Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1744

Den 18. Januar 1744. Blev Pigen Anne som lavede til Barsel bortkørt.

Den 12. Februar 1744. Efter at ieg havde lært en Del gramaticalske Regler, begyndte ieg saa vel at oversætte Latin paa dansk, som i sær og smaa Exempler af dansk paa Latin under Information af Student Sandberg.

Den 24. Februar 1744. Var de kiørende en Tour uden Porten.

Ved Paaske Tider var Jørgen Leth til Confirmation i Holmens Kirke hos Provst Hviid.

Den 28. April 1744. Saa, de red til Carusellen fra Charlottenborg af, hvor Kronprintzen førte den ene Quadrille og Margreven den 2den.

Den 2. Maj 1744. Var ieg og Christian med Waldemar om Eftermiddagen spatzerende  til Lundehuset.

Den 13. Maj 1744. Rejste Jørgen Leth til Friderichsborg for der at gaa i latinsk Skole, han kom strax i Mester Lectie, Magister Schrøder var da Rector der. Han logerede der i Byen hos Tømmer Mester Peder Larsen Brun som havde en Søster til Capitain Flensborg, og gav 1 rd. om Ugen.  Han havde hidindtil gaaet til Schinkels i Hummergaden i 15 Quartaler som derfor fik 4 Rd. om Quartalet.

Den ... Begyndte Søster Helene at lære at spille paa Claveer, under Information af Student Ole Lund.

Gyldenlund

Den 6. Juni 1744. Hele Eftermiddagen i Gyldenlund.

Den 16. Juni 1744. Ligeledes hele Eftermiddagen i Gyldenlund.

Vi tog da gierne saaledes samlet tillige med Kammer Raad Leths og Capitain Flensborgs unge og gamle, og var tre Vogne, enhver tog sin Madkurv med, da vi satte os i Skoven gemeenlig paa en vis bakke mod Søen, paa Hynderne af Careterne, og der spiste og drak, iblandt og lod koge Thevand

i Skoven.

Den 15. Oktober 1744. Ved Michelie flyttede vi fra Kongens Nytorv, til Pilestræde paa Hiørnet af Regne Gade i Brykker Serups Gaard, som var 3die Gang vi der havde boet.

Den 20. Oktober 1744. Til hellig Giestes Kirke. Musik.

Den 21. Oktober 1744. Avancerede Capitain Flensborg til Commandeur Capitain.

Den ... November 1744 døde Præsten Hr. Hieronymus Larsøn Aaskow, Sogne-Præst for Brønshøye og Rødoure menigheder i Sælland i 36 Aar.

Den 18. November 1744. Blev han begravet i Brønshøye Kirke. Han havde den ældste af Etatsraad Bruns Døtre Anna Maria.

Den 16. December 1744. Blev Land-Cadet Hans Leth hentet i en Caret af Waldemar fra cadetacademiet, da han var haardt syg af en Feber som der gracerede; og stedse raabte paa, om han maatte komme til os. Han var af min Moders Familie. Major Leths Søn i  Fyn, og stedse de fleste Søndage kom til os.