Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1749

Den 29. Januar 1749. Blev Printz Christian født. Hørte Canonerne fra Volden derfor.

Den 6. Februar 1749. Blev følgende Avancement om Eftermiddagen Kl. 2 af Capitain Siversen oplæst paa Søe-Cadetternes store Sal i Commandeurens Presence.

(avancementet opremses)

Den 16. Marts 1749. Døde Fyrstinde Reventlow, Grev Reventlows Gemahl, som var en Princesse af Fødsel.

Den 3. Marts 1749. Med Moder og Søster hele Eftermiddagen i Visiter.

Den 7. 8. 9. 10. 11. Marts 1749. Saa ieg hende paa Parade-Seng eller under Castrum doloris.

Den 6. Marts 1749. Saa og snakkede ieg med Nordkratz (Norcross) i Kastellet da Klygel havde Vagt, Jørgen Leth og Christian var med.

Den 12. Marts 1749. Blev Grevinde Reventlau begraven om Morgenen i Tydske Kirke.

Den 7. April 1749. Døde Comandr. Capt. Gerner i sit 51 Aar, begravet d. 14 i Holmens Kirkes Kapel.

Den 15. April 1749. Med min Moder og Søster hele Eftermiddagen at giøre Visiter.

Den 13. April 1749. Var Ulrichsdal, Osten, H  L  K  B  P V  H  S  A til Confirmation i Holmens Kirke.

Den 17. April 1749. Begyndte de Cadetter som laa i Byen at gaa i Bøn om Morgenen paa Academiet.

Den 19. April 1749. Var ieg første Gang Adjutant paa Holmen, formedelst Cadetterne paraderede for Admiralitetet, Capitain L. Risbricht havde Vagt i Gammel Holms Hovetvagt.

Den 30. April 1749. Var ieg første Gang paa dansk Comoedie, da de opførte Den Ugudelige.

Navigationsundervisning og Examen

Den 1. Maj 1749. Fuldendte ieg Claas de Friises Hollandske Skat-Kammer.

Havde indført det med figurer paa 210 pag. in folio – som ellers ikke var tilladt, men som ieg som en Faveur havde udbedet mig af Capitain Weggersløv, imod at forsikre at aldrig nogen skulle faa det at skildre efter, som var Aarsagen hvorfor samme ikke maatte ske.

Den 1. Maj 1749. Begyndte ieg paa at lære Günther Schalen, at kunne regne de 4 species, regula de tri og havde Navigation paa den, fik til at føre mig ind paa den I. Reiersen om Formiddagen og H. Bille om Eftermiddagen.

Den 8. Maj 1749. Blev klar med Gunterschalen og meldte mig samme Dag til Examen derfor hos Capitain Weggersløff.

Den 9. Maj 1749. Begyndte samme Examen og blev klar d. 10 dermed.

Den 9. Maj 1749. Begyndte paa tilgiften til Navigationen som ellers kaldes de 35 Exempler – fuldendte samme Den 9. Oktober

Den 12. Maj 1749. Begyndte at lære at fægte under Information af den Gamle Torlund.

Den 24. Maj 1749. Saa tillige med Ulrichsdal Jomfru Fosies Stykker hos hendes Fader.

Den 30. Juni 1749. Var i Fortunen med Capitain Søbødker, Flensboergs &a udskrev et Vers paa Kirstine Piils Kilde.

Den 18. Juni 1749 Begyndte at lære Engelsk paa Academiet af C. Bertram.

Den 2. Juli 1749. Blev fri for at høre paa Catekisationen som blev holdt for de smaa Cadetter, og fik Tilladelse at kunne begynde i Artilleriet, men begyndte først i min Artilleriebog d. 10. Februar 1750.

Den 2. 3. og 4. August 1749. Var ieg Adjutant for Admiral Suhm i steden for H. Bille som cummuniserede.

Den 30. August 1749. Løste ieg H. Bille af fra at være Adjutant – havde Vagt Capitain-Lieutenant Frantzen.

Den 22. August 1749. Paa Friderchsberg, udskrev et Vers som staar paa Kirken.

Den 25. August 1749. Fik ieg Wilster at føre an paa Güntherschalen, blev klar med ham d. 28de.

Den 10. September 1749. Var paa Comoedie, da der blev opført Den Indbilte Syge, tillige med Doctor Graden hvori Jomfru Jeronomi som af Di Large var oplært giorde sin første Prøve i Dantz.

Den 11. September 1749. Var paa Biørns Skyde Platz og saa Kongen skiød efter Fuglen.

Samme Dag var det Etatz Raad Wartberg døde saa hastig.

Den 3. Oktober 1749. Paa Comoedie, da der blev opført Hendrich og Peernille, og Det Tvungne Giftermaal, samt en Haveballet.

Den 5. Oktober 1749. Blev ieg Afløst fra at være Adjudant, at P. Gunthelberg, Capt. Lieut. Frantzen havde Vagt samme Dag i Gammel Holms Hovedvagt.

Den 9. Oktober 1749. Fuldendte ieg tilgiften til Navigationen eller de 35 Exempler, d. 11. fik Capitain Weggersløff Bogen at korrigere, d. 20. fik ieg den igien og befandtes da 20 Fauter i den, som blev rettet samme Dag.

Den 12. Oktober 1749. Blev første Gang bedet for Dronning Lovise af Prædikestolen, saasom hun var frugtsommelig.

Den 17. Oktober 1749. Om Natten var der en stærk Ildebrand paa Hiørnet af Farve Gaden og Raad Hus Strædet da en 6 a 7 Huse brændte af – var ved Ilden.

Den 20. Oktober 1749. Saa ieg paa Christiansborgs Slot Herskabet spiste og danste.

Den 21. Oktober 1749. Begyndte at lære det misvisende Kort over Kattegattet, havde faaet H. Bille til at føre mig and til Examen- lærte det Kort samme Dag.

Den 22. Oktober 1749. Begyndte paa det platte retvisende kort over Nord Søen, blev klar med det d. 25de.

Den 27. Oktober 1749. Begyndte paa det voksende Kort over Spandske Søen, blev klart med det d. 5. November

Den 28. 29. og 30. Oktober 1749. Var Jubel Festen for [tomt] Besaa om Aftningerne Illuminationerne og udskrev adskillige Inscriptioner.

Den 3. November 1749. Om Middagen fra 12 til 1 Var H. Schönneböll, Wintherfeldt, C. Neuspitzer, N. Frantzen, H. Arff, U. Vosbein, Falsen, Hauch, Basballe, O. Gerner, P. Schiønning, Printzen og M. Ployart i det lyse hul eller Vagten for forsømt Mynstring om Morgenen, Under-Officer v. d. Maase havde Vagt. Vi giorde en Haab Støy i Vagten.

Den 3. November 1749. Om Natten Ildebrand i Nyboder.

Den 5. November 1749. Begiærte ieg Journal af Capitain Weggersløff, fik den d. 6te.

Den 10. November 1749. Da Journalen var indbunden begyndte at skrive i den – fik den fuldskreven d 15de, var 8te Dage syg.

Den 12. November 1749. Proberede at skrive med Mælk paa Papir, hvilket  naar det bliver tørt ey kan ses, men naar det lægges paa en varm kakkelovn, eller holdes over et Lys, bliver Skriften brun.

Den 24. November 1749. Begyndte at sætte Bestik af i kortene efter Journalen.

Den 27. November 1749. Blev klar med samme Bestik.

Den 28. November 1749. Begyndte paa at kaable paa Journalen efter Marin Calenderen.

Den 5. December 1749. Blev klar med samme Kobling.

Den 5. December 1749. Blev de 12 ældste Cadetter af Admiralitetet eksamineret til at være Officerer, saavel i deres Academi Sager som Sømandskabet, navnlig Grollau, Collin, H. Arenfeldt, Bording, I Neuspitzer, Grotskilling, v.d. Maase, Laub, I. Reiersen, F. Poulsen, P. Güntelberg og F. Kaas.

Den 6. December 1749. Blev ligeledes Moth, Falsen og Harboe exsamineret.

Den 6. December 1749. Begyndte paa den Franske Figur at lære ved den at beregne hele Navigationen, etc.

Den 9. December 1749. Blev klar med samme Figur eller Qvadrant.

Den 10. December 1749. Begyndte paa den jordiske Globus ved det at regne Navigationen, etc.

Den 11. December 1749. Blev klar med samme Globus.

Den 12. December 1749. Begyndte paa Gunterschalen blev klar med den samme Dag.

Den 19. December 1749. Tordnende det temmelig stærk om Aftenen.

Den 20. December 1749. Leverede mit Nytaars-Stykke for det Aar, tegnet og skatteret med Pen.

Den 29. December 1749. Avancerede Grollau, Collin, Arenfeldt, Bording, I. Neuspitzer, v.d. Maase, Laub, P. Gunthelberg, F. Kaas, Poulsen og F. Harboe til Officerer – Grotskilling blev staaende for endnu at fahre en Reyse som Cadet til Søes for at probere om han kunne blive ret søstærk da han blev lovet sin Ancinitet.

1749 I Kiøbenhavn 918 Mennesker flere døde end fødte.

1749 Havde ieg tallene og Maanederne til den sorte Tavle at giemme, opsætte og holde i Stand, og dertil en Skuffe.

Skoleskemaet 1749

(fra Tiden Anvendt):

I Navigationen, Skat-Kammeret, tilgiften til Navigationen, Kort-Pasningen, Güntherschalen, Marin-Calenderen, Globusserne, den Franske Quadrant og holde Bestik, bleven informeret om Formiddagen fra 10 til 12.

I Tegningen Mandag, Onsdag og Fredag Formiddage fra 8 til 10.

I Dantzningen tog af og til Lection Tirsdag og Torsdag Eftermiddage fra 2 til 4.

I Engelsk blev informeret af Hr. C. Bertram fra Iuny Maanet af Mandag, Onsdag og Fredag Eftermiddage fra 4 til 6.

Hørte paa Caticatitionen som blev holdt for de smaae Cadetter Tirsdag, Torsdag og løverdags Formiddage fra 8 til 10, til Iuny Maanets Udgang.

I Geographien og Historien blev informeret om Sommeren Tirsdag og Torsdag Eftermiddage fra 3 til 6. Men om Vinteren Onsdag og Løverdag Eftermiddag fra 2 til 4.

I Fægningen blev informeret om Sommeren af den gamle Torlund Mandag og Fredag Eftermiddag fra 2 til 4.

I Skrivningen exerceret mig af og til, til Sommerens Begyndelse de sædvanlige 4 Dage om Ugen, fra 4 til 6 om Eftermiddagen.

I Stiilen og Ortographien exerserede mig Tirsdag Eftermiddag fra 4 til 6.

Gik i Bøn paa Academiet hver Morgen fra midt i April af og hele Sommeren som holdte fra 7 til 8 om Morgenen, hver anden Dag dansk og hver anden Dag tydsk.

Samt i Kiærke alle hellige Dage baade til Høymesse og Aften Sang.