Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Om hjemmesiden

Kalkmalerierne og de middelalderlige altertavler i de danske kirker er enestående kulturskatte, der fortæller om det bibelske univers og det religiøse liv fra den tidlige middelalder til i dag.

Hjemmesiden "Kirkeudsmykninger i danske kirker" er en landsdækkende oversigt over alle de danske kalkmalerier samt vægmalerier udført i andre materialer og teknik end kalkmalerier fra den tidligste romanske periode omkring år 1100 til i dag. Derudover indeholder siden de middelalderlige alterudsmykninger og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt fra omkring 1200 til reformationen. Medio 2021 indeholder hjemmesiden kun alterudsmykninger i kirkerne i Østdanmark inklusive Fyn og øerne. Det er Nationalmuseets forhåbning, at de middelalderlige alterudsmykninger i de jyske kirke og i landets museer og samlinger på sigt kommer på hjemmesiden.

At bevare denne unikke kunst- og kulturarv for fremtidige generationer er en stor og omkostningsfuld opgave, hvorved prioriteringer i relation til restaurering af udsmykningerne er nødvendig. Hjemmesiden "Kirkeudsmykninger i danske kirker" er et værktøj for kirkelige myndigheder, andre offentlige myndigheder samt fondsgivere af midler til restaurering af kalkmalerier og alterudsmykninger til at foretage de nødvendige prioriteringer.

Det er af tilsvarende vigtighed at dokumentere og formidle udsmykningernes kulturhistoriske værdi, hvorved alle besøgende på ”Kirkeudsmykninger i danske kirker” ved selvsyn kan se og forstå nødvendigheden af at bevare udsmykningerne for fremtidige generationer.

Nationalmuseet vil løbende vedligeholde og opdatere oplysninger på hjemmesiden, herunder når restaureringsindsatser er gennemført, ved fund af nye kalkmalerier samt ved fremdragelse af ældre bemaling eller nymaling af alterudsmykninger.

Hjemmesiden er udviklet af Nationalmuseet fra september 2006 til maj 2021 på baggrund af fire generøse bevillinger fra Augustinus Fonden og en tilsvarende generøs bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål.

Kalkmalerier
Inddelingen af hvælv i fire kapper afgrænset af midterlinjen og ribbernes skæring op til hvælvets toppunkt gælder tillige for stjernehvælv.

Kalkmalerier

Hvordan defineres et kalkmaleri? Et maleris udstrækning er afgrænset af de bygningselementer, hvorpå det er placeret. De grundliggende bygningselementer er bue, hvælv, pille/søjle, triumfvæg og væg. Eksempelvis er en Korsfæstelsesscene, der stækker sig over en hvælvkappe og ned på væggen nedenunder, defineret som to kalkmalerier, ét maleri i hvælvkappen og ét maleri på væggen.

Bue benyttes for apsisbue, korbue, tårnbue og arkadebue inklusive buens vederlag. Gjordbuer og skjoldbuer er defineret som en del af de hvælv, de understøtter. Buer i nicher og i blændinger herunder i vindues nicher og i dørlysninger er defineret som vægge.

Hvælv benyttes om murede overdækninger af rum, og er opdelt i kapper orienteret efter verdenshjørner, oftest østkappe, sydkappe, vestkappe og nordkappe. Midterlinjer i diagonalribber og ribbernes skæring i hvælvets toppunkt en kappe. Skjoldbuer er defineret som en del de kapper, de understøtter. For kirkerum med flere fag, hvor fagene samlet set er orienteret i øst-vest vendt retning, er gjordbuer defineret som en del af de østkapper, de understøtter. For kirkerum med flere fag, hvor fagene samlet set er orienteret i nord-syd vendt retning, er gjordbuer lagt ind de sydkapper eller nordkapper, de understøtter.

Pille/søjle benyttes om vægpiller eller fritstående søjler, dvs. vederlag til understøttelse af hvælv.

Væg benyttes om vertikale mure og orienteres efter verdenshjørnerne. Endvidere er nicher og blændinger defineret som vægge. I overhvælvede kirkerum er vægge opdelt efter fag. Inddelingen i fag benyttes ikke for kirkerum med fladt loft. Vægge i loftsrum over hvælv er heller ikke inddelt i fag.

Triumfvæg benyttes om østvæggen i kirkens hovedskib.

Foruden definitionen af et kalkmaleri i forhold til dets udstrækning, er et kalkmaleri tillige defineret som malet af samme maler eller samme værksted på et givent tidspunkt. Således kan der godt være flere kalkmalerier malet ovenpå hinanden, eksempelvis på den samme væg.

På hjemmesiden oplyses om nedbrydningen af hvert enkelt maleri i relation til typer af skader, der kan forekomme. For en beskrivelse af typer af skader se Om skader. Tilstandsoplysningerne opsummeres i en samlet tilstandsvurdering for kirken som helhed indenfor én a de fire kategorier akut behandlingskrævende, behandlingskrævende, mulig behandlingskrævende eller tilstanden tilfredsstillende. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for samlet tilstandsvurdering se Vurderinger og anbefaling.

På hjemmesiden er også adgang til kunst- og kulturhistoriske oplysninger for hvert enkelt kalkmaleri, herunder stilart, værksted, datering og motivindhold. Derudover en angivelse af alle bibelske og historiske personer samt ornamentale detaljer, der optræder i maleriet. For en uddybende beskrivelse af kunst- og kulturhistoriske oplysninger se Om motiver.

De kunst- og kulturhistoriske oplysninger opsummeres i en samlet vurdering af bevaringsværdien af kirkens kalkmalerier som helhed indenfor én af de fire kategorier særdeles bevaringsværdig, meget bevaringsværdig, bevaringsværdig og til en vis grad bevaringsværdig. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for samlet kunst- og kulturhistoriske vurdering se Vurderinger og anbefaling.

Den samlede tilstandsvurdering og den samlede vurdering af bevaringsværdi sammenholdes i en anbefaling til restaurering af kirkens kalkmalerier indenfor én af fire kategorier højst prioritet, høj prioritet, middel prioritet og lav prioritet. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for anbefaling til restaurering se Vurderinger og anbefaling.

På udvalgte billeder af kirker og kalkmalerier er markeret et ikon for "afspil". Aktiveres ikonet afspilles et lydspor.

For information om brug af hjemmesiden se Sådan benyttes hjemmesiden.

Alterudsmykninger

Hvordan defineres en alterudsmykning? En alterudsmykning er enten en altertavle med to, fire eller ingen fløje, en anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt, herunder alterbordspanel, korstol eller monstransskab foruden et fragment fra en middelalderlig altertavle, der enten står alene eller er genanvendt i en yngre altertavle eller andet kirkeinventar.

En altertavle er yderligere opdelt i elementerne midtskab, fløje, fodstykke og topstykke for tavlens respektive stande. For middelalderlige altertavler eller fragmenter heraf indsat i yngre tavler kan elementet storstykke optræde, hvor storstykket refererer til tavlens yngre dele blandt andet søjler, gesims og postament.

Foruden opdelingen i elementer, kan en altertavle yderligere være opdelt i rammeværk, bagklædning, gitterværk, relieffer og figurer, En sådan opdeling optræder kun, når en eller flere af disse mindre elementer indbyrdes har forskellige dateringer.

Hjemmesiden giver oplysninger om alterudsmykningers træskærerarbejder og bemalinger. Træskærerarbejder er i denne sammenhæng defineret som billedskærer- og snedkerarbejder samt forarbejdede materialer, der ikke er af træ, til supplering af træværket, eksempelvis metal og lærred. Bemalinger defineres som træværkernes staffering samt malerier, der måtte indgå i alterudsmykningerne, typisk i altertavlers fløje.

Det er kun den primære synlige bemaling, der er dateret og som herved er søgbar. De oprindelige bemalinger, der er beskrevet i arkivmateriale eller litteraturen og fortsat kan være bevaret under den yngre, synlige staffering, er beskrevet under bemærkningerne til bemaling.

På hjemmesiden oplyses om nedbrydningen af hvert enkelt alterudsmykning i relation til typer af skader, der kan forekomme. For en beskrivelse af typer af skader se Om skader. Tilstandsoplysningerne opsummeres i en samlet tilstandsvurdering for alterudsmykningerne i kirken som helhed indenfor én a de fire kategorier akut behandlingskrævende, behandlingskrævende, mulig behandlingskrævende eller tilstanden tilfredsstillende. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for samlet tilstandsvurdering se Vurderinger og anbefalinger.

På hjemmesiden er også adgang til kunst- og kulturhistoriske oplysninger for hvert enkelt udsmykning. For træskærerarbejder omfatter det stilart, datering, værksted og materialer. For bemaling gælder det stilart, datering, værksted, materialer af malebund, materialer af farvelag, maleteknikker, farveudtryk og samhørighed.

På hjemmesiden er tillige information om motivindhold. Derudover en angivelse af alle navngivne bibelske og historiske personer samt ornamentale detaljer, der optræder i udsmykningen. For en uddybende beskrivelse af kunst- og kulturhistoriske oplysninger se Om motiver.

De kunst- og kulturhistoriske oplysninger opsummeres i en samlet vurdering af bevaringsværdien af hver enkelt alterudsmykning indenfor én af de fire kategorier særdeles bevaringsværdig, meget bevaringsværdig, bevaringsværdig og til en vis grad bevaringsværdig. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for samlet kunst- og kulturhistoriske vurdering se Vurderinger og anbefalinger.

Den samlede tilstandsvurdering og den samlede vurdering af bevaringsværdi sammenholdes i en anbefaling til restaurering af hver enkelt alterudsmykning indenfor én af de fire kategorier højst prioritet, høj prioritet, middel prioritet og lav prioritet. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for anbefaling til restaurering se Vurderinger og anbefalinger.