Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Oplysninger til ansøgereNationalmuseets behandling af personoplysninger
Her kan du læse om, hvordan din ansøgning behandles på Nationalmuseet, og hvordan museet bebehandler dine persondata.

Ledige stillinger på Nationalmuseet besættes som altovervejende hovedregel efter offentligt opslag. Ledige stillinger annonceres på www.natmus.dk, på Jobnet, på Kulturministeriets hjemmeside og eventuelt i andre relevante medier.

Dataansvarlig
Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, er dataansvarlig med hensyn til de personoplysninger, der indsamles og behandles i forbindelse med behandling af din ansøgning. HRM Talent Solutions er leverandør af systemet og databehandler.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger samt behandlingsgrundlag
Formålet med Nationalmuseets indsamling af oplysninger i forbindelse stillingsansøgninger er at kunne kontakte og vurdere ansøgere, som er interesserede i og kvalificerede til ledige stillinger på museet. Formålet er endvidere at kunne tilbyde kvalificerede ansøgere ansættelse på museet. Under rekrutteringsprocessen sker behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, e samt databeskyttelseslovens §§ 8, 11 og 12.

Hvilken behandling af dine personoplysninger foretager Nationalmuseet
Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i bl.a. din ansøgning, dit CV samt øvrige bilag med henblik på at evaluere din ansøgning.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab mv. Det kan dog være relevant at angive oplysninger vedr. handicap for at kunne udøve fortrinsretten til ansættelsessamtale til jobs i staten i henhold til reglerne om kompensation til handicappede i erhverv. Hvis du oplyser, at du ønsker at gøre brug af reglerne, behandler museet dine oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Hvis den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests, færdighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet.

Hvis museet tilbyder dig en ansættelse, vil du i visse tilfælde blive bedt om at aflevere en straffeattest og/eller børneattest afhængigt af den pågældende stilling. Afhængig af hvilken stilling du får tilbudt, kan du også blive bedt om at gennemgå en sikkerhedsgodkendelse. Også sådanne oplysninger vil blive behandlet fortroligt.

Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt. Indhentning af straffeattester sker i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, hvis attestens indeholder oplysninger om strafbare forhold.

Som en del af rekrutteringsprocessen kan det være, at vi indhenter oplysninger, der er offentligt tilgængelige, omkring dig fra internettet, herunder fra sociale medier.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer, hvis du er indforstået med det, og hvis det er relevant for ansættelsen. Hvis du ikke ønsker at museet indhenter referencer, kan det efter en konkret vurdering få indflydelse på, om Nationalmuseet vil tilbyde dig ansættelse.

Hvis der fremkommer oplysninger, som har betydning for, om Nationalmuseet vil ansætte dig, vil du blive gjort bekendt hermed og få lejlighed til at udtale sig, inden der tages endelig stilling til, om den du skal tilbydes ansættelse. Hvis der ikke fremkommer oplysninger, der taler mod ansættelse, vil Nationalmuseet sædvanligvis meddele dig, at museet agter at tilbyde dig ansættelse i stillingen. Et endeligt tilsagn om ansættelse kan være betinget af, at Nationalmuseet får mulighed for at vurdere straffeattest eller foretage en sikkerhedsgodkendelse, jf. ovenfor. Hvis der er oplysninger på straffeattesten, eller kan du ikke blive sikkerhedsgodkendt, vil vi foretage en konkret vurdering af, om forholdene er forenelige med ansættelse på museet.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos museet, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen, blive en del af din personalesag hos os.

Hvis du ikke tilbydes en stilling, vil din ansøgning og øvrige dokumenter i HR-manager blive slettet 6 måneder efter, at du har oprettet en profil og indsendt din ansøgning. For videnskabelige stillinger bliver oplysningerne slettet 12 måneder efter, at du har oprettet din profil og indsendt din ansøgning. Nationalmuseet gemmer korrespondance med en ansøger før eller efter, at rekrutteringsprocessen er gennemført, hvis det vurderes relevant. Oplysningerne gemmes i 6 måneder.    
Hvis du registrerer dig i Jobagenten, vil dine oplysninger blive slettet 18 måneder efter registrering eller ændring af oplysninger.

Hvem får adgang til dine personoplysninger, herunder videregivelse til tredjemand
Medarbejdere i Personale har adgang til dine oplysninger samt den rekrutterende chef sammen med et ansættelsesudvalg.

Hvis du søger en videnskabelig stilling, vil et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med ekstern repræsentation få adgang til din profil og ansøgning i rekrutteringssystemet for at kunne bedømme dine forskningsmæssige kvalifikationer i relation til stillingen.

Ved nogle ansættelser er ansættelsen finansieret helt eller delvist af eksterne midler. Nogle fonde betinger sig af, at fonden, inden museet tilbyder en ansøger ansættelse, får tilsendt ansøgning, cv mm. på den ansøger, som museet agter at tilbyde ansættelse. I den forbindelse deler vi dine oplysninger med den fond, som helt eller delvist finansierer ansættelsen.

Ved visse ansættelser af chefer og vicedirektører vil dine personoplysninger blive delt med et rekrutteringsbureau.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine personoplysninger. Du har derudover ret til at bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at dine personoplysninger berigtiges, såfremt dette er nødvendigt, eller at dine personoplysninger slettes i visse tilfælde.

Under særlige omstændigheder kan du også bede om at få en oversigt over dine personoplysninger i et velstruktureret, almindeligt og maskinlæsbart format samt bede os om at overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Klage eller udøvelse af rettigheder
Hvis du ønsker at udøve nogle af ovennævnte rettigheder, eller har du har eventuelle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte museets databeskyttelsesrådgiver / Kammeradvokaten dpo-natmus@kammeradvokaten.dk eller Personale på Nationalmuseet på tlf. +45 41 20 66 02 eller +45 41 20 66 04.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte Personale. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København.

Juli 2023