Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1747

I Januarii Maaned begyndt at lære at regne Brøk af Studiosus Cornitz, saa og af samme blev informeret i Christendommen. Exerceret mig og i Skrivningen, saa og i at skrive Rømer-Tal og Fraktur og Cancelli. (Fra Tiden Anvendt).

Confirmationsforberedelse og Regning

Den 2. Februar 1747. Begyndte ieg at gaa paa Søe Academiet fra 10 til 12 om Formiddagen og om Eftermiddagen fra 4 til 6, havde Resten af Dagen til at læse for at gaa til Confirmation til Paaske.

Paa Academiet begyndte strax at lære at regne efter C. Cramers Regnebog, om Formiddagen fra 10 til 12 paa den Lille Sal, og om Eftermiddagen fra 4 til 6 at lære at skrive, samt Ortographien. Eftermiddag fra 4 til 6, alt sammen under Information af Monsr. Thessen.

Den 11. Februar 1747. Begyndte ieg paa C. Cramers Regnebog, at regne og indsiffre fra regula de tri af.

Den … Marts 1747. Var ieg tillige med de andre Cadetter første Gang for Provst Hviid for at blive overhørt til Confirmation.

Den … April 1747. Var vi sidste Gang hos Provst Hviid.

Den 9. April 1747. Var ieg tillige med efterfølgende Cadetter til Confirmation i Holmens Kirke hos Provst Hviid, nemlig: I.B. Wintherfeldt, C. Neuspitzer, B. Bang, F. Heldt, I. Lachmand – bye .. Fischers Børn Lorentz Fischer og Jomfr. Fischer.

Var og samme Gang til Confirmation hos Provst Hviid: Cornet Numsen og…

Undervisningen på Academiet

Den 10. April 1747. Begyndte at gaa paa Academiet fra 8 til 12 om Formiddagen og fra  2 til 6 om Eftermiddagen.

Havde da foruden Regning og Skrivning paa de ommeldte Tider, Mandag, Onsdag og Fredag om Formiddagen (fra 8 til 10) at tegne paa den Store Sal under Information af J. Fosie.

Tirsdag, Torsdag og Løverdag om Formiddagen fra 8 til 10, var paa den Lille Sal, tillige med alle de Cadetter der ey havde staaet første Examen og var i Artilleriet, for at høre paa ældre Cadetter som ey havde været til Confirmation sagde deres Lectioner og af Catekismussen, og af derover blev katikeseret af Monsr. Hagen som var Informator i Christendommen.

Om Løverdag Eftermiddag fra 2 til 4 lærte at Dantze paa Dantze Salen af Monsr. Lambert.

Den 19. Juni 1747. Døde hr. Carstenskiold af Smaae Kopper paa Herre Gaarden Knapstrup, blev smittet af hans Negerinde Christiana som var død af den.

Den 26. Juni 1747. Gik Fregatten Falster paa 40 Canoner Seyl for at gaa til Algier, med hvilken var følgende Officerer og Cadetter

[Liste]

Den 10. Juli 1747. Blev Princesse Wilhelmine Caroline født.

Den 4. September 1747. Blev Kongen kronet i Friderichsborgs Slots-Kirke og af Biskop Hersløff salvet.

Den 3. Oktober 1747. Paraderede og passerede Revue Cadet-Compagniet og hele Marinen for Kongen paa Gammel Holm. Cadetterne sagde idet de passerede forbi Kongen, det Sted hvor de var født, samme Dag havde Kongen Flag-Mænds Mundering paa og Felttegn i Kaarden.

Den 7. Oktober 1747. Blev følgende Avancement ved Søe-Cadetterne oplæst paa den store Sal af Capitain Sivers i Commandeur Fontenays Nærværelse- Om Eftermiddagen – nemlig-

[Liste]

Færdig med Cramers Regnebog – begynder Navigationen

Den 22. November 1747. Fuldendte ieg C. Cramers Regnebog, havde da udregnet og insifferet den hel igiennem samt giort et Prøve Stykke hvori de fleste Forandringer i Regnebogen løb ind – (var i 2de vol. in Folio paa 212 p).

Den 22. November 1747. Sagde Capitain Siversen, ieg kunne begynde i Navigationen, efter at Commandeur Fontenay for en Time siden havde sagt ieg kom til at begynde paa en anden Regnebog, saa som der var saa mange i Navigationen. Begyndte samme Dag at læse over kompasset.

Commandeur Fontenay ville have holdt mig tilbage, for at faa andre af mere Stand, der mere reccomenderede til ham i Navigationen førend mig, men som endnu ikke vare saa vidt, og som stedse saaledes var hans vane; til Lykke vidste S. ikke at F. havde nægtet det, saa at han efter Prøve-Stykket strax tillod det.

Den … stødte ieg Hagen om Aftenen i Mørke imod Iernet paa Reebslagernes Pæl som staar uden for Academiet og fik en dyb Blesur under hagen, hvorfor ieg maatte ligge 8 a 10 Dage syg.

Helmich og flere var med, maatte underveys gaae ind til Capitain Husmands for at faa Blodet aftørret, som Fruen giorde.

Den 5. December 1747. Blev ieg eksamineret i kompasset af Capitain Weggersløff og fik Tilladelse at begynde Navigation.

Begyndte i min Navigations Bog samme Dag, og siden efter blev informeret alle Formiddage fra 10 til 12 i Navigationen af Capitain Weggersløff – og var fri for Regningen.

Den 13. December 1747. Kom Falster hiem fra Algier.

da Under-Officer Lærske var død i Norge, blev igien Under-Officer M. Hirschnach, og 12.-ældste E. Grollau.

I December tegnede et lidet Landskab, til et Prøve Stykke, hvilket tillige med alle de andre Cadetters blev indbunden i en Bog, og overleveret Kongen i det nye Aar, som Prøve Tegninger, hvor vidt Cadetterne i Tegningen i forrige Aar var avanceret. Stykkerne vare alle tegnede og skatterede med Pen.

I December udskrev adskillige af Søe Capitain Leths viser paa 20 Quart-Sider.