Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Danmarks Nyere Tids arkiver

Arkivadgang
Et kig ind i Møllearkivet.

Arkivadgang

Danmarks Nyere Tids arkiver er til rådighed for alle.

Nationalmuseet indledte fra februar 2017 et større registrerings-og pakkeprojekt, for at forberede flytning til et nyt magasin. Dette projekt vil kræve mange ressourcer de næste år og derfor er der nu en længere sagsbehandlingstid på alle henvendelser. Det betyder at Nationalmuseets muligheder for at imødekomme studiebesøg, arkivbesøg, udlån og fotobestillinger i en årrække, indtil flytningen er gennemført, vil være begrænsede. 

Vi ser frem til at kunne indvie nye magasiner og dermed atter imødekomme de mange henvendelser vedrørende museets samlinger og arkiver.

Brug af arkivet kræver personligt fremmøde efter aftale. Personalet vil give en generel introduktion til arkivet, samt orientere om reglerne for hvordan man omgåes arkivalierne.

Fotokopier kan købes efter aftale. Prisen pr. fotokopi er 1,50 kr. som afregnes på stedet. Ved køb af fotokopier for mere end 100,- kr. bliver der istedet efterfølgende sendt en regning.

Klausuleringer
Vær opmærksom på, at alle arkivalier kan, efter ønske fra bidragyderne, være underlagt særlige klausuler som begrænser adgangen.

Dette gælder for Herregårdsarkivet, der er at opfatte som et lukket arkiv. Besøgende til arkivet skal godkendes af Danmarks Nyere Tid, og adgang gives kun i forskningsøjemed el.lign. Publicering af fotografier kan kun ske med skriftlig tilladelse fra ejeren af den pågældende herregård. Denne tilladelse indhentes af den, der ønsker at benytte fotografiet.
For NEU og NIHA, der indeholder oplysninger om enkeltpersoners private forhold, gælder det, at arkiverne er underlagt den gældende arkivlov. Det betyder, at der først er offentlig adgang til disse arkivalier 75 år efter, at de er blevet til.
Der kan dog opnås adgang til disse arkivalier, såfremt man er i nær familie med den pågældende enkeltperson, eller man har et relevant forskningsmæssigt behov. Adgang opnås i sådanne tilfælde efter skriftlig og begrundet ansøgning, og evt. begrænsninger i arkivaliernes brug vil fremgå af tilladelsen.

Disse retningslinier er senest revideret d. 04.05.2017

Danmarks Nyere Tid har ansvar for følgende arkiver:

Danmarks Nyere Tid har ansvar for følgende arkiver:
Fotoarkivets negativrum.
Danmarks Nyere Tid har ansvar for følgende arkiver:
Arkivskuffe med købstadsundersøgelser.
Danmarks Nyere Tid har ansvar for følgende arkiver:
Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser.
Danmarks Nyere Tid har ansvar for følgende arkiver:
Genstandsarkivet.

Nationalmuseets Etnologiske Undersøgelser (NEU)

NEU kaldes også beretningsarkivet. I dette arkiv finder man almindelige menneskers nedskrevne erindringer. Erindringerne kan dels være komplette levnedsbeskrivelser, dels besvarelser af spørgelister om specifikke emner, udsendt af museet. Arkivet består af over 41.000 beretninger, indsamlet siden 1939.
Arkivansvarlig: Anne-Mette Marchen Andersen

Nationalmuseets Industri-, håndværk- og arbejdererindringer (NIHA) & Industriregistreringen

Nationalmuseets Industri-, Håndværker- og Arbejdererindringer (NIHA) omfatter 2067 erindringer, som blev indsamlet af museets medarbejdere i 1950erne. Industriregistreringen, der er et arkiv over danske industrianlæg, rummer 6243 kortfattede beskrivelser af danske industrivirksomheder. Der er udarbejdet en registrant for begge arkiver, som du kan få adgang til på:
https://industri.natmus.dk
Arkivansvarlig: Anne-Mette Marchen Andersen

Nationalmuseets bondegårdsundersøgelser (NBU)

NBU er en registrering af bondegårde og -huse fra før 1850, systematisk udført af museets egne forskere i perioden 1944-60. Hertil kommer en del ældre materiale indsamlet af bl.a. R. Mejborg og H. Zangenberg. I arkivet, der er opstillet i topografisk orden, findes beskrivelser, fotografier, skitser og evt. opmålinger.
Arkivansvarlig: Anne-Mette Marchen Andersen

Nationalmuseets købstadsundersøgelser (NKU)

NKU foretog fra 1954 og ca. 20 år frem systematiske undersøgelser af en række 1700-tals ejendomme i København, der stod foran nedrivning. I arkivet, der er opstillet i topografisk orden og dernæst efter gadenavn, findes primært fotografier og opmålinger, men også en del arkivudskrifter og beskrivelser. Desuden rummer arkivet diverse materiale fra en række købstæder.
Arkivansvarlig: Vibeke Andersson Møller

Herregårdsarkivet

Herregårdsarkivet er en registrering af møbler på udvalgte danske herregårde, udarbejdet i perioden 1940 til 1970’erne. Registranten består af fotokort med sort/hvide fotografier samt en kort beskrivelse af møblet. I enkelte tilfælde kan fotokortene være suppleret med arkivalieudskrifter.
Arkivansvarlig: Vibeke Andersson Møller

Møllearkivet

Møllearkivet er en summarisk registrant af alle eksisterende og historisk kendte vand- og vindmøller i Danmark. For nogle møller er materialet dog mere omfattende, bl.a. kan der være fotografier og tegninger af møllen.
Arkivansvarlig: Vibeke Andersson Møller

Fotoarkivet

Fotoarkivet kaldes også billedarkivet. I dette arkiv finder man kulturhistoriske sort-hvide fotografier af alt fra haveselskaber til fattiggårde, arbejdende maskinværksteder og hjemmeslagtning af husdyr. De ældste fotografier er fra sidste halvdel af 1800-tallet. Arkivet består af over 147.000 sort-hvide fotografier. Dertil kommer omkring 5700 farveoptagelser, fortrinsvis af genstande, som findes i Danmarks Nyere Tids samling.
Arkivansvarlig: Wibeke Haldrup Pedersen

Åbningstider

Danmarks Nyere Tids arkiver kan besøges efter aftale.

Henvendelse sker til enhedssekretær Knud Overgaard Pedersen på telefonnummer 41 20 62 01 eller e-mail: kop@natmus.dk

Henvendelser til Danmarks Nyere Tids fotoarkiv sker til: FotobestillingNTVK@natmus.dk