Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1798

Den 12. Januar 1798. Brev, at Weisvoigt havde været de 5 Dage, han var borte, hos Capitain Nägler paa Kronborg og havde ladet blive liggende 40.000 Rigsdaler i sin pult, at han haabede, alt skulle falde vel ud og at beholde 8000 Rigsdaler til overs; de var alle vel og tilfreds.

Den 23. Januar 1798. Brev, at harpenisten Lorentzen havde sagt ved en Consert, at Marie Christine, som han informerede paa Harpe, kom til at spille bedre paa Harpe end Frøken Foss, General Fircks niaisse, som var bekendt for den største Mester derpaa af Fruentimmer her i Landet.

Den 19. Februar 1798. Formiddag Kl. ½ 10 gik med min svigerindetil malerens nye opbyggede Gaard paa Marken mod Hiortespring og besaa den uden og inden. Hørte lærken første Gang i Dag paa Markerne, som vi gik over. Saa adskillige Malerier og portraiter hos maleren. Da vi kom tilbage, gik ind og besaa Phiolon Zirzaks nye opbyggede Hus uden og inden samt Haven.

Den 3. Marts 1798. Hørte Skammelkonen her i Byen var død, en Kone, som ikke kunne staa paa sine Ben eller rette dem ud, men ved hjælp af en skammel, som hun sad paa og slæbede, ved at hæve sig lidet,  med sig, gik hun om i Byen og tiggede, efterlod sig nu en Del Penge.

Den 16. Marts 1798. I dette Øyeblik Eftermiddag Kl. 3 saa, at Rom efter mod 2000 aars Slaveri var den 15. Februar erklæret for fri og havde udnævnt 5 Konsuler til at føre Regieringen, saa man altsaa i vore Dage igien kunne nævne den Romerske Republik som virkelig nu igien tilværende.

Den 27. Marts 1798. Plantede en Mængde Roser paa Volden af det nye Stykke og derefter gav det Navn af Rosen-Vold. Lod og Plante Roser paa den hele underste Vold eller Taras langs hele Skov-Gangen mod 100 Alen, var i alt over 100 rosenstokke.

Den 31. Marts 1798. Formiddag Kl. mod 11 kiørte ieg til Kiøbenhavn med min Svigerinde for at høre en Consert i Aften paa Comoedie-Huset. Kl. 6 kiørte vi alle til Comoedie-Huset, havde Loge Etage nr. 9. En Madam Gylberg, fød Manheim, men gift i Sverige Sang 2 Arier og spillede 2 svære conserter paa violin med megen Færdighed og delikatesse, som forundrede alle, ligesaa mesterlig som Lem og Timrod og med mere Grace og Douceur. Hendes Sang var og meget skiøn i den italienske Gout. Hun var 23 á 24 Aar, liden af vækst og saa vel ud; hendes Mand havde forladt hende. Seidler spillede og en Fløyte-Consert.

Den 2. April 1798. Var vi alle om Eftermiddagen og Aften hos Christian, alle Weisvoigts og von Aphelen var der og, en voksen Frøken Kall og en mindre tillige med en Frøken Klingberg og flere smaa, som alle dantzede og legede Jule-Lege.

Talte med Professor Bang i Dag, som mente, ieg skulle have godt af at aarelades for den dunken, ringen og klingen, ieg ofte havde for Ørerne, men da ieg sagde ham, ieg ikke havde været aareladt over i en Snees Aar, afstod han derfra og ordinerede et hvidt pulver med kamfer og cremor tartari i, ieg skulle tage en stor theskefuld af om Aftenen.

Den 4. April 1798. Talte med min forrige Tiener Alexander, som kom til mig. Han var nu billiard-Mand og stod sig meget vel, var anden Gang gift, lod sig kalde Theisen.

Middag Kl. 12 kiørte med min Svigerinde til Bagsværd igien.

Den 10. April 1798. Eftermiddag Kl. 4 fandt man den gamle saakaldede Resbergs Kone ligesom død liggende i Haven paa ansigtet i et jordbærquarteer, hvor hun siden Kl. 2½ var begyndt at Luge. Hun plejede at have et stærk Slag, der blev forøget ved brændevinsdrikken, som hun dog paastod, var godt for hende. Ieg gik strax ned, og der blev giort alt muligt for at faa hende til sig selv igien, ligesom der og strax blev sendt et ridende Bud til Lyngby efter distrikt-chirurgus Corfix, men man fornam kuns idet eller intet Liv hos hende. Hendes værtinde, en ande Kone Cathrine som og arbejdede her, Jochums Kone, vores nabo Peer Olsen, som og alle blev kaldet og kom hende til hjælp, sagde, hun var død. Da der ikke i en  Hast var Heste at faa for at køre hende hiem, blev hun ført hiem, da hun boede i Nærheden af Peer Olsen og 3 Koner. De lagde hende i Seng, men fornam ikke noget Liv ved hende. En brændevinsflaske blev funden i hendes lomme. Var for Resten en skikkelig Kone. Endnu havde hun ikke faaet Brændeviin her, som hun først om en halv Time skulle haft.

Den 15. April 1798. Saa og hørte første Gang frøerne i gadekæret. Hørte, at General-Konsul Grove, der i 4 Aar havde været Consul i Paris, skulle logere her i Sommer til Mauritz. De var alt udkomne og sad hver Aften paa vores bænk til Marken, som de kaldte ”den rare bænk”.

Den Kone, der var død i Haven, blev anstændig begravet i det.

Den 22. April 1798 Kl. 9 ¼ Formiddag spatzerede min Kones Søster til Kiøbenhavn med tjeneren, som derfor var kommet her.

Den 7. Maj 1798. Kom min Kone og Datter kiørende herud for at blive her med alle.

Den 8. Maj 1798. Lod Rosenvold skuffe og giøre ren samt opstikke en Mængde gule Blomster eller Fandens Mælk med Roden overalt i Haven.

Baron Selby giorde Visit her i Eftermiddag og bad han maatte gaa igiennem Haven til Lyngby, ieg saa ham, men talte ikke med ham, da ieg ikke var paaklædt.

Den 10. Maj 1798. Saa, den gamle Ritmester Keil i Vordingborg var død, 89 Aar. Han lavede selv sin Mad, hentede selv sit Brød, Øll etc., redte sin Seng og vaskede op, og ejede 6 á 7000 Rigsdaler, havde over 300 i Pension aarlig og var ugift. Hans Medaille-Kammer, der mest var ham foræret af den gamle Moltke var alene af 1500 Rigsdalers Værdi. Dette sagde man, han havde foræret Godske Moltke og testamenteret Oberst Gartz og Amts-Forvalter Reiersen Resten. Da han fyldte sit 80. Aar og spiste hos os, sagde han, at han troede at naa de 90 Aar, dette havde nu og Sted. Grev Knuth var her i Formiddag, spatzerede i Skoven.

Den 12. Maj 1798. Brev fra Christian Schiønning, at den unge Greve Bernstorff nu havde efter Forlangende leveret Forhøret, Dommen og det store pro memorie til Kronprintzen til Justitz Raad Hammeløv, men ikke mere, uagtet Geheime-Raad Brandt havde sagt, at det altsammen laa samlet og forseglet af den gamle Greve Bernstorff for saaledes at bortsendes, dette segl maa da være brudt. Det værste var, mit Forsvar fejlte, der var koncept, og som ieg ikke havde kopi af. At dette blev tilbageholdt, kunne synes, var for, ieg ikke skulle give det i trykken. Dog havde Brandt sagt til Hammeløv, at det fornøjede ham meget, han havde fundet ovenmeldte. Hvo kan ret

HER SYNES AT MANGLE EN SIDE

Den 18. Maj 1798. Conferensraad Treschov giorde Visit her i Formiddag. Komtesse Knuth og hendes Fader var her i Eftermiddag. Hun maatte bruge Krykker, men gik lige og med Færdighed paa dem og ikke klædte hende ilde. Var 18 á 19 Aar, havde Forstand og god Skik paa sig, maatte lade sig løfte af og i Vognen. Hun og Marie Christine kiørte en Tour alene sammen i Skoven og igiennem Gran-Skoven, spatzerede og her i Haverne, som hun hovede meget og bedre end dem paa Mørkhøy. De fik en Collation her og tog bort Kl. 9.

Den 20. Maj 1798 kom man med nogle temmelig stor ræveunger i en kurv, man havde fanget, de laa sstille i kurven og krøb til hinanden, men bed, naar man meget rørte ved den. Saa og en hareunges manerer, man var her forleden Dag med.

Den 24. Maj 1798. Var Greve Knuth her om Formiddagen, spatzerede i Skoven. Marie Christine var i Eftermiddag spatzerende til Mørkhøy med tjeneren efter Invitation af komtessen, kom hiem Kl. 10. Komtessen fortalte, at Lorentzen, der informerede dem begge paa Harpe, og som skulle succidere Kiærkof, havde sagt, at om nogle Aar, saa kom Marie Christine ham gandske efter. Spatzeret i Aften i Maaneskin i Haverne.

Den 26. Maj 1798. Pintze-Aften Kl. 6 kiørte min Kone, Datter og Svigerinde til Kiøbenhavn for at være der i pinsedagene, andre kom derimod i Mængde herud for at være paa Landet i de samme Dage. Saa utilfreds er enhver gierne med det Sted, de befinder dem paa. Spatzeret i Maaneskin i Aften i Haverne. Frøken Bendsenerne spillede paa Harpe og Sang smukt i Aften paa en bænk uden for deres Port.

Den 29. Maj 1798. Aften Kl. 9 kom de alle hiem fra Kiøbenhavn. Hørte at Obrist Lieutenant Nägler pludselig havde for omtren 8 Dage siden haft som en hentagning i den ene Side og i nogen Tid været sig selv ubevidst som død, saa at Doctor Altvater, som blev kaldet, sagde, det var Døden, men som gandske var gaaet over igien, og nu var i Værk med at flytte ind i sine nye Værelser.

Den 31. Maj 1798. Morgen Kl. 5½ kiørte min Kone, Datter og Svigerinde til Helsingøer for at se til deres Fader. De kom igien Kl. 10½ Aften. Han havde lagt syg en Maaned, var aareladt, haft blodigler paa Hovedet, spansk flue paa Brystet, drak perle-tisau, var nu næsten frisk. Han havde ikke villet have, hans Sygdom skulle vides, førend alt var forbi. Var 74 Aar.

Den 7. Juni 1798. Var Greve Knuth her om Formiddagen, fulgte ham alle et Stykke paa Hiemveyen Kl. 1 og Marie Christine gik med ham i Bondeklæder til Mørkhøy til komtessen for at spise der til Middag, hvor Jørgensen og var for at spille. Hun kom hiem Kl. 9, da og gik hende i møde paa halvvejen. 2 jødedrenge var her i Formiddag, der spillede paa chitar etc.

Den 10. Juni 1798. Søndag, kom von Aphelen her om Formiddagen, spiste her til Middag og gik bort mod Aften. Han lærte nu og at spille paa Harpe.

Den 22. Juni 1798. Eftermiddag Kl. 5 kom Greve Knuth med hans Datter kiørende hertil. Komtessen ville gierne være hos os om Sommeren og have Salen ovenpaa til sit Værelse, men min Kone syntes ikke her var Leylighed nok dertil.

Hørte i Aften Frøken Bendsenerne synge og spille uden for deres Hus, da deres Broder tillige spillede vel paa fløyte. Var et skiønt Maaneskin.

Den 28. Juni 1798. Formiddag Kl. 11 kom Obrist Lieutenant Nägler, Frue og Søn hertil fra Helsingøer for at logere her i nogle Dage. Weisvoigt kom og Kl. 10½ her og spiste her alle til Middag og Aften. Kl. 9 kiørte Weisvoigts ind, Nägler og hans Søn med i vores Vogn, de skulle spise til Weisvoigts i Morgen. Den gamle Nägler havde nu ikke været der i over 20 Aar og mente, det var sidste Gang, han kom der. Han var bleven meget svagelig og affældig. Min Kone og hendes Datter Lene i klammeri i Dag i Haven.

Den 1. Juli 1798. Søndag Morgen Kl. 6 rejste alle Näglers igien til Helsingøer.

Den 5. Juli 1798. Talte med Justitz Raad Engelbret og Etatz Raad Fischer i Aften, som kom fra Skoven, da vi alle sad paa bænken uden for Haven. Saa Frue van Deurs i Dag hel gammel, som ieg havde kendt som Frøken Ployart og Frue de Place og erindret mig Tidernes grumme Forandring.

Den 8. Juli 1798. Søndag Kl. 10 kom von Aphelenog spiste her til Middag, Kl. 4 gik til Dyre Haugen, hvor en Balon, 12 Fod høj, skulle stig i Luften. Hørte, den ældste, smukke Frøken Snell havde staaet op af sin Seng om Natten og druknet sig ved Papirs-Møllen. De havde Værelser i Skoven paa Springforbie, ingen vidste hvorfor, hun var 26 Aar, havde talenter, Sang, spillede paa Instrumenter, botaniserede etc.

En orgelconsert på Christianshavn

Den 20. Juli 1798. Formiddag Kl. 10 kiørte vi alle ind til Kiøbenhavn for i Eftermiddag at høre virtuosen Abbed Vogler paa orgelværk i Friderichs Tydske Kirke paa Christianshavn. Ieg steg af ved Nørre Kirkegaard og saa alle begravelsesmonumenterne igiennem der. Saa Frue Schiønnings Grav med gravSkrift i Marmor som nu i Muren var indsat, saa Etatz Raad Tyge Rothes og hans Kones, Karen Biørns, Monument, Conferentz Raad Koefoeds, postdirektør, Kammer Raad Broagers, Geheime-Raad Kalkreuters, Agent Budenhofs, ieg alle havde kendt og fleres saadanne.

Om Eftermiddagen Kl. 5½ gik vi all til Weisvoigts, hvorfra vi Kl. 6 kiørte til Kirken, havde Stol no. 52 i 3 Etage. Kirken og alle Stolene var fuldproppet af Mennesker. Orgelværket der havde han fundet bedst bekvem dertil, af 1528 piber havde han dertil dog kuns valgt 997, forandret og forbedret adskilligt. Conserten bestod af: 1) Maroccansk ligsang, udarbejdet i en adagio, 3) Hottentotternes vise i Caffernes Land, bestaaende i 3 takter og 2 Ord: Mayema, Mayema, Huk, Huk, Huk 4) efter Begiæring Jerichos Belejring: a. Israels Bøn til Gud, b. Trompeternes Lyd, c. Murenes Nedstyrtelse, d. De Sejrendes Indtog. 2. Akt 1) Fløjteconsert: Allegro, Polonaise, Allemande. 2) Chen Ten, Chinesisk Musik. 3) Choralen 4) Aftenpromenaden paa Rhinstrømmen afbrudt ved Torden 5) Contrapunctum Floridum. Kl. 8½ var alt til Ende. Conserten syntes mig var smuk og skiøn, Murenes Fald, Tordenen meget naturel, etc. Gik derfra til Adelgade, kiøbte Chemisk Philosophi.

Den 22. Juli 1798. Søndag. Saa efter Solens pletter ved dens opgang i min tubus.

Den 29. Juli 1798. Søndag Eftermiddag kom Greve Knuth. Mægtig skænderi. Gad forbinde sig til alene ey komme her saa ofte. Spatzeret alle i Skoven, godt igien.

Den 30. Juli 1798. Kiørte vi alle om Eftermiddagen Kl. 3 til Kiøbenhavn for igien at høre Abbed Vogler paa orgel, som denne Gang var i Frelsers Kirke paa Christianshavn. Steg af til Weisvoigts, kiørte dertil Kl. 6. Han havde foruden en Del nyt 2 musikaliske Malerier, nemlig et søslag og det hemmelige Ord, som Job om Natten hørte af en aand i Anledning af Jobs Bog kap. 4 og 7.

Den 8. August 1798. Det store norske Selskab lige over for os giorde et Bryllup i Dag. Vielsen skete i Friederichsdal, man sagde paa den høye bakke der; de skiød, Sang, danste og raabte hurra hele Dagen som sædvanlig her.

Den 10. August 1798. Mistet den første af mine fortænder... De nygifte holdt 2den dags-Bryllup i Dag og havde Ball i Aften, derefter kiørte til Kiøbenhavn, de unge Bønder dantzede ligeledes udenfor paa Gaden med megen Støy.

Den 2. September 1798. Søndag, kom alle Weisvoigts herud om Formiddagen. Spatzerede i Skoven, spiste her til Middag og kiørte ind Kl. 8. Han havde nu faaet 2de af de smaa moderne Lygter paa sin Vogn, som saa godt ud og oplyste Veyen vel.

Den 6. September 1798. Gik min Kone, hendes Søster og min Datter Aften Kl. 8 til et Bondebryllup, hvortil vi Skriftlig alle en Del Dage i forvejen var indbudte. De kom hiem Kl. 12. Bentzens, Groves, Skibsteds og alle her i Sommer liggende var der tillige med deres Fruentimmer, som og en Del fra Kiøbenhavn. Vore Piger var der og.

I Dag var en stor Ildebrand i Ortrup Bondeby, som næsten gandske var afbrændt.

Den 7. September 1798. Var min Kones Søster og Marie Christine igien til samme Bryllup fra Kl. 8 til 1. Aften Kl. 8 mistet igien en Fortand... Byens Folk var i Dag at slukke ved ildebranden i Ordrup og at oprydde. Ieg sendte og en Mand dertil. En stor Del Lystgaarde var og brændte, nogle Folk indebrændte.

Den 17. September 1798. Saa, at Kammer Herre Suhm var bleven begravet i Friderichs Kirkes Kapel. Mangfoldig uvedkommende havde fulgt og baaret ham til Graven, for det meste i deres almindelige Klæder, blot med et floer om Armen.

Den 21. September 1798. Formiddag Kl. 11½  kom min Kone fra Kiøbenhavn. Man sagde Frue Suhm lavede til Barsel for 1ste Gang, at Suhm, førend han døde, havde declarereret ved ham, rakt hende Haanden og skiltes venskabelig fra hende.

Den 30. September 1798. Spatzerede om Aftenen i Haverne i Maaneskin, var næ, Maanen altsaa liden, og da Maanen, Saturnus og Mars paa en Tid ikke var meget langt fra hinanden, saa et artig ud at se hver af disse 3 himmelkugler med sin forskellige farve. Mars var usædvanlig rød i Aften.

Den 3. Oktober 1798. Afskar vindruerne, som alle i Aar, saavel de røde som de hvide, var modne af 3 unge stokke, ieg havde Plantet for 3 Aar siden, fik omtrent 70 skiønne klaser.

 

Den 1. November 1798. Susanne kiørte bort i Aften til NæbbeGaard ved Hirsholm, hvor hun skulle være husholder.

 

Den 17. November 1798. Eftermiddag Kl. 4 kiørte min Kone og Datter i Caret til Kiøbenhavn med alle. Ieg havde i disse Dage saa vel Eftermiddag som især Aften haft temmelig angreb især og i gaar Eftermiddag og Aften med megen Piine i Munden, lippen og svulsten, som var udvendig.

 

Den 25. December 1798. 1. juledag havde det om Natten været den haardeste Frost, vi endnu i den Tid, vi har været her, havde haft. Vandet var frossen i min Stue alle Steder som og under Sengen.