Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1808

På Universitetsbiblioteket

Den 12. April 1808. Var hele Formiddagen paa Universitetsbiblioteket for at se dets nye stilling indrettet af A. Kall, som var meget fordelagtig, og nu kunne rumme en stor Haab Bøger, og Plads endnu til flere end der havdes. RostGaards og flere gamle Skilderier var ophængte paa adskillige hjørner, naturkyndige Etatz Raad Møllers buste var der og. Eftersaa adskillige rare Bøger, og opholdt mig der til Kl. var over 12, da Professor Nyerup, bibliotekaren kom, for at se det begyndende anlagte museum, især af hvad relikvier der var fundne i de saa kaldede gamle kæmpegrave paa Markerne, hvoraf der var adskillige ret smukke for de Tider, saasom: store slags Sværd, urner, primstave, tordenkiler, horn, etc. Saa og alle Arne Magnussons forærede gamle islandske sagaer og andre manuskripter som var en stor Mængde, der i blandt saa ieg en prægtig skreven Codiz af Livius fra Italien etc. Ieg spurgte ham, om det vel ville tage imod og værdige gemme en Haab manuskripter, ieg havde haft Fornøyelse af at skrive i mine Dage, især kuns for tidsfordriv, der mulig kunne løbe til over 50 vol. Han sagde med Fornøyelse, og bad han matte komme til mig for nærmere at eftersee nogle deraf, etc. Saa der havde været en stor opstand i Madrid, Kongen tvungen til at frasige sig Regieringen, hans Søn udraabt til konge igien. Fredsfyrsten arresteret og hans Hus plyndret. Alle Helenes Børn til Aften her.

Den 13. April 1808. Var Professor Nyerup hos mig om Formiddagen og saa nogle manuskripter, han ønskede at se. Fik en Fortegnelse med paa Indholdet af manuskripterne, han ønskede til laans.

Den 16. April 1808. Var Helene og hendes Børn her om Formiddagen.

Den 17. April 1808. 1. Pintze-Dag. Hørte Clausen om Formiddagen. Professor Nyerup var her efter Prædiken og leverede fortegnelsen igien tilbage, bad han maatte se noget af det skrevne etc, som han ved læsningen meget gav sit bifald til kende over. Sagde ved at overse det alt, at det ville være en skat, som han i adskillige somre ville giøre sig nu, en Fornøyelse af at extrahere et og andet ud af. Ieg sagde at mulig om 100 Aar, naar de havde naaet en saadan Alder, kunne der maaske være en og anden, der ville blade noget i dem, for Tidernes Skyld, men at de aldeles ikke var passende eller af mærkværdighed for den nærværende Tid, og at dersom ieg havde ejet capitalen, havde ieg med Fornøyelse villet testamenteret til universitetet, blot for at de der kunne uset have et roligt og sikkert gemme til en saadan Tid. A. Leth, og alle Weisvoigts var her i Eftermiddag spiste til Aften. vr. md.

 

Den 13. Maj 1808. Beded. Kiørte vi alle om Formiddagen Kl. 10 tillige med alle Weisvoigts til Bagsværd for at se til stedet, hvoraf det meste forbrændte Tømmer tillige med Bræder af Plankeværkerne var bortstjaalet i Vinter. Selv stolperne afsavede. Skoven var begyndt at grønnes. Frøerne Sang, det var en smuk og stille Dag, dog kuns med liden sol. Vi lavede Mad der ude og spiste i Rosenlunds Lysthus. De andre var oppe i Skoven, ieg var i sær kuns i Haverne og paa brandstedet. Om Eftermiddagen giorde vi alle efter indbydelse Visit hos Capitain Tranbergs og hørte hans Datter spille paa Harpe og Sang tillige med, som begge dele var meget vel. Den smukke Madam.     var der og. Kiørte hiem igien Kl. 8½ ad Buddingevejen, ligesom og ud.

 

Den 24. Maj 1808. Saa at Capitain Nägler i Norge havde distingveret sig i en Affaire mod fjenden.

Spanske Soldater

Den 13. August 1808. Saa om Eftermiddagen de Spanske Regimenter fra Roskilde og Sorø var giort vaabenløse og saaledes under stærk Vagt bragt her ind, de som var indlogerede i det Tomme Hovedmagasins Bygning paa Gammel Holm, hvorledes de dantzede, sprang, slog paa castanietter uden for Huuset paa det brede bolværk mod kanalen. Saa siden nok et spansk regiment kom ind ved Holmens Kirke, hvor der blev giort holdt, for at føres ind paa Gammel Holm. Det var giort vaabenløs, og et af vores armerede Regimenter med fuld Musik havde det helt udstrakt i Midten af sig. Da de var gaaet fra Roskilde i morges og ikke nydt det ringeste var de og formedelst den stærke Varme overmaade matte. De Spanske satte sig alle ned paa deres ransler, og adskillige af vores satte sig med paa det ene Knæ for saaledes at hvile sig. De Spanske var skiønne unge Folk. Vore Folk havde skarpladte Gevæhrer. Bagefter kom Vognen med syge, og med nogle Spanske Fruentimmer. En Del Vogne kiørte derefter ind paa Holmen fulde af Kiød, Brød syntes og mel i mange Sække. Læste om Dannebrogsordenens udvidelse i Dag. Weisvoigt var herr i Eftermiddag og til Aften. Helene havde været her i morges tidlig. Ieg fyldte i Dag 76 Aar.