Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1804

Den 8. Januar, Søndag Middag Kl. 1 omtrent fik min Kone hos hendes Søster i gartnerstuen igien et anfald af krampe forbrystet, at hun ikke kunne faa Luft. Hun skreg, fantazerede og var fra sin Samling, ville slaget sin Fader i Kiøkkenet. Det varede omtrent nogle Timer, førend hun gandske kom sig igien. Vi var alle hos hende, hun tog 50 Hofmanns Draaber og 25 kamfer eller liqvor nervinus. Hun havde første Gang i Kiøbenhavn forrige Aar den 11 Januar haft samme Tilfælde.

Den 28. janar 1804. Hørte, det skulle være vist med Nørre KirkeGaards ligs plyndring. Oberstlieutenant Kalckreuter var den første, man alt for 10 Aar siden var begyndt paa.

Den 13. Februar 1804. Morgen var Kulden udenfor 9 Grader, ieg havde stedse i denne Vinter endnu, som i alle forhenværende, staaet op i Kulden, og først, efter at et Vindue og en dør i en halv Time eller mere havde staaet aaben, ladet lægge i kakkelovnen og i det højeste til 7 á 8 graders Varme, men i Almindelighed mindre.

Den 17. Februar 1804. Middag Kl. 12 kom alle Weisvoigts med 3 Døtre herud, spiste her til Middag og Aften, og da det mod Aften blev Sne og islag, blev de her alle i Nat. Den lille Hanne var nu munter og vel i alle maader. Min Kone fyldte i Dag 49 Aar.

Den 23. Februar 1804. Eftermiddag. Min Kone oppe, talte om flere Penge i Sommer, med sædvanlig Furie.

Den 8. Marts 1804. Formiddag min Kone et skrækkeligt spektakkel, ville slaas, hendes Søster med.

Den 15. April 1804. Satte sig en stork i det store pæretræ, hvor der alt var en skaderede, men hvor den syntes belejlig for sig at bygge. Begge skaderne kom da op af Reden og med skrigen stedse flyvende nappede den, uden at den med sit næb kunne træffe dem, saa den begav det igien.

Schiønnings svigerfader dør og begraves

Den 16. April 1804. Fik Obrist Lieutenant Nägler om Formiddagen Kl. ..., efter at han nylig havde barberet sig, som en attak af apoplexi, efter at han nogle Aftninger forud havde haft nogen svingelen som og iblandt plaget af afmægtigheder. Det kom da paa ham med en stærk Kulde og zittren som og rødme i ansigtet, hvilket han dog næsten stedse havde, fantazerede tilligemed noget og fandt sig saa mat, at han lagde sig med klæderne paa.

Doctor Mynster fra Lyngby blev dog strax hentet, der kom Eftermiddag Kl. 3 og sagde, han troede det var apoplexi, og at hans tunge havde nogen lamhed, dog kunne han tale alt, hvad han ville, men mere tykt, distinkt og lidet uforstaaeligere, end han plejede. Han ordinerede ham strax 8 blodigler i tindingerne, surdejg under Fødderne og 2 Spanske Fluer paa læggene samt en brun mixtur Nat og Dag at bruge hver anden Time...

17.-20 April 1804 (en meget indgaaende beskrivelse af Näglers Sygdom og død).

Den 22. April 1804. Var ieg om Morgenen i lighuset, da han urørt laa i Sengen endnu. Kl. 11, da han var klædt, var ieg der igien tillige med Nägler og min Svigerinde. Han var velklædt i mansketskjorte med Hænderne ved siden etc. som Madam Lund vel forstod.

Den 23. April 1804. Blev papirerne i et lidet Skrin efterset af Nägler og hans Søstre, hvori en anordning skulle findes, hvorledes han ville begraves. I samme fandtes og nogle obligationer, i alt omtrent paa 550 Rigsdaler, som egentlig var de, hans Søn i de 3 sidste Aar, havde betalt ham af de Penge, omtrent 2000 Rigsdaler, til at istandsætte en have med et nyt Plankeværk etc. for ved Kronborg eller Helsingøer. I hans Chatol fandt de kuns nogle faa Mark foruden nogle medallier og rare gamle Penge. Anordningen om hans Begravelse indeholdt, at han ville føres til Helsingøer og der begraves paa Kirkegaarden, hans Kiste sættes oven paa hans afdøde Kones Kiste med flere anordninger, som han paalagde hans Søn under Straf af forbandelser etc. Hans død blev bekendtgjort ved Aviserne, som brugelig var, og at han var død i Bagsværd i 81. Aar, d. 20. April om Aftenen Kl. 8.

Den 24. April 1804. Var der om Formiddagen en Haab trætte, hvo der skulle betale Begravelsen, da der ved begravelsesanordningen fandtes, at hans Søn skulle giøre dette af en present af 300 Rigsdaler, han for noget siden havde foræret ham, men som han nægtede og paastod, han siden efter og Skriftlig havde eftergivet ham dette, som han og siden efter viste noget Skriftlig for. Eftermiddag Kl. 2 kom auditeur Ortved fra Helsingøer hertil for som Jurist at være Nägler behjælpelig ved alt med Begravelsen ligesom og med andet, da der blev skiftet med samfrænder.

Den 25. April 1804. Nägler blev her i Nat. Han og hans ældste Søster var om Middagen 2 á 3 Gange i et dødeligt skænderi, forbandede hans Kone, Barn etc.

Den 26. April 1804. Formiddag, Nägler og hans Søstre skænderi igien.

Kl. 12 kom rustvognen med 4 Heste for og havde den yderste Kiste med, som var moderne, med skruer, net og smkt betrukken. Den blev dtaget og i sørgehuset sat paa ligskamler, og Liiget tillige med den inderste Kiste, der strax var tilslaget, sat i den, og laaget tilskruet, hvorved vi alle var til stede, hans Kaarde og sporer efter hans Forlangende lagt paa den. GaardeMændene satte ham i Kiste. Høje vokslys, omvundne med floer, tændte, stod paa smaa forfyldte Borde, ligeledes udzirede med floer, ved Hovedet, da Bønderne og alle i Byen saa Kisten saaledes, imedens Hestene til Vognen udhvilede. De smaa var og derved til stede. Nägler tilligemed alle Weisvoigts spiste her til Middag. Kl. 4½ Eftermiddag blev salig Nägler sat i rustvognen af GaardMændene, som dertil var indbudne, hvorved vi alle og for sidste Gang var til stede. Kl. 5½ blev kørt til Helsingøer med Liiget, Nägler fulgtes med Vognen. I Morgen Kl. 4 ventede de sig dertil... Vi havde i Nat haft 11 senge i Huuset.

Den 3. Maj 1804. Eftermiddag Kl. 3 kom Weisvoigt spaderende hertil fra Kiøbenhavn, havde recept og Draaber med fra Professor Schumacher. Weisvoigt havde været i Helsingøer for at følge salig Nägler, som blev den 28. begravet fra Kronborg. GarnisonsOfficererne fulgte, Commandanten, General Stricker, Kammer herrerne Gotberg og Hauch etc. den lille Frants med. Præsten Sandal holdt en liden tale over ham. Han blev sat tæt ved hans Kone, da det ikke kunne lade sig giøre ovenpaa.

Den 20. Maj 1804. 1. Pintze-Dag, Formiddag Kl. 9½ kom Justitz Raad Monrad i postamtet, Capitain Nägler og Weisvoigt hertil fra Kiøbenhavn. Den 1ste havde bevilgningen med, at Frøken Nägler kunne være myndig og han hendes kurator. Obligationerne blev efterset i Dag og delte. Min Kone, som havde faaet 200 Rigsdaler af hendes Fader, fik omtrent endnu 400 Rigsdaler, Frøken Nägler, som havde laant 50 Rigsdaler, fik endnu 550 Rigsdaler, Nägler, som havde laant omtrent 2000 Rigsdaler, skulle endnu udbetale hans yngste Søster 520 Rigsdaler.

Den 25. Maj 1804. Faldt om Aftenen en ligesom svovl-Regn her i Byen, som Bønderne meget forbavsedes over.

Den 15. Juni 1804. Saa Bonaparte nu var proclameret til kejser af Senatet.

Den 24. Juni 1804. St. Hans Søndag kiørte alle Eftermiddag Kl. 3 til Ordrup og drak The i Kroen paa den store Sal for at se de mange, der kiørte forbi til Dyrehaven. Spatzerede og var ved P. Erichsens Sneglebakke.

En Tour i Dyrehaven

Den 5. Juli 1804. Eftermiddag Kl. 3 kiørte vi alle til Dyrehaven. Saa strax ved Ankomsten nogle duer, som en markskriger med en udsoppet Harlekin giorde Kunster med, de forblev stedse og lod sig tumle med uden at flyve bort, rumpefjedre havde de ikke.

Saa hos Zezzi og Cetti et stort vokscabinet af omtrent 71 figurer, for det meste i legemsstørrelse og afkopieret efter originaler.

Saa og talte med den lille dværg Sebastian Intergandt, 32 Aar gammel, 1 ½ Alen høj.

Saa Bellis dresserede hunde og marekat.

Saa og Cetti spandt Glas til en stor finhed og haspede det om paa et Hiul.

Den nye kanekørsel horizontal i en runddel var i Aar begyndt herude, som alle, unge og gamle, i stor Mængde stimlede til, og han tjente mange Penge ved.

Den 9. August 1804. Var her 3 Officerer og tilsagde indquarteering for 2 artillericadetter.

Den 13. August 1804. Kom de 2de artillericadetter, Sprachler og Gyldenfeldt, den 1ste var stykjunker, 15 og 17 Aar gamle, deres fædre var Capitainer, de blav lagt i det nye Hus, skulle have Frokost og aftensmad og 2 Gange Thevand om Dagen, til Middagsmad var de alle indtingede til handskemagerens Smith. De var    i Tallet, deres Officerer Capitain du Plat og Lieutenant Rode. De skulle tage et situationskort op her af Egnen under du Plats Direction og blev her omtrent i 3 Uger. Alle Bønderne og Lystgaardene havde dem i indquarteering meget imod bøndernes Villie, hvoraf nogle lagde dem i loer og nægtede at give dem Mad. Ieg fyldte i Dag 72 Aar.

Den 18. August 1804. Giorde Artillerie-Cadetterne et Fyhrværkeri om Aftenen imellem 8 ½ og 9 ½ lige uden for vore Vinduer, som var artig og lykkedes vel, uagtet en stærk Regn paakom med det samme og vedblev stedse. Vi havde laant bænke og stole til de mange tilskuere at sidde paa udenfor. Capitain du Plat, hans Frue og flere var i Stuen, da Træerne begyndte at regne, og maatte køre hiem.

Den 26. August 1804. Søndag Aften Kl. 8 ½ fik at vide, Professor Lous var død og skulle selv have forkortet sig Livet ved at tage 60 gran arsenik eller rottekrud ind, da ellers 3 var nok til at dræbe. Han var død rolig hen. Et ypperligt Hovet, som i Søe Etaten og Navigationen havde giort megen Nytte, en god mathematicus, meget verseret og i de skiønne Videnskaber, medlem i 3 videnskabssocieteter, en ældre Broder til den afdøde Vice-Admiral, der ikke havde hans talenter, kiendte ham især fra 1756, da han en Sommer for med mig. Han var omtrent 80 Aar, havde 10 Børn, de 8 uforsørget.

Den 4.September 1804. Spatzeret fra Kl. 12 til 2, gik af Hiortespringsvejen til kæmpegraven eller Ventzelbakken, derfra tværs over Marken til Harehøjen, vor og hos Mads i Huuset i dalen og hos husaren eller skrædderen.

Den 9. September 1804 Formiddag Kl. 12 kom alle Weisvoigts her samt Assessor Bärens og Ratke med, de spiste alle her til Middag, spatzerede om Formiddagen i Skoven og kiørte ind Kl. 8. Om Eftermiddagen giorde Professor Riise og Visit her, han havde i Dag døbt et Barn her i Kirken i sit fulde Professor-ornat og taget mod en barselkone i Døren, havde laant vores caletze dertil tillige med Bechmands.

Den 11. September 1804. Giorde baade Professor Riise og hans Frue Visit her om Eftermiddagen til Afskeed, da han nu agtede i denne Maaned at reyse til Kiøbenhavn for der at etablere sig.

Den 12. September 1804. Eftermiddag Kl. 3 kom min Broder, Søster, Claus, N. Leth og begge hans Døtre herud og spiste her til Aften. Vi spatzerede alle om Eftermiddagen i Skoven. De kiørte alle ind igien aftenKl. 7 1/2. Min Broder sagde ved den Leylighed, at han endnu aldrig engang havde set Solen  staa op, dog fyldte han om nogle Dage sit 70. Aar, der syntes en raritet. Han tilbød en Chs;   for Marie Christine, som man fik 50 Rigsdaler aarlig af. Man talte om Kronprintzen og hans Søster stygt. Ieg mistede en Kindtand i høire Side i Dag.

Den 23. September 1804. Marie Christine var ikke vel i disse Tider, men havde gigtagtige Tilfælde, dels i Maven, dels og for Brystet med hjerteklappen og stærk sved især af Brystet om Morgenen til op paa Dagen. I overgaars havde hun engang en temmelig latter, der paakom hende dels af ringe Ting, dels af slet intet, derefter som en Traurighed og graad omtrent som hendes Moder, naar hun fejlte noget og var nær ved at fantasere, men dog i mindre Grad. Hun havde god Appetit og syntes for Resten intet at fejle.

Den 4. Oktober 1804. Giorde Baron Selby visti her mod Aften, var med Kronprintzen ved Høst-Manoeuvrerne, der havde Hoved-Qvarteer i Mørkhøj.

Den 7. Oktober 1804. Printzen af Württemberg med sin armé skulle ellers forestille i Aar en fjende, som havde giort landgang ved Hornbæk og belejrede Kronborg. Kronprintzen brækkede op med en armé for at undsætte samme. Han kom i gaar morges tidlig her forbi og tog ad Kollekolle-Veyen.

Den 10. Oktober 1804. Formiddag Kl. 12 ½ kiørte min Kone og hendes Søster til Kiøbenhavn for at forblive der i nogle Dage. De logerede i ”Skibet” paa Vestergade.

Den 26. Oktober 1804. Blev flyttet om paa mit Kammer til Vinter og giort og sat en lænestol, ieg endnu ikke havde betient mig af.

Den 29. Oktober 1804. Allarm med Frøken Nägler om røret til Kakkelovnen.

Den 4. November 1804. Søndag. Giorde den unge Staal, her logerer i Byen Visit her og var her om Eftermiddagen. Vi havde kendt hans Broder i Søe Etaten og hans Søster paa Møen eller Stege.

Den 9. December 1804. Søndag, giorde Staal Visit her igien, han var meget sygelig af krampe og konvulsioner, ejede til omtrent 10 á 12.000 Rigsdaler, saa han kunne leve uafhængig og holde Tiener, der aldrig veg fra ham.

Den 24. December 1804. Aften Kl. 6 kom Frøken Nägler fra Kiøbenhavn efter at have været hos Weisvoigts næsten i 6 Uger (en Søn født der 14. November).

Den 25. December 1804 var den unge Staal og Madam Lassen med Søn her at spise til Middag efter Invitation. De blev her til Aften, spillede piquet og schak. Eftermiddag Kl. 6 kom der Ild i Frøken Näglers Klæder, ved det hun af vanvare havde stukket Ild i nogle blaar, som laa paa en hylde og ville slukke det ved at trampe paa det med Fødderne, men Ilden fattede da i hendes lange nedhængende schvalv og løb op af Ryggen som en Lynild, men hun fik den hastig af og slukket saavel som og noget andet Tøy, der ligeledes var kommen Ild i.

Den 31. December 1804. Fuldendte denne Journal eller Journal volum. 7 fra Ao. 1797 den 1. Janv: - 31. Dec: 1804 og fra pag. 3200 – 3662.