Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Whistleblowerordningen for Nationalmuseet

På denne side finder du whistleblowerordningen for Nationalmuseet. Du kan bruge whistleblowerordningen til at gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører museet.

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat på Nationalmuseet, herunder som frivillig eller i ulønnet praktik, hvis du er samarbejdspartner, ansat hos en samarbejdspartner eller underleverandør til en samarbejdspartner, som Nationalmuseet har et samarbejde med.

Hvilke forhold er omfattet af whistleblowerordningen?

Du kan henvende dig til whistleblowerordningen om overtrædelser af EU-retten fx om offentligt udbud, forebyggelse af hvidvaskning af penge mv. og alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold af betydning for varetagelsen af Nationalmuseets opgaver.

Følgende er eksempler på, hvad der kan betragtes som alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold af betydning for varetagelsen af Nationalmuseets opgaver:

  • Strafbare forhold, fx overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, fx forvaltningsloven, persondatabeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven el.lign.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, fx habilitetsregler, saglighedskravet og magtfordrejnings- eller proportionalitetsgrundsætningen mv.

  • Grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer fx om tjenesterejser, gavemodtagelse, regnskab mv.

  • Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx seksuel chikane eller sexisme

  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du bør altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. 

Om anonymitet og fortrolighed

Nationalmuseets whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indsende oplysninger om kritisable forhold til en betroet whistleblowerenhed, som kan undersøge forholdene nærmere. Via systemet kan du have en opfølgende dialog med whistleblowerenheden. Denne dialog er ligeledes anonym, hvis du vælger ikke at opgive din identitet.

Nationalmuseets whistleblowerenhed er forankret i Personale under Drift og Administration, og kun de betroede sagsbehandlere fra whistleblowerenheden kan tilgå din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Nationalmuseets netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Nationalmuseets hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Nationalmuseets netværk. Dette kan undgås ved at taste web-adressen (https://natmus.sit-wb.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Nationalmuseets netværk.

Hvis du ikke er komfortabel med at indberette direkte til Nationalmuseet, eller hvis du er i tvivl om, at din indberetning behandles objektivt af vores whistleblowerenhed, kan du alternativt foretage din indberetning til Datatilsynet, der forestår en ekstern og uafhængig whistleblower kanal.

Lov om beskyttelse af whistleblowere begrænser under alle omstændigheder kredsen af dem, der overhovedet må få kendskab til en whistleblowers identitetsoplysninger – og oplysninger, ud fra hvilke man kan udlede noget herom.

Hvis du vælger at opgive identitetsoplysninger i forbindelse med indgivelsen af en indberetning på whistleblowerportalen, er det alene museets whistleblowerenhed, der må kende til dem.

Oplysninger om en whistleblowers identitet må kun videregives til andre med whistleblowerens udtrykkelige samtykke, medmindre videregivelsen sker til en anden offentlig myndighed – fx politiet – og i et snævert formål, defineret af loven – fx for at afværge forbrydelser.

Juridisk beskyttelse mod repressalier

Du er som whisteblower beskyttet mod repressalier via LOV nr. 1436 af 29/06/2021 - Lov om beskyttelse af whistleblowere.

Whistleblowerportal

Her kan du indsende oplysinger om kritisable forhold.


Indberetninger

Nationalmuseet har ikke modtaget indberetninger til ordningen i perioden 17. december 2022 - 31. december 2023.