Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Om hjemmesiden

Om hjemmesiden

Kalkmalerierne er en enestående billedskat, der stadig befinder sig i de bygninger, hvortil de blev skabt. Malerierne udgør en unik kulturarv, der fortæller om det bibelske univers og det religiøse liv i middelalderen og århundrederne herefter.

Hjemmesiden "Kalkmalerier i danske kirker" er en landsdækkende oversigt over alle de danske kalkmalerier fra den tidligste romanske periode omkring år 1100 til og med rokoko omkring 1775.

At bevare denne unikke kunst- og kulturarv for fremtidige generationer er en stor og omkostningsfuld opgave, hvorved prioriteringer i relation til restaurering af malerierne er nødvendig. Hjemmesiden "Kalkmalerier i danske kirker" er et værktøj for kirkelige myndigheder, andre offentlige myndigheder samt fondsgivere af midler til restaurering af kalkmalerier til at foretage de nødvendige prioriteringer.

Det er af tilsvarende vigtighed at dokumentere og formidle kalkmaleriernes kulturhistoriske værdi, hvorved alle besøgende på ”Kalkmalerier i danske kirker” ved selvsyn kan se og forstå nødvendigheden af at bevare malerierne for fremtidige generationer.

Nationalmuseet vil løbende vedligeholde og opdatere oplysninger på hjemmesiden, herunder når restaureringsindsatser er gennemført og ved fund af nye kalkmalerier.

Om hjemmesiden
Inddelingen af hvælv i fire kapper afgrænset af midterlinjen og ribbernes skæring op til hvælvets toppunkt gælder tillige for stjernehvælv.

Hvordan defineres et kalkmaleri? Et maleris udstrækning er afgrænset af de bygningselementer, hvorpå det er placeret. De grundliggende bygningselementer er bue, hvælv, pille/søjle, triumfvæg og væg. Eksempelvis er en Korsfæstelsesscene, der stækker sig over en hvælvkappe og ned på væggen nedenunder, defineret som to kalkmalerier, ét maleri i hvælvkappen og ét maleri på væggen. 

Bue benyttes for apsisbue, korbue, tårnbue og arkadebue inklusive buens vederlag. Gjordbuer og skjoldbuer er defineret som en del af de hvælv, de understøtter. Buer i nicher og i blændinger herunder i vindues nicher og i dørlysninger er defineret som vægge.

Hvælv benyttes om murede overdækninger af rum, og er opdelt i kapper orienteret efter verdenshjørner, oftest østkappe, sydkappe, vestkappe og nordkappe. Midterlinjer i diagonalribber og ribbernes skæring i hvælvets toppunkt en kappe. Skjoldbuer er defineret som en del de kapper, de understøtter. For kirkerum med flere fag, hvor fagene samlet set er orienteret i øst-vest vendt retning, er gjordbuer defineret som en del af de østkapper, de understøtter. For kirkerum med flere fag, hvor fagene samlet set er orienteret i nord-syd vendt retning, er gjordbuer lagt ind de sydkapper eller nordkapper, de understøtter. 

Pille/søjle benyttes om vægpiller eller fritstående søjler, dvs. vederlag til understøttelse af hvælv.

Væg benyttes om vertikale mure og orienteres efter verdenshjørnerne. Endvidere er nicher og blændinger defineret som vægge. I overhvælvede kirkerum er vægge opdelt efter fag. Inddelingen i fag benyttes ikke for kirkerum med fladt loft. Vægge i loftsrum over hvælv er heller ikke inddelt i fag. 

Triumfvæg benyttes om østvæggen i kirkens hovedskib.

Foruden definitionen af et kalkmaleri i forhold til dets udstrækning, er et kalkmaleri tillige defineret som malet af samme maler eller samme værksted på et givent tidspunkt. Således kan der godt være flere kalkmalerier malet ovenpå hinanden, eksempelvis på den samme væg.

På hjemmesiden oplyses om nedbrydningen af hvert enkelt maleri i relation til typer af skader, der kan forekomme. For en beskrivelse af typer af skader se Om skader. Tilstandsoplysningerne opsummeres i en samlet tilstandsvurdering for kirken som helhed indenfor én a de fire kategorier akut behandlingskrævende, behandlingskrævende, mulig behandlingskrævende eller tilstanden tilfredsstillende. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for samlet tilstandsvurdering se Vurderinger og anbefaling.

På hjemmesiden er også adgang til kunst- og kulturhistoriske oplysninger for hvert enkelt kalkmaleri, herunder stilart, værksted, datering og motivindhold. Derudover en angivelse af alle bibelske og historiske personer samt ornamentale detaljer, der optræder i maleriet. For en uddybende beskrivelse af kunst- og kulturhistoriske oplysninger se Om motiver

De kunst- og kulturhistoriske oplysninger opsummeres i en samlet vurdering af bevaringsværdien af kirkens kalkmalerier som helhed indenfor én af de fire kategorier særdeles bevaringsværdig, meget bevaringsværdig, bevaringsværdig og til en vis grad bevaringsværdig. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for samlet kunst- og kulturhistoriske vurdering se Vurderinger og anbefaling.

Den samlede tilstandsvurdering og den samlede vurdering af bevaringsværdi sammenholdes i en anbefaling til restaurering af kirkens kalkmalerier indenfor én af fire kategorier højst prioritet, høj prioritet, middel prioritet og lav prioritet. For en uddybende beskrivelse af de fire kategorier for anbefaling til restaurering se Vurderinger og anbefaling.

På udvalgte billeder af kirker og kalkmalerier er markeret et ikon for "afspil". Aktiveres ikonet afspilles et lydspor.  Lydsporene er oprindeligt skabt til Nationalmuseets app "Øret til Væggen", men ligger også på hjemmesiden.  For information om Nationalmuseets app se Øret til væggen.

For information om brug af hjemmesiden se Sådan benyttes hjemmesiden