Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Anno 1776

Den 1. Januar 1776 . Var vi alle til von Aphelens efter Tour.

Den 2. Januar 1776. Havde Vagt.... Skrev paa Tavlen og foreslog om at kiøbe en hollandsk Kikkert til Vagten, da det saa meget kom an paa for fuldstændige og rigtige rapporters Skyld, at kunne iagttage alle de fremmede ankomne Skibe nøje, endog de, som ankrede langt borte eller i Køge Bugt, ligesom og de, der passerede igiennem Hollænderdybet eller Flinterenden. Det var saaledes brugelig ved Vagten at giøre forslag for de andre om, hvad man holdt fornøden til samme.

Den 4. Januar 1776. Var min Kone med Frøken Schulten paa Conserten paa Store Kiøbmagergade. Om Aftenen og Natten var paa Ball en Domino tillige med min Kone og Jomfru von Aphelen.

Den 5. Januar 1776. Giorde Bording og Bend. Bille en Visit i Dag, som begge strax var hos mig igien, denne sidste boede meget vel oppe i Krogen i Lokke Gaden hos en af præsterne ved Hellig Geistes Kirke.

Den 8. Januar 1776. Leverede Bording det Pro Memoria, han havde forlangt ieg skulle skrive for ham til Collegiet, som han var meget vel fornøyet med, han viste og Etatz Raad Augustinus det, som boede i 3die Etage hos ham, der havde undslaaet sig for at skrive for ham. Bording sagde, han roste det meget og blot havde formildet et udtryk i det, da han ved Land Etaten var velbevandret i den ydmyge supplikstil.

Den 14. Januar 1776. Vagt. Ordet Friderichsort. Wium paa Bommen, Frantzen paa Christiansholm, Fischer runderede. Isen var lagt til Sverige, at ingen Aabning var at se, og var Kulden og blæsten i Dag af NO, næsten utaalelig. men det var Søndag, Friehed og ingen paa Arbeyde.

Den 17. Januar 1776. var alle von Aphelens hos os som sædvanlig.

Den 18. Januar 1776. Var paa Kiøbmagergades Consert med min Kone.

Kommer svenskerne over Iisen?

Den 21. Januar 1776. Søndag. Vagt. Ordet Kiøbenhavn, H. Brun paa Bommen, Schrøder paa Christansholm, Lieutenanterne Dam, Zimmer og Riegelsen runderede. Alle vagterne herude var i gaar aftes blevne fordoblede. Hele Batteriet her, nemlig Christianus Sextus og ved Bommen ladte med skraa og fyldte med seks Skud til hver Canon samt hentet 1000 skarpladte patroner til gevæhrerne, hvilke med Krudt stod i Tønder paa vagtens indelukkede Loft. Posterne var og blevne fordoblede, tre Lieutenanter til foruden de Vagthavende til at rundere og vagtens forstærkning. Disse fire vagters Mandskab var nu 284 Mand og seks Officerer. Hovedvagtens Mandskab alene 118 gemene. Isen var 12 Tommer tyk og ingen Aabning kunne ses. Dagen forhen var seks Svenske Slæder komne over Iisen for at hente Brændeviin og Vin. Man troede ved dem at have faaet Efterretning om, at de Svenske mulig kunne have i sinde at tentere noget fjendtligt, hvorfor alle disse Anstalter i aftes var foretagne, hvorved det saa helt muntert og krigersk ud, en mægtig Haab raaben og Allarm hele Natten formedelst de mange Skildvagter, patrolleringer og runderinger, som ieg ordinerede klokkeslettet til, naar enhver skulle udgaa. Admiral Schindel var paa Holmen i Eftermiddag.

Ved krudtets køring i gaar aftes d. 20. til Hovedvagten hændtes den fatalitet, som kunne blevet farlig, at bunden ved kringen faldt ud af en af krudttønderne, hvorved der faldt en Del Krudt ud, dels i Vognen og dels i Veyen, hvor Vognen havde kørt ind af Kongeporten til Nye Holms Hovedvagt, hvor den holdt stille og hvor krudttønderne blev aftagne og opbaarne. Fordi nu ingen formedelst Mørket kunne se denne Mængde spildt Krudt, hændte det sig, at da Vognen skulle køre bort, slog Hestene Ild med Fødderne uden for Vagten, hvorved spildkrudtet antændte sig, slog op i Vognen og tændte det deri værende og an, saa at Ilden kunne ses deraf paa Bommen, hele Toldboden, etc. Men Lykken var, at alle krudttønderne da var tagne af Vognen.

den 22. Januar 1776. Var friheden til Ende, hvorfor ieg i Dag om Morgenen tidlig lod igien lyde paa Arbeyde.

Den 25. Januar 1776. Var paa Kiøbmagergades Consert. Capitain Hansen spillede solo paa fløyte, Lem paa Phiolin, Damen paa Claveer, Grevinde Schulin, Kammer herreinde Gram, Crassi etc. Sang.

Den 26. Januar 1776. Vagt. Ordet Christiansund. Obelitz paa Bommen, Stibolt paa Christiansholm. Galtrup, Horstmann, Frantzen var om Natten til runderingen og vagternes forstærkning vedvarede endnu. Canonerne var komne i Tallier og broge, skildvagterne stod med skarpladte Gevæhrer, ingen opløbere maatte have Vagt, men alene de bedste og erfarneste Matroser. For Sikkerheds Skyld lod ieg Krudtet efter Ordre i Dag transportere fra Hovedvagten til Pavillionen. Det lyde af Arbeyde for Kulde baade da ieg kom paa og næste Dag, da ieg gik af Vagt.

Den 28. Januar 1776. Var vi alle til von Aphelens som sædvanlig. [I Dag] døde Studiosus Henrich Schinkel, 77 Aar, som vi alle tillige med Ærboe, Wildskiøt, Basballe og flere havde gaaet til for at undervises i latiniteten.

Indfødsretten

Den 29. Januar 1776. Var paa Slottet til Ball paa Riddersalen før Taffelet. Kronprintzen dantzede samme Aften første Gang Menuet offentlig. Indfødsretten blev og den Dag publiceret. Man sagde, at Riddersalen for den ret at Varme havde medtaget 11 Favne brænde, da der var adskillige ildsteder. Talte med Baronesse Juul Wind, etc.

Den 30. Januar 1776. Var min Kone med Peter hele Dagen i Kastellet, ieg gik derud om Eftermiddagen Kl. 5, hun kiørte derhen og ligeledes hiem igien Kl. 9 Aften.

Den 31. Januar 1776. Blev ieg commanderet til at sidde i Combinerede Ret i Februar Maaned. I Januar var søcapitain Rømeling bleven arresteret for gælds og vidtløftigheds Skyld. Han skulle sidde en Maaned og derefter strax ifølge Kongelig Ordre Reyse, som var meget ilde betænkt af hans Moder og Sevel, der var hendes Geheime-Raad, da han udenlands kun ville blive værre og mulig rent ulykkelig. Men Sevel var stedse rede til at raade til de strengeste og haardeste messurer.

Den 1. Februar 1776. Var min Kone paa Kiøbmagergades Consert med den ældste Frøken Kriiger. Ieg kiøbte i Dag 26 Alen himmelblaat taft med en meget smal hvid Stribe i for 30 Rigsdaler til min Kone, som hun selv udsøgte.

Den 6. Februar 1776. Var tillige med min Kone paa et saakaldet søetats-Ball, som stod til Marechals. Det begyndte Eftermiddag Kl. 6 og var i Anledning af Indfødsretten. Der var omtrent 60 Søe Officerer med admiraler og Lieutenanter inclusive, men ungefær 180 Personer i alt med Fruentimmer og andre. Hele Statsraadet og Hoffet var der og. Kronprintzen skulle og kommet, men blev syg. Admiralitetet havde indbudet Officererne Skriftlig dertil, som kostede 5 Rigsdaler for et Mandfolk med Fruentimmer. Der var dækket med varm Mad til 150 i 4 Værelser og vedvarede til om Morgenen Kl. 4, vi tog bort Kl. 2. Man dantzede 24 par i en quadrillie. Land Etaten havde ligeledes et Ball samme Dag, som stod til Skreks paa Østergade.

Den 8. Februar 1776. Vagt. Ordet Adeler. Fuursmann paa Bommen, van Dockum paa Christiansholm, W. Riisbricht, Stub og Braun var til runderingen. Vagtens forstærkning var endnu som tilforn dobbelt. Canoner og Gevæhrer ladte med Skarp. En liden Aabning imellem Saltholm og Prøvensten hen ad Amager til, kunne ieg dog se i Dag paa Iisen fra vagtstaarnet af.

Den 15. Februar 1776. Var min Kone paa Kiøbmagergades Consert med Jomfru von Aphelen.

Den 18. Februar 1776. Søndag var vi alle til von Aphelens efter Tour.

Den 19. Februar 1776. Fastelavns Mandag. Vagt. Ordet Kaas. Premier-Lieutenant Giønge paa Bommen. Horstmann paa Christiansholm, Lieutenanterne D. Ziemer, van Dockum, Schrøder til runderingen. Vagten var endnu fordoblet. Isen laa endnu over alt, men Aabninger kunne ses i Renden fra Hovedvagtens Taarn.

Den 22. Februar 1776. Paa Conserten paa Kiøbmagergade, da en smuk serenade tilligemed blev spillet.

Den 26. Februar 1776. Spatzeret med min Kone paa Volden Børs. (?) etc. faldt. etc.

I Februar Maaned sad i Combinerede Ret tillige med Ellebract, som Preses, Capitain Thaae, Capitain-Lieutenant Ursin og van Hemmert, Premier-Lieutenant Færøe og Platou, etc. Den holdtes Tirsdag og løverdags Formiddage. Justitz Raad, Hof- og Stadsraads-Assessor Stabel var auditeur, der var den sidste i den, dirigerede sagerne, førte protocol, forfattede Dommene, etc. (...)

I denne Maaned laa Jomfru Grethe Leth meget syg af miserere, saa at Doctor Callisen ikke troede hende til Livet.

Den 1. Marts 1776. Vagt. Ordet Kiøbenhavn. Zimmer paa Bommen, von der Lühe paa Christiansholm, Galderup runderede. De dobbelte Vagter og 2de runder var nu afgaaede. Isen var borte inden og udenfor, Driv-Iis undtagen. Dog laa Iisen endnu landfast ved Svenske Vallen, Saltholm, etc.

I Dag havde Jomfru Marie Sophie Mortensen (Madam Mortensens Datter i Lille Kongens Gade) Bryllup med Casper Bille, fyrbøder og Bud ved den Grønlandske Handel i Kiøbenhavn.

Den 3. Marts 1776. Var alle von Aphelens hos os efter Tour.

Den 6. Marts 1776. Cumuniserede i Holmens Kirke tillige med min Kone hos Provst Hee.

Den 11. Marts 1776. Vagt. Ordet Hals. Wium paa Bommen, Riegelsen paa Christiansholm, Fischer til Natte Runden. Af Driv-Iis fra Østersøen og Svenske Vallen var Renden bleven fuld af Is, saa man nordpaa ingen Aabning kunne se, men sønder paa Aabning i Renden.

Den 17. Marts 1776. Var vi alle til von Aphelens som sædvanlig.

Den 20. Marts 1776. a.b.a.m.i.s.r.C.

Den 21. Marts 1776. Vagt. Ordet Friderichsværn. Obelitz paa Bommen, Preus paa Christiansholm, Zimmer runden. De tre vagtskibe og Lazen halede i Formiddag uden for Trekroner. Vandet var 25 Tommer under daglig vande, saa at vraget af Rytteren tydelig kunne ses.

Den 22. Marts 1776. Morgen Kl. 8 gik Laxen Seyl nordpaa, commanderet af Lieutenant Fogh.

Den 25. Marts 1776. Fik Contre Admiral og Holmens Cheff Reiersen 3die Gang Afskeed, og Commandeur W. Kaas blev nu igien 2den Gang Holmens Cheff. Commandeur-Capitain H. Frisch blev oberlods nordenfjelds i Norge i Commandeur Capitain Møllers Sted, som var død. Grev Reventlow fik det vacante Compagni.

Den 27. Marts 1776. Saa i Frue Kirke om Formiddagen en voksen morian blev døbt og tillige confirmeret af Hvistendal, han blev kaldet Johannes.

Den 30. Marts 1776. Vagt. Ordet Kiel. Bagge paa Bommen, Lassen paa Christiansholm, Premier-Lieutenant Pheiff runderede. De tre nybygede grønlandsfarere gik Seyl i Dag.

Den 31. Marts 1776. Blev commanderet til i Parolen at have Jouren ved 4. Division i næste Maaned. Om Eftermiddagen saa Näglers have.

Den 1. April 1776. Var paa Conserten til von der Lühes, som var sidste Gang for denne Vinter og hørte et passionsoratorium.

Den 6. April 1776. Løverdag. Var paa Slottet om Aftenen paa Apartements Salen og hørte fra Kl. 8 til Kl. imod 10 en gejstlig Musik. Sangen var paa Latin af den Danske syngeskole, hvori Madam Walter, Jomfru Winter etc. dog Sang tillige med. Den kaldtes i almidelighed Stabet Mater tillige med et Kyrie Elaison. Denne Musik var af gejstlig den smukkeste, ieg nogen Tid har hørt, især den første Del, der for mig havde noget meget ophøjet og himmelsk, dog skal den være 100 Aar gammel af en ung Italiensk komponist. Mulig i den af dette slags et non plus ultra, en march, han har giort, har samme Berømmelse.

Den 7. April 1776. 1. Paaskedag. Vagt. Ordet Lemvig, Premier-Lieutenant Pheiff paa Bommen, Schøler paa Christiansholm, Lindholm til Natte Runden. Det var et meget slet Veyr stedse med blæst, Hagl, Sne.

Den 8. April 1776. Var vi alle til von Aphelens.

Den 11. April 1776. Var første Gang i Aar i Rosenborg Have, min Kone var med.

Den 13. April 1776. Flyttede ieg ovenpaa mit Sommerværelse, etc. og skabene omflyttet.

Den nye Forordning for Holmen

Den 15. April 1776. Lod om Morgenen Kl. 5 som Capitain du jour oplæse for 4. Division paa  Nye Holm den nye Kongelige Holmens Forordning om Mønstringen og runderingen om Dagen paa Holmen af Officerer. Ved hvilken en Officer af hver Division daglig skulle om Morgenen være til stede ved Folkenes opstilling. En Capitain-Lieutenant og en Lieutenant ligeledes paa Gammel Holm tillige med meget andet, der gav mistanke til Eqvipage Mesteren og Holmens Cheff, at de gav Folk lov til at gaa fra Arbeydet og Holmen, saa dette skulle være at holde som kontrol med dem. De indeholdt en stor Samling dels af lutter smaating, dels af meget unødig og dels som ikke kunne holdes eller udføres. Man gav Sevel skylden for samme, der ville distingvere sig ved noget i Admiralitetet, men som syntes meget at forraade smaaegeist. I Eftermiddag afbetalte mit Compagni til flyttetiden. Eftermiddag a. s.a.e.e.r.m.o.s.f.

Den 17. April 1776. Var alle Näglers, Waldow med, her Eftermiddag og Aften at spise.

Den 18. April 1776. Eftermiddag blev den nye Kongelige Holmens Forordning atter oplæse hos mig for mit Compagni og ligeledes efter Ordre ved alle Divisionerne, hos compagnicheferne. Var om Formiddagen i Kongens Have med min Kone, etc.

Den 20. April 1776. Saa man fra Kastellet skiød og kastede carcasser efter den liden anlagte Ø eller Batteri paa Reden om Formiddagen. Fregatterne Perlen og Kiel laa da paa Reden.

Schiønning får en Datter

Den 21. April 1776. Søndag om Morgenen Kl. 4 giorde min Kone Barsel med en Datter, som var frisk og velskabt, stor og fed, der strax lod sin Røst med megen Force høre. Hun havde en temmelig haard forløsning af samme Aarsag som sidst. Havde begyndt at faa ondt om Aftenen Kl. 9 d. 20., som mere og mere tiltog, da der k. 1½ blev sendt Bud til jordemoderen Madam Guldager, som kom Kl. 1½ og som hun troede det ikke ville vare længe, blev der ikke sendt Bud til nogen, saa at Madam Guldager med hendes svøbekone var alene derved til stede, selv Christian og Anna Leth fik det ikke at vide, og hørte ikke dertil førend det var forbi, uagtet værende tæt derved. Havde imedens hun lavede til Barsel været meget frisk, dog da Barnet meget havde bevæget sig i de sidste maaneeder havde samme iblandt incommoderet hende. Havde og været meget tyk. Det var godt Veyr men overtrukken Luft. Ammen, en Bondekone, navnlig Cathrine, hiemme i Jørgenlund ved Slangerup, blev strax hentet med en Vognmandsvogn, som og kom om Aftenen. Lod Barslet vide paa 25 Steder.

Den 24. April 1776. Vagt. Ordet Slangerup, Wolfsen paa Bommen, Lindholm paa Christiansholm, D. Zimmer runderede. Fregatterne Perlen og Kiel var sejlde d. 22. Den nye Holmens Forordning var begyndt at sættes i Execution for saa vidt det var mulig. d. 22. Runderingerne var ikke begyndt endnu.

Den 29. April 1776. Formiddag bad ieg Faddere til min Datters daab.

Den 30. April 1776. Tirsdag, blev min Datter døbt i Holmens Kirke Kl. 11½ af Provst Hee og kaldet Anna Marie Christine, Anna efter hendes Moders farmoder, som levede endnu i Schleswig og hedder Anne Barbara, og Marie Christine efter hendes Moders Mormoder, som er død. Kvindefadderne var Frue professorinde Kratzenstein og en søsterdatter af hende, Kancelli-Raad Becks 2den ældste Datter. Mandsfadderne var Commandeur Kriger, Livmedicus Aaskov og hendes farbroder, Kammer Raad Christian Schiønning, kommitteret i Rentekammer Collegio. Fruentimmerfadderne var af min Kones Familie.

Om Eftermiddagen Kl. 1½ døde gehejmeconferensraad Baron Krag Juul Wind af en podagra eller Sygdom i Fødderne, der var slaget op i Hovedet og foraarsaget apopleksi, saa at han var blevet trepaneret. Han var den første af de tre kommissarier, ieg 1770 førte til og fra Bornholm med Fregatten Hvide Ørn. Han var 53 Aar gammel. Ieg vidste ikke af hans Sygdom at sige førend i Søndags d. 28. da ieg var hos Admiral Kaas, som fotalte mig det, da den var kommen pludselig og strax blev uden Samling. Han sagde, at han havde klaget sig en Fod 8 Dage i forvejen, men som var bleven forsømt at tage prekautioner for, da han ellers let kunne været reddet og filfældet forekommet. Ieg mistede i ham en meget god Ven. Havde haft Jouren i denne Maaned og blev i Dag commanderet til at sidde i Combinerede Ret næste Maaned.

Den 1. Maj 1776. Vagt. Ordet Strømsøe. Wium paa Bommen, Frantzen paa Christiansholm. Runderingen om Natten fra de andre Vagter ophørte i Dag for i Sommer. Den russiske kejserlige vimpelførende hukkert, som havde lagt her i Vinter, gik Seyl i Eftermiddag ad Østersøen.

Den 5. Maj 1776. Om Morgenen Kl. ½ 1 opkom en Ildebrand i Brygger Coustrups Gaard i Vingaards-Stræde, som efter sigende tillige angreb 12 á 14 baghuse og vaaninger. Kl. 6 om Morgenen blev man først ret Mester af Ilden, etc. Var paa alarmpladsen ved Toldboden med Divisionen fra Kl. 1 til 5. Saa Røgen som en sky drive med Vinden fra Huuset af, os forbi, og et Stykke til Søes. Maatte i Dag skifte amme, formedelst hendes Mand var bleven dødsyg, saa at hun stedse græd og sørgede. Fik strax en anden Bondekone igien fra Smørum Maure, 24 Aar gammel.

Den 7. Maj 1776. Saa paa Amager om Formiddagen, at de fire Søe Artilleri Compagnier i Søe Etaten skiød med Canoner efter et paa sejldug malet Batteri, samt kastet med bomber og carcasser, etc. ligesom og skiød med Gevæhrer, etc. og til sidst passerede Revue for Cron Printzen og Printz Friderich.

Den 8. Maj 1776. Vagt. Ordet Swinøe. Gyldenfeldt paa Bommen, Lindholm paa Christiansholm. Orlog-Skibet, Fregatten og lystjagten som stod paa stabel var klar til at løbe af paa Løverdag d. 11. Det var et slet Veyr i Dag med haard Kuling af NW og bestandig stærk Regn, saa at Klokken i Eftermiddag og strax lyde af.

Den 11. Maj 1776. Saa Orlog-Skibet Indfødsretten paa 64 Canoner, Fregatten Cronborg paa 34 Canoner og den Kongelige lystjagt Ørnen løbe af Stabelen paa Nye Holm Eftermiddag Kl. 2 i Kongens, Dronningens, Kronprintzens, Printz Friderichs og hans gemalindes Overværelse. Fabrique-Mester H. Gerner blev Capitain samme Gang. Orlog-Skibet og jagten var efter hans Construction, Cronborgs efter Krabbes, der var ligesom Perlens.

Familien lejer Sommerbolig på Friederichsberg

Den 30. Maj 1776 gik om Formiddagen Kl. 11 ud af Nørreport til Friederichsberg i grønne Klæder for at Leye nogle Værelser paa Friederichsberg for i Sommer. Traf paa nogle i 2den Etage til fiskermester Carlsens paa Aléenlyst i nærhedenaf Falkeneer Gaarden, der var meget smukke i et nylig opbygget Hus, hvor der var have og eng til, ligesom man og kunne have Tilladelse til at gaa i Falkeneer-Lunden, som var lige derved. Der var en temmelig stor Sal med 2de Værelser hos samt Kiøkken, Spise-Kammer etc. og nok et Værelse til allerøverst. Han forlangte 30 Rigsdaler for i Sommer til Mortensdag, ieg bød ham 20 Rigsdaler, hvormed han og var fornøyet. Gaarden laa i Jagt-Aléen strax indenfor Stakit-Porten paa venstre Haand. Ieg gav mig ikke til kende, men lovede at komme i Eftermiddag igien, sagde, ieg kuns havde i Commission at Leye samme. Kom ind igien Kl.3 Eftermiddag. Kl. 6 gik ieg med min Kone og Anna Leth til bemeldte Gaard, som syntes overmaade vel om samme lyse og smukke Værelser der laa ud til det store Norder Fælled, etc. smukke have. Manden, der havde en stor gevækst under hagen, sagde, at havde han kendt mig, skulle ieg ikke have faaet den for saa let Leye.

I Dag døde studiosus Christian Flensborg af en brystsygdom, en Søn af Schoutbynacht Flensborg i sit 49. Aar, havde kendt ham fra Barn af og stedse i Ungdommen omgaas ham, gift med Professor Leths yngste Datter Charlotte. En berømt poet, der skrev Den Danske Mercurius paa Vers efter Bordins Maade, dog mere satirisk, etc.

Den 2. Juni 1776. Kunne om Morgenen Kl. 2 i mit Logement no 63 i Rosenborggaden med en østenvind ligge i min Seng og høre 2 á 3 Nattergale fra Rosenborg Have af, og ved at aabne Vinduet kunne man tydeligt høre 4 á 5, ligeledes ofte om Aftenen.

Den 3. Juni 1776. Flyttet et vognmandslæs med Gods ud i Værelserne ved Friederichsberg.

Den 4. Juni 1776. Fik en ny grøn klædes Klædning.

Den 5. Juni var vi alle i Værelserne ved Friederichsberg og drak The.

Den 8. Juni flyttede ieg ned igien i min Stue efter 7 Uger at have lagt oppe paa loftskammeret formedelst barslet. Den lille flyttede og til ammestuen ind til Gaarden.

Den 10. Juni 1776 giorde min Kone 20 Visiter efter barselssengen.

Den 11. Juni 1776. Var vi alle paa Værelserne ved Friederichsberg fra Eftermiddag Kl. 5½ til Kl. 10½. Drak Caffe og spiste der til Aften. Spatzerede og i Friederichsbergs have og gik hiem.

Den 12. Juni 1776. Alle paa landværelserne med von Aphelens.

Den 13. Juni 1776. Vagt. Ordet Dragsholm. Bagge paa Bommen, Zimmer paa Christiansholm. Premier-Lieutenant Meyer blev i Dag viceEqvipage Mester i Kruses Sted paa Nye Holm, og Gyldenfeldt ad instrims. Mayer afgik med det samme fra mit Compagni, og ieg fik F. Riisbricht i steden, havde for nogle Maaneder siden faaet Premier-Lieutenant Bülow i seconlieutenant Brøers Sted.

Den 14. Juni 1776. Havde den ældste Frøken Iseling Bryllup med hofjægermester Kammer Herre Grev Rantzau, min Kone havde paa Conserten giort megen bekendtskab med hende.

Den 17. Juni 1776. Var vi alle paa landværelserne om efftermiddagen, etc. Regn.

Den 20. Juni 1776. Vagt. Ordet Samsø. Bredal paa Bommen, Riegelsen paa Christiansholm. Paa Reden laa to russiske Orlogs Fregatter, hver omtrent paa 30 Canoner og ligeledes 2de Franske Orlogs Fregatter, alle kommen nordfra. De Franske Søe Officerer var alle paa Holmen i Dag og inde i Vagten hos mig.

Den 21. Juni 1776. Om Morgenen Kl. 2½ gik de russiske Fregatter Seyl ad Østersøen og Formiddag Kl. 7½ de Franske ligeledes ad Østersøen. Besaa den nye lystjagt indvendig med alle sine kunstlaase og smukke indretninger, der i alt var mesterlig og særdeles kunstig og net. Saa og dens tegning, ornamenter, etc.

Den 22. Juni 1776. Var alle paa landværelserne ved Friderichsberg med von Aphelens, gik til Friderichsbergs Hauge. Kiørte derud med de smaa, paa udvejen havde stærk Torden og Platz-Regn, da vi kom i Huuset, etc.

Den 26. og 28. Juni 1776. Hørte Nattergalen i Rosenborg Hauge om Aftningerne endnu stærk at slaa.

Den 27. Juni 1776. Var alle paa landværelserne Eftermiddag og Aften, spatzerede til Grønnendal og gik ind Kl. 10 om Aftenen til Byen igien.

Den 29. Juni 1776. Vagt. Ordet Møln. Wulff paa Bommen, Horstmann paa Christiansholm. Først i Juni fik Kruse og Fasting, Commandeur, Kammer Herre Kaases og Grev Sponnecks Compagnier, som var vacante.

Den 2. Juli 1776. Frue-Dag kiørte vi alle ud Eftermiddag til Dyrehaven, hvor der var mange Folk ved Kilden. Drak The i Klampenborghuset. Havde stærke ilinger af Regn imellem. Gik alle paa Hiemveyen til milepælen.

Den 4. Juli 1776. Gik alle tillige med von Aphelens om Formiddagen Kl. 9½ til landværelserne og spiste der tillige med von Aphelen til Middag, etc. Spatzerede til Friderichsbergs Have og gik ind om Aftenen ad Vester Port. Talte med Lütkens, etc.

Den 6. Juli 1776. Besaa lystjagten Ørnen igien indvendig, etc. Med Billes Frille(?).

Den 10. Juli 1776. Var lystjagten færdig, besaa den atter indvendig og dens hele Indretning, som Gerner viste mig. Om Formiddagen saa den hale ud af det Nye Løb. Premier-Lieutenant Stibolt var commanderet til den. Den skulle strax gaa Seyl til Ise Fjorden og Admiral Schindel følge med som jagtcapitain, hvor Kongen ved Jægerspris ville bruge den.

Den 11. Juli 1776. Var vi alle Eftermiddag og Aften paa landværelserne.

Den 12. Juli 1776. Vagt. Ordet Ungarn. Kløker paa Bommen, Frantzen paa Christiansholm. Om Eftermiddagen Kl. 4 kom et svensk Orlog-Skib paa 50 Canoner ind fra Østersøen og gik nordpaa, saluterede med 8 og blev betakket med 7 Canon-Skud fra Vagtskibet. Second-Lieutenant Preus sad arresteret paa Vagten oven paa Salen, for vidtløftighed.

Den 17. Juli 1776. Vagt. Ordet Frankerik, Runge paa Bommen, Zimmer paa Christiansholm. Det Kongelige Danske Orlog-Skib Holstein kom i Dag fra Trosvigen i Norge paa Reden, commanderet af Capitain Wintherfeldt. Orlog-Skibet Dannebrog commanderet af Grev Reventlow, forventedes og en af disse Dage. En svensk Kongelig Fregat paa 40 Canoner ankom og her paa Reden her i Dag. Lieutenant Preus sad endnu.

Den 19. Juli 1776 var vi alle i Dyrehaven med von Aphelens. Vi kiørte ud i 2 Vogne Kl. 2 om Eftermiddagen og kom hiem om Aftenen Kl. 11. Var og ved Eremitagen og papirmøllen, hvor ieg kiøbte mig en ris Papir med det samme for 3 Rigsdaler.

Den 20. Juli 1776. Var commanderet til at sidde i Krigsret i Dag, der var bleven sat over Capitain-Lieutenant Knudsen, der var bleven sat fra Vagtskibet paa Elven af Admiralitetet og beskyldt for han ikke der havde forsvaret vimpelens højhed, men at den under hans Commando var sket tort, etc. og som Sevel og en Del ved Hoffet ville have ham casseret for. Forseelsen bestod i at en hollandsk Capitain ikke havde respecteret Vagtskibet nok, og sagt Die dänische Mornøger, hvorfor Knudsen havde ladet ham hente ombord og tampe, hvorved det var forbleven. Vi afgjorde frst det Spørgsmaal om vimpelen der ved kunne vanæres, hvad en saadan Mand i hastighed eller mulig fuldskab siger, etc. især da han og var bleven straffet derfor, alle holdt for nej, hvorfor Knudsen og blev frikendt og burde have Erstatning for hans afløsning, etc. Krigsretten foruden mig bestod af Commandeur Staphansen som Preses, Capitainerne Schiønnebøll, Frisch og Stockfledt. Capitainelieutenant Ursine og Lütken, Premier-Lieutenanterne Bagge og Kølmer. Secondlieutennterne Obelitz, F. Risbricht. Auditeuren som ikke forud denne Gang kunne indskrive sit Votum, syntes vel at have haft en anden Dom i Commission, men som gik overstyr. Stephansen var en af de 1ste som erklærede sig.

Den 22. Juli 1776. Var vi alle paa landværelserne til Aften.

Den 25. Juli 1776. Vagt. Ordet Holland. Dam paa Bommen, Schrøder paa Christiansholm, Holstein og Dannebrog laa inden for Trekroner og taklet af. Preus sad endnu arresteret. Var oven paa Salen i Dag og Nat, da der blev repareret neden. Saa to svaner med fem unger der var graa endnu. Havde om Aftenen stærk Torden og Regn.

Den 26. Juli 1776. Flyttet Christian og Anna Leth samt de smaa med amme, Pige og tiene ud paa Værelserne ved Friderichsberg om Eftermiddagen for der stedse at forblive i Sommer. Min Kone og ieg ville ligeledes, men da hun var bleven syg maatte forblive i Byen i Nat.

Den 27. Juli 1776. Om Morgenen gik ieg ud med min Kone til landværelserne for ligeledes der at forblive.

Den 30. Juli 1776. Gik om Formiddagen til Kiøbenhavn i divisionsforretninger. Om Aftenen Kl. 11 og 12 saa en total Formørkelse i Maanen paa Friderichsberg.

Den 31. Juli 1776. Blev commanderet til at have Jouren ved 4. Division. Havde i denne Maaned haft Inspection paa Proviant Gaarden.

Den 1. August 1776. Var alle Næglers hos os pa Friderichsberg Eftermiddag og spiste der til Aften. Hans ældre Broder, Capitain Nægler fra Norge med, som nu for Sygdom havde Afskeed, og nu tillige med sin Familie ville etablere sig i Byen Schlesvig, hvor hans Moder og var. Han var nogle Aar ældre end Majoren, havde været gift med en Frøken Ellebrecht, som var død, men havde en Søn og tre Døtre med hende, den første var virkelig Land-Cadet ved Academiet. Capitainene havde af Værk eller Gigt faaet Skade i sin ene hofte, saa han haltede, var ikke høj men en artig Mand.

En fed Commandeur Capitain

Den 2. August 1776. Fik at vide i Dag, at Commandeur Capitain Becker var død i Sandefjord i Norge den 22. Juli i sit 44 Aar. Han var alt i en Del Aar bleven saa umanerlig fed, at han ofte havde Møye ved at tale og faa sit Veyr. Alt paa hans sidste Reyse til Algier havde nogle af hans chaluproere hver Nat maatte havet Vagt hos ham, da han ved søvnen ofte stod fahre for at kvæles, saa ikke kunne røre sig, men maatte give dem vink, de skulle vende ham i lagenet eller Reyse ham op, alt efter som Officererne paa Skibet fortalte. Han havde stedse en stor Appetit, som han ikke let kunne styre.

Den 4. August 1776. Om Morgenen tidlig døde Jomfru Catharina Margarethe Leth i sit 71 Aar af forstoppelse eller miserere, hvormed hun stedse meget havde været plaget. Hun var Datter af Magister Jørgen Leth, Provst over Stevns Herred i Sælland med hans 2den Kone og en Halvsøster til min Moder, bekendt i Familien under Navn af Moster Grethe. Alle von Aphelens var hos os i Eftermiddag og til Aften paa Friederichsberg, fulgte dem til Kirkegaarden, etc.

Den 5. August 1776. Om afftenen Kl. 7 var vi alle ved Familiebegravelsen i Runde Kirke i koret, og saa den aaben, lod kirkedørene lukke og aabne adskillige Kister blandt andre den 1ste Marie Rebeckes, som der endnu, uagtet næsten 50 Aar siden, kom en slags muggen liglugt af. Ieg havde aldrig set hende før uden nu paa denne Maade, da hun som en ældre Søster af mig var død, førend ieg blev født. Hendes Kiste var foret med hvidt cattun, som da var tilladt.

I Dag begyndte man at meje Marken hvor vi boede paa Friederichsberg.

Den 6. August 1776. Om Middagen fulgte ieg Jomfru Leth til Iorden, hun blev begraven i forommeldte Lethernes Begravelse, de andre følgende var Jørgen Leth (Professor Leths Søn) og Kreidal, Christian og Professor von Aphelen, skibbygmester og Student Hr. Buch. Vi spiste alle samme Dag til Middag og Aften til von Aphelens, tillige med Frue og Frøken Flensborg og gik om Aftenen sildig til Friederichsberg.

Den 8. August 1776. Fik Capitain H.H. Stibolt, den gamle Grodtschillings Compagni og afgik fra Cadet Compagniet.

Den 9. August 1776. Stod min Kone Fadder i Garnison Kirke til Commandeur sergant Zechous Barn, moderen var Florentine, der havde tjent Næglers. Det blev kaldet Marie Wilhelmine Philippine. Frøken Scholten holdt huen. Mandsfaddere var obristlieutenant Lützow, Major Waldow og Capitain Lemming.

Den 10. August 1776. Var om Formiddagen i Friderichsbergs Have.

Den 12. August 1776. Vagt. Ordet Korsør. Riegelsen paa Bommen, Bastholm paa Christiansholm. Det Kongelige lystfahrtøy Ørnen, halede ind af det Nye Løb om Formiddagen Kl. 10. Var oven paa. Preus sad endnu. Om Eftermiddagen stærk Torden og Regn, saa det lyde af.

Den 13. August 1776. Spiste de 2de nu til Byen fra Norge kommende Kreidaler hos os pa Friederichsberg om Middagen, som siden efter continuerede hver Tirsdag til Middag og Aften, efter deres Moders Begiæring, Anna Sophia Leth, den anden ældste af Professor Leths Døtre, som fik Præsten Kreidal i Norge. De skulle nu til 1ste examen ved Academiet i September. Den ældste hed Christian Leth, 19 Aar gammel, den yngste August, 18 Aar. 

Var i Formiddag i Combinerede Ret tillige med hele Krigsretten, som den20. Juli havde dømt i Capitain Knudsens Sag, og blev den Kongelige Confirmation da oplæst som i alt confirmerede Krigsrettes Dom; saa han altsaa var bleven sat fra Skib og paa egen Bekostning maatte Reyse til Kiøbenhavn, hvor han paa det skammeligste blev tiltalt af Fiskalen eller Procureuren uskyldig. Dette lignede Kaases sædvanlige legerite, der lod sig forsnakke af hvem der ville. Collegiet lod ham spørge hvad Tilfredsstillelse han ville have. Knudsen sagde til mig han ikke ville begiøre Enden end indsættes som Cheff paa sit Vagtskib igien og have sin Reyse betalt, dog havde man alt snakket meget slet om ham saa vel her i Byen som og i Glykstad.

Ieg fyldte i Dag 44 Aar.

Den 14. August 1776. Faldt lille Peter om Eftermiddagen Kl. 1 paa ammestuen hos ammen og slog en Skarp Kant af et fibelbræt, han havde i Haanden ind igiennem den underste lippe, at der blev en temmelig lang og bred blessure, der blødte meget. Lod strax hente en feltskiær fra Kiøbenhavn, blev snart lægt.

Den 16. August 1776. Indsatte for min Kone en portion i Den almindelige Capital og Contributions Ænke Casse. Admiral C.F. fontenay, Pontoppidan og flere Søe Officerer havde og portioner i samme, etc.

Den 18. August 1776. Søndag. Var om Eftermiddagen i Friderichsbergs Have med min Kone, Anna Leth og Jomfru von Aphelen, gik og Alleen til Vester Port igiennem, og saa hiem til Alleen Lyst igien.

Den 20. August 1776. Vagt. Ordet Slagelse. Kofoed paa Bommen, Risbricht paa Christiansholm. Om Aftenen Kl. 7 kom 4 russiske Orlog-Skibe til Ankers paa Reden nordfra. Preus sad endnu.

Den 23. August 1776. Gik vi alle til Friederichsberg have om Eftermiddagen og alléen ned til Vesterport og saa tilbage igien hiem. Vi kom ellers ikke meget til Friederichsberg have, men vi syntes alle bedst om at spatzere i Alléen, vi boede i, og paa de store skiønne Marker rundt om os, hvor og over Norder Fælled passerede en stor Mængde Folk frem og tilbage til Kiøbenhavn over stedet lige forbi vores dør, for at søge den smukke marksti fra og til Haven. Naar ieg skulle have Vagt, gik ieg om Morgenen tidlig, i Almindelighed min Kone og med, over denne sti til Kiøbenhavn, og ieg derefter til Nye Holm, som var en anselig Vey.

Den 25. August 1776. Søndag. Gik vi alle om Morgenen tidlig til Kiøbenhavn, spiste hos von Aphelens til Middag og Aften. Spatzerede i Rosenborg Have, stærk Regn. Gik alle til Friederichsberg igien om Aftenen.

Den 28. August 1776. Gik med min Kone til Friederichsberg Slot og besaa malerierne, som skulle sælges. Dunk, etc.

Den 29. August 1776. Var om Formiddagen og Eftermiddagen paa Friederichsberg Slot paa Auctionen paa malerierne. I Dag begyndte Peter at faa hverdagskoldfeber. Havde den meget stærkt d. 31.

Den 30. August 1776. Vagt. Ordet Arendahl. Kløker paa Bommen, Ellebracht paa Christiansholm. En Vimpelmand kom til Ankers tre Miile borte, der ey for Distancen og Veyret kunne kendes. Fregatterne Christiansøe og Christiania fra Norge laa inden for Trekroner, commanderet af Budde og Wleugel. Preus sad endnu. Var ovenpaa, men flyttet ned næste Morgen, da Vagten nu var malet og færdig.

Den 31. August 1776. Var Frue og frøke Flensborg tillige med von Aphelens hos os paa Friderichsberg Eftermiddag og spiste til Aften.

Den 1. September 1776. Søndag. Var i Friderichsbergs Kirke til Høymesse og hørte Præsten Vogelius, Guldbergs Svoger. Efter Prædiken hørte stiftsprovsten Hviid, holdt en tale og examineret Ungdommen, han havde gode Gaver til begge dele.

Den 2. September 1776. Var hos Doctor Guldbrand angaaende Peters Feber, da Aaskow var paa Fredensborg og Guldbrand stedse imidlertid besørgede hans patienter.

Den 5. September 1776. Døde Liv Medicus Aaskows eneste Søn af Slag. Født d. 13. December 1774. Om Eftermiddagen flyttede ieg tillige med min Kone og de smaa fra Friederichsberg til Kiøbenhavn, formedelst Peter havde endnu stærk hverdagsfeber med stærk Kulde, Heede og Mattighed.

Den 7. September 1776. Hørte den op, efter at han nogle Dage havde brugt China.

Den 8. September 1776. Søndag. Vagt. Ordet Romøe. H. Arff paa Bommen, F. Zimmer paa Christiansholm. Orlog-Skibet Ebenetzer kommen fra Norge, laa ved Kastelspynten og taklet af. Commanderet af Christopher Lütken. Preus sad endnu. Arff spiste hos mig.

Friederichsberg Slot indvendig

Den 11. September 1776. Gik om Morgenen Kl. 9 til Lundehuset saa og Holms have skraa overfor Lundehus Søen, som er smuk og har over 700 frugttræer. Om Eftermiddagen gik vi alle ud af Vesterport til landværelserne eller Alléen Lyst. Paa Veyen saa Friederichsbergs Slot indvendig – Kirken under Iorden – Dronning Matildes Bad dybt nede, væggene betrukket med smaa blommet Engelsk sirts. Saa og alle gemakkerne, de havde en stor Mængde smukke Kobbere uden ramme til tapitzerie – Dronningens Kiøkken, etc.

Den 13. September 1776. Gik vi til Alléen Lyst om Eftermiddagen og ind om Aftenen, saa de nyankomne islandske falke paa Falkeneer Gaarden.

Den 14. September 1776. Gik om Morgenen Kl. 9 ¼ til Gyldenlund. Drak Caffe paa Constantia, gik ind igien Kl. 1½. Ved at gaa forbi Grønland saa, at samme nu var indhegnet med stakitværk til eksercerplads.

Den 15. September 1776. Søndag. Kiørte vi alle ud til Alleen Lyst med Frøken Scholten, drak Caffe der. Saa de 33 nye falke, tog ind igien og spatzerede i Rosenborg Have og spiste hos os til Aften i Byen. I Dag afgik Second-Lieutenant Brøer fra mit Compagni og Løwenørn kom i steden.

Den 16. September 1776. Tog imod 93 par strømper og 86 kabudser til mit Compagni og afbetalte det om Eftermiddagen.

Den 16. og 17. September 1776. Om Fredagen var ved Classens Haver og gik ad Strandvejen til Kalkbrænderiet, traf Lemming der, etc. Saa de mudrede op i Havnen ved Kalkbrænderiet.

Den 18. September 1776. Vagt. Ordet Ansøe. Dam paa Bommen, W. Risbricht paa Christiansholm. Det var Regn hele Morgenen og Formiddagen, Klokken lyde af Kl. 12, stærk blæst af NO. To Fahrtøyer sloges i Stykker, en Flaade med Tømmer splittedes ad, som ieg lod vagtsfolkene bjærge og samle. Grev Moltke var her om Aftenen paa  Holmen, fortalte mig, at mønstringen nu næste Morgen Kl. 5 med smedene efter Forordningen skulle begynde.

I Dag var begge Kreidalerne oppe til deres examen paa universitetet og stod sig meget vel, især den yngste.

Den 20. September 1776. Var om Formiddagen i Gartner Marcus have uden Øster Port, som tilforn havde været Gouverneur Greve Ahlefeldts og besaa den. Den havde og som en liden lund.

Den 21. September 1776. Gik om Formiddagen til Tuborg og drak Caffe der, gik ind igien Kl. 12.

Den 25. September 1776. Gik om Morgenen Kl. 9 til Gyldenlund med Christian, drak Caffe i Constantia og var inde igien Kl. 2½.

Den 26. September 1776. Alle paa Alleen Lyst med von Aphelens og drak Caffe der.

Den 28. September 1776. Var ieg hele Formiddagen i Friederichsberg have. Paa udvejen besaa det nye, store træhus, Søeborg havde ladet bygge uden for Nørre Port til at tørre tobaksblade i paa hollandsk, hvor han og havde anlagt en stor tobaksPlantage, som alt var indhøstet og bladene ophængt paa kæppe og snore i Huuset.

Den 1. Oktober 1776. Vagt. Ordet Trondhiem. Bagge paa Bommen, Fischer paa Christiansholm. Preus som var arresteret blev i Dag afhentet til Retten og fik Dom i tre Maaneder at være arresteret paa Hovedvagten med Matros Tractement.

Den 3. Oktober 1776. Var vi alle paa Alleen Lyst tillige med von Aphelens om Eftermiddagen og drak Caffe. I Eftermiddag kom Jørgen Leth her til Byen fra Langebæk og logerede og spiste hos mig. Fik min Stue, etc.

Den 5. Oktober 1776. Var ieg i Fisker Huset og drak Caffe, besaa tilllige General MajorClassens have, som er tæt derved, med buskasier eller Engelske anlæg. Gik igiennem den lange buskasiegang til strandbredden, saa de anlagte Øer i Vandet, prydede med Blomster og Træer, de høye og smukke alleer i Haven, lystpavillionen, som alt er smukt og kongeligt. Gik ind Kl. 2. I Eftermiddag var vi alle paa Alleen Lyst tillige med von Aphelens og Jørgen Leth, drak chokolade der, etc. I middags fik Christian at vide angaaede Frøken Olrok, og at alt vel, etc.

Paa den store Sal i Fiskerhuset stod skrevet paa ruden d. 5. Oktober 1776:

Was kan schöner seyn auf Erden, als lieben und geliebet werden.

Vergnügen dich, sie und lass dein Schicksal warten

Das wahre Gütte Hat werschieden gestalten.

Den 6. Oktober 1776. Friede Christian til Etatz Raad Olroks yngste Datter og fik Ja. Hun var 21 Aar gammel, saa meget vel ud, og efter hendes Moder, som levede endnu, kunne vente en Del Penge foruden ved et andet testament, og en Del efter en gammel Jomfru Bygmann. I Kongens Have i Eftermiddag, da det var Søndag var der en overmaade stor Mængde af Folk, at man i den store Gang næppe kunne trænge sig frem, og uagtet saa sildig paa Aaret var alt dog endnu i fuld flor.

Den 7. Oktober 1776. Blev observeret, at lille Maria Christine havde faaet to Tænder.

Den 10. Oktober 1776. Om Formiddagen Kl. 10 rejste Jørgen Leth igien til Langebæk. I Eftermiddag gratulerede Frue Olrok og Frøken Olrok.

Den 10. Oktober 1776. Om Formiddagen Kl. 10 rejste Jørgen Leth igien til Langebæk. I Eftermiddag gratulerede Frue Olrok og Frøken Olrok.

Den 13. Oktober 1776. Søndag. Var med min Kone til Næglers om Eftermiddagen, hvor Major Hegermann med Kone og tre Børn var, som laa paa sin Reyse til Norge, hvor han var bleven premierMajor og stedse skulle forblive. Han sejlede næste Dag. Endnu i Dag var og en Haab Folk Fruentimmer og Mandfolk i Rosenborg Have.

Den 14. Oktober 1776. Var hos Admiral Schindel for Frue Bording, etc.

Den 15. Oktober 1776. Vagt. Ordet Næstved. Th. Stibolt paa Bommen, von der Lühe paa Christiansholm. Orlog-Skibet Schlesvig laa ved Kastelspynten, commanderet af Wintherfeldt og skulle gaa til Algier med Presenter. Capitain-Lieutenant P. Bierk var Næst-Commanderende, Lieutenanterne var Kofoed, Hauch og Ravn.

Den 16. Oktober 1776. Var om Eftermiddagen paa Alleen Lyst med Frøken Olrok og drak Caffe. Christina, Anna Leth, Frøken Olrok og min Kone kiørte, ieg gik.

Den 17. Oktober 1776. Afbetalte Compagniet om Eftermiddagen til Husleye. Var med min Kone og Peter til Næglers om Aftenen.

Den 21. Oktober 1776. Var Frøken Olrok hos os om Aftenen og spiste 1ste Gang.

Den 23. Oktober 1776. Cumuniserede i Holmens Kirke med min Kone. stl. ud. fr.

Den 26. Oktober 1776. Døde Generaladmiral Hoppe i sit 88 Aar, den sidste af de gamle Officerer fra krigens Tid af. Formdelst en slags fantasi, paastod han nogen Tid, førende han døde, da han endnu var frisk og vel, at have vaagen set sig selv ligge lig midt i en Stue.

Den 31. Oktober 1776. Vagt. Ordet Roskilde. Premier-Lieutenant Rasch paa Bommen, Risbricht paa Christiansholm. Wintherfelt var sejlet den 21. til Algier og efter Ordre havde anlagt Kammer herrenøglen, som han alt nogle Aar havde haft i lommen.

Den 3. November 1776. Tog imod 93 matrosmunderinger til Compagniet.

Den 6. November 1776. Var hele Formiddagen til Kl. 2 i Friederichsbergs have, det var Soel-Skin og varmt i Dag.

Den 7. November 1776. Var paa Professor Hees Collegio, da samme blev aabnet for denne Vinter. Han blev nogle Dage derefter hentagen i den ene Side.

Den 9. November 1776. Om Morgenen blev generaladmirallieutenant Hoppe begravet i Holmens Kirke, midt i Koret i en aaben Begravelse. Commandeur-Capitain Krog og Stibolt var premiercapitainer, Schiønnebøll og Frisch, secondmarechaller, Commandeur Kriger bar commandotaven, Commandeur Capitain Günthelberg Dannebrogsordenen. Ieg tillige med 11 andre Capitainer satte ham ind og ud af ligvognen, samt ned i Graven. Deres Navne var: U. Kaas, A. Bille, H. Bille, Lütken, Horst, Budde, Wleugel, Schiønning, Thaae, Stockfledt, Kruse og Fasting. Foruden Familie fulgte og alle flagMænd og commandeurer. De forommeldte 18 Officerer, der havde haft noget ved Begravelsen at forrette, samt de to Capitain-Lieutenanter, der havde Vagt ved Liiget blev alle inviterede til marchals, hvor vi alle spiste om Aftenen.

Den 10. November 1776. Var alle von Aphelens hos os som sædvanlig.

Den 18. November 1776. Vagt. Ordet Helsinge. Kolmer paa Bommen, Berger paa Christiansholm, Runge runderede om Natten, som var begyndt med denne Maaned. Lieutenant Preus var ført til Gammel Holms Hovedvagt, da Salen skulle bruges til Cadetterne Sneedorff og Seidelin, som der af Gerner skulle informeres i skibes Construction og Tegninger, for med Tiden at reyse paa skibbyggeriet.

Den 21. November 1776. Spiste om Middagen efter Invitation til Commandeur A. Fontenays tillige med de fleste andre compagnichefer af Divisionen og en Del andre.

Den 26. November 1776. Gik om Formiddagen et godt Stykke Vey forbi Lundehuset og tilbage igien i frostveyr. De ferske søer og vande var frossen.

Den 27. November 1776. Spiste om Middagen efter Invitation til Admiral Kaas tillige med Contre Admiral Arff, Commandeur Schultz, Commandeur Capitain Grodtschilling, Capitain Thaae, Kammer Herre Juul, Krabbe, etc. Admiralinden var og ved Bordet. Admiral Arff, som havde Afskeed, var svag endnu af den hentagning, han havde haft i siden, etc. og gik vanskelig.

Var i Aften første Gang paa Conserten paa Giethuset, som var den samme de forrige aaringer havde været til von der Lühes. Ieg havde endnu i Aar taget seddel, men kuns ½, Christian den anden halve, i alt 15. Rigsdaler.

Var i Aften første Gang for denne Vinter paa Ball en domine med min Kone og Cousine Jomfru von Aphelen til Kl. 2.

Den 28. November 1776. Giorde min Kone 12 nødvendige Visiter. I denne Maaned døde Etatz Raad Thop, ingen kom i hans Sted i Admiralitetet igien, men Storm blev bogholder i hans Sted.

Den 3. December 1776. Vagt. Ordet Rønninge. Obelitz paa Bommen, F. Zimmer paa Christiansholm, Berner havde Natte Runden.

Den 4. December 1776. Var min Kone paa Gjethusets Consert med Frøken Olrok, som spiste hos os om Aftenen.

Den 6. December 1776. Blev mariagen imellem Calmette og Baronesse A.E. Iseling declareret.

Den 7. December 1776. Døde gartner Brun ved Rosenborg Have, 77 Aar.

Den 8. December 1776. Søndag. Var alle von Aphelens hos os efter Tour.

Den 11. December 1776. Indsatte i Liv Rente Societetet 2 portioner hver til 10 Rigsdaler for min Søn og Datter.

Arff forbigås i avancementet

Den 16. December 1776. Blev C.F. Fontenay og Schindel viceadmiraler, D. Bille, Stephansen og An. Fontenay contreadmiraler med Ancinitet fra 8. Marts 1770 for Arff, som endnu skulle være en chikane for ham, fordi han som en meget habil Admiral var indbuden af Struensee, da han havde nedlagt Commando over den russiske Escadre, at haste at komme hiem for at sidde i Admiralitetet og indgaa her i Tienesten, som var endog førend Rumohr og Schindel var blevne contreadmiraler, saa han og derved kunne regnes at have ancienniteten for dem, og hvori altsaa Arff selv var meget uskyldig. Disse tre contreadmiraler, der nu havde saa omhyggelig faaet Ancinitet for ham, var dog ikke at regne med ham, der baade havde været i Engelsk, Fransk og russisk Tieneste og distingveret sig nu i sidste commanderet en Escadre i Archipelago og ved Dardanellerne, næppe faar nogen af ommeldte 3de Escadre at commandere saa hastig. Arff ville nu ikke mere gaa ind i Tienesten, det er stedse saaledes hos os, at for Hævn og for krigs Skyld mister vi hvilken habil Mand, det skal være, og saa siden hjælper vi os saa slet som vi kan. Avancement var standset ved Holmens Cheff, Kammer Herre W. Kaas.

Den 18. December 1776. Vagt. Ordet Svaninge, Wulff paa Bommen, Carlsen paa Christiansholm. De tre vagtskibe laa ved Kastelspynten. En vimpelførende galeas hvorpaa Premier-Lieutenant St. Bille havde Commando, kom i Dag sønderfra, der havde krydset paa contrebande i  Sommer tillige med flere baade.

Den 23. December 1776. Blev C. Bierck, Knudsen, R. Tønder og A. Stibolt Capitainer. Meyer, Norum, I. Lützow, Herbst, L. Stibolt og Rasch blev Capitain-Lieutenanter. Kofoed, H. Brun, Oxholm, D. Holstein, Hauch, Brøjer, Løvenørn, Kriger, Premier-Lieutenanter. Og Cadetterne Tuxen, Sneedorff, Krabbe, Seidelin, Stampe, Sohling, Wessel Brown, von Thun, Eichsted, Egede, Rosted, Grove, Blom, Horn, Fischer, Zimmer, H. Kaas og Baron von Knuth blev Second-Lieutenanter.

Den 24 og 26. December 1776. P.a.M.S.s.e.v.h.v.h.

Den 28. December 1776. Gik om Formiddagen i frostveyr til Lundehuset Kl. mod 12, var inde igien Kl. 12. Alle søer var frosne. I Aften var min Kone tillige med Cousine paa Giethusets Consert.

Den 31. December 1776.Var ieg alene om Eftermiddagen og Aften til etatsraadinde Olroks. Sidst i denne Maaned blev tolder Jens Schiønning i Flekkefjord i Norge virkelig Kammer Raad, som ved G. Moltke i Rentekammeret blev udvirket, da han selv ønskede samme.

I denne Maaned underskrev ieg til vitterhed efter Familiens minde og paa dens Vegne tillige med Justitz Raad Stabel den gamle Frue Flensborgs testamente, hvorved hun indsatte Frøken Flensborg hendes stifdatter til eneste Arving og hendes arvinger intet have at fordre. Professor von Aphelen underskrev som hendes Laugværge.