Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Procedurer for lokalmuseernes fremsendelse danefæ

Overdragelsesblanket

Lokalmuseet, som ønsker at få genstande danefævurderet, skal forinden (så vidt muligt) sørge for, at finderen har overdraget sine fund til lokalmuseet ved underskrivning af en regulær overdragelsesblanket.
Fundanmeldelse til KUA: Inden danefævurdering skal fundgenstandene være anmeldt til Kulturstyrelsen/Fund & Fortidsminder.

Blanket til danefævurdering

Genereres automatisk via Kulturstyrelsen/Fund & Fortidsminder.  En papirkopi af blanketten følger med fundene til Nationalmuseet.

Fundliste

De indsendte genstande bør figurere med x-numre på en fundliste, som også indgår i lokalmuseets fundanmeldelse til KUA. Listens genstandsbeskrivelser skal være så entydige, at forvekslingsmuligheder undgås. En papirkopi af fundlisten følger med fundene til Nationalmuseet.

Sortering

Kun fundgenstande, som erfaringsmæssigt kommer i betragtning som danefæ (mønter, metalfund, importsager, udskårne bengenstande etc.) behøver at blive præsenteret for Nationalmuseet.

Efter aftale kan yderligere sortering ske ved hjælp af elektronisk fremsendte fundlister med digitale fotos. Efterfølgende fremsendes så blot de genstande, hvor Nationalmuseet er sikker på danefækarakteren (eller har behov for at se nærmere på stykket).

Konservering, montering og afformning

Nationalmuseet varetager danefæbehandlingen for Danmark, herunder også konservering, montering og afformning. Der kan eventuelt i de tilfælde, hvor det vurderes, at genstanden lider skade ved transport, fraviges den gældende regel om at konservering foretages på Nationalmuseet. Ovenstående procedure gælder også for tidligere deponerede danefæ-genstande i lokalmuseernes varetægt. 

Emballering

Fundgenstande bør fremsendes individuelt pakkede i lynlåsposer (polyethylen) eller i æsker (polystyrenæske) med påskrevne x-numre. Fund fra forskellige lokaliteter/findere holdes behørigt adskilt. Med fundene følger en papirkopi af fundliste og blanket til danefævurdering. De genstande, der er konserveret på lokalmuseerne og pakket i æsker, forbliver typisk i deres æsker.

Transport

Genstande til danefævurdering bør ikke fremsendes pr post.

Efter aftale med danefæsekretariatet kan lokalmuseets medarbejdere aflevere genstande, når de har ærinde på Nationalmuseet. Tingene kan også overdrages i forbindelse med besøg på lokalmuseet af Nationalmuseet.