der var mange, da ellers Admiral Kaas, etc. og hans patroner ved Hoffet ikke kunne imodstaaes, etc. Ieg gav da saadan en Ansøgning ind, at da han var afskediget for forseelse, saa forhaabede ieg, at ifald han kom i Tienesten igien, min forhen havende Ancinitet for ham, maatte blive mig conserveret. Mig syntes ikke at burde tale om, at han ikke skulle ind i Tienesten igien, der ikke kom mig ved, men egentlig Admiralitetet, om saadan kunne være anstændig. Efter saadanne Omstændigheder fik han da Afskeed og Pension. Ingen kan fortænke de, som han var foretrukken, ved en saadan Leylighed at stræbe efter igien at faa sin Ancinitet, thi at blive foretrukken i den militære etat er skrækkelig, nedslagende og foragtende, man tiener saa  ikke mere med lyst, det er oprørende blot at se et saadant Menneske, men utaaleligt at komme til at staa under en saadans Commando, er det da ikke, kunne man sige, endog enhvers pligt ved enhver given Leylighed at stræbe at bortrydde og faa det i Orden og Stand igien, som giver ulyst til at tiene, og at det er os ofte endog derfor rimelig at iagttage Kongens Tieneste med den iver og Fornøyelse som man bør. Becker var ellers et godt og artigt Menneske, men havde den Passion selv at ville leve herlig og vel, og lod andre leve med sig paa sin Bekostning. Ieg har aldrig nydt en eneste af hans smouserier, ikke engang taget imod et Tractement i Torbek, som ieg ved et væddemaal engang dog med rette vandt ham fra.

Da ieg i Formiddag ville lade mig aarelade af La Foret, slog han 2 Gange Feyl, og fik ikke Blod, men begyndte at sitre. Ieg lod det da bero til en anden Gang, og Armen var lægt, som han selv var vel tilfreds med.

I Aften spiste den ældste Frøken Schulten hos os, etc. som og Anna Leth, Helene Dorothea, von Aphelen, etc. Ovenmeldte Ansøgning tilbageholdt ieg for det første.

Den 5. Maj 1774. Vagt. Ordet Kongsdal. Zimmer paa Bommen, Haaber paa Christiansholm. Runderingen var med denne Maaneds Begyndelse kasseret. Hørte om Aftenen vagtskuddet i Sundet meget stærkt og tydelig med en Laring af nordlig Vind og Strøm.

Den 7. Maj 1774. Var paa Nye Holm for at se en ny Fregat løbe af Stabelen, men som ikke i Dag kunne ske formedelst haard Kuling af sydlig Vind og stærk Strøm af syden.

Den 9. Maj 1774 løb Fregatten Borholm paa 36 Canoner af Stablen paa Nye Holm, som var den første Fregat af Gerners Construction.

Den 10. Maj 1774. Lod mig aarelade af la Foret paa den høire Arm.

Den 13. Maj 1774. Gik om Morgenen ud af Nørre Port til Friederichsberg, var der til Kl. 10.

Den 14. Maj 1774. Mdzrd. g. (medicinerede ieg).

Den 15. Maj 1774. Var om Aftenen i Rosenborg Have med min Kone og hørte Nattergalen.

Den 17. Maj 1774. Vagt. Ordet Birckholm, Kiærumgaard paa Bommen, Willars paa Christiansholm.

Den 18. Maj 1774. Om Morgenen gik Ebenetzer og Christiansholm Seyl til Norge.

Den 21. og 24. Maj 1774. Gik om Morgenen til Friederichsberg og ind igien Kl. 12½.

Den 27. Maj 1774. Havde Vagt. Ordet Sellebjerg, Pontoppidan paa Bommen, Lasson paa Christiansholm.

Den 28. Maj 1774. Kom Jørgen Leth fra Kallehauge her til Byen og logerede til von Aphelens.

Den 29. Maj 1774. Fik ieg de nye Munderinger for 6. Compagni. 95 i Tallet og 79 cachetter.

Den 31. Maj 1774. Hørte om Aftenen i Rosenborg Have 5 Nattergale.

Den 1. Juni 1774. Blev compagnicheferne cumuniseret, at alle artilleristerne skulle afgaa til divisionscheferne Compagnier, og udgøre artillericompagnier for sig selv. Deres Compagni igien være som underartillerister til hvilke at holde komplet, enhver compagnichef skulle levere en kart aarlig eller 15 Rigsdaler. De 2 arbejdscompagnier skulle gaa ind under de andre Compagnier. 6 per Compagni og være en Qvarteer-Mester mere per Compagni.

Havde i Dag fremmede Eftermiddag og at spise til Aften. Den gamle Frue Flensborg og Frøken Flensborg, Jørgen Leth fra Kallehauge, Professor von Aphelen, hans Frue, Broder, Søn og Datter, Anna Leth, Christian, W.

Den 2. Juni 1774. gik til Friederichsbergs have om Morgenen Kl. 9½ med min Kone, den lille Peter var og med, gik ind igien Kl. 2, baade ud og ind, gik af Nørreport over den store smukke Mark til Jagt Alleen.

Den 3. Juni 1774. Havde Presentation for Collegiet

Den 6. Juni 1774. Laante 300 Rigsdaler hos Sanager og betalte von Aphelen samme.

Den 7. Juni 1774. Vagt. Ordet Torbeck. Kiærumgaard paa Bommen, C.W. Risbricht paa Christiansholm. I Dag blev excerceret med 4 Canoner paa Batteriet Christianus 6tus 2 Timer førend Vagten løste af, af det Mandskab som skulle have Vagt, der i gaar var begyndt, og hver søgnedag i Sommermaanederne skulle continuere, hvorfor Vagten først skulle afløse Kl. 8, som var en meget god anordning. I Eftermiddag blev udtaget 3 Mand af mit og fleres Compagni til underkonstabler hos divisionschefen. Jørgen Leth rejste i Dag til Kallehauge igien.

Den 10. Juni 1774. Eftermiddag d.p.o.B.a.e.  m.

Den 15. Juni 1774. Gik om Eftermiddagen til Charlottenlund med Christian, min Kone, Anna Leth, Jomfru von Aphelen, etc. Kiørte. Gik yderst ud til stenbroen og gik ind igien til Byen Kl. 8½.

Den 16. Juni 1774. Vagt. Ordet Husum. Dam paa Bommen, Ellebracht paa Christiansholm. Printzen af Bevern passerede om Aftenen Kl. 8 ¼. 

Schiønnings overcanoner dømmes

Den 21. Juni 1774. Var i Krigsret og dømte i min overcanoners Sag, der var desserteret til Sverrig, for at have praktiseret fra et Skib, han for med, Krudt for 17 Rigsdaler, som han havde i Regnskab. Han blev dømt til at degraderes til gemen og have 150 Slag Kat i 3 Dage og Arbeyde i Kastellet i et Aar. De undercanonerer, som havde bragt ham over, blev dømt til ligeledes at degraderes til gemene og have 150 Slag Tamp i 3 Dage, 50 Slag hver Dag. Var Aarsag til, at pluraliteten blev, at disse kuns skulle have 150 Slag Tamp, da auditeurens Votum var 150 Slag Kat, ligeledes at overcanoneren kuns kom 1 Aar i Kastellet, da hans Votum var 2 Aar. Indløste i Dag fra Jøden Raphael i Hyskenstræde for 100 Rigsdaler Sølv, udsat den 15. November 1773.

Den 22. Juni 1774. Havde en Jomfru Angel, en søsterdatter af Professor von Aphelen, Bryllup her i Byen med Kancelli-Raad Fleischer, der tilforn var Lieutenant men nu var bleven Raadmand og byskriver i Randers. Hun havde alt i en Del Aar været i Huuset til von Aphelens. m.d.s.a.m.k.

Den 23. Juni 1774. Havde Presentation for Collegiet.

Den 24. Juni 1774. Giorde min Kone en Haab Visiter.

Den 25. Juni 1774. Vagt. Ordet Bodinge. Løwenørn paa Bommen, Runge paa Christiansholm. I Dag blev først ordentlig befalet ved Søe Etaten at exercere, raabe an etc. paa dansk.

Den 29. Juni 1774. Stod Fadder i Holmens Kirke til Matros af 4. Divisions 6. Compagni No 12 Johans Barn, som blev kaldet Johan Friderich. Gik i Eftermiddag Kl. 4 til Charlottenlund med Christian. Min Kone, Anna Leth, Jomfru von Aphelen og den lille Peter kiørte dertil med sin amme. Havde stærk Regn i Skoven. Vi gik ind igien Kl. 7½.

Den 30. Juni 1774. Blev commanderet til i Parolen at have Jouren næste Maaned ved 4. Division.

Den 1. Juli 1774. Var om Morgenen Kl. 5 paa Nye Holm for at lade oplæse for artillericompagniet ved 4. Division den Forandring, som med artilleret og Compagnierne var foretaget. I Dag begyndte den nye Indretning ved Divisionerne, da alle artilleristerne afgik fra hvert Compagni og udgjorde et Compagni for sig selv, som tillige med divisionschefens eget Compagni, der var som underartillerister, blev kaldet artillericompagniet bestaaende af 194 numre, blev nævnet for sig selv, fik de andre Compagnier som nu kuns var 9, hver et nummer højere, saa mit fra 6 Compagni nu var bleven 5te Compagni. De 10 Mand var ligeledes afgaaet per Compagni. 4 af Nyboders Huse afgik og per Compagni til artillericompagniet.

Den 2. Juli 1774. Vagt. Ordet Sæbye. Kloker paa Bommen, Fischer paa Christiansholm. Orlog-Skibet St. Croix, Fregatten Tranquebar og Christiansborg laa paa Reden, kommen fra Norge; samt en russisk Fregat, kommen fra Archangel. Admiral Rømeling med en Del udenlandske hvoriblandt den Franske Minister Ploset samt den Franske Ambassadeur i Sverrig Greve de Vergennes var her paa Holmen i Dag Kl. 1 og passerede Vagten tæt forbi. Denne sidste var bleven premierminister i Frankrig og for de udenlandske affærer. Ved det at Vagten trad i Gewæhr for dem i en lang Linie, som de saa, var kombineret baade af Soldater og Matroser, smilte de og syntes at houge denne ligesom venskabelige forening mellem disse ellers med hinanden stridende etater meget vel. St. Croix og Christiansborg halede inden for Trekroner i Dag.

Den 4. og 6. Juli 1774.  Havde som jourcapitain Execution med ommeldte obercanoner og undercanoner, den første fik hver af de Dage 50 Slag Kat.

Den 8. Juli 1774. Spiste om Aftenen i Kastellet med min Kone. Nogle taskenspillere var der at giøre Kunster.

Den 9. Juli 1774. Gik om Morgenen Kl. 9½ til Friederichsberg med min Kone og ind igien Kl. 2, gik ud og ind ad Nørre Port. Peter med sin amme var i forvejen gaaet dertil ud af Vesterport. D.r.o.E.a.m.

Den 10. Juli 1774. Var til von Aphelens og i Haven der, som boede paa Nørregade i et stort og rummeligt Hus, hvor han havde 2den og 3die Etage, da han gierne havde nogle Pensionærer i Huuset, en skiøn have var der og til Huuset.

I Aften aftaledes, at Christian og Anna Leth tog i Hus til os, hvor de skulle have logis, Kost, Ildebrand, vask og alt for 350 Rigsdaler aarlig. De fik 2de store Værelser ind til Gaarden, men med Døre til Salen, som og ind til hinanden og en ud til opgangen, alt sammen meget belejlig. De holdt ingen Folk, men skulle have al Opvartning tillige.

Den 11. Juli 1774. Vagt. Ordet Mariager. Brøjer paa Bommen. Arenfeldt paa Christiansholm. Soldatesken ved søvagterne var nu for nogle Dage siden for altid afgaaede, formedelst Land Etaten efter de nu indskrænkede Indretninger ikke mere kunne bestride at give samme dertil. Krabbe, som var i Vagten i Dag, forsikrede mig i det ringeste, det var for altid, de var afgaaet; dog er det bekendt, der er nogle meget vigtige poster især paa Nye Holm, der næsten ikke er at betro en tit meget uvidende og efterladende Matros eller Opløber, der ofte kuns lidet ved, hvad det er at staa Skildvagt, som en Soldat langt bedre ved.

Den 12. Juli 1774. Halede St. Croix og Christiansborg ind af Bommen.

Den 13. Juli 1774. Gik til Gyldenlund om Eftermiddagen med Christian, de andre kiørte ud tillige med Peter og hans amme. Fik en stærk Regn i Skoven, gik ind igien Kl. 7. Vi havde stedse, naar vi saaledes samlet tog ud, en god Madkurv med samt ung Vin med zitron og sukker i at drikke. Spiste og drak saa gierne paa den gamle fra Capitain Leths Tider af saakaldte Familiebakke nær inden for stakittet ikke meget langt af hyrden ved leddet til Skovshovet. Vognsæderne blev medbaaret til sæder. Naar von Aphelens var med, havde hver sin Madkurv med, etc.

Den 21. Juli 1774. Vagt. Ordet Fridericia, Fursmand paa Bommen, Kiønig paa Christiansholm. Havde stærk Regn hele Dagen, saa det derfor lyde af Holmen baade Morgen og Eftermiddag.

Fik Brev fra Madam Kreidal i Norge i Dag, at hendes Mand herr Mads Grøn Kreidal, Sogne-Præst for Lier, Sylling og Tranbye menigheder var død d.    Juli meget uformodende, da han var i besøgelse hos hr. Nordmann, hans Svoger paa Kongsberg. Han havde efterladt sig 9 uforsørgede Børn, hvoraf den ældste en Datter var 18 Aar. Hans Kone var Anna Sophia, en Datter af Professor Leth.

Den 25. Juli 1774 gik om Morgenen Kl. 5 for at ville gaa til Charlottenlund, maatte Kl. imod 6 gaa ind undervejs i Tueborg og drak Caffe der for et meget stærkt tordenveyr med Regn, som i Hast optrak. Imellem 6 og 7 tordnede det meget stærkt med mange Slag som over Hovedet, saa at Tueborg rystede meget og Sang i Vinduerne ved hvert Slag. Manden i Tueborg kom ind til mig og var meget bange og devet, men drak dog en god soupen dansk Brændeviin imellem hvert Slag, af hvilke ieg talte 5, men som ieg nok kunne mære var hans sædvanlige Frokost, da han intet fejlede derved. Lynilden slog samme Tid ned i en China Fahrer, som laa paa Reden, ligeledes ned paa Fælledet og dræbte 3 køer, hvor ieg for kort siden havde været, siden slog den ned paa Kronborg Slot etc. Gik fra Tuborg ind igien Kl. 7½ da det nu var bleven vaadt paa Veyene og i Skoven.

Den 30. Juli 1774. Blev som Cheffer Commandeur Capitain Risbricht commanderet til Dannebrog paa 60 Canoner, Commandeur Capitain T.E. Stiboldt til Schleswig paa 50 Canoner, Capitain Christopher Lütken og Hort til Perlen og Falster hver paa 30 Canoner, for at bringe samme Skibe til Trosvig i Norge, hvor de skulle oplægge og forblive, og høre til den norske Escadre. Stibolt, hed det over alt, brak sin Arm samme Dag, da han ville gaa ud af sit Skib. Det var en Officer som vidste sin metier, men var hypocondrisk, der ofte giorde ham frygtsom og gav ham ulyst til sin metier.

Den 31. Juli 1774, Søndag, Vagt. Ordet Aalborg. Pheiff paa Bommen, Runge paa Christiansholm. Om Aftenen ved runderingen saa og hørte sælhundene paa de mest øde Steder imellem Broerne at fnyse.

I Juli havde haft Jouren ved 4. Division.

Den 3. August 1774. Vagt. Ordet Moss. Brøyer paa Bommen, van Dockum paa Christiansholm. Det lyde af for Regn Kl. 2. Krabbe var 2 Timer i Vagten i Dag, etc.

Den 11. August 1774. Gik om Morgenen Kl. 4½ til Charlottenlund, stedse ad Østerport og Strandvejen, var paa Constantia og drak Caffe. Kl. 10 gik fra Gyldenlund igiennem den lange allé til Dyrehaven ind ved Ermelundshuset etc. gik derfra siden til Kiøbenhavn igien og var der Kl. 2.

Den 12. August 1774. Rejste Christian og Anna Leth til Jørgen Leth i Kallehauge.

Den 13. August 1774. I Dag lagde Dannebrog, Slesvig og Fregatten Perlen ind ad Bommen. Commandeur-Capitain Schultz havde faaet Slesvig i steden for Stibolt, der havde brækket sin Arm. Fyldte 42 Aar. Ammen betalt i Dag.

Den 17. August 1774. Var paa Amager os saa 1. Divisions Artillericompagni exercere i at skyde til maals efter Skiven med Gevæhrer og Pistoler, samt hugge med sablen. Havde med Canoner af 37 Skud truffen Skiven 24 Gange.

Den 19. August 1774. Vagt. Ordet Friderichstad. Wulff paa Bommen, Risbricht paa Christiansholm. Rapporteret at Perlen halede i Renden i Dag, at en russisk kejserlig Baad kom ind  Dag, og at 5 russiske Orlogsmænd laa paa Køge Bugt. Printzen af Bevern passerede her forbi.

Den 24. August 1774. Kom Christian og Anna Leth tilbage fra Langebæk.

Den 25. August 1774. Var om Formiddagen paa Friederichsberg.

Den 29. August 1774. Vagt. Ordet Kongsvinger. T. Bruun paa Bommen, F. Risbricht paa Christiansholm. Gehejmeraad Schack Rathlou, General Huth, Grev Haxhausen med flere var her paa Holmen i Dag.

Den 30. August 1774. d.a.e.n.r.a.m.

I August sat mit bibliothek i en ny Orden efter videnskaberne og materierne. Sat røde titul. paa de som feylede og skrevet paa samme. Repareret og i standsat en stor Del brøstfældige.

Den 3. September 1774. Gik om Morgenen Kl. 8½ til Friederichsberg ad Nørre Port, var hiemme igien Kl. 2½.

Den 4. September 1774. Søndag. Vagt. Ordet Dronning Juliane Maria Leve. Zimmer paa Bommen,  Fischer paa Christiansholm, hvilken sidste ved en forseelse var bleven staaende over fra forrige Dag, da den som skulle løse ham af først kom om Eftermiddagen Kl. 3. Det 70 Canoners Skib, som stod paa Stablen, var nu begyndt at klædes og klar under Flaget. Hullet ved Batteriet Christians Sextus næsten gandske opfyldt, at intet Vand uden et lidet Sted kunne ses.

Den 5. September 1774. Schultz flagede i Dag for Geburtzdagen.

Den 8. September 1774. Giorde min Kone 14 Visiter.

Den 9. September 1774. Stod Fadder i Holmens Kirke  til min Ordinantz Mortens Barn, som blev kaldet Caroline. Fruentimmerfadderne var min Kone og Frøken Beck, mandsfadderne Commandeur D. Bille, Justitz Raad Brock, ieg, min Broder Christian og Lieutenant Bille. I Dag fyldte Peter 1 Aar, var afvænnet, havde 6 Tænder, kunne næsten gaa alene og sige en Del Ord.

Den 10. September 1774. Gik om Morgenen Kl. 10 ud til Kalkbrænderiet og der rundt omkring ved Strand-Kanten, etc. Kom hiem Kl. 2.

Den 13. September 1774. Aften Øf. gie.

Den 15. September 1774. Morgen 3 D(øde).n.bl.(ev) ey i 34 Aar.

Den 19. September 1774. Vagt. Ordet Maaløe. Premier-Lieutenant Fischer paa Bommen, Ellebracht paa Christiansholm. Cadetfregatten Samsø ført af H. Stibolt kom ind fra Østersøen i Dag. Fregatten Falster halede ud i Renden. Paa Orlog-Skibet Dannebrog havde Contre Admiral Schindel hejset sit Flag, saasom samme Skib tillige med Perlen og Falster skulle hente Printz Friderichs Gemahlinde, en Princesse af Mecklenburg, hertil.

Den 22. September 1774. Formiddag huj[ede] hvn [hvinede] skr[Eg] af arsk [arrigskab].

Den 23. September 1774. Gik om Morgenen Kl. 9½ til Gyldenlund, var inde igien Eftermiddag Kl. 2, det blæste temmelig stærk af ONO.

Den 26. September 1774. Aften [Kodeskrift].

Den 28. September 1774, Vagt. Ordet Hvidovre. Wium paa Bommen, Risbricht paa Christiansholm. Flagskibet Dannebrog varpede udenfor Trekroner, hvorpaa Printz Friderich i gaar havde været. Den russiske Escadre under Admiral Barsch, var fra Køge bugt kommen op paa Reden. Paa Christiansholm Vagt var begyndt med at Constabler alene giorde Vagt, der og trak op med Flinte og patrontasker, vi havde ogsaa nogle Constabler med til Vagt ved Hovedvagten. Saa om Aftenen Kl. 9, da ieg runderede, et Nordlys staaende som en regnbue meget ordentlig og egal fra den ene horisont af himmelen til den anden, Øster og Vester. Det var meget klart og syntes ikke høyt oppe i Luften. Imod Horizonten var det spids paa begge Sider, særdeles i østen, i Midten lidet bredere og derfor mere igiennemsigtig, saa stjernerne her og der kunne ses derigiennem, hvor det paa nogen Maade saa ud som svævet af en komet. Det var et meget prægtigt Syn at se, og stod saaledes omtrent i et Qvarteer, da det blev tyndere og tyndere, til det sank ned i Horizonten i vester og forsvandt.

Modtagelse af Princessen

Den 30. September 1774. Flyttede Christian og Anna Leth efter aftale fra von Aphelens til mig, for der at forblive. De gav 350 Rigsdaler aarlig for alting, ligesom de havde givet til von Aphelens.

Sidst i September blev ieg commanderet til at føre en af de 27 Chalupper, hvoraf princessens, Printz Friderichs gemalindes Indtog til hovedstaden skulle bestaa fra Reden af, naar hun ankom. De skulle ro fra hendes Skib af paa Reden, indtil i Linie de Batallie, hun i Midten i en Kongelig lystjagt, som Capitain-Lieutenant R. Tønder skulle styre, igiennem Bommen om af kanalerne til Slotspladsen ved opgangen lige for Slottet, hvor en æreport skulle opføres, og opstigningen af Princessen til Slottet ske. Corps de Batallie blev commanderet af Admiral Schindel, Avant Guarden af Commandeur D. Bille, arrier Guarden af Commandeur Stephansen. Ieg fik Chalup no. 108, og var 3die i arrier Guarden.

I denne Maaned døde Vice-Admiral F. Zimmer i Friderichsværn i Norge.

Den 7. Oktober 1774. Stod Fadder i Holmens Kirke til en haarskiærers Barn, som havde været ved mit Compagni og faaet Afskeed. Det blev kaldet Søren Ferdinant. Fruentimmerfadderne var Frue Aaskov og den ældste Frøken Lütken. Madsfadderne Admiral Hooglandt, Capitain Stibolt, etc. Havde i Dag Presentation for 3die og 4de Division. 

Den 8. Oktober 1774. Vagt. Ordet Munckebroe, Kiærumgaard paa Bommen, Runge paa Christiansholm.

Den 10. Oktober 1774. Paa dansk Comoedie paa Kongens Nytorv tillige med min Kone, Christian Schiønning og Anne Leth Schiønning. Vi havde taget hele parterreloge No. 7. Der blev opført Tragoedien Melampe af Holberg og en Ballet, de Chinesiske Bryllup kaldet.

Den 11. Oktober 1774. Var ieg med min Chalup tillige med arrier Guarden ude at exercere Chalup-Roerne, som skulle ro til princessens Indtog. Var med det samme paa den nye Ø paa Revsalingen, der omtrent er 58 Alen eller Skridt lang og 20 bred, der havde staaet sig vel mod Iisen og Søen. Var og ombord paa Vagtskibet Langeland. Havde temmelig haard Kuling af NNW med nordenstrøm.

Den 13. Oktober 1774. Afbetalte mit Compagni til flyttetiden.

Den 20. Oktober 1774. Den Danske Escadre med Princessen laa 1 Miil sønden for Dragøe. Kl. 4½ saluteret af Schlesvig, Samsøe og Vagtskibet, om gien blev betakket med 5 Canon-Skud. Derefter saluterede og et russisk Orlog-Skib som laa paa Reden, der ligeledes blev betakket med 5 do. Strax efter tog Printz Friderich der om Bord i en Chalup med Flaget fortil, men styret af en Qvarteer-Mester, da hun kom som incognito. En Del hofdamer og kavallerer, som skulle gratulere hendes Ankomst, var med, hvoraf nogle i Holmens chefs Chalup, som roede foran. Ved Indseylingen kom Horst med sin Fregat paa Grund og stod en kort Tid. Om Natten Kl. 1 kom princessens Skib først til Ankers meget Norden for Trekroner i Renden, Printzen kom først fra Borde om Aftenen Kl. 10½.

Nogle Riddere af Elephanten, samt Køller-Banner maatte ieg i Eftermiddag nægte Indgang til Holmen, da de ikke angav sig at have Tilladelse dertil, som denne sidste tog noget fortrydelig op. Printzen af Bevern som stedse havde Tilladelse for at gaa igiennem Kongeporten ved Quintus, passerede Vagten to Gange. Den gamle Geheime-Raad Grev Reventlow, Geheime-Raad Brockenhuus, Grevinde Reventlow, Kammer herreinde Gram, Admiral Kaas, hans Svoger Juel, etc. som havde Tilladelse, var i Eftermiddag paa Holmen, og længe inde i Vagten, hvor ieg talte med Greve Reventlow og hans Frue, som forhen havde indbudet mig at være i Huuset hos hans Søn, etc. Lieutenant Kiærumgaard sad arresteret paa Hovedvagten og der skulle forblive i tre Maaneder.

Den 21. Oktober 1774 mødte vi, som havde indtogschalupper, hos Holmens Cheff om Morgenen Kl. 8 for at tage imod Chalupperne og lade dem sætte i Stand. Kl. 10½ kom 6 hofdamer og 6 hofkavallerer, som skulle komplementere Princessen, af hvilke ieg fik Sigv. Raben og Gregers Juul ved kammeret i min Chalup tillige med kammerfrøken Smittou og nok en temmelig gammel Frøken. Frøken Smittou var smuk, ung og munter.

Alle Chalupperne roede fra Gammel Holm af Kl. 11 og kom til Orlog-Skibet Dannebrog, som laa godt 1½ Miil borte Kl. 12½. Vi gik først over i Skibet, med det samme vi afsatte de indehavende. Alle Chalupperne var i fuld Eqvipage. Avantgarden lagde sig derefter for ved Skibet, arrieregarden omtrent paa siden og viede til corps de battallie, som havde Princessen, damerne og kavallererne, var roet dem forbi. Kl. 1 omtrent tog Princessen fra Borde i Kongens Chalup ”Løven”. Vi roede derefter alle i en lige Linie ind, som var et smukt Syn. Vinden var sydlig med Bramseyls Kuling og sydenstrøm. Kl. 3½ omtrent kom Princessen til æresporten ved bolværket lige for Slottet, hvor Printz Friderich da var, og tog imod hende, etc. Min Kone og de andre stod i et Hus der i Nærheden, hvor ieg derefter gik op.

Den 22. Oktober 1774 var ieg til cour paa Slottet hos Printz Friderich og siden hos hans Gemahlinde, der gav første Gang cour. De fornemste, som stod foran, blev hende forestillet, og deres Navne hende sagt. Hun var liden, bleg, som syntes lidet at falde i det gule, havde sort Haar og noget mager. Som gandske fremmed syntes hun noget forlegen, hvad hun skulle tale og spørge de omstaaende om, og derfor ligesom i Tanker iblandt med viften at røre sig paa panden, saa ellers ud til at have en god og ikke stolt Charachteer, mulig ifølge hendes Udseende noget hengiven til det stille og melankolske.

Efter Skriftlig Invitation Dagen før, spiste ieg tillige med Admiralitetet og de halve af Søe Officererne til Middag hos Admiral Rømeling ved et stort gallabord, som Printz Friderich havde foranstaltet og betalte. Anretningen var skiøn og kostbar. Rømeling gik selv rundt og iagttog, intet fattedes. En Baron Lützow, der bar et rødt baand, en smuk Mand, der havde en hofcharge, var fulgtes hertil med hende, som var og i Dag til stede ved couren.

I Aften var paa dansk Comoedie, som blev given frit. Der blev opført Henrich den 4des Jagt og en prolog foran i Anledning af Formælingen. Alle disse frisedler blev mig tillige med de andre Officerer tilsendt fra Divisionen og især de, som havde Chalupper ved Indtoget.

”For samlet at glæde os over Hans Kongelige Høyhed Printz Friderichs Høye Formæling beder efter Hans Befaling Hr. Admiral Römeling Hr. Capitain Schøning at giøre ham den Ære og spise med ham til Middag Løverdagen d. 22. Oct. 1774.”

Den 24. Oktober 1774. Spiste de andre halve Søe Officerer ligeledes hos Admiral Rømeling paa Printz Friderichs Bekostning.

Den 25. Oktober 1774. Begyndte Peter gandske at kunne alene. Paa Italiensk Opera paa Hoftheatret, som var frit, da der opførtes Ifigenia in Tauride, og et lidet Efter-Stykke i Anledning af Formælingen. Alle disse frisedler blev mig tillige med de andre Officerer tilsendt fra Divisionen, og især de som havde haft Chalupper ved Indtoget.

Den 28. Oktober 1774. Paa dansk Comoedie, som gaves frit, tillige med min Kone, Anna Leth og Christian, der opførtes den nye Fruentimmerprøve, en eftercomoedie og en Ballet.

Den 29. Oktober 1774 paa Comoedie paa Hoftheatret, ligeledes frit, da der opførtes Modens Sæder og Oparet De 2 Gierrige, oversat paa dansk af Bredal, Ballet Den uformodede Befrielse af Bark.

Den 30. Oktober 1774. Var von Aphelens hos os som sædvanlig.

Den 31. Oktober 1774. Vagt. Ordet Hvidkilde. Ziemer paa Bommen, Riegelsen paa Christiansholm. Blev commanderet i Parolen i Dag til i næste Maaned at sidde i Combinerede Ret, have Inspection paa Proviant Gaarden, og at have Jouren ved 4. Division.

Den 2. November 1774. Paa Proviant Gaarden, da der blev besigtiget 350 á 400 Sider Flæsk, og en stor Del fjerdinger og halvtønder Smør.

Den 3. November 1774. Indgav Skriftlig til Admiralitetet omtalte Ansøgning, at beholde ancienniteten for Commandeur Capitain Becker, som adskillige Officerer der avde været hos mig sagde, man nu ville have ind i Tienesten igien i sit nummer, hvilket Krabbe i Admiralitetet havde sagt dem.

Den 4. November 1774. Mr. a.b.a.e.n.k.m.s.

Den 5. November 1774. Besigtigede og vejede paa Proviant Gaarden uden Orden hver 10de Tønde af 432 Tønder islandsk Lammekiød samt en Del Flæsk.

Den 9. November 1774. Om Eftermiddagen besigtigede 32 Tønder bornholmsk Smør saa vel som en Del bornholmsk Kiød.

Den 10. November 1774. Vagt. Ordet Saxen. Ziemer paa Bommen, Riegelsen paa Christiansholm. Dam havde Natte Runden, hvilken rundering nu med denne Maaned var begyndt igien. Overmaade stærk Frost og Sne med Mærsseyls Kuling af nordlig Vind.

Den 15. November 1774. Paa besigtigelse paa Proviant Gaarden, da en stor Del røget og grønsaltet Flæsk blev besigtiget og en hel leverance fra en Mand kasseret.

Den 16. November 1774. Vagt. Ordet Culmbak. H. Brun paa Bommen, van Dockum paa Christiansholm, Pontoppidan runderede. Megen Frost, svinglen.

Den 17. November 1774. Besigtigede paa Proviant Gaarden 241 Tønder saltet Oxe Kiød og noget Flæsk.

Den 19. November 1774. Mgn. m.l.b.r.o.a.a.f.N.f.a.

Den 20. November 1774. (stedse om Søndagen) var alle samlet til von Aphelens, spiste som sædvanlig og hos os smørrebrød og Kage, drak ung Vin eller pons, spillede quadrillie, der var vores hele luxen.

Storm og tidlig Frost

Den 26. November 1774. Vagt. Ordet Aalborg. Brøer paa Bommen, Ellebracht paa Christiansholm, van Dockum runderede. Vagtskibet fra Sundet var i gaar Eftermiddags ankommen inden for Trekroner, nemlig Fregatten Hvide Ørn, commanderet af Capitain C. Tønder, og ved samme Leylighed sejlet et Coffardie-Skib i synk, saa det laa kæntret og Masterne langs hen ad Iisen ved Kastelspynten, hvis Ladning af fløjl, silketøjer, sukker etc, var vurderet for 80.000 Rigsdaler.

Det var i Dag og hele Natten en Storm af NO med en stærk Kulde, hvorfor Klokken i Morgen strax lyde af igien, om Natten var det meget vanskelig at rundere for blæst og glathed og ikke enten at blæse eller glide ud over Broerne.

Den 27. November 1774. Om Morgenen laa Iisen over alt tilfrossen i Flaaden og kanalerne og uden for fra Kalkbrænderiet tværs over Revsalingen til forbi Quinti bolværk ad Amager til, var fem Tommer uden og inden for tyk, hvoraf de to Tommer var frosne i Nat. Havde næsten fra Begyndelsen af Maaneden været en saadan bestandig Frost og blæst, som ieg ey paa den Aarsens Tid kunne erindre. Saa vel i Iisen som uden for Iisen laa en Mængde Skibe. Vagtskibet fra Bæltet var ey ankommet endnu.

Den 30. November 1774. Besigtigede 400 og nogle fjerdinger Smør paa Proviant Gaarden, hvoraf en Del blev kasserede. Aften Kl. Gr. Hv.al.m.k.

Den 7. December 1774. Vagt. Ordet Moss. Pheiff paa Bommen, Willars paa Christiansholm, Riegelsen runderede. Isen laa næsten ud til Reden, hvor Hukkerten Amrum laa som nylig var kommen fra Bæltet, commanderet af Ramshart. Færøe, Hvide Ørn og Langeland laa mod Nye Løb for der at skulle ises ind. I Dag havde stærk Kuling og Kulde af østlig Vind, saa at Klokken strax lyde af Arbeydet, ligeledes Dagen efter. Det 74 Canoners Skib var færdig til at løbe af Stablen.

Bal og conserter i St. Kiøbmagergade

Den 8. December 1774. Paa Ball en domine om Aftenen og Natten. Christian var og med. Min Kone dantzede i Kongens quadrillie med Greve Reventlov og flere. Min Broder og ieg havde ladet os giøre samlet en smuk rød taftes domine til stedse for en at benytte sig af.

Den 9. December 1774. Var med min Kone paa Conserten paa Store Kiøbmagergade i den saakaldte Marechals Gaard, hvor Geheime-Raad von der Lyhe boede, og hørte samme, der var den bedste og herligste Consert, vi endnu havde haft her i Landet, hvor de bedste Virtuoser spillede, samt de bedste Sangere og sangerinder Sang. I Aften Sang Grevinde Schulin, Kammer herreinde Gram, geheimeraadinde Schultz, Frøken Islin den yngste, Capitain Rømeling etc. Hartman spillede en solo paa Phiolin. Den begyndte Kl. 6 og entes Kl. 8 om Aftenen. Den var og Fredagen entrepreneret af den saxiske Minister Greve Kalenberg og Conferentz Raad, Liv Medicus Berger. Consertsalen, som var stor, var i 2den Etage indrettet tillige med orkestret af Sarti og flere saaledes at musikken efter kunstens Regler for de hørende kunne giøre den bedste virkning, havde en stor Høyde op igiennem 3die Etage med mesaninvinduerne aparte oven til. 2de Sædler, som ieg havde taget, kostet 16 Rigsdaler for Vinteren. Man kiørte dertil i fuld Statz, da de fornemste ved Hoffet og i Byen stedse kom dertil saaledes. Det var vanskeligt at faa Sædler, som strax blev optagne. Berger overlod mig disse. Formedelst den Mængde Vogne om Aftenen kunne ingen gaa, førend de blev opraabte, hvis Vogn var kommen for Porten, og deres, som holdt strax efter.

Den 10. December 1774. af. et. Mr.d.p.L.o.r.a.f.e.

Den 14. December 1774. Cumuniserede i Holmens Kirke med min Kone.

Den 16. December 1774. Paa Conserten til von der Lühes med min Kone. Kammer herreinde Gram, Grevinde Schulin, de 2 Le Fevre Sang etc. Sølieutenant Falbe spillede solo paa fløyte travaer etc.

Den 17. December 1774. Afbetalte hele Compagniet.

Den 18. December 1774. Søndag. Vagt. Ordet Bragenæs. Løwenørn paa Bommen, Risbricht paa Christiansholm, Schultz havde Natte Runden. Isen laa ud til Reden. Hukkerten Amrum og mange Skibe blev isede ind.

Den 19. December 1774. Om Formiddagen var et Stykke ude paa Iisen til hen imod Kalkbrænderiet og saa paa indisningen. Saa og det undersejlede Skib at ligge med lidet af Masterne oven over Iisen.

Den 22. December 1774. Laante af jøden Raphael 100 Rigsdaler, satte ham pant, skiønt han ey forlangte samme. Wintherfeldt var hos os i Eftermiddag og til Aften.

Den 25. December 1774. Var paa Conserten til von der Lyhes med min Kone. Grevinde Schulin, Frøken Islin, Conferentz Raad Fabritius, de 2 Le Fevre Sang. En solo blev spille paa Dulcian tillige med meget andet smukt. Betalte i Dag paa obligation 200 Rigsdaler til Sanager.

Den 26. December 1774. Megen a.f.b.a.r.

Den 28. December 1774. Vagt. Ordet Sandvig. Wium paa Bommen, van Dockum paa Christiansholm, Willars havde Natte Runden. Isen var nu gandske borte. En vestindiefarer ført af Capitain Dal var kommen til at staa i Trekroner.

Den 31. December 1774 var ieg i 1009 Rigsdalers gæld, i Aar havde ieg afbetalt 169 Rigsdaler.

December klistret røde tituler paa omtrent 200 Bøger ieg havde ladet heftet og skrev titul. paa dem, samt i standsatte dem hvor behøvedes.