Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1786

Den 7. Januar 1786. Var det her og havde været om Natten saa vel som i gaar en over al Maade haard Frost med Storm af Norden tillige. I mit kammers var om Morgenen Vand i en stor potte bundfrossen, hvor dog stedse om Dagen var Varme, at ieg næsten ikke ved at erindre en saadan Frost. Vandet frøs om Hænderne paa mig, da ieg i forstuen toede mig. Alle de forrige Dage havde det og været en grum Frost, at det synte, vore vintre nu blev dobbelt haarde imod tilforn.

Den 31. Januar 1786. Fik i Aften fra Kiøbenhavn 32 Journaler.

Den 1. Februar. Saa, Major Vatable paa St. Thomas i Westindien alt for noget Tid siden var død. Da ieg 1780 og 81 kiendte ham paa St. Thomas og Guadelupe, havde han den langvarige og gemeenlig dødelige Mattighed der, for hvilken han som det bedste middel laa hver Nat imellem 2de unge, smukke og sunde negerinder, han havde kiøbt og derfor lovet Friehed. Han var død paa Cap Francois.

Den 21. April 1786. Fyldte Marie Christine 10 Aar. Hun kunne alt færdig spille 12 klaverstykker saa vel efter noder som uden ad og syntes at have særdeles genie dertil.

 

Den 4. Maj 1786. Saa et Øyeblik om Morgenen i min tubus mercurius som en liden prik i Solen.

Den 17. Maj 1786. Om Morgenen Kl. 7 fik at vide, Frue Brun var pludselig død i morges Kl. 2. Var 64 Aar, en Datter af General-Lieutenant og Commandant i Friderichstad Storm, Enke af Justitz Raad og byfoged i Kiøbenhavn.

Den 20. Maj 1786. Om Formiddagen blev bedt at følge Frue Brun til Iorden paa Mandag den 22. Undskyldte mig.

Den 30. Maj 1786. Om Morgenen fik at vide, at Stephansen var død om Natten, havde informeret de smaa i tysk, Skrivning og Regning, var i 63de Aar, havde været fuldmægtig hos Baron Iseling paa hans kattunfabrique og havde Pension af ham.

Den 5. Juni 1786. 2den Pintze-Dag var Frue Lassen, Datter, jomfur Tanning, Gros hos os og spiste til Aften. Min Kone spatzerede med Frue Lassen. Ieg var om Aftenen imellem 10 og 11 i Ørneskoven, hvor ikke var Nattergale i Aar. Spatzerede siden paa Gaden Kl. 11 mod min Kone. Madam Reiersen spillede paa Claveer Roy. Min Kone kom da i Furie, rasede, ønskede hendes Fader drejede Halsen om paa hende, hvinede, skreg, bad om død.

 

Den 10. Juli 1786. Ieg havde i Dag naaet min Faders Alder, som fejlte 35 Dage i 54 Aar. Giorde i Dag en beskrivelse om de Letters og Schiønningers Familie paa 4 Qvart-Sider, kuns fødsels- og dødsdage, og hvad hver havde været, samt Børns Navne og fødselsdage, etc. efter Begiæring af kantor Giessing i Roskilde til at indføre i et trykt genealogisk Værk, som skulle udkomme.

Den 16. Juli 1786 kom min Kones Broder, jagtjunker Nägler til os fra Helsingøer om Eftermiddagen Kl. 3½ tillige med sin Tiener og jagthund for at forblive her 2 á 3 Uger. Han logerede og spiste her tillige med hans Tiener, hvilken sidste alene om Natten laa lige overfor hos Hoffs.

 

Den 3. September 1786. Fik Brev fra Christian Schiønning, at han havde talt med Bernstorff, som gav mit Forhold fuldkommen bifald og sagde blandt andet, at Admiral Fischers Sag ikke var nær saa god, som dog fuldkommen af en Krigsret var frikendt, sagde, at det giorde ham meget ondt, at endnu intet var udrettet, der aldeles ikke var hans Skyld, men sagde, at ieg skulle indgive en memorial til Kronprintzen og forlange deri, at min Sag maatte blive efteset; at han skulle giøre alt, hvad han kunne.

 

Den 11. Oktober 1786. Indsendte memorialen til Kronprintzen.

 

Den 6. November 1786. Grev Rantzau var kommen om Natten, havde næsten i et Aar ikke været her, da han havde været til Badet med sin Frue, som og i Vinter var forbleven i Frankfurt for næste Aar at bruge badet igien. Han kom her om Formiddagen, var her og om Eftermiddagen og spiste til Aften, varm Mad.

Den 9. November 1786. De smaa fik deres nye kaaber fra Kiøbenhavn, en himmelblaa og Helene en Couleur de chair, kostede 18 Rigsdaler, 6 Skilling, begge med hvid pelsgarnering.

Den 18. November. Lod kline Vinduer i Dag.