Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

TV-overvågningspolitik

Formål

Formålet med tv-overvågningen er at forebygge kriminalitet, såsom indbrud og hærværk, og bistå politiet med efterforskning af kriminalitet.


Overvågede områder og information herom

Nationalmuseet overvåger i henhold til tv-overvågningslovens § 2d, stk. 1, museets arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader.

Der er opsat piktogrammer ved indgangene til museets bygninger og besøgssteder. Ved informationsskranken er denne tv-overvågningspolitik tilgængelig. Museets medarbejdere er informeret om tv-overvågningen i museets privatlivspolitik for medarbejdere, der i dag udleveres i forbindelse med ansættelsen og er tilgængelig i personalehåndbogen. Håndværkere og andre med regelmæssig gang på museet får udleveret en informationsskrivelse. Informationspligten for den udvendige overvågning anses for opfyldt ved, at kameraer er synlige, ligesom der er opsat piktogrammer.

Nationalmuseets udvendige kameraer er registreret i politiets register (POLCAM).

Nationalmuseet skal i henhold til persondataforordningens art 14. som dataansvarlig informere de personer, der bliver overvåget, om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.

Denne politik er tilgængelig på www.natmus.dk og museets intranet.


Behandling og retsgrundlag

Nationalmuseet behandler billedoptagelserne med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, e (almindelige oplysninger) og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2 (oplysninger om strafbare forhold).

Optagelserne bliver behandlet og opbevaret i I-PRO.

Nationalmuseet behandler optagelserne fortroligt. Nationalmuseets sikringschef, sikringstekniker og leder af Vagten kan tilgå optagelserne. Medarbejderne i museets vagtstue kan se optagelserne i op til 30 dage. Optagelserne kan, hvis det er relevant, blive vist til museets ledelse samt HR/JURA.

Optagelserne opbevares i op til 30 dage og slettes automatisk. I disse situationer kan optagelserne blive opbevaret i længere tid:

Hvis Nationalmuseet modtager en anmodning om indsigt efter persondataforordningens artikel 15 og databeskyttelseslovens § 22, i optagelserne, vil de omhandlede optagelser først blive slettet, når anmodningen om indsigt og en eventuel klagesag er færdigbehandlet.

Optagelserne kan blive opbevaret i længere tid, hvis det er nødvendigt af hensyn til en indgivet anmeldelse om et strafbart forhold.


Videregivelse

Optagelserne kan videregives til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed på grundlag af tvovervågningslovens § 4 c. Optagelserne bliver ikke videregivet til andre end til politiet, medmindre museet har samtykke fra den person/de personer, der er på optagelserne, eller hvis videregivelsen følger af lov.

Hvis Nationalmuseet i medfør af persondataforordningens art. 15 udleverer optagelser til en registreret, vil andre personer på optagelsen blive anonymiseret eller optagelsen vil blive beskåret, inden museet udleverer en optagelse.


De registreredes rettigheder

En person, hvis færden er optaget af et af museets tv-overvågningskameraer, kan rette henvendelse til Nationalmuseet med henblik på at få kopi af optagelserne (ret til indsigt i oplysninger). I den forbindelse skal Nationalmuseet have kopi af id med billede f.eks. pas eller kørekort. Nationalmuseet vil også bede om at få oplyst tid og sted, hvor det forventes, at personen er på optagelserne.

For øvrige rettigheder for en registreret, herunder ret til indsigelse og ret til sletning henviser Nationalmuseet til museets privatlivspolitik på www.natmus.dk


Spørgsmål, vejledning og klagemuligheder

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, der sker i forbindelse med tv-overvågningen.

Nationalmuseet kan kontaktes på doga@natmus.dk ved spørgsmål til denne politik, tvovervågningen eller museets behandling af personoplysninger, herunder en klage vedrørende behandlingen.

Nationalmuseets databeskyttelsesrådgiver er Kammeradvokaten, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes ved spørgsmål eller klager på: dponatmus@kammeradvokaten.dk

Klager over behandlingen af personoplysninger kan også indgives til Datatilsynet. Der henvises til Datatilsynets hjemmeside.

Klager over opsætning af tv-overvågningskameraer, krav til opsætning af skiltning mv. kan indbringes for politiet.


Ikrafttrædelse

Denne politik er vedtaget af Informations- og Sikkerhedsudvalget (ISU) den 18. december 2023.