Musik & rum - lærerguide

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 8-30 lektioner.

Om forløbet

Musikinstrumenter er meget mere end traditionelle instrumenter som guitar eller klaver. Musikinstrumenter er lyd- og klangdannende og har alle en ting tilfælles: De kan sætte et materiale i svingninger, og de kan forstærke lyden, så vi kan høre den.

Eleverne skal lave kæmpeinstrumenter i de rum og på de steder, hvor de færdes på skolen til daglig. For eksempel kan eleverne lave en 'kæmpe-guitar' i gymnastiksalen, som man kan ligge inden i mens der bliver spillet på den. De kan lave en 'kæmpe harpe' ved at spænde strenge  hen over hall'en eller aulaen i skolen. Eller de kan lave en 'kæmpe panfløjte' ved at blæse i/slå på lange PVC-nedløbsrør mellem etagerne. De kan også lave en kæmpe lydinstallation, som afspiller musik  fra deres kæmpeinstrument. 

Herefter skal de komponere et stykke musik til hvert instrument og kæde det sammen til en lang 'lydvandring' (soundwalk), hvor man kommer forbi alle instrumenterne og lydinstallationerne.

Hele forløbet åbner deres viden om ny musik, lydinstallationer i hverdagsrum, lydkunst og soundscape/lydsted, så deres musikalske horisont udvides.

Om fagviften i forløbet

Dette forløb understøtter mål indenfor det tværgående område Innovation & entreprenørskab. Alle forløbene i Ears on understøtter dette område, men vi vil dog særligt fremhæve dette forløb i forhold til området, idet vi mener, at netop det at arbejde så direkte med skolens egne rum indeholder en særlig dimension i forhold til Innovation & entreprenørskab. Ved at arbejde kreativt med lyd i deres egne omgivelser – skolens rum - får de en særlig mulighed for at forholde sig til og analysere rummenes egenskaber, stemninger og lyde. Ved at skabe kæmpe instrumenter og komponere nye soundscapes opdager de nye muligheder for at forme, påvirke og dermed skabe værdi for deres omgivelser. 

Ligesom de øvrige Ears on forløb understøtter forløbet samtidigt en række enkeltfaglige mål. Dette gælder fagelementer fra natur & teknologi (forståelse for lyd, svingninger, resonans) fra musik (instrumentkendskab, lyttebevidsthed, musikforståelse, komposition) og håndværk & design (instrumentbygning, designproces) til et samlet hele. På den måde skaber aktiviteterne inden for ét fag læring i de andre fag: Når eleverne arbejder med resonans i natur & teknologi-fagets fysikdel, bliver de klogere på klang i musik. 

Forløbet kan evt. suppleres med geometri og forholdsregning fra matematikfaget.

Formål

Når eleverne bliver opmærksomme på forskellige rum eller lydsteder (soundscapes) på skolen, bliver de bevidste om hvordan lyd påvirker os i hverdagen, og hvordan disse soundscapes kan inddrages i en musikalsk skabelsesproces - enten i form af musik de selv spiller på deres kæmpeinstrumenter, eller har optaget og afspiller i deres lydinstallation.

Når eleverne selv bygger kæmpeinstrumenter, oplever de musikkens fysiske side indefra. De oplever glæden ved at tænke stort, og de får ejerskab til instrumentet. De bliver klogere på den håndværksmæssige dimension af instrumentbygning og får et konkret forhold til forskellige byggematerialer. Fordi det ikke er 'almindelige' instrumenter, kan lyddannelsen blive frisat fra forventninger om, hvordan musik 'skal' lyde.

Når eleverne komponerer musik finder de ud af, at de selv kan skabe musik på deres instrumenter og kan se musikalske muligheder overalt.

Eleverne trænes i at tale om musik som lyd, der består af parametre som klang, tonehøjde, varighed m.m. De bevidstgøres om lydkvalitet og musikkens mulige diversitet ud fra en helt konkret anvendelse af de musikfaglige parametre.

Om processen

Forløbet består overordnet af tre forskellige dele: instrumentbygning, komposition og fremvisning/koncert. De tre processer igangsættes i samspil med viden og refleksion fra enten musikfaget eller et af de øvrige involverede fag.

Instrumentbygningen og kompositionsprocessen flettes sammen for at sikre, at der hele tiden sker en udveksling mellem at samle viden, ide-generere, bygge, lytte og komponere. På den måde får eleverne mulighed for løbende at rette deres instrumenter til i forhold til deres behov og ideer. Og de får italesat deres observationer og ideer: Måske skal instrumentet kunne spille nogle andre toner, have en anden klang eller kunne spille kraftigere. Ved at flette processerne sammen får eleverne brugt deres observationer og ideer på kryds og tværs. 

Der kan arbejdes med et åbent kompositorisk rum, eller eleverne kan arrangere kendt stof for egne instrumenter. Der er rig mulighed for at forstærke instrumenterne med kontaktmikrofoner eller at optage lydene og lade dem indgå i soundscapes af forskellig art.

Både instrumentbygning og komposition er kreative og innovative processer med konkrete slutprodukter. På den måde har eleverne hele tiden et motiverende mål med deres kreative arbejde for øje. Begge processer benytter sig af klasse-introduktioner kombineret med gruppeafprøvninger forud for, at eleverne skal arbejde i mindre grupper. Dette gøres for at sikre, at alle elever har en klar fornemmelse af opgaven, inden de selv går i gang. Disse samlinger giver også en fælles forståelse at tale ud fra, når eleverne efterfølgende arbejder i de mindre grupper.

I de perioder af forløbet, hvor eleverne arbejder ude i grupper, anbefaler vi, at de arbejder i korte arbejdsgange (30 minutter), afbrudt af korte fællespræsentationer og fælles evalueringer. På den måde har grupperne hele tiden et mål at arbejde hen imod (næste fællespræsentation). Samtidig får de gavn af videndeling og sparring på tværs af grupperne.

Aktiviteter undervejs i forløbet

 • Eleverne introduceres til fysikken bag musik, instrumenter og lydskabelse
 • Eleverne introduceres til grundlæggende musikinstrumenttyper
 • Eleverne beskæftiger sig med lydens fysik og 'soundscapes' - rum, ting og steders egen lyd og musikalske kvalitet
 • Eleverne analyserer forskellige kæmpeinstrumenter og lydinstallationer
 • Eleverne undersøger forskellige steder (soundscapes) på skolen til kæmpeinstrumenter
 • Eleverne planlægger og bygger kæmpeinstrumenter
 • Eleverne komponerer et stykke musik til hvert instrument, sætter det sammen til en fælles 'musikvandring' (soundwalk), og opfører den

Elevrefleksioner undervejs i forløbet

 • Hvordan laver et musikinstrument lyd?
 • Hvad er en lydinstallation?
 • Hvad er et soundscape/lydsted, og hvordan påvirker det os? 
 • Hvad sker der med vores oplevelse, når vi bevæger os rundt mellem lydsteder, som i en lydvandring?

Forløbets læringsmål

 • Jeg kender sammenhængen mellem rum, lyd, klang og musik
 • Jeg ved hvad et soundscape er
 • Jeg kan bygge et kæmpeinstrument
 • Jeg kan komponere et stykke musik, som indgår i en lydvandring

Læs endvidere om Tegn på læring og forslag til evaluering under menupunktet Evaluering.

Forslag til eksterne samarbejdspartnere

Der er flere muligheder for at anvende forløbet i sammenhæng med Åben Skole:

 • Ved at inddrage musikskolelærere eller andre musikere, som kan bringe deres instrumentkendskab og spilleteknik ind i processen. De vil kunne hjælpe eleverne med at udvide de musikalske muligheder, få nye ideer til hvordan deres instrument kan bruges og kvalificere deres klangarbejde og spilleteknikker. 
 • Ved at inddrage musikinstitutioner som Musikmuseet/Nationalmuseet eller en anden institution med en instrumentsamling, til at udvide elevernes viden og erfaringer med instrumenter og instrumenttyper og som inspiration til deres egen instrumentbygning. 
 • Ved at inddrage en komponist i kompositionsfasen.

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side