Oplysninger til ansøgere

Information om Nationalmuseets behandling af stillingsansøgninger


Her kan du læse om, hvordan din stillingsansøgning behandles på Nationalmuseet.

En ledig stilling på Nationalmuseet besættes som altovervejende hovedregel efter offentligt opslag.

Nationalmuseet foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgers kvalifikationer i forhold til den ledige stilling, og besætter herefter stillingen med den ansøger, der efter museets vurdering er den bedst kvalificerede.

Ledige stillinger annonceres her på hjemmesiden, på job-i-staten, jobnet, på Kulturministeriets hjemmeside og eventuelt i andre relevante medier.

Efter ansøgningsfristens udløb bliver samtlige ansøgninger gennemgået og et antal ansøgere, som skønnes særligt kvalificerede, indkaldes til en personlig samtale. Når de personlige samtaler er afholdt, vil Nationalmuseet indhente flere oplysninger om den ansøger, som efter samtalerne skønnes bedst kvalificeret. Det vil typisk ske ved, at Nationalmuseet tager kontakt til ansøgerens hidtidige arbejdsgivere. Der vil dog kun blive indhentet sådanne oplysninger, hvis den pågældende ansøger har givet et forudgående samtykke hertil. Hvis ansøgeren ikke ønsker at give sit samtykke, kan det efter en konkret vurdering få indflydelse på, om Nationalmuseet vil tilbyde den pågældende ansættelse. Hvis der fremkommer oplysninger, som har betydning for, om Nationalmuseet vil ansætte ansøgeren, vil denne blive gjort bekendt hermed og få lejlighed til at udtale sig, inden der tages endelig stilling til, om den pågældende skal tilbydes ansættelse. Hvis der ikke fremkommer oplysninger, der taler mod ansættelse, vil Nationalmuseet sædvanligvis meddele den pågældende, at museet agter at tilbyde ansættelse i stillingen.

Et endeligt tilsagn om ansættelse er dog betinget af, at Nationalmuseet har haft mulighed for at vurdere den pågældendes straffeattest til privat brug (fås gratis hos politiet mod forevisning af billedlegitimation). Hvis der er oplysninger på straffeattesten, vil Nationalmuseet foretage en konkret vurdering af, om forholdene er forenelige med ansættelse på museet.

Accepterer ansøgeren tilbudet om ansættelse, får de øvrige ansøgere afslag. Afslaget meddeles skriftligt og begrundet.

Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til Nationalmuseets Personalekontor på telefon 4120 6610

Del denne side