Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1777

Den 1. Januar 1777. I Fropræken i Frue og Nicolai Kirke.

Den 4. Januar 1777. Paa Giethusets Consert med min Kone, de havde som en serenade til sidst.

Den 5. Januar 1777. Søndag, var Frøken Olerok hos os, og spiste hos os til Aften.

Den 6. Januar 1777. Vagt, Ordet Christiansfeld, Dam paa Bommen, Zimmer paa Christiansholm, Frantzen runderede. Isen laa til Trekroner.

Den 7. Januar 1777. Skrev ieg under som forlover til Chrstians vielse.

Christian Schiønnings Bryllup med Frøken Olrok

Den 8. Januar 1777. Havde Christian Bryllup med Frøken Marie Olerok, som stod hos hendes Moder i Justitz Raad Rabens Gaard paa Amalienborg, kopulationen forrettet af hr. Hansen, Sogne-Præst til Helliggeistes Kirke. Til Brylluppet var etatsraadinde Olerok, Rahbeck og hans Frue, hvilken sidste var Brudens eneste Søster, Brudens Broder, Præsten Oleroks Søn og Datter, Rahbecks Søn, Knud Lyhne Rahbeck, Etatz Raad Stendrup og hans Frue, Capitain-Lieutenant O. Fischer i Søe Etaten og hans ældste Søster, Præsten hr. Hansen, Professor von Aphelen og hans Datter, Frue Bortmann, Anna Leth, min Kone og ieg. Præsten giorde Vielsen temmelig lang, bruden have nær engang faaet ondt, nogle Taarer trillede hende og ned, men hendes Moder trad strax til hende og holdte noget til Næsen at lugte til, saa det gik over. Da det frøs temmelig, havde man og giort en altfor stærk, kvalmende Varme. Maden var skiøn og overflødig. Ieg sad hos Frue Bortmann, den smukke Jomfru Mohr tilforn.

Ieg havde, som det kaldes, fulgt Brudgommen frem og kiørte til Brudehuset med ham Kl. 7½. Om Aftenen Kl. 11½ blev bryllupsBordet brudt, da vi alle fulgte dem kiørende til deres Værelser, som var i porcellainsfabriquen paa Hiørnet af Store Kongens Gade og Cadet Gaden. Kreidalerne, von Aphelens Søn og min Søn havde giort Vers til Brylluppet, eller deres Navne stod paa Versene.

Christian flyttede i Dag med det samme fra mig, saa vel som og Anne Leth d. 15., der tog i Huuset til ham, de havde da været hos mig i 2 ¼ Aar.

Den 9. Januar 1777. Var tillige med min Kone kiørende til Brudehuset om Formiddagen for at 

gratulere og se til Brudeparret.

Den 10. Januar 1777. Eftermiddag var tillige med min Kone til andendagsbrylluppet hos Brudens Moder.

Den 15. Januar 1777. Eftermiddag var tillige med min Kone til Rabecks, hvor der var stort Selskab tillige med Brud og Brudgom og serveret som i bryllupsdagene. A. Leth flyttede i Dag til Christians.

Den 17. Januar 1777. Havde en Jomfru Brun Bryllup med oonsr. Fabritius, han var en Søn af hofjuveler Fabritz. og hun en Datter af Justitz Raad og Amts-Forvalter Urban Brun. Den yngste Frøken Iseling og den yngste Kammer Herre Calmette havde og Bryllup i Dag.

Udleverede alle Munderings Sorterne i Dag til Compagniet.

Den 18. Januar 1777. Paraderede 3. og 4. Division med deres nye Munderinger for Admiralitetet om Formiddagen.

Den 19. og 21. Januar 1777. Var hos Major Näglers.

Den 23. Januar 1777. Var bedt til admiralinde Fischer i Dag, hvor der var bryllupsselskab ligesom hos Rahbeks, undskyldte os. 1. og 2. Division paraderede i Dag med ders nye Munderinger. Ieg havde Presentation for Collegiet i Dag for Budde.

Den 24. Januar 1777. Vagt. Ordet Christianssand. Dam paa Bommen, Ellebracht paa Christiansholm. Riegelsen runderede. Isen laa til Batteriet.

Den 29. Januar 1777. Kongens Geburtzdag, var paa Slottet for Taffelet, hvor der var Apartement og Ball paa Riddersalen.

Den 31. Januar 1777. Gik om Formiddagen med min Kone til Fiskemester Carlsens paa Alleen Lyst ved Fazan Gaarden, gik over Marken, hvor der var en Del Sne. Blev i Parolen i Dag commanderet til i næte Maaned at sidde i Combinerede Ret og at have Jouren ved 4. Division. Midt i Januar skiød Premier-Lieutenant Pheiff sig ihjel med en Pistol formedelst uenighed imellem ham og hans Kone, en Frøken Aboe, uagtet han noget forhen havde separeret sig fra hende.

Den 1. Februar 1777. Var i Krigsret hele Formiddagen.

Den 2 Februar 1777. Var tillige med min Kone til Christians.

Den 3. Februar 1777. Begyndte runderingerne om Dagen paa Holmen, som paa Nye Holm skete af en Capitain og en Premier-Lieutenant, paa Gammel Holm af en Capitain-Lieutenant og en Second-Lieutenant.

Den 5. Februar 1777. Var om Aftenen paa Giethusets Consert med min Kone og om Natten paa Ball en domine med min Kone og Jomfru von Aphelen.

Den 7. Februar 1777.  Døde hr. Conradi i Rendsborg om Morgenen Kl. 8, Sogne-Præst ved Garnisonskirken der, og effterlod sig som Enke Judithe Leth, Professor Leths ældste Datter, med 2de Døtre.

Den 9. Februar 1777. Var von Aphelens og Christians alle hos os og spise.

Den 9. 10. 11. og 12. Februar 1777. Havde Marie Christine vandkopperne og var meget fuld. Peter fik dem og strax efter.

Den 12. Februar 1777.  Var alle Näglers hos os i Dag at spise.

Ieg havde i Dag første Gang Hovedrunden paa Nye Holm ved mønstringen om Formiddagen. Premier-Lieutenant de Kløker om Eftermiddagen. Det var haard blæst af østen og frostveyr.

Den 13. Februar 1777.  Ordet Lüneborg. Dam paa Bommen, Horstmann paa Christiansholm. Platou runderede om Natten. Isen var lagt saa langt som kunne ses, dog nogle Aabninger i Renden. Det lyde af Arbeyde strax i morges for Kulde og blæst af ONO.

Om kunstmaleren Erichsen

Den 14. Februar 1777. Var paa palaiet og saa om Formiddagen Dronning Juliana Maria og Printz Friderichs portraiter, skildret i fuld corpus af Justitz Raad Erichsen, da var skiønne og meget lignende, og begge skulle sendes til Kejserinden af Rusland. Havde kendt Erichsen for mange Aar siden, da han boede lige overfor os i Gotters Gade. Hans Fader havde været skibbygger ved Holmen og troede engang at have fundet circulens qvadratur og derom udgivet et lidet Skrift, men af hvilket man let kunne se, han havde feylet; var ellers en flink Mand. Hans Søn var nu en stor skildrer, havde været længe i Rusland og der distingveret sig. Han sagde mig nu at være mest blind, som han troede at være bleven ved det, han i Rusland havde haft Fornøyelse af at se paa stenkulsilds Klarhed.

Den 17. Februar 1777. Spiste tillige med min Kone til Näglers om Middagen. Min Kone fyldte 22 Aar i Dag.

Den 19. Februar 1777. Var paa Giæthusets Consert tillige med min Kone.

Den 23. Februar 1777. Var vi alle tillige med Christians til von Aphelens.

I Februar Maaned sad i Combinerede Ret, som holdtes Tirsdags og løverdags Formiddage. Havde og Jouren ved 4. Division.

Den 2. Marts 1777. Var buden til Etatz Raad Stendrups til bryllupsselskabet, undskyldte os.

Den 5. Marts 1777. Vagt. Ordet Zeeland. Bagge paa Bommen, Lasson paa Christiansholm, Fischer runderede. Isen var borte, men fuldt af Driv-Iis.

Den 7. Marts 1777. Havde 2. Gang Hovedrunden paa Nye Holm om Formiddagen, Horstmann om Eftermiddagen. Frost og blæst af SO.

En uretfærdig rettergang mod Stibolt

Den 8. Marts 1777. Sad i Krigsret over Capitain-Lieutenant Lorentz, Stibolt og Neuspitzer angaaende de 4 udskal-Bræder, den første havde ladet reparere et gammelt Skuur med i sit Hus i Nyboder, som var Kongens Hus, og som Admiralitetet eller Sevel deri nu ville giøre en Tyvesag af for ham, fordi der paa samme gamle kasserede Bræder, der var brugt til strøer i Dellehaugen ikke havde været nogen ordentlig passerseddel, da bræderne var saa slette, at Forvalteren ikke havde dem i Regnskab, og Stibolt selv var Eqvipage Mester, havde han troet samme ey gjordes nødig. Den første blev dømt til tre Maaneders Arrest paa Hovedvagten, blot for passersedlens forsømmelse, den sidste som havde haft Vagt frikendt. Krigsprocureur Fogg, som havde faaet vink om hvorledes alt skulle være, havde sat i rette, at Stibolt skulle kasseres, og Neuspitzer degraderes. Auditeuren, som og havde faaet sin Lection, hans Votum var, at Stibolt skulle degraderes til yngst Premier-Lieutenant paa Kongens Naade og Neuspitzer reprimanderes af Retten. Contreadmiral A. Fontenay præsiderede og havde forud været hos Holmens Cheff og talt om Sagen, som ikke i ringeste Maade havde giort noget af den, men sagt, at alt hvad der var sket var tilladelig. Men Sevel en intim Ven af Guldberg havde troet ved at komme i Collegiet, skulle han opdage meget underslæb ved Holmen og mulig i Søe Etaten med, men da der var intet kunne han ikke opdage noget, derfor var dog runderingerne med mere ordineret, etc.

Den 9. Marts 1777. Søndag Eftermiddag stod fadderr i Nicolai Kirke til klædekræmmer Bruuns Søn efter Invitation i gaar, han blev kaldt Nicolai Peter, de andre Faddere var Madam Heinicke, Jomfru Mandix, kiøbmanden Thomesen, Fæit.

I Eftermiddag og til afen var vi alle til min Broders, hvor Olrogs og Rahbeks og var. Vi spilte luv, etc. I Formiddag fik lille Peter hverdagsfeberen igien, som ophørte d. 15.

Den 10. Marts 1777. Fik Commandeur Capitain Grodtschilling Ordre til at commandere Orlog-Skibet Ebenetzer paa 50 Canoner, som skulle gaa ad Algier med Presenter. Officererne var Capitain-Lieutenant C. Lütken, Premier-Lieutenanterne Kiølmer og Hauch, Second-Lieutenanterne Wulfsen og Dam. Nogle som selv betalte kosten var Riegelsen, Levetzow og Baron Knuth.

Lieutenant Bagges bekymringer om Avancement

Lieutenant Bagge, som for med mig 1773 var hos mig i Formiddag og beklagede sig over, at Lieutenant Pontoppidan havde ikke alene igien faaet sin Ancinitet igien for ham, men nu var og Lieutenant Hauch commanderet for ham til Skibs ad Middelhavet, han frygtede for, han enten af mig eller af Ellebracht, som var de to Cheffer, han endnu som Officer havde fahret med, skulle være disrecommenderet, han ville nu og strax gaa til Ellebracht for at forsikre sig om, om ikke noget saadant skulle have stedm, førend han som han agtede ville i Collegiet søge sin ret, etc. Ieg svarede ham, at han vidste nok, at de de conduiterapporter, som blev givne om Officererne skulle holdes hemmelige, som han tilstod, men desuagtet da han var i Tvivl, og i dette Tilfælde skulle ieg gierne vise ham den, som ieg og giorde, og som var gandske til hans Fordeel. Sagde ham ellers, at hans Ansøgning ikke ville hjælpe. Da Pontoppidan ikke alene havde faaet sin Ancinitet igien for ham, men for alle de som var ham foretrukne, og dette havde Salderne udbedt sig for ham, og som ingen Ting i de Tider blev nægtet. Hvad Hauchs Commando for ham var angaaende, da var det bekiendt, at hvor saaledes to Premier-Lieutenanter af en Classe blev commanderet sammen paa et Skib, tog man stedse dertil en af de ældste og en af de yngste, for at de i Commando ikke skulle være nær paa hinananden i rullen. At Lieutenant Kiølmer var bleven commanderet som ældst, Hauch som yngst, at han var for høyt i Rullen til at commanderes som yngst, men ville, naar hans Tour kom, blive commanderet som ældst.

Den 11. Marts 1777. Blev lille Marie Christine av. (vænnet fra?), fejlte da seks Uger i Aar. Ammen kom til klædekræmmer Jacobsens og fik sine 16 Rigsdaler vuggepenge.

Den 14. Marts 1777. Blev vi buddet til Professor Jansens, der havde Stendrups ældste Datter, men undskyldte os, da ingen kunne udholde de mange sammenkomster og tractementer som havde Sted  denne rige Familie.

Den 19. Marts 1777. Paa Conserten paa Giethuset med min Kone, da der blev musiceret som geistlig Musik stabat mater, etc.

Den 21. Marts 1777. [Kodeskrift].

Den 23. Marts 1777. Var von Aphelens og Christians alle hos os.

Den 25. Marts 1777. Vagt. Ordet Basel. H. Brun paa Bommen, Lindholm paa Christiansholm. D. Ziemer runderende. Capitain-Lieutenant Lütken, som var ved Eqvipering spiste hos mig med Eqvipage Mesteren, som sædvanlig.

Den 26. Marts 1777. Paa Conserten paa Giethuset med min Kone, da atter igien Stabat Mater blev udført.

Den 27. Marts 1777. Hørte Bastholm i Kastellet præke dansk, var skiærTorsdag og anden Paaskedag d. 31. præke tysk med lige Færdighed, min Kone var med.

Den 29. Marts 1777. Hørte paa Apartementssalen paa Slottet Stabat Mater tillige med et Kyrie Eleison blev udført af den Danske Synge Skole paa dansk. Rosenkrantz, den gamle, som sad foran for mig, syntes ikke at have øren for musikken (som dog var meget skiøn), men snakkede, lo og giorde Allarm, Conferentz Raad Nielsen, der sad hos mig, var meget indtagen i den, hyssede adskillige Gange paa ham meget ærbar, men han blev ved at snakke og var meget munter den Aften. Nielsen blev ved at hysse, saa han til sidst maatte være rolig.

Den 2. April 1777. Havde ieg 3. Gang Hovedrunden paa Nye Holm om Formiddagen. Premier-Lieutenant P. Riegelsen runderende om Eftermiddagen.

Den 3. April 1777. Var i Hof- og Stadsretten med Capitain Holck af Land Etaten, angaaende en Opløber, som ieg blot havde givet en Mark for det første paa Haanden efter krigsartiklerne, men som han strax Dagen efter havde givet 4 Rigsdaler og engageret til Soldat, hvorved han troede at have mere rettighed til ham end ieg. Han havde skrevet lange promemorier i Sagen, som blev mig forelæst, og spurgt, om ieg ville besvare samme, ieg svarede nej. Sagen blev derpaa optaget til doms. Ieg vandt processen, men overlod ham karlen siden, imod en anden.

Den 4. April 1777. Fik Peter Feber igien, men kuns 2dendags Feber, ophørte de. 12.

Den 5. April 1777. Halede vagtskibene ud, fontenay skulle i Sundet, Ramshart paa Reden, Briand paa Bæltet, Ursin paa Elven.

Den 6. April 1777. Var til Major Næglers om Aftenen med min Kone og spiste i Anledning af min svigermoders Geburtzdag.

Den 9. April 1777. Halede Ebenetzer ud, som blev commanderet af Grotschilling. Ieg var paa Gjethusets Consert i Aften.

Den 11. April 1777. Vagt. Ordet Falster. P. Riegelsen paa Bommen, Grove paa Christiansholm, Berner runderede. Ebenetzer laa indenfor Trekroner.

Den 14. April 1777. Afbetalte Compagniet til Husleye.

Den 15. April 1777. Om Aftenen fantazerede Christian (som var meget syg) i nogle Timer og fik tillige med et anstød af en nervespænding, som Doctor Aaskow kaldte det, eller Slag, foraarsaget af en stor afmægtighed, da appetiten aldeles havde været borte. Han havde fra Begyndelsen af Maaneden været syg og haft andendags Kold-Feeber, som siden blev til hverdagsfeber, og en stærk gulsot tillige.

Den 16. April 1777. Var ieg om Morgenen hos Aaskov for at spørge ham om det Slag eller epilepsie, som Christian havde haft i aftes, især i den ene Side, ville have følger eller blive en vane, han mente nej, da det blot var foraarsaget af Mattighed og Sygdom, og sagde det var nok den høye Tid Feberen blev sat, han sagde og, han ville begynde i Dag, men som ey før var kset formedelst gulsotten den var forbunden med, og som den kunne afhjælpe. Han fik og China i Dag, han fantazerede atter i Aften igien, og havde en stærk rystelse i Hænderne, men siden efter ophørte Feberen, og han blev hver Dag bedre.

Den 17. April 1777. Bekendtgjort, at Holmens Cheff, Commandeur W. Kaas var bleven Contre Admiral, H. Frisch, Krog og J. Arenfeldt commandeurer, Commandeur Capitain Lærke fik Afskeed som Contre Admiral, etc. Commandeur B. Bille, som snakkede for meget om Guldberg og den nye Regiering nu, blev sendt til Trondhiem som enrolleringschef og Capitain H. Günthelberg fik hans Compagni.

Stibolts Dom

Den 19. April 1777.  Var i Krigsret, da Capitain-Lieutenant Stibolts Dom, som nu var kommen fra Kongen, blev oplæst, og var af Kongen saaledes skiærpet. Han skulle et Aar degraderes til yngste Premier-Lieutenant og de første seks Maaneder sidde paa Hovedvagten, Capitain-Lieutenant Neuspitzer have en reprimande af Retten; og Retten af Collegiet erindres om, en anden Gang nøjere at observere sagernes Omstændigheder. Collegiet havde i følge samme Ordre skrevet en saadan Erindring paa det højfligste og hosføjet, at det ikke gjordes nødig den blev oplæst ved Retten, men alene circuleret om fra en til en anden, og saa tilbagesendes, uden at tilføres, men vi som vidste at have dømt i denne Sag saa retfærdig som vi burde, og endog paa det strengeste, forlangede ikke denne skaansel, men lod auditeuren oplæse den med alle sine Ceremonier, at Efter-Tiiden og kunne erfare hvorledes Krigsretterne nu blev trykkede, naar de ikke dømte, som man ville havde det, eller følge auditeurens Votum. Capitain Budde der havde en Svoger ved contoiret, hvorunder det juridiske var, havde faaet at vide, at H.E. Colbiørnsen, der var generalauditeur og et creatur af Guldberg, havde man ladet give en saadn Erklæring omsagen, at ommeldte skiærpelse kunne grude sig derpaa, hvilket denne Nedwg. (?) og strax havde været rede til, som og meget flatterede Sevel, da han selv haabede ved ham at og skulle komme i Admiralitetet som deputeret, der havde været hans øjemed fra han blev generalauditeur af, hvilket sidste han og ikke kunne tilkomme, men var efter Ansøgning af Koefoed Anker, som for ham, da han ville forrette det for intet og lade Anker beholde gagen. Anker var selv dels magelig, dels ked af ved denne Regiering forud at faa vink til, hvorledes Dommen skulle være, men som man til hans Ære kan sige han ikke rettet sig efter. Men dog formedelst han gierne selv ville være fri for samme forretning, havde baade engageret Sevel og Colbiørnsen til at forrette samme for sig, som ellers paa den Tid aldrig havde blevet anset værdige dertil, men andre kunne han ikke faa at forrette det for intet. At A. Fontenay ved denne Leylighed var saa frisk forundrer man sig man sig over, der ellers stedse var saa underdanig for de af Regieringen, som kunne giøre hans Lykke; men dette havde til Aarsag, at han havde alt engageret sig med Struensee og den forrige Regiering og paa ingen Maade endnu kunne vinde denne, der ansaa ham med foragt, som piquerede ham, ansaa og dette som en Chicane for sig. Men da han alt var saa høyt oppe og saa meget at man ikke kunne jage ham hen, hvor man lystede. For Afskeed med en ringe eller ingen Pension havde han heller ikke nødig meget at frygte, da han var ejer af 80.000 Rigsdaler. Man ved ellers ikke, hvor dette indfaldt ham denne Gang. Sevel var ellers og meget vred for at Knudsen var sluppet gandske fri sidst, og at de endog havde maaatte givet ham Tilfredsstillelse til. Man forestille sig kuns om det havde bleven giort til en Tyvssag mod Stibolt, som man ville have det anset for, om da ikke endog den skiærpede Kongelige Dom havde været meget for mildt, men dersom det blot var en ringe forseelse imod anordningen, om den da ikke var meget for haard. Holmens Cheff sagde til Fontenay, da han førend der blev dømt talte med ham, at dersom Stibolt havde talt et Ord til ham, havde han tilladt ham at tage dem og dobbelt saa mange saadanne Udskaler(?) til da de blot var henlagt til strø, og for at forraadne, hvor til de alt i nogle Aar var brugt, og nu dog blev brugt til Kongens Tieneste eller et af hans Huse, hvortil Stibolt havde haft ret til naar reparationen i Sommer skulle ske at forlange nye og gode Bræder, som nu blev sparede, men Stibolt ville føre sin Brud ind i Huuset og derfor gierne ville have omtalte Skuur først og strax i Stand, som var Aarsagen hvorfor han giorde samme, og saa Christelig blev straffet, og frataget sin Brud, som dog denne jødiske lov byder Brudgommen det første Aar stadig skal forblive hos.

Den 20. April 1777. Gik Ebenetzer Seyl ad Middelhavet.

Den 22. April 1777. Runderede ieg 4de Gang paa Nye Holm om Formiddagen. Frantzen om Eftermiddagen.

Den 28. April 1777. Vagt. Ordet Slesvig. H. Brun paa Bommen, Frantzen paa Christiansholm. D. Zimmer runderede om Natten. Orlog-Skibet Ebenetzer kom i Formiddag nordfra og gik til Ankers indenfor Trekroner, som man forundrede sig over. Men da det have 2de aars Presenter inde til Algier, var Skibet bleven læk, og have ikke ville lænset, men girer 3 a 4 Streger til Siderne uden at lystre sit Ror, etc. Constructions Commissionen var strax der ombord for at besigtige samme og blev da besluttet, at Orlog-Skibet Dannebrog paa 60 Canoner skulle gaa i stedet og strax eqviperes, hvortil da Capitain-Lieutenant O. Fischer og Premier-Lieutenant Zimmer tillige blev commanderede. Man snakkede meget om dette, som stedse i Søe Etaten naar noget ubehagelig indløber. Grotschilling havde og i den Faldet at klage over Eqvipage Mesteren og Holmen, især og Lieutenant Gyldenfeldt, etc. som alle snakkede meget, Gerner paastod han Beregning var rigtig.

Den 29. April 1777. Talte i Collegiet til Schindel, naar min Tour, etc.

Den 30. April 1777. Døde i Schlesvig Obrist Lieutenantinde Nägler i sit 80. Aar Kl. 1 om Natten. Hun var min Moders farmoder.

Den 6. Maj 1777. Var til Skrifte i Holmens Kirke tillige med min Kone hos Provst Hee og cumuniserede d. 7. en Onsdag.

Den 8. Maj 1777. Kiørte tillige med min Kone en Tour med Christian (efter hans Sygdom) og hans Kone, ud af Nørre Port til Vibens Hus om ad Alleen til Øster Port og ind ad Nørre Port igien.

Den 10. Maj 1777. Spiste til Middag med min Kone hos Major Nægler, da hans ældste Broder Capitain Nægler for 8te Dage siden var kommen her til Byen.

I Dag halede Dannebrog ud ad Bommen.

Den 14. Maj 1777. Saa i Eftermiddag det Norske Livregiment og Kronprintzens Regiment at giøre manoeuvrer, chargere og passere Revue for det Kongelige Herskab. Etatsraad Ærboe havde den Maleur ved denne Leylighed at faa Fugtel af en Husar, fordi han ikke ville gaa tilbage, da han bad ham. Saa om Aftenen tillige med min Kone, etc. og von Aphelens paa Rundetaarn Maanen og en Fixstjerne passere Meridianen i Teleskoperne der. Formedelst tykagtigt Veyr kunne ikke komme til at se de øverste Planeter med deres Drabanter, som ieg især havde ønsket. Naar man stille Tubusen paa Maanen saa ma ikke andet end Maane, dens Campus kunne ikke nær omfatte den alt. Den saa ud som man i Almindelighed forstørret aftegner den. Fixstjernerne blev derimod mindre end de synes for Øyet, blot som meget klare Punkter.

I Aften spiste Näglers tillige med hans Broder og flere hos os. Flensborgs.

Den 15. Maj 1777. Vagt. Ordet Rosenlund, Wulf paa Bommen, Sølling paa Christiansholm. Natrunden var ophørte med denne Maaned. Cadetfregatten halede ud af Bommen Formiddag Kl. 9, som var Samsøe, commanderet af Budde, som tilforn havde været ved Cadetterne. Capitain-Lieutenant J. Bille var Næst-Commanderende og Second-Lieutenant Friis. Orlog-Skibet Dannebrog laa endnu inden for Trekroner.

Den 22. og 23. Maj 1777. Hørte om Aftningerne Nattergalene i Kongens Have, og da uglen iblandt og lod sig høre, giorde dette en mægtig effekt og for mig havde lige Skiønhed.

Den 24. Maj 1777. Gik tillige med min Kone til fiskemester Carlsens Gaard ved Falkener-Gaarden for at spatzere en Tour over Marken. De havde ingen faaet til deres Værelser endnu og heller ingen ville have, uden de kiendte dem vel; tilbød mig dem for 10 Rigsdaler i Sommer, ieg lejede dem da og og de samme, vi havde forrige somre, men for forrige Pris.

Den 25. 26. 28. 29. og 31. Maj 1777. Var om Aftningerne i Rosenborg Have for at høre Nattergalene, sad mest i de 4 dunkle Lysthuse i indelukket, hvor de for det meste opholdt sig og slog over Hovedet paa mig.

Den 26. Maj 1777. Gik om Morgenen Kl. 5½ til Fiskerhuset med min Kone og drak Caffe der, gik derfra til Marcus have og besaa den. Var i Byen Kl. 9 igien.

Den 30. Maj 1777. Gik om Morgenen Kl. 7½ til Gyldenlund og drak Caffe i Constancia, var inde igien i Byen Kl. 2½.

Den 31. Maj 1777. Blev commanderet i Parolen at have Jouren med 4. Division i næste Maaned.

Den 1. Juni 1777. Vagt. Ordet Steensgaard. Arenfeldt paa Bommen, Conrad paa Christiansholm. En Kongelig svensk vimpelførende pink kom sønderfra og gik nordefter. Cadetfregatten var gaaet Seyl i morges. Orlog-Skibet Slesvig, commanderet af Wintherfeldt var kommen i gaar fra Egersund, indenfor Trekroner, med Stængerne paa Stumperne af Masterne. Dannebrog var gaaet Seyl. Ebenetzer var indhalet og en Commission anordnet i fabrikmesterens Overværelse for at se efter lécagen, hvorom og Forhør var holdt; man paastod Skibet kunne giort Reysen, men det er stedse saaledes i Søe Etaten.

Den 2. Juni 1777. Om Aftenen Kl. 6½ kiørte tillige med min Kone og begge Børnene til Carlsens Gaard Alléenlyst, for der at forblive i Sommer. Havde om Formiddagen ladet køre to læs Gods derud. Fuld kusk, etc.

Den 4. Juni 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm om Formiddagen, havde en absent, Second-Lieutenant Sølling ronderede om Eftermiddagen.

Den 7. Juni 1777. Døde Frue Kancelliraadinde Beck (Lovise) fød Hagen, 40 Aar, af inflimationsfeber, man sagde og af en enghed i Halsen som lidt efter lidt havde tiltaget. Hun var af min Kones Familie, smuk i sin Ungdom.

Den 8. Juni 1777. Søndag. Var i Friderichsbergs Kirke, som begyndte Kl. 1, 2 Børn blev døbte, hvorved der blev ofret, etc.

Den 9. Juni 1777. Var hele Formiddagen i Friderichsbergs Have.

Den 10. Juni 1777. Spiste alle Næglers herude hos os om Middagen tillige med Kreidalerne, som spiste hos os bestandig hver Tirsdag. Om Formiddagen havde vi spatzeret i Friderichsbergs Have med Næglers og Peter med.

Først i Maaneden blev Wolfsen, Wulff, Dam og Zimmer Premier-Lieutenanter med Gage.

Den 12. Juni 1777. Var om Formiddagen i Byen Kiøbenhavn med min Kone, om Eftermiddagen i Friderichsbergs Have med hende.

Den 14. Juni 1777. Om Formiddagen saa Fregatten Møen løbe af Stablen paa Nye Holm paa 36 Canoner. Saa samme Gang den nye Indretning paa Princesse Sophie Frideriche af sejldugskamre for Officererne paa begge Sider i underste Cahyt.

Den 15. Juni 1777. Søndag. Var Christian, hans Kone, Anne Leth, Jomfru von Aphelen, Cadetterne Næglerne herude og spiste hos os til Aften. Var i Friderichsberg have om Eftermiddagen og Peter med. Cadetterne Nægler var hos os gierne hver Helligdag.

Den 16. Juni 1777. Var alle von Aphelens hos os.

Den 17. Juni 1777. Vagt. Gik fra Friderichsberg om Morgenen Kl. 6 ¾ formedelst den lange Vey til Nye Holm, Ordet Billesbille. Schrøder paa Bommen, von Thun paa Christiansholm. En svensk Vimpelmand laa paa Reden. Masterne af Ebenetzer blev udtagne i Dag, som skulle oplægge, og ved en Commission befunden at være god og ikke at have lécage. D. 12. havde her paa Nye Holm i middagstiden været Ild i to begpramme og bolværket ved Bradbænken, som nær og havde stukket Ild i Ebenetzer, ved Holmens sprøyter og toldbodsprøyten blev det dog snart slukket. Kølen blev lagt til en krigslastdragerfregat, som aarlig skulle bringe Presenterne til de barbariske magter. Tvende Matroser faldt i Dag fra en af magasinprammene ved Nye Løb og druknede formedelst den ene holdt paa den anden, og derved malet under og bortført af den sydenstrøm.

 Den 18. Juni 1777. Afbetalte Compagniet. I Dag gik Madam Brasen, som boede neden under os, værtens Datter, fra sin Forstand.

Den 19. Juni 1777. Var i Dag to Gange i Kiøbenhavn ligesom og i gaar.

Den 20. Juni 1777. Satte sig en bisværm under taget her paa Alleenlyst, ligeledes havde der sat sig en her forrige Aar, man vidste ikke hvorfra. Var i Eftermiddag i Kiøbenhavn med min Kone, kom igien sildig om Aftenen. Bog med, etc.

Den 22. Juni 1777. Var i Friderichsbergs Kirke med min Kone som begyndte Kl. 1. Præsten Vogelius prædikede, der var nogle kirkegangskoner, ofred.

Den 23. Juni 1777. Tilbød Madam Carlsen os at ville testamentere os, som vi aldrig kunne falde paa. Mande, som var ældgammel og sygelig, blev holdt for at eje i det ringeste 5 á 6000 Rigsdaler. Han ejede Gaarden Alléenlyst med et temmelig Stykke Iord til, hvilken Gaard alene kunne vare den summe værd, og levede dissuden af sine Midler; de havde ingen Børn og testamenterde Konen alt. Hun var nok omtrent 40 Aar.

Den 25. Juni 1777. Gik lystjagten Ørnen Seyl til Jægerspris, med hvilken Admiral Schindel og Premier-Lieutenant Ravn var. Capitain J. Gerner som den ældste Capitain ved Divisionen maatte forestaa 1. Division i Schindels fraværelse, hvor Parolen hos ham og blev udgivet.

Den 27. Juni 1777. Var Christian og hans Kone hos os til Aften. I Dag Fløy den omtalte bisværm bort igien, her havde sat sig. I Dag ligesom og i sær i gaar aftes imellem halv 8 og 9 hørte endnu 4 á 5 Nattergale stærk og bestandig at slaa i Rosenborg Have.

Den 28. Juni 1777. Døde Doctor Schønheiter 77 Aar, han havde stedse betient vores Hus fra han var ung af i sær som chirurgus, samt Clausen, Foss, Laub som Medici.

Den 30. Juni 1777. Vagt. Ordet Skovshoved. Preus paa Bommen, Grove paa Christiansholm. Havde stærk Tand-Piine hele Eftermiddagen. Min Kone gik tillige med mig imorges tidlig ind fra Friderichsberg.

Havde Jouren med 4. Division i denne Maaned, og derved var de fleste Dage i Kiøbenhavn.

Controlleur Hans Leth, min Broder, havde i denne Maaned den 14. Bryllup i Flekkefiord, hvor han boede, med den rigeste kiøbmandsdatter der i Byen, hun var 18 Aar. Hendes Fader ejede bøndergaarde, havde Savbrug og Skibe i Søen.

I denne Maaned testamenterede Frøken Højer næsten alle sine Penge saaledes, at de for det meste alle kunne tifalde von Aphelen og især hans Datter, som omtrent kunne være imod 4.000 Rigsdaler.

Da et Skib skulle løbe af Stabelen i denne Maaned paa Bodenhofs Plads, kæntrede det. Det var saa stort som et 50canoners Skib. Det stod først stille i afløbningen, og da man saa spændte nye gier paa det, sprang den ene, hvorved det skiød sig lidet skævt paa stabelblokkene, og i denne skøre situation rørte bolværket, hvorved den ene pude gik fra, saa det kom paa siden i Vandet og derefter sank.

Den 1. Juli 1777. Havde Hovedrunden om Formiddagen paa Nye Holm. Platou runderede om Eftermiddagen. Og var det nu efter vores egen Forlangende indrettet saaledes, som det rimeligste, at den Capitain, som kom af Vagt, stedse runderede med det samme, og dertil blev commanderet i Parolen. Maatte om Middagen Kl. 12½ gaa til Friderichsberg uden overklæder i en bestandig stærk Regn.

Den 3. Juli 1777. Var om Eftermiddagen i Kiøbenhavn med min Kone, hørte Nattergalen i Rosenborg Have om Aftenen endnu stærk slaa. Om Aftenen var Bording og von Aphelen hos os paa Friederichsberg. Formiddag og Eftermiddag havde en meget stærk forkiølelse, Tand-Piine, som ieg alt for det meste i 14 Dage havde haft, formedelst det ofte blæste dygtig over Marken, naar ieg saa ofte gik til og fra Friderichsberg. En Haab Vand løb tillige med stor Piine fra tænderne.

Den 4. Juli 1777. Havde stærk Tand-Piine, nær besvimet, vedvarede hele Natten.

Den 5. Juli 1777. Havde hele Dagen en bestandig stærk Tand-Piine, lagde peberrod paa Armen, brugte fodbad, men intet kunne hjælpe.

Den 6. Juli 1777. Havde og Tand-Piine, som tog stærk til mod Aften og continuerede hele Natten og Dagen derefter til om Eftermiddagen, da den dulmede. Var stedse den høire Side, men varierede i alle over og under Tænder i samme, foraarsaget af en idelig klar slim, eller seje vædsker, som søgte til tænderne og der tog udflugt, men som var geleidet tillige med en ligesaa stærk Hovet- Øre- og tindingepine, ja endog i hele kinden, at ieg ofte var som bedøvet. Livet skulle være meget ubehagelig skulle man have mange saadanne Nætter og Dage i det.

Den 7. Juli 1777. Kom Capitain-Lieutenant L. Stibolt ud af sin Arrest, da han havde faaet svuldne Ben og begyndte at blive syg, forskaanede Regieringen for de 3de sidste Maaneder, som den tilforn selv havde tillagt, saa at han kuns sad de tre Maaneder han af Retten var dømt til, saaledes lod man Kongen resolvere frem og tilbage. Man ville som sagdes i Almindelighed have haarde Domme, saa at naar de lidet blev formildede, skulle de dog endnu være haarde nok, dette skulle da tillige md Strenghed give et anstrøg af Naade og formildning, og dette skulle da retterne strikte rette sig efter.

Den 8. Juli 1777. Medicinerede. Efter Doctorens anvisning ieg havde skrevet til derom, som kaldte det Reumatisme eller forkiølelsesgigt. Om Eftermiddagen havde endnu stærk Hovet- Øre- tindinge- og Tand-Piine.

Den 9. Juli 1777. I Dag var den yngste Kreidal navnlig August til 2den examen og fik bedste Characteer. Gik om Eftermiddagen til Kiøbenhavn med min Kone, fik Regn paa Veyen, Cisebom, etc. Ieg tog mod Compagniets Penge, og vi gik ud igien Aften Kl. 9.

Den 10. Juli 1777. Gik om Aftenen med min Kone ned forbi Synder Mark ved Friderichsberg, kom i Selskab med Gerner.

Den 11. Juli 1777. Var to Gange i Kiøbenhavn. Kiøbte en Del Bøger paa oberauditeur Giørtz’s Auction paa Proviant Gaarden. Eftermiddag og Aften endnu stærk Hovet- Øre- tindinge- og Tand-Piine.

Ved en generalforsamling i Dag, som ieg sendte min sergant til blev det afgjort, at den i forrige Aar oprettede Contrib. og Capital Ænke Casse, som ieg og mange havde sat i, igien gik ind, da bogholderen var bleven usikker, ieg havde endnu kuns betalt 7½ Rigsdaler, hvoraf ieg kunne faa 2½ Rigsdaler igien, som ieg ey tog.

Den 15. Juli 1777. Vagt. Ordet Grinde. Riisbricht paa Bommen, Berner paa Christiansholm. Gik ind til Kiøbenhavn Morgen Kl. 6½ med min Kone.

Den 16. Juli 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm. Giønge runderede om Eftermiddagen. Var 2 Gange i Kiøbenhavn i Dag. Afbetalte Compagniet om Eftermiddagen.

Den 17. Juli 1777. Gik om Morgenen til Kiøbenhavn med min Kone. Gik ud igien Kl. 1.

Den 18. Juli 1777. Var om Formiddagen i Friderichsbergs Have, Eftermiddag Hoved- Øre- tindinge- og Tand-Piine.

Den 19. Juli 1777. Var Wintherfeldt hos os hele eftermddagen og spiste hos os om Aftenen. Ieg have i Dag i sær Middag, Eftermiddag og Natten stærk Hovet- Øre- tindinge og Tand-Piine.

Den 20. Juli 1777. Søndag. Gik om Formiddagen Kl. 10 indtil Byen med min Kone og spiste til Næglers om Middagen, kiørte ud igien af Øster Port om Aftenen Kl. 6½ for stærk Regn.

Den 21. Juli 1777. Gik om Eftermiddagen Kl. 1½ til Kiøbenhavn med min Kone, kom ud igien Kl. 8½.

I disse Dage var den gamle Doctor Schiønheiter død, som havde betient os i Familien som chirurgus og Medicus fra vi var smaa Børn af, som Medicus især fra den gamle Doctor Fosses død, som vores Forældre som Medicus sidste betiente sig af. Havde tilforn brugt Clausen, etc. Mig havde han kureret for en forraadnelsesfeber.

Den 27. Juli 1777. Søndag. Vagt. Ordet Roskilde. Fleischer paa Bommen, Tuxen paa Christiansholm. Ziervogel med sine 2de Søstre, Frue Gerner og en ugift var i Eftermiddag i Vagten, etc. Næste Morgen Kl. 7½ halede den Kongelige lystjagt Ørnen ind af det Nye Løb.

Den 28. Juli 1777. Havde Hovedrunden om Formiddagen paa Nye Holm, havde 6 absenter. Fischer om Eftermiddagen.

Den 30. Juli 1777. Gik om Morgenen Kl. 8 til Kiøbenhavn med min Kone, spiste hiemme om Middagen og om Aftenen til Christians med Fischers, maatte blive i Byen om Natten for Regn. En Soldat blev af en Matros om Aftenen slaget ihjel uden for Vinduerne.

Den 31. Juli 1777. Gik om Morgenen Kl. 6½ til Friderichsberg igien med min Kone, Anna Leth var hos os i Dag hele Dagen. Ieg gik til Kiøbenhavn om Eftermiddagen et Ærinde, ind og ud igien i 50 Minuter.

Den 2. August 1777. Gik om Morgenen til Kiøbenhavn med min Kone og Peter, spiste derinde om Middagen, fik Skab i Stand, etc. Det regnet hele Dagen. Gik ud igien om Aftenen i skident Veyr. Peter blev til Næglers til d. 4. om Morgenen.

Den 5. August 1777. Rejste den yngste Kreidal til Jørgen Leth i Kallehauge for der i Petersens Sted at være ham behjælpelig med mandtalsrullerne, tienden, confirmationsBørnene, etc. samt prædike imellem. Han havde baade Hovet og flittighed, var et roligt og godt Menneske, ville dels strax være til Nytte, ligesom og fortjene noget, hvorfor han endog havde paataget sig at være lærer ved en offentlig Skole her i Byen, et meget trælsomt Arbeyde, da der var en Haab Børn. Var født til at være Præst. I Dag begyndte den lille Marie Christine at gaa alene.

Den 6. August 1777. Gik om Morgenen til Byen med min Kone, kom tilbage igien Kl. 2. Ieg gik om Aftenen atter til Byen og ud igien til Friderichsberg. Min Kone havde og i gaar og i Dag stærk Tand-Piine og hævelse.

Den 8. August 1777. Saa premierestykkerne paa Charlottenborg, som af malerierne var Salomons Dom med Barnets Deling. Poulsens var det bedste og fraperteste.

Den 10. August 1777. Søndag. Vagt. Ordet Korsør. Schrøder paa Bommen, von Eichsted paa Christiansholm. Cadetfregatten laa i Renden og var kommen nordfra først i denne Maaned, skulle nu gaa ad Østersøen med det første. Bille havde især med Cadetterne og deres Lærdom at giøre, Budde intet. Orlog-Skibet paa Stabelen begyndte man at sætte puderne til, pa Fregatten var Stevnene og de fleste Spanter rejste. Moltke var her i Vagten.

Den 11. August 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm om Formiddagen, Arenfeld runderede om Eftermiddagen.

Den 13. August 1777. Spiste Major Nægler, hans Frue, Frøken Scholten og Major Waldou her til Middag. General Scholten og hans Frue var her og om Eftermiddagen og drak Caffe, etc. Ieg fyldte i Dag 45 Aar.

Den 15. August 1777. Kom Anna Leth herud om Morgenen og blev  her stedse til d. 18. da vi fulgte hende ind. Vi havde syltet i disse Dage.

Den 18. August 1777. Var om Formiddagen i Friderichsbergs Have med min Kone og Anna Leth, talte med Korn, etc, som vi mødte. Gik ind ad Vester Port til von Aphelens, gik derfra Kl. 12½ med min Kone ud ad Nørre Port og til Alleen Lyst igien.

Den 19. August 1777. Afbetalte Compagniet i Dag i Byen. Nu kunne Marie Christine gaa alene rundt om i en Stue, hvor hun ville.

Den 20. August 1777. Gik om Morgenen til Byen med min Kone, blev og spiste der inden, og gik om Aftenen Kl. 8 til Friderichsberg igien. Kiøbte i Byen i Dag 8 Favne brænde, som i alt kostet 38 Rigsdaler. Kiøbte og i Dag paa Auction 2 smukke nye mahogine spilleBorde, begge for 11 Rigsdaler, 3 Mark, 4 Skilling.

Den 21. August 1777. Kom Anna Leth, Jomfru von Aphelen og den lille von Aphelen herud om Formiddagen, blev til mod Aften, da vi gik i Friderichsbergs Have med dem, og de gik ind ad Vester Port.

Den 24. August 1777. Afgik Lieutenant Brøer fra mit Compagni, fik Premier-Lieutenant Lorents Fischer igien.

Den 25. August 1777. Vagt. Ordet Præstøe. Premier-Lieutenant H. Brun paa Bommen, Sølling paa Christiansholm. Cadetfregatten var gaaet ad Østersøen d. 21. Gik ind i morges tidlig med min Kone og Peter fra Friderichsberg.

Den 26. August 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm, havde 2 absenter, von Thune om Eftermiddagen. Gik om Middagen ud igien med min Kone og Peter til Friderichsberg som var blevne i Byen fra i gaar af.

Den 28. August 1777. Gik om Formiddagen til Friderichsbergs Have med min Kone. Gik Veyen bag om Slottet, imellem samme og Synder Mark, gik ned ad Valbye til og tilbage igien. von Aphelens var her i Eftermiddag.

Den 29. August 1777. Var i Krigsret angaaende Lieutenant Frantzen, som havde været beskiænket. Blev dømt til 1 Maaned at degraderes til Matros. Auditeurens Votum var tre Maaneder. Krieger præsiderede.

Den 30. August 1777. Var Christian, hans Kone og A. Leth her om Eftermiddagen.

Den 31. August 1777. Blev commanderet til i næste Maaned at have Inspection ved Proviant Gaarden, Capitain-Lieutenant L. Stibolt, som var degraderet, som Lieutenant at gaa til haande paa Rugloftet.

Den 1. September 1777. Besigtigede imod 400 fjerdinger og halvtønder Smør af Rybergs leverance.

Den 2. September 1777. Løb Orlog-Skibet Justitia af Stablen paa Nye Holm paa 74 Canoner og var Gerners tegning.

Den 3. September 1777. Flyttede ind fra Friederichsberg eller Alleen Lyst til Kiøbenhavn om eftermiddaen Kl. 3½ gik derind fra med min Kone og begge Børnene. Nørre Port havde denne hele Sommer været under Reparation, saa man stedse havde maatte gaaet et langt Stykke om til den høire Side af Volden, ned og op af stejle Trapper over Volden, etc. Besigtigede i Dag Formiddag over 300 fjerdinger Smør paa Proviant Gaarden. I Dag afgik Premier-Lieutenant L. Fischer igien fra mit Compagni, fik igien Premier-Lieutenant Holstein, som kom fra russisk Tieneste som Capitain.

Den 5. September 1777. Besigtigede 246 Tønder bornholms Smør, som var givet til landgilde. 43 Tønder blev udsatte til at bruges strax og en Del af det casseret, det vejede 165 Skippund, 9 Lispund, 9 Pund.

Den 8. September 1777. Besigtigede 306 fjerdinger Smør af Rybergs leverance, og da der kunne frygtes for underslæb, blev det brnædt paa tre Steder, paa begge Bundene og paa siden. Grev Moltke var paa Proviant Gaarden.

Den 10. September 1777. Besigtigede 209 fjerdinger Smør.

Den 11. September 1777. Vagt. Ordet Høgholm. Fleischer paa Bommen, Bastholm paa Christiansholm. Eqvipage Mesteren spiste som sædvanlig Sommer og Vinter hos mig.

Den 12. September 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm, havde 1 absent. Schrøder om Eftermiddagen.

Den 13. September 1777. Gik om Morgenen Kl. 8 til Gyldenlund. Drak Caffe i Constantia, kom ind igien Kl. 2 ¾. 

Den 19. September 1777. Gik om Eftermiddagen Kl. 2 til Gyldenlund, hvor von Aphelens, Frøken Høyer og var udkiørende, kom hiem Kl. 8. Min Kone aareladt i Formiddag.

Den 21. September 1777. Søndag. Hørte Bastholms afskeeds Prædiken paa tydsk i Formiddag i Castellet. Var alle til von Aphelens i Eftermiddag og til Aften, hvor der var Samling som sædvanlig for første Gang i Vinter.

Den 24. September 1777. Gik om Formiddagen med min Kone en Tour til Friderichsberg til Carlsens paa Alleen Lyst, kom ind igien Kl. 1.

Den 25. September 1777. Gik om Formiddagen til Kalkbrænderiet, og rundt omkring ved Castellet, Classens Hauger, etc. Gik ind Kl. 1.

Den 26. September 1777. Besigtede Formiddag og Eftermiddag 300 Tønder Kiød paa Proviant Gaarden som fik 900 brændinger.

Den 27. September 1777.  Gik om Morgenen Kl. 8 ¾ til Gyldenlund, drak først Caffe i Tueborg, kom ind Kl. 3.

Den 28. September 1777. Var i Castels Kiærken med min Kone, hvor Basthold i Dag giorde afskeds Prædiken paa dansk.

Den 29. September 1777. Besigtigede 800 Sider Flæsk, som hver blev brændt paa to Steder.

Den 30. September 1777. Besigtigede 350 Sider Flæsk, det var en afskyelig og dræbende stank at gaae i ved denne Brænding. Havde ellers i denne Maaned besigtiget og antaget 125 Skippund, 17 Lispund, 4 Pund røget Flæsk. 222 Skippund, 10 Lispund, 12 Pund saltet Oxe Kiød. 236 Skippund, 9 Lispund, 10 Pund Smør, foruden det bornholmske som var 165 Skippund, 9 Lispund, 9 Pund. Blev i Dag commanderet til i Parolen i næste Maaned at sidde i Combinerede Ret, ligesom og til at have Jouren ved 4. Division.

Den 3. Oktober 1777. Gik om Morgenen Kl. 9 til Gyldenlund, drak Caffe i Constantia, kom ind igien Kl. 3. Ingen Skov var mig kiærere end denne min gamle, Ungdoms Skov, besøgte og stedse Familiebakken og alle gamle Steder.

Den 5. Oktober 1777. Søndag. Formiddag Kl. 9½ under Præken kom der Ild hos min Vært, Skiøning Andersen, fra Skorsteenen igiennem en sprække paa Muren i en Del Klæder der hængte paa Muren, som brændte at luen slog op under Loftet, og alle Værelserne over og under blev fulde af røg. Fik klæderne aftaget og slukket i Gaarden.

Falskmøntnere spiller terning om Livet

Den 7. Oktober 1777. Saa ved den murede galge de 3de, som havde giort bancosedler, at spille paa en tromme om deres Liv, hvo af dem, der skulle halshugges med Sværd. De slog hver en Gang, men som tvende af dem fik lige Øyne, nemlig hver 9, maatte de slaa om, da den ene atter fik 9, men den anden, navnlig Smidt, kuns 8, som lidet derefter blev halshugget af Gotschal, der ved det første hug kuns fik Halsen halv igiennemhugget, saa at dilinkventen faldt, da atter paa Iorden maatte hugge det andet hug for at faa Hovedet af, som saa meget ubehageligt og barbarisk ud. De 2de andre kom begge i Rasphuset paa livstid. Den lodden faldt paa, saa ud til at være den skikkeligste af dem, men blev ligesom forvirret og syntes intet at vide af sig selv eller, hvad Præsten sagde til ham, saa at denne lodtrækning ikke synes god, uden om den mulig skete adskillige Dage i forvejen. De andre 2de ytrede ikke nogen særdeles glæde.

Var i Krigsret i Dag, da Lieutenant Frantzens Dom blev oplæst. Kongen havde confirmeret Maanedsarrest efter Dommen, men formildet at han i samme Tid ey skulle være degraderet.

Den 8. Oktober 1777. Laant af Skiøning Andersen 100 Rigsdaler paa veksel, 5 Rigsdaler R.

Den 9. Oktober 1777. Havde Presentation for 4. Division for Collegiet, da det just traf sig saaledes, at ikke en eneste Mand af Divisionen uden ieg var tilstede derved, men alle enten fraværende, eller ikke efter anordningen skulle være der.

Den 11. Oktober 1777. Afbetalte Compagniet til Huus Leyen tillige.

Den 12. Oktober 1777. Søndag. Spiste til mimddag med min Kone og Peter til Major Næglers i Anledning  af det var hans Geburtzdag i Morgen, da han fyldte 54 Aar.

Den 13. Oktober 1777. Vagt. Ordet Gladsaxe. Løwenørn paa Bommen, Zimmer paa Christiansholm. Cadetfregatten laa indenfor Trekroner mest aftaklet. Orlog-Skibet Dannebrog kom i Dag Middag Kl. 12 til Ankers paa Reden fra Algier.

Den 14. Oktober 1777. Premier-Lieutenant Bille udeblev i morges fra mønstringen og meldte. Havde i Dag Hovedrunden om Formiddagen paa Nye Holm. Secondliutenant Brandt om Eftermiddagen.

Den 19. Oktober 1777. Var von Aphelens og Kammer Raadens alle hos os efter Tour.

Den 20. Oktober 1777. Om Aftenen var tillige med min Kone og Christians i 2de Jøde-løvsale, den ene i Myndte Gaden, den anden ved Stranden hos hofagenten Abraham Moses, hvor Kammer Raad Engelbredt boede, som vi var oppe hos hele Aftenen. Han havde en Jomfru Theilmand, en smuk og artig Kone. Wleugel var og i Løvsalen, etc.

Den 21. Oktober 1777. Var til Skrifte i Holmens Kirke tillige med min Kone hos Biskop Hee og cummuniserede Dagen derefter, en Onsdag.

Den 23. Oktober 1777. Sad hele Dagen i Combinerede Ret til om Aftenen Kl. 8 ved lys, hvor der blev holdt Forhør over Premier-Lieutenant Brøher, som havde ladet banke en insolent og opsætsig hollandsk Skipper med 27 Slag i Sundet for Canonen, paa et lidet vimpelførende Fahrtøy, han commanderede, der da havde formodentlig Flaget, og hvorved der da var udstedt en Cabinetz Ordre, at han strax var sat fra sit Skib, og skulle arresteres, hvor han med det blev antruffen, som da skete i Norge, hvor en anden fik Ordre at commandere Skibet, og nedføre ham paa hans eget Skib, som Arrestant, da han ved Ankomsten blev arresteret i Gammel Holms Hovedvagts Arrestkammer, etc. Thi saadanne glubske Cabinetz-Ordrer var Guldberg strax færdig med at udstede, og saaledes tillod den elende K. der nu var den første, at man medhandlede Officererne, der dog var den der skulle antage sig dem i alt, hvad der var retfærdigt, og som formedelst sin lumske Svoger havde credit nok dertil. Skipperen havde denne Gang været overmaade grov og uden paa denne Maade vile undgaaet al Straf. Hvad skulle Officererne med Sikkerhed kunne rette sig efter ved saadanne Leyligheder. Knudsen som var Capitain ville man have casseret for han ikke havde straffet Skipperen nok, der havde været grov imod ham; denne som havde giort det med 27 Slag for Canonen, som er den aller ringeste Straf, ville man nu og have, ligeledes derfor at skulle casseres.

Den 26. Oktober 1777. Hørte Provst Hviid indsætte Vogelius, Guldbergs Svoger, til Sogne-Præst for Helliggejstes Kirke.

Den 28. Oktober 1777. Var i Krigsret over undertøjmester Spanager, og fyrværker Kylling, som blev dømte til at have en reprimande af Retten. NB. de blev dømte efter det som de som vidne i en anden Sag havde udsagt, da de for samme var af Collegiet blevet beordret at skulle tiltales af Fiskalen.

Den 30. Oktober 1777. Vagt. Ordet Bloustrup. Obelitz paa Bommen, Carlsen paa Christiansholm.

Den 31. Oktober 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm, fik 2 absenter, von Eichsted runderede om Eftermiddagen. I denne Maaned sad i Combinerede Ret tillige med Commandeur Capitain Stibolt, Capitain Stockfledt, Capitain-Lieutenant Hammeløv og P. Bierk, premierliuetenant Wolf.

I denne Maaned blev Commandeur Capitain P. Günthelberg Kammer Herre. Ieg havde og Jouren i denne Maaned ved 4. Division.

Den 2. November 1777. Hørte Vogelius giorde sin indtrædelsesprædiken i Helligejstes Kirke. Han prædikede vel, men læspede noget. Vi var i Dag alle samlede til Kammer raadens efter Tour.

Den 5. og 6. November 1777. Var A. Leth og Jomfru von Aphelen hos os hele Dagen. Vi slagtede i disse Dage.

Den 8. November 1777. Gik om Formiddagen ud ad Nørre Port til Friderichsbergs Have. Kom ind igien Kl. 2½. Var og inde hos Carlsens. A. Leth og Cousine var hos os hele Dagen.

Den 16. November 1777. Søndag. Vagt. Ordet Langeland. F. Riisbricht paa Bommen. Schøller paa Christiansholm, Second-Lieutenant König havde Natte Runden som med denne Maaned var begyndt. Lieutenant König var Kl. 1½ beskiænket.

Den 17. November 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm om Formiddagen, havde 6 absenter. Dam runderede Eftermiddag.

Helene Dorothea Elisabeth Schiønning fødes og døbes

Den 18. November 1777. En Tirsdag Morgen Kl. 1 giorde min Kone Barsel med en Datter efter at have lidet begyndt at faa ondt i gaar Eftermiddag Kl. 6. Kl. 7½ blev  Madam Guldager hentet i Caret, som kom strax. Det var smukt, klart og tørt Veyr, Vinden var SSW. Det var et stort sundt og velskabt Barn. om Morgenen Kl. 8 blev sendt et ridende Bud efter ammen i Herløv, hjulmand Søren Hansens konde der, navnlig Anna Marie.

Den 19. November 1777. Var Næglers, von Aphelens, min Broders her alle at gratulere.

Den 26. November 1777. Bad ieg Fadder om Formiddagen og bestilte daab.

Den 27. November 1777. Torsdag. Blev min Datter døbt om Formiddagen i Holmens Kirke af Biskop Hee og kaldet Helene Dorothea Elisabeth, de første Navne efter min Mormoder og det sidste efter min Kones Moder. Fruentimmerfadderne var min Broders Kammer Raad C. Schiønnings Kone, Frue Marie Olrog og min søsterdatter Jomfrue Helene Dorthea von Aphelen. Mandsfadderne søecapitain Andreas Bille, Justitz Raad Rahbeck og søecapitain Wiliam Walker de Stockfledt.

Den 30. November 1777. Søndag. Vagt. Ordet Flensborg. Paa Bommen Kammer-Junker Hauch, Christiansholm Lieutenant Rosted, Basstholm Natte Runden.

Den 1. December 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm om Formiddagen. Lieutenant Stub om Eftermiddagen.

Klevenfeldts bogauction

Den 1.2. og 3. December 1777. Var paa Conferentz Raad Klevenfeldts Auction, da manuskripterne og skilderierne blev solgt. Blandt manuskripterne og skilderierne fandtes en Haab gamle, rare, originale Papirer og pergamenter og Breve, etc. vigtige Documenter den Uldfeldtske Familie angaaende, som f.ex. at Frue Christine Munch skulle anses for Kong Christian d. 4s ægteviede Kone, ligesom og Rigets Raads dokument derfor, etc. som blev solgt til Familien, der endnu var nogle af i Wien, for en høj Pris, 2 originale, smaa Breve, skrevne af Corfitz Ulfeldt og et af Christine Munch blev solgt for 10 Rigsdaler. Klevenfeldts store genealogiske Værk i manuskript blev solgt for 1351 Rigsdaler. Suhm bød længe paa der, men da Professor Schøning for ommeldte summa, som nok er den højeste Pris, nogen Bog hos os er løben i. Suhm sagde siden til mig, at det ikke var ham saa meget om at faa samme, som at den ikke gik ud af Landet. Et lidet Brev paa ½ kvartside til Frue Kirstine Munck fra Christian d. 4. hvor ovenpaa stod ”Ma tres chere femme” løb i 10 Rigsdaler, det var altsammen skrevet med hans egen Haand. Ieg kiøbte et indbundet originalt Brev paa 5 Ark fra Thygo Brahes lærde Søster til en anden hendes Søster for 3 Mark 15 Skilling, hvori det geheimeste af hendes levned indeholdes. Det er affattet med bebrejdelser og beklagelse og skildrer hendes hele Charachteer, næppe bestemt at ses af andre. Kiøbte og et original Brev fra kong Frederik 3 (!), dateret 24. Februar 1520, til en Gyldenstierne, som han paa det alvorligste byder at afstaa fra den voldsomhed, han brugte imod sin Fader, for 3 Mark 19 Skilling.

En stor Mængde af den gamle adels og mærkværdige personers portrætter blev og alle solgte, hvoraf nogle løb til 20, 30, 40 og 50 Rigsdaler. Saa ved denne Leylighed alle disse portrætter og de mærkværdigste Papirer og pergamenter. Mange af portrætterne var paa deres allersidste, men dog endnu skikkede til i fuldkommenhed at kunne stikkes i kobber, og det er stor Skade, at vore kobberstikkere ikke ved gravstikkens magi redder alle disse antikke Folk med deres megen ligning og de Tiders Moder og dragter fra Undergang i stedet for det meget andet snavs, de amuserer sig med, og som vist ville sket, havde Det Danske Magasin vedblevet.

Den 14. December 1777. Søndag. Vagt. Ordet Sælland. Obelitz paa Bommen, Tuxen paa Christiansholm, Stub havde Natte Runden. Vagtskibet fra Sundet laa ved Kastelspynten.

Den 15. December 1777. Havde Hovedrunden paa Nye Holm, etc. von Aphelens og min Broders var alle i Dag hos os efter Tour.

Den 17. December 1777. Onsdag. Holdt min Kone sin kirkegang efter barselsgangen i Frue Kirke, som var 4 Uger og 1 Dag derefter. Afbetalte Compagniet om Eftermiddagen. Spiste til Næglers om Aftenen med min Kone.

Den 18. December 1777. Hørte Professor astronomiæ Bugge aabne sit Collegium for Søe Officerer for 1ste Gang paa Gammel Holm, som nu holdt samme for Justitz Raad Hee, som laa af en apopleksi. Han have gode Gaver, der var meget fuldt af Officerer, og han syntes at ville overgaa Hee.

Den 20. December 1777 var min Kone paa Brygger Laugshus-Conserten.

Den 28. December 1777. Var vi alle til von Aphelens efter Tour.

Den 31. December 1777. Spiste ieg til Admiral Kaas’s efter Invitation om Middagen tillige med Contre Admiral Lærke, Commandeur Capitain Riisbricht, Capitain Wleugel, Capitain-Lieutenant C. Lütken og Conferentz Raad Sevel af Admiralitetet.

I Dag afgik Bülow fra mit Compagni, fik Second-Lieutenant Lasson igien.

Endnu i dette Aar har Capitain K. Frantzen faaet Afskeed som Commandeur, fordi han havde været den sidste fra krigens Tid af, hvor han dog kuns var med som Cadet. Capitain-Lieutenant H.C. Friis tog Afskeed og blev krigscommissaire. Second-Lieutenant C.G. v.d. Lühe tog og Afskeed i Aar. Af Søe Officerer er endnu døde Premier-Lieutenant H. Giønge og Second-Lieutenant L. Horn i Juli Maaned.