Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1810

En ballonfærd

Den 9. August 1810. Spatzerede paa Volden ved Nørre Port Eftermiddag fra 4 til 8 for at se Kiærstrup gaa op med en stor Mongolfie. Kl. 9 ville han gaaet op med den, da han først havde faaet den fyldt med Luft, men da det var næsten mørkt, og man beskyldte ham for at være beskænket eller fortvivlet, ville folket og Commandanten ikke tillade det, men Rev ham ud af den, saa den gik tom op med sin Ildgryde, steg ikke høyt, og faldt snart ned paa Middelgrunden i Søen.

Den 11. August 1810. Saa den gamle Overgraver Junge til Holmens Kirke nu var død i 98 Aar. Han havde forrettet sin Tieneste vel til det sidste.

Den 12. August 1810. Hørte Holm om Formiddagen i Holmens Kirke og Clausen om Eftermiddagen. T.tte paa fortovet paa Gammel Torv. Frøken Nägler tillige med Miche Weisvoigt kom i Aften fra Kronborg efter at hun havde været der i 8 á 9 Uger.

Den 13. August 1810. Var Major Nägler her om Formiddagen, som rejste i Dag til Kronborg. Alle Weisvoigts og hans ældste Datter Ingeborg var her i Eftermiddag og spiste til Aften. Var med. Man sagde at Kongen nu havde kiøbt to Huse til 2 af sine maitresser en ved Friederichsberg, en anden i Kiøbenhavn, den ene for 20.000 Rigsdaler, andet for 30.000. (skrevet i let læselig Kodeskrift) Ieg fyldte i Dag 78 Aar.

 

Den 4. September 1810. Var hos Brygger og Lieutenant Casse for at foreholde ham, at giøre Ende paa kiøbet med min Gaard, da han længe ikke havde villet givet den Sikkerhed med pantet for 5000 Rigsdaler som var fornøden, da han lod sig opholde og lade af forrige Assessor Lund, han lovede det nu vist i disse Dage skulle blive færdig. Var her at se industrivarerne, etc. saa og paa Børsen.

 

Den 18. September 1810. Var om Formiddagen paa Universitetsbiblioteket og saa de gamle antikviteter fundne i de gamles grave og andre alderdomme til Begyndelsen af et musæum, og som professoer Nyerup havde faaet i Stand. Om Eftermiddagen var inde i St.  Nicolai Kirke og saa den i sine ruiner efter branden. Afskrev adskilligt. Nägler giorde Visit om Eftermiddagen.

Den 19. September 1810. Var om Eftermiddagen igien paa Nørre Kirkegaard og saa begges monumenter. Blykers var nu opsat.

Den 20. September 1810. Var om Eftermiddagen ved jødernes Kirkegaard uden Nørre Port, gik lidet ind paa vores, hvor mødte min Kone, Svigerinde og min Datter, som og var der. Hørte der var placater opslagne om klde. til Bancosedler. Admiral Bille sagde ville tage Afskeed, ey staa under Lützen.

Den 21. September 1810. Var om Eftermiddagen paa jødernes Kirkegaard, som er paa den anden Side af Veyen, skraas over for vores. Den har en Mængde stenmonumenter dog kuns mest simple ligsten, men som staar alle oprejste med høvedet med ebraiske Inscriptioner, hvis bogstaver dog staar udhævede ligesom vores staar indgravede, nogle faa af dem er af hvid Marmor. Den har et høyt Plankeværk en Post uden for, og render hvorved Vandet kan løbe ind, til tvætning og renselse. Mange af gravstenene staa paa Faldet, og endel omfaldne. En graver har et Hus derved, og et lidet aparte Hus er der ved til ligienes vaskning, etc. Gik derfra ind paa vores Kirkegaard og op til pilarerne og lighuset øverst oppe paa den nye Kirkegaard, der var en Haab lig i lighuset, etc. Fik Documenterne i Dag min Gaard angaaende, etc.

 

Den 2. Oktober 1810. Var ieg i Kongens Clubs Værelser paa Østergade og saa vore Kunstneres Industrivarer i stor Mængde hvoraf mange var kunstige og mesterlige, der var og skiønne Uhrværker med god Musik, Forpianoer, etc.

 

Den 4. Oktober 1810. Aften. Hørte ved en Spatzere-Tour, Jong spille paa Harpe i store Helliggeistes Stræde no. 148. Han spillede mesterlig.