Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Schiønnings Samling - kommenteret oversigt

Nedenfor anføres en oversigt over Schiønnings Samling i Det Kgl. Biblioteks Håndskriftssamling. Samlingen er i forvejen søgbar i Krarups Katalog over håndskrifter i Universitetsbibliotekets samling. Men i Krarups katalog er det svært at danne sig et overblik over Schiønnings Samling, idet den ikke er gengivet i sin helhed men kun efter søgeord. Seddelregistraturen giver heller ikke et tilfredsstillende overblik. Desuden optræder begge steder henvisninger til arkivalier, som siden er overført til Rigsarkivet.

De til Rigsarkivet overførte arkivalier findes under: General Registratur før 1848, Proveniens nr. 508-521 (Søetaten) nærmere betegnet Proveniens nr. 516 Embeds- og kommissionsarkiver m.m. (Søetaten), Sektion R= Diverse embedsarkiver, pkt. 29: 1751-1790 Kaptajn Schiønnings manuskripter, reol/hylde 230-03-2. Omfatter 1 æske med 5 bind og 1 ark løst papir.

De mange breve er ikke systematisk indskrevet i denne oversigt, idet de allerede er søgbare på Håndskriftsafdelingens Brevbase på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside. Der er de søgbare i forhold til afsender og modtager. Nærværende oversigt giver overblik over, hvilke bind, man skal se i, hvis man ønsker at se breve fra en bestemt periode.

Som hovedregel gælder, at samtlige numre er afleveret umiddelbart efter Schiønnings død i 1813 til Universitetsbiblioteket. Men hvor dette er anført, er nogle numre en testamentarisk gave fra Schiønnings barnebarn, etatsråd C.P. Schiønning i 1886. Blandt disse numre er der både arkivalier fra Peter Schiønnings egen tid og fra efter hans død i 1813. Claus Christian Schiønning (1778-1858) var Peter Christian Schiønnings nevø. Han blev gift med Peter Schiønnings datter, Anna Marie Christine Schiønning. De to fik sønnen Christian Peter Schiønning, som var den etatsraad C.P. Schiønning, som har afleveret dele af samlingen.

Nøglen til afleveringen i 1886 er "Trykt fortegnelse over gaver fra de d. 6. marts 1886 afdøde Etatsraad forhenv. justitssekr. i Højesteret C.P. Schiønning til forskellige offentlige samlinger, trykt Kbh. 1886."

Sidst i oversigten er anført en række relaterede kilder både på Det Kgl. Bibliotek og i andre samlinger.

Oversigten er udarbejdet i 2005 af museumsinspektør Jakob Seerup, Orlogsmuseet og Tøjhusmuseet.

Folianter

Schiøn. 1. fol.
Et bind med berømte personer, hvori indlagt:
a) Et brev fra Sophie Brahe (Tycho Brahes Søster) Til Margrethe Brahe, 23.aug.1602.
b) Brev fra Frederik 2. til Frantz Gyldenstierne, hvori han bebrejder ham for at han havde været uartig imod sine forældre. 24. febr.1659.
c) Frøken Billes efterretning om familien på vers.
d) Afskrift af Struensees Forsvar 14. Apr. 1772.
e) Brev fra Gehejmraad Gram til Generalinde Eleonora Hedwig Rantzau, 14. maj 1746.

Schiøn. 2 fol.
Originaldokumenter og gamle papirer vedr. familien fra 1683ff. Heri: Personalia vedr. 
1) Jørgen Hansen Leth, Sognepræst til St. Heddinge
2) Renteskriver Peter Schiønning og hans enke Anna Leth Schiønning
3) Prokurator Chr. Schiønning
4) Frk. Helene Dorothea Leth
5) Chr. Langemaach Leth
6) Jørgen Leth Schiønning (deriblandt et brev fra P. Rosenstand Goiske 4/10 1766)
7) Søkaptajn Peter Schiønnings (deriblandt hans bestalling, dateret 22. juli 1769)
8) Kommandørkaptajn P.J. Bording og hustru Kirstine f. Leths testamente 28/11 1788
9) Oberstløjtnant Elias Nägler
Schiøn 2 10), fol.
Vaabenbrev udstedt af Christian 5. 1681 29/10 for assessor Christian Schiønning og arvinger. perg. med segl. Modtaget fra UB. uden signatur; ikke medtaget i Krarups Katalog. 21/9 1945.

Schiøn. 3. fol.
Familieskifter og Katalogi.
Et bind med dels trykte, dels håndskrevne skifter og auktionskataloger vedr. familien. Af særlig interesse er det, at der for de fleste af auktionskatalogernes vedkommende er håndskrevne oversigter over, hvad de enkelte numre har indbragt, og hvem køberne var. I et særskilt læg familiens skøder på kirkestol i Holmens Kirke.

Schiøn. 4. fol.
Originale Familiebreve og Papirer 1740-1780.
Korrespondance hovedsageligt fra 1770 til 1780 mellem bl.a.
- Jørgen Leth Schiønning og Peter Schiønning
- Peter Schiønning og hans kone, især fra hans togt til Vestindien i 1780.

Schiøn. 5. fol.
Originale Familiebreve og Papirer.
Originale indbundne breve fra 1663 frem til 1763.
Af dette bind udtaget til R.A.: 
1) Ansøgning til Kongen fra Prok. Kr. Schiønning, 1729, ikke lokaliseret i Rigsarkivet.
2) Regning over 4. divisions 8 compagni, 1765-66. Er lokaliseret i ovennævnte embedsarkiv i Søetatens Arkiv.

Schiøn. 6. fol.
Familiebreve.
Originale indbundne breve fra 1771 og 1772. Heriblandt mange fransksprogede breve mellem Peter Schiønning og hans forlovede, M.C. Nägler.

Schiøn. 7. fol.
Originale Breve til Peter Schiønning 1750-1771.

Schiøn. 8. fol.
Ordrer og Breve til Peter Schiønning 1772-1790 (Afl. til R.A.)
Tjenstlige instrukser, mange ordrer og breve m.m. fra tiden som kaptajn på HVIDE ØRN, ca. 1772 frem til tiden som kaptajn på Fregatten BORNHOLM til eftertiden som afskediget kaptajn til ca. 1790. Heraf:
- Instrukser til Peter Schiønning fra kongen (Chr. 7.) vedrørende beordring og forholdsregler for bestemt togt.
- Mange ordrer, Pro Memoriaer m.m. fra admiraler og andre foresatte og officerer.
- Bemandingsreglementer for fregatterne HVIDE ØRN og fra BORNHOLM i eskadre.
- Opdeling af de enkelte skibe og disses placering i eskadren til divisionerne 1. – 2. – 3. (Avantgarden, Corps de Batalje og Arrieregarden) når eskadren er formeret i kampformationerne Ordre de Batalje og Linie de Batalje.
- Kendetegn for de enkelte skibe i eskadren i form af vimpler m.m. placeret forskellige master og ræer.

Schiøn. 9. fol.
Ordrer og Breve til Peter Schiønning 1772-1790 (Afl. til R.A.)
- PS tjenstlige ordrer og breve m.m. fra tiden som kadet på Søkadetakademiet til kaptajn på Fregatten Hvide Ørn ca. 1771, heraf: 2 breve fra Struense til PS som kaptajn på vagtskibet ved Helsingør. (p.t. hurtigt og dårligt oversat til: PM angående modtagelse og videretransport af nogle personer der ankommer fra Norge og skal videre til København).
- Bemandingsreglement for Fregatten Hvide Ørn fra FEB 1770 (89 mand).
- 6 siders instruks (Chefinstruks) fra Admiralitets- og General Commissariats Collegiet 20 marts 1770. Underskrevet af Hoppe og 6 andre.
- Nyt bemandingsreglement for Hvide Ørn, dateret 17. maj 1770 (124 mand).
- Endnu et bemandingsreglement fra Hvide Ørn, dateret 8. juni 1771 (89 mand).
- Kgl. anordninger for sejlads i Østersøen bl.a. ved Danzig og en anden anordning for sejlads i sundet

Schiøn. 10. fol.
Digte til bryllup og begravelse til medlemmer af Familien Schiønning (Nogle håndskrevne, de fleste trykte).

Schiøn. 11. fol.
Papirer vedr. sagen mod Peter Schiønning.
a. Udskrift af Protocollen holden udi Comissions Forhøret over Hr. Sø-Capitain Peter Schiønning m.fl. samt General Krigs Rettens Dom og H.M.s allernaadigst Confirmation. 268 s.
b. Forsvar imod Hr. Justice Raad og Søkrigs-Procurator Foghs Indlæg imod mig.
c. P. Schiønnings Allerunderdanigst Promemoria, 21/5 1788.
d.-e. Justitiarium i Søretten, P. Schiønnings 2 udtalelser om Sagen.
f. Udtog af Protocollen.

Schiøn. 12.-13. fol.
Chr. Cramers Arithmetica Tyronica eller Grundig Vejviisning til Practice-Regning, 1747. 1-2. Håndskrevet lærebog fra Søkadetakademiet.

Schiøn. 14. fol.
Navigation paa Sø-Academiet 1747.
Håndskrevet lærebog fra Søkadetakademiet.

Schiøn. 15. fol.
Tilgift til Navigationen paa Sø-Academiet 1749, 73 bl.
Håndskrevet lærebog fra Søkadetakademiet.

Schiøn. 16. fol.
Sø-Kadetternes Mathematik 1750. 285 s.
Håndskrevet lærebog fra Søkadetakademiet.

Schiøn. 17. fol.
Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Snauv, Færøe 20/8-4/10, 1754.
Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Orlog-Skib Fyen 17-5-21/10, 1755

Peter Schiønnings personligt førte skibsjournaler.

Schiøn. 18. fol.
Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Fregat Møen 15/3-8/4 1756, s.1-9
Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Orlogsskib Fyen 8/4-18/10 1756, s. 11-115.

Peter Schiønnings personligt førte skibsjournaler.

Schiøn. 19. fol.
Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Orlogsskib Cron-Printzen, 22/4-1/8, 1760. Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Orlogskuffert Amager, 16/8-25/9,1760. Besejlings-Instruction for Fregatten Wildmanden og Huquerten Amager udi Aaret 1760. Journal holden paa Orlog Skibet Cron Printzen 1/10-11/10 1760.
Peter Schiønnings personligt førte skibsjournaler.

Schiøn. 20. fol.
Signal-Bog for Hans Kongelige Majestæts Orlogs-Flode.
Trykt bog med bestemmelser vedr. signalering i orlogsflåden fra Christian d. 6.s tid. Med håndkolorerede flagtegninger og skibsformationer.

Schiøn. 21. fol.
Claas de Friises Skatkammer.
Håndskrevet skoleopgave fra Søkadetakademiet, 1749.

Schiøn. 22. fol.
Kort og grundig Indretning om Artillerien.
Håndskrevet lærebog fra Søkadetakademiet, 1750.

Schiøn. 23. fol.
Et bind Breve til Kammerraad P. Schiønning og Hustru, 1717-1766.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 24. fol.
Journal holden paa Hs. Kgl. Mayts. Fregat N.N.
Skoleopgave fra Peter Schiønnings tid på Søkadetakademiet, ca. 1747.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 25. fol.
P. Schiønning: Journal Holden paa Orlog Skibet Prinsesse Wilhelmine Caroline 24. April – 11. November 1769. (Afleveret til Rigsarkivet).
Skibsjournal for Princesse Wilhelmine Caroline, 370 mand. Chef, commandeur A.N.de Fontanaÿ. Journal for perioden 24. april 1769 – 11. november 1769. Peter Schiønning var næstkommanderende og fører hele journalen. Journalen omhandler:
- Til ankers på Københavns Red.
- Sejlads og til ankers i Køge Bugt.
- Sejlads i farvandet ved Møen.
- Til ankers i Køge Bugt.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 26. fol.
Overblevne Blade af gamle Tegne Bøger paa Søe-Academiet, saa og der etsede Kaaber Stykker samt Udkast til Cartusser for Søe-Cadetternes Prøve Tegninger for Aarene 1747-55.
Skitser og udkast i blyant og pen. De færdige resultater ses dels i Rigsarkivet, Søkadetakademiet. Aflevering marts 1959:32-6-3 1749-55, Frihåndstegning udført af kadetterne, og i Ny Kongelig Samling, 309cd, 4to, Prøve Tegninger af de Kongelige Sjø Cadets for Aar 1755.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 27. fol.
Stedsevarende Almanak paa solens Op- og Nedgang paa 55 Grader og 40 Minuters Brede. Kopieret af P. Schiønning. Kbh. 1742.
Håndskrevet lærebog fra Schiønnings tid på Søkadetakademiet.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 28. fol.
Et bind breve fra P. Schiønning til Justitsraad C. Schiønning og til P. Schiønnings hustru, M.C. Schiønning, født Nägler. Maj 1782 til december 1785.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 29. fol.
Oplysninger betræffende familien Nägler i brev fra Jeremias Nägler til Datteren fru M.C. Schiønning, Viborg 27. februar 1786. 4. s.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 30. fol.
Optegnelser angaaende Liv- og hofkirurg Jakob Stendrup.
En genealogisk oversigt med tilhørende stamtavle over Vinhandler Gert Ackermanns efterkommere – Jacob Stendrup 1718-1791 var dennes svigersøn. Ackermanns barnebarn, Marie Olrog, f. 1755, var gift med Christian Schiønning, f. 1734. Foræret til denne af en ikke nærmere identificeret Stendrup i 1836. Af stamtavlen fremgår, hvordan Peter Schiønning gennem sin søsters giftermål var beslægtet med søhelten Olfert Fischer.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 31. fol.
Personalia (Bestallinger m.m.) vedr. Konferensraad, Højesteretsassessor Peter Schiønning.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 32. fol.
Konferensraad, Højesteretsassessor Claus Christian Schiønnings skrivelse til Finansministeriet om lønningsvilkårene i hans lange embedstid, 23. december 1849.
Claus Christian Schiønning (1778-1858) var Peter Christian Schiønning nevø. Han blev gift med Peter Schiønnings datter, Anna Marie Christine Schiønning. De to fik sønnen Christian Peter Schiønning, som der den etatsraad C.P. Schiønning, som har afleveret dele af samlingen.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Kvarter

Schiøn 1. 4to.
Peter Schiønnings Pro Memoria om Samlingen og dens Indhold. 8 s.
Et skrift, hvori Schiønning redegør for samlingens indhold og tilblivelse. Han skriver heri, at han ønsker, den skal hensættes på Universitetsbiblioteket for der at finde et bestandigt og sikkert gemme.

Schiøn. 2. 4to
Prædikener af Professor Leth.
Samling af prædikener holdt af Schiønnings morbroder, sognepræst ved Trinitatis Kirke, Christian Langemaach Leth, 1701-1764.

Schiøn. 3. 4to
Prædikener af magister J. Leth.
Samling af prædikener af Peter Schiønnings broder, Jørgen Leth (Schiønning), 1730-1808, provst på Regensen 1758-1769, sognepræst i Kalvehave 1769-1808.

Schiøn. 4. 4to
Prædikener af magister J. Leth.
Samling af prædikener af Peter Schiønnings broder, Jørgen Leth (Schiønning), 1730-1808, provst på Regensen 1758-1769, sognepræst i Kalvehave 1769-1808.

Schiøn. 5. 4to
Prædikener af magister J. Leth.
Samling af prædikener af Peter Schiønnings broder, Jørgen Leth (Schiønning), 1730-1808, provst på Regensen 1758-1769, sognepræst i Kalvehave 1769-1808.

Schiøn. 6. 4to
Prædikener af magister J. Leth.
Samling af prædikener af Peter Schiønnings broder, Jørgen Leth (Schiønning), 1730-1808, provst på Regensen 1758-1769, sognepræst i Kalvehave 1769-1808.

Schiøn. 7. 4to.
Biographiske Familieefterretninger fra 1612.
- Forskellige genealogiske optegnelser fra Peter Schiønnings hånd, dels medindbundet originale breve og dokumenter tilbage til 1612 vedr.
- Familien Leth.
- Familien Schiønning (fra og med hans fars generation).
- Genealogie eller Slægt-Register holden af Major Jeremias Nägler, s. 367-402.

Schiøn. 8. 4to.
Biographiske Familieefterretninger fra 1520.
Korte efterretninger om familierne Leth og Schiønning. Heri er ikke indbundet originale dokumenter. Af særlig interesse er s. 164 ff., hvor der gives en slægtshistorie om familien Schiønning.

Schiøn 9. 4to.
Journal
bd. 1, 1732-1760.

Schiøn 10. 4to.
Journal
bd. 2, 1761-1770.

Schiøn 11. 4to.
Journal
bd. 3, 1771-1779.

Schiøn 12. 4to.
Journal
bd. 4, 1780-1781.

Schiøn 13. 4to.
Journal
bd. 5, 1782-1789.

Schiøn 14. 4to.
Journal
bd. 6, 1790-1796.

Schiøn 15. 4to.
Journal
bd. 7, 1797-1804.

Schiøn 16. 4to.
Journal 
bd. 8, 1805-1812.

Schiøn 17. 4to
Hastige optegnede Erindringer eller løse Materialier min Sag angaaende i Anledning af en Rencontre med 3 Engelske Krigs Fregatter i Dec. 1780 i de Vestindiske Farvande, for om jeg muelig vilde giøre noget videre deraf. 400 s.

Schiøn 18. 4to
Breve, Poesie, Inskribtioner, Stiile etc. 1750-66
- Kopierede breve, dels fra familien, dels tjenstlige, som er bevaret i original i andre dele af samlingen. S. 5-137
- Digte, som kun findes i dette bind, mange af humoristisk tilsnit fra 1750’erne. S 149-178.
- Kopierede inskriptioner fra allehånde steder (f.eks. på en kakkelovn i Skrædder Wichmands Gaard, paa Kirstine Piils Kilde, paa den Murede Galge, Gravsten i Lissabon, etc. etc.). s. 185- 221.
- Tre optegnede eventyr, som Peter Schiønning har hørt fortalt af norske matroser om bord på koffardiskibet NEPTUNUS i 1751. s. 241-266.
- Forskellige tjenstlige papirer og rapporter i afskrift. s. 294-389.
- Franske oversættelser fra Peter Schiønnings undervisning hos svogeren Hans von Aphelen, s. 446-527.

Schiøn. 19. 4to
Konceptbog til Breve, etc., 1767-1772.

Schiøn. 20. 4to
Konceptbog til Breve, etc., 1773-1781.

Schiøn. 21. 4to
Konceptbog til Breve, etc., 1782-1803.
I dette bind en række kladder til officielle skrivelser, dels vedr. krigsretssagen mod Peter Schiønning, dels skøder, skudsmål om tjenestefolk og andet lignende.
dertil s. 1839 den oprindelige kladde til Klage og formaning til ægteskab af en gammel frøken. Og s. 1884 et pro memoria om at være marchal ved ligbegængelser. Til sidst i bogen s. 1907 et anonymt brev fra turen til Christiansø 1770.

Schiøn. 22. 4to
Breve til Jørgen Leth Schiønning, 1782-1792.
Originale indbundne breve.

Schiøn. 23. 4to
Breve, 1781.
Originale indbundne breve, herunder brevvekslingen mellem Peter Schiønning og hans kone, mens han sad arresteret i Nyholms Hovedvagt. Der er dog også breve fra tiden i Vordingborg, dateret i årene efter frem til 1783.

Schiøn. 24. 4to
Breve, 1786-1787.
Både originale breve og Schiønnings koncepter.

Schiøn. 25. 4to
Breve, 1788-1789.
Både originale breve og Schiønnings koncepter.

Schiøn. 26. 4to
Breve, 1790-1791.
Både originale breve og Schiønnings koncepter.

Schiøn. 27. 4to
Familiebreve, 1791-1793.
Både originale breve og Schiønnings koncepter.

Schiøn. 28. 4to
Familiebreve, 1794-1798.
Både originale breve og Schiønnings koncepter.

Schiøn. 29. 4to
Familiebreve, 1799-1806.
Både originale breve og Schiønnings koncepter.

Schiøn. 30. 4to
Familiebreve og Vers.
Peter Schiønnings egenhændige kopier af breve og digte, som næsten alle også er bevaret i original i andre dele af samlingen.

Schiøn. 31. 4to
Vol. 1. Pensées Détachées eller archiv af Tanke Journaler bestaaende af løse udkast og optegnelser til adskillige poetiske beskrivelser og tanker i prosa.
Titelfelt på ryggen "Poetiske Beskrivelser". Dette og de to følgende bind er dog en del af Schiønnings "Strøtanker" eller "Pensees Detachees". I dette bind s. 1-400. Se særskilt fortegnelse over Pensées Detachées.

Schiøn. 32. 4to
Vol. 2. Pensées Détachées eller archiv af Tanke Journaler bestaaende af løse udkast og optegnelser til adskillige poetiske beskrivelser og tanker i prosa.
Titelfelt på ryggen udkradset. Der har stået "Poetiske Beskrivelser". I dette bind s. 400-800. På side 580 er det originale manus til "En Gammel Frøkens Klage og Formaning", som Schiønning fik udgivet på tryk i 1771. Se særskilt fortegnelse over Pensées Detachées.

Schiøn. 33. 4to
Vol. 3. Pensées Détachées eller archiv af Tanke Journaler bestaaende af løse udkast og optegnelser til adskillige poetiske beskrivelser og tanker i prosa.
Titelfelt på ryggen udkradset. Der har stået "Poetiske Beskrivelser". I dette bind s. 800-1200. Næste og sidste bind af poesibøgerne i Pensées Detachées-rækken er Schiøn. 74. 4to. Se særskilt fortegnelse over Pensées Detachées.

Schiøn. 34. 4to
Excerpta bd. 2. 
Et bind med udskrevne exerpter fra forskellige værker, som Peter Schiønning har læst. Bind 1 synes at være forsvundet, i dette bind s.663-1141.

Schiøn. 35. 4to
Fortegnelse paa udsøgte Bøger.
Et bind med titler på bøger, Peter Schiønning dels har læst, dels set omtalt. Der lader til at være et system, hvor nogle af bøgerne er krydset af, måske efter kvalitet, måske efter, om han har læst dem. Ved enkelte titler er anført, at han har købt dem på en nærmere angivet dato.

Schiøn. 36. 4to
Ulrichsdaliana.
Breve og Vers især til hans ven Peter Schiønning, Søe Cadet, fra A. v. Ulrichsdal (afskr.). En bog på 24 ark. Alle teksterne relaterer til ungdomsvennen Anthon v. Ulrichsdal, som døde i Lissabon i 1753. Bogen er skrevet samlet ind ud fra forskellige løse optegnelser omkring år 1800. De forskellige digte og skæmtsomme breve til og fra de forskellige kadetter og søofficerer giver et enestående indblik i omgangstonen på den tid. Mange af digtene og brevene er afskrevet efter originaler, som findes i Schiøn 18. 4to Breve, Poesie, Inskribtioner, Stiile etc. 1750-66, 527 s.

Schiøn. 37. 4to
Tiden Anvendt, 1740-82.
En månedlig oversigt over hvilke aktiviteter Peter Schiønning beskæftigede sig med i den anførte periode. Herunder især hvilke sider i hvilke bøger, han læste og skrev. Også oplysninger om tjenstlige gøremål. Især for de tidlige år har optegnelserne mere karakter af en journal eller dagbog.

Schiøn. 38. 4to
Tiden Anvendt, 1783-1810.
En månedlig oversigt over hvilke aktiviteter Peter Schiønning beskæftigede sig med i den anførte periode. Herunder især hvilke sider i hvilke bøger, han læste og skrev. Også oplysninger om tjenstlige gøremål.

Schiøn. 39. 4to
Haandbog i Søemandskab 
Manuskript bd. 1.s. 1-450: Eqvipering bd. I.

Schiøn. 40. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 2: s. 450-900: Eqvipering bd. II.

Schiøn. 41. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 3: s. 900-1350: Til Ankers.

Schiøn. 42. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 4: s. 1350-1800: Til Søes bd. I.

Schiøn. 43. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 5: s. 1800-2250: Til Søes bd. II.

Schiøn. 44. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 6: s. 2250-2700: I Almindelighed 1ste Bog.

Schiøn. 45. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 7: s. 2700-3130: I Almindelighed 2den Bog

Schiøn. 46. 4to
Haandbog i Søemandskab
Manuskript bd. 8: s. 3130-3582: Krig til Søes

Schiøn. 47. 4to
Besejling, Søjournal, Søvagt. Spørgsmaal, Instrukser, Rapporter m.m.
Forskellige optegnelser og notater fra adskillige togter og anden tjeneste.

Schiøn. 48. 4to.
Sø-Batallier og Søvæsen angaaende.
Forrest nogle kopierede uddrag fra franske værker om forskellige søslag. Derefter notater vedrørende søtaktik.

Schiøn 49. 4to.
Adskillige Sø- og Astronomiske Beregninger. Undervisning og Demonstration for Hadleys Quadrant eller Speil-Buen. Til Søs at giøre Jagt. Signaler og Sø-Evolutioner samt Adm. Niels Juels Levnet. Samlet og udskrevet af P. Schiønning.
Optegnelser fra Peter Schiønnings uddannelse og videreuddannelse ved Søetaten.

Schiøn. 50. 4to.
Examinerede stykker Algebra, o.a.
Peter Schiønnings skoleopgaver fra tiden før Søkadetakademiet.

Schiøn. 51. 4to
Adskilligt det Engelske, Hollandske, Tydske og Spanske Sprog andgaaende anno 1763 og 1766, skrevet af Peter Schiønning.
Sprogopgaver og oversættelser fra privatundervisning i de pågældende sprog.

Schiøn. 52. 4to
Adskilligt det Latinske, Franske og Italienske Sprog andgaaende anno 1763, 1764 og 1768, skrevet af Peter Schiønning.
Sprogopgaver og oversættelser fra privatundervisning i de pågældende sprog.

Schiøn. 53.-59. 4to
Pensées Détachées, vol. 1-7.
Schiønnings Strøtanker, se særskilt fortegnelse.

Schiøn. 60.-63. 4to
Pensées Détachées, vol. 9-12.
Schiønnings Strøtanker, se særskilt fortegnelse.

Schiøn. 64.-68. 4to
Pensées Détachées, vol. 14-18.
Schiønnings Strøtanker, se særskilt fortegnelse.

Schiøn. 69.-97. 4to
Pensées Détachées, vol. 20-48.
Schiønnings Strøtanker, se særskilt fortegnelse.

Schiøn 98.-100. 4to
Pensées Détachées, hæfte 1-3.
Uindbundne strøtanker. Dette er de sidste, der er skrevet mens Schiønning levede. Sidste indførsel i juni 1813.

Schiøn 101. 4to
Pensées Détachées, Maanedl. Register.
En kronologisk nøgle til strøtankerne. Da Schiønning skrev i flere forskellige bind af strøtankerne samtidig ud fra en emneopdeling, mente han det mest overskueligt at føre et sådant kronologisk register. Det synes dog ikke at være helt komplet. Særlig må det bemærkes, at der er sat blanke sider af til årene mellem 1772 og 1781.

Schiøn. 102. 4to
Om Krigsretssagen mod ham.
Et uindbundet manuskript vedr. Peter Schiønnings Krigsretssag. Det ses, at han har skrevet på dette manuskript helt frem til november 1812, så det er noget af det sidste, der kendes fra hans hånd. ca. 550 s.

Schiøn 103. 4to
Danske Ordsprog og adskilligt.
Dette bind indeholder et væld af forskellige skoleopgaver fra barndommen, originale breve, optegnelser og anden varia, mest fra Peter Schiønnings barndom og ungdom. De sider, der er overstreget med en lodret streg på midten, er afskrevet og kan findes andre steder i Schiønnings Samling.

Schiøn 104. 4to
Kontrabog til Hr. renteskriver Schiønning af Kling og Bruns, 7 s.
Bogen er dateret 1727. De første sider indeholder regnskaber for forbrug af tekstiler. Derefter et par sider med transportudgifter.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn 105. 4to
Prædikenopskrifter af Provst J.L. Schiønning, 1773, 45 s.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 106. 4to
En Samling Breve, mest fra Kammerskriver L. de la Calmette og Grevinde M. Rantzaw og Fru M. Schiønning, født Nägler 1782-1786.
106a. 59 breve fra Lise de la Calmette, f. Iselin, til fru M.C. Schiønning, de fleste uden angivet år. Alle på fransk.
106b. 14 breve fra grevinde Rantzu, f. Iselin, til Fru M.C: Schiønning, 1782-85 og udaterede. Alle på fransk.
106c. Chr. Fr. E. Rantzau, 2 breve udaterede, formodentlig 1783. På tysk.
106d. 37 koncepter til breve til Lise de la Calmette, Mimi Rantzau og Frk. Scholten.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn 107. 4to
Peter Schiønning: korte efterretninger om familien 1761, 131 s.
En ret kortfattet oversigt over familien, som i store træk er gengivet i en større sammenhæng i Schiøn. 7. og 8. 4to.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 108. 4to
Geschichte der Amalia Wall in einen Briefe an ihre Freundin.
Et tysksproget hæfte på 37 s. omhandlende en uidentificeret kvinde ved navn Amalia Wall.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn 109. 4to
Ligtale over Fru Konferensraadinde A.M.C. Schiønning, f. Schiønning død 1858 af Provst Balthasar Münther, 8 s.
Ligtale over Konferensraad C. Schiønning død 1858 af Provst Balthasar Münther, 10 s.

Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 110. 4to
Missionær Schou: Om Grønland og Grønlænderne.
Et hæfte og en tegning. Øverst på første side er anført: “Af Missionair Schou, som omtrent 1803-6 var i Grønland.” 29 sider plus en tegning. På tegningen ses to eskimoer til venstre og til højre i baggrunden en konebåd og en kajak ved noget vand, hvori ses to rejer(!). I baggrunden en hytte og et telt.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 111. 4to
Et Blandingsbind (Breve, Digte, Ligtaler m.m.)
Indeholder:
Ligtale over konferensråd C. Schiønning, 14. marts 1858 af provst Münter.
Ligtale over konferensrådinde Schiønning født Schiønning, 5. april 1858 af provst Münter.
Ligtale over Niels Leth Schiønning, død 16. juli 1862.
Et sørgedigt over uidentificeret, omkr. 1800.
Koloreret digt, en s. "Ieg vil mig Herren love... Kiöbenhavn d. 24. Fbr. Ao. 1775, Thune." 
Brev på fransk fra C.L.S.Gartz til madame Schiønning, født Nægler, dateret Vordingborg 10. maj 1784.
Brev fra Peter Schiønning, f. 1732, til hans broder Christian Schiønning dateret om bord på fregatten Hvide Ørn til ankers i Øresund d. 8. juni 1771.
Brev på fransk dateret Rensbourg ??? 1753 fra A.E.A. v. Scholten.
Brev på fransk dateret au Camp de Sluchup ce 20. d'Aout 1762 fra "ton chere et fidele Mari" A.E.A. v. Scholten. Manus, "Biskop Absalons Villige Forundring over Den forunderlige Forandring Hand af en god Ven har erfaret at være skeed ved STEGELBORG, Hvilcken Hand under Høylovlige Konge Valdemar den Første Opbygte for 559 Aar siden I det samme Saa prægtig er forbedret, Opbygt og Fuldkommet af nu Regerende Stormægtigste Allernaadigste Arve-Herre og Konge Kong Friderich den Fierde... den 30. Novemb. 1727."
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn 112. 4to
Daguerrotypier af den Schiønningske familie.
Overført fra Håndskriftssamlingen til Kort- og billedsamlingen 1945. Daguerrotypierne forestiller de portrætter, der findes på Frederiksborgmuseet.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Oktaver

Schiøn. 1. 8vo.
Dokken og Nyholm Angaaende (Afl. til R.A.).
Bog indeholdende løse optegnelser og anmærkninger, besigtigelser og andre papirer vedr. Peter Schiønnings tjeneste som Interimsekvipagemester på Dokken på Christianshavn og Nyholm fra årene 1757-59, heraf:
- En fuldstændig fortegnelse over den danske flådes skibe i året 1758 med ydre mål og rummål, samt armering.

Schiøn. 2. 8vo.
Christian IV’s stilebog. Liber compositorium d. principis [1583-91] 868 s.
I Schiønnings Pro Memoria om samlingen, Schiøn. 1. 4to, skriver han: ”En meget tyk stor oktav, indhæftet i gammel pergaments munkeskrift, bestaaende af alle Kong C4’s stile og breve, fra han begyndte at oversætte paa latin, og bestandig endnu i hans hele mindreaarighed som konge. Altsammen med hans egen haand skreven med flid, som konferensraad Erichsen holdt for rar og ønskede til Kongens Haandbibliothek, men som da formodentlig havde nu været brændt.” Angiveligt købt på auktion for 8 skilling.

Schiøn. 3. 8vo.
Journal 1770-76.
Til dels med blyant førte daglige journaloptegnelser fra årene 1770-1776. Disse journaler er så at sige originalerne til journalerne Schiøn. 4to bd. 9-16. De har hovedsageligt personlige oplysninger, mens de tjenstlige oplysninger er tilføjet i journalerne Schiøn. 4to bd. 9-16.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 4. 8vo.
Journal 1777-81.
Til dels med blyant førte daglige journaloptegnelser fra årene 1777-1781. Disse journaler er så at sige originalerne til journalerne Schiøn. 4to bd. 9-16. De har hovedsageligt personlige oplysninger, mens de tjenstlige oplysninger er tilføjet i journalerne Schiøn. 4to bd. 9-16.
Skænket 1886 af Etatsraad C.P. Schiønning.

Schiøn. 5. 8vo.
Tiden anvendt, 1762-76.
En til dels med blyant ført kladde til Tiden Anvendt, Schiøn. 37. og 38. 8vo.

Kilder relateret til Schiønnings Samling

Ny Kgl. Samling:
NKS. 427, 8vo

Peter Schiønning: Regnskabsbog 1763-1776.
En lommebog med private regnskaber og budgetter fra perioden 1763-76.
Den er "Kiøbt paa en af Etatsraad F.S. Bangs Auctioner", som der står på Håndskriftssamlingens kartotekskort.

Ny Kgl. Samling:
NKS. 4650, 4to.

II. Anna Maria Christine Schiønning, optegnelser m.m. over hendes forældre.
Peter Schiønnings datter, Anna Maria Christine (1776-1858), efterlod sig en større samling breve og manuskripter, samt dette bind med blandede optegnelser over hendes forældre. Det indeholder en del manuskripter fra Peter Schiønnings Pensées Detachées og forskellige breve vedr. afleveringen af samlingen til Universitetsbiblioteket efter faderens død i 1813.

Schiønning-kobberstik på Statens Museum for Kunst, Dansk Grafik 706:
38a Marine m. hollandsk Kuf foran en By 1751
38b Slot omgivet af Grave

Frederiksborgmuseet
Portrætter af den Schiønningske familie:

A 319 Claus Christian Schiønning (1775-1858), David Monies, 1850.
A 320 Peter Christian Schiønning, malet af Johan Hörner, 1762.
A 320a Marie Christine von Nägler, malet af U.F. Beenfeldt 1773.
A 321 Hans Sørensen Leth (1625-1688), Heinrich Dittmers.
A 324 Maria Christina Nägler, miniature af Cornelius Høyer, 1791.
A 325 Marie Christina Nägler, miniature af Carl Lode, 1800.
A 889 Jeremias von Nägler, malet af Hans Christian Orning ca. 1754.