Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Ekspeditionens deltagere

Ekspeditionens deltagere
Ekspeditionens deltagere i 1935. Fra venstre: Ejnar Fugmann med sin hustru, Madeleine Fugmann, som var på besøg, Frode Jensen, Harald Ingholt, Leo Hjortsø, Georg Tchalenko og Bodil Hornemann.

Christensen, Charles (1886-1959)


• Arbejdede som arkitekt på Hama udgravningen i 1931-sæsonen.

• Uddannet arkitekt i 1916 fra Kunstakademiet i København.

Christensen deltog i undersøgelser og istandsættelser af historiske bygninger for bl.a. Indenrigsministeriet og fik tilknytning til Middelalderafdelingen på Nationalmuseet fra 1919. Han har desuden skrevet en del bygningshistoriske afhandlinger.

Christian, Victor (1885-1963)


• Arbejdede som arkæolog på Hama udgravningen i 1935-sæsonen.

Christian var østrigsk arkæolog og ansat på universitetet i Wien med speciale i Mesopotamiens sumeriske periode.

Day, Florence


• Arbejdede som assisterende arkæolog på Hama udgravningen i 1933-sæsonen.

Day var amerikansk arkæolog, født i Beirut, hvor hun senere kom til at arbejde på det arkæologiske museum tilknyttet det amerikanske universitet i Beirut. Hun deltog også i Hetty Goldman ekspeditionen i Gözlüküle nær Taurusbjergene i det sydlige Anatolien, også fra 1930’erne. Day specialiserede sig bl.a. i de islamiske fund fra Taurusområdet. Senere blev hun ansat i Den Islamiske Samling ved Metropolitanmuseet i New York.

Elo, Mathilius Schack (1887-1948)


• Arbejdede som konservator på Hama udgravningen i 1931-sæsonen.

• Elo var billedhugger og oplært som konservator af sin far og i udlandet via Ny Carlsberg Glyptotek.

Han overtog sin fars arbejde som konservator på Ny Carlsberg Glyptoteket, hvor han forbedrede sin fars metode til uddrivning af salte i kalksten. Dette medvirkede til, at en stor del af den ægyptiske samling på Ny Carlsberg Glyptoteket ikke forvitrede.
Han foretog flere rejser i Europa og deltog i Dr. Frederik Poulsens ekspeditioner til Grækenland.

Elo var med til at istandsætte mange genstande, heriblandt Hama løven, som stod i Nationalmuseets gård.

Som kunstner deltog han i flere udstillinger både i Danmark og Frankrig. Hans arbejder var især portrætbuster, heriblandt flere barnebuster.

Fugmann, Ejnar Leo (1896-1965)


• Arbejdede som arkitekt på Hama udgravningen i alle sæsonerne, 1931-38.

• Fugmann var først uddannet murersvend og kom derefter på Teknisk Skole og Kunstakademiet i København i årene 1914-27.

Han foretog studierejser til England, Frankrig, Italien og Tyskland i begyndelsen af 1920’erne. I 1930’erne havde han ophold i Syrien, Ægypten, Palæstina, Grækenland, Tyrkiet og Italien.

Fugmann udførte opmålinger og tegninger ved Hama udgravningen. Han var stærkt optaget af, at genstandstegning ikke skulle være frihåndstegning, men derimod nøjagtige opmålte tegninger. Fugmann udførte også flere fine akvareller af byen Hama, som i dag udgør en vigtig information om Hama i 1930’erne. Med tiden blev han en ledende figur ved siden af udgravningslederen Harald Ingholt.
Fugmann har bl.a. beskrevet arkitekturfund fra den før-hellenistisk periode i Hamas udgravningsrapporter.

Fugmann var ansat ved Holmens Bygningsvæsen og som arkitekt tegnede han pavillonen i Den Kongelige Skydeselskabs Have.
Derudover tegnede han industribygninger og enfamilieshuse, samt møbler, tæpper, sølvtøj og tryksager.

Hjortsø, Leo Erwyn (1909-1996)


• Deltog i Hama udgravningen i 1935-sæsonen.

• Hjortsø var cand.mag. i græsk og latin og var i en årrække ansat som lærer i de klassiske fag ved Ålborg Katedralskole. Senere blev han lektor i klassisk filologi ved Københavns Universitet fra 1968-78.
 
Ved siden af undervisningen har Hjortsø også oversat klassisk græsk litteratur og haft stor betydning for formidlingen af denne. Han skrev tillige en del håndbøger i græsk og romersk mytologi samt en række bøger om græsk kunst og teater.

Hornemann, Bodil


• Arbejdede som fotograf på Hama udgravningen i sæsonerne 1932-38.

Hornemann var billedhugger og havde tilknytning til Nationalmuseets Etnografiske Samling, hvor hun bl.a. modellerede hoveder efter livsmasker af mongoler, som var indsamlede af Hastlund-Christensen ekspeditionen.

Ekspeditionens deltagere
Ekspeditionens deltagere i 1931. I første række fra venstre: Ejnar Fugmann, Harald Ingholt, forretningsmanden E. Esmer og Mathilius Elo. Anden række fra venstre: Vagn Poulsen, Charles Christensen og Frode Jensen.

Ingholt, Kai Harald (1896-1985)


• Leder af Hama udgravningerne i alle sæsonerne, 1931-38.

• Ingholt havde studeret semitisk-østerlandsk filologi på Københavns Universitet, og senere blev han cand.theol. og dr.phil. Han havde desuden foretaget studier i Paris og havde tilknytning til Princeton universitetet i USA.
 
I 1920’erne deltog han i udgravninger i Palmyra i Syrien, som resulterede i en doktorafhandling i 1928 om skulpturer fra Palmyra.
Fra 1925-30 var Ingholt underdirektør ved Ny Carlsberg Glyptotek og sekretær i Carlsbergfondet fra 1927-30.

Under Hama udgravningerne var han desuden lektor i arkæologi ved det amerikanske universitet i Beirut samt kurator for det tilknyttede arkæologiske museum.
Efter Hama udgravningerne blev han docent i hebraisk ved Århus Universitet til 1941. Derefter holdt han forelæsninger ved amerikanske universiteter. Fra 1942-64 var han ansat ved universitetet i Yale.

Ingholt var blandt de første, som skrev om Syriens arkæologiske historie, og han var med til at grundlægge studiet i nærorientalsk arkæologi i Danmark. Han fik tildelt flere ordener, heriblandt Ridder af Dannebro.

Som udgravningsleder var han kendt som en både kyndig og elskværdig leder – altid i godt humør og i besiddelse af stor diplomatisk sans. Han evnede at komme godt overens med alle nationaliteter og samfundslag. Hama udgravningen var ligefrem kendt som den eneste udgravning i Levanten på dette tidspunkt, hvor man ikke ”rev hovederne af hinanden”, som en kilde fortæller i bogen ”Hama: Danske arkæologers udgravninger i Syrien” af Poul Jørgen Riis.

Jensen, Frode


• Arbejdede som konservator samt forefaldende arbejde på Hama udgravningen i alle sæsoner, 1931-38.

• Uddannet malermester og sandsynligvis autodidakt konservator.

Jensen havde stor erfaring med arbejde i Orienten.

Poulsen, Vagn (1909-1970)


• Deltog som arkæologistuderende på Hama udgravningen i sæsonerne 1931-32.

• Poulsen blev dr.phil. i klassisk arkæologi ved Københavns Universitet i 1937.

I 1936 startede han som medhjælper på Ny Carlsberg Glyptotek, hvor han senere blev inspektør og til sidst endte med at være direktør i 27 år frem til sin død.
Hans arbejde på Ny Carlsberg Glyptoteket stod som et forbillede for en række europæiske museer. Udover en nyopstilling af museets genstande, foretog han også diverse foranstaltninger for at forbedre museets forhold til publikum i form af forskellige arrangementer, så som koncerter, omvisninger og foredrag.

Poulsen foretog mange studierejser til Italien, Grækenland og Tyrkiet før og efter anden verdenskrig. Han var en stor kender af især græsk og romersk portrætskulptur, og han har skrevet adskillige artikler, afhandlinger m.v.
Han udarbejdede bl.a. et bind om den orientalske keramik i Hamas udgravningsrapporter.

Oprindelig begyndte han sit universitetsstudie i kunsthistorie, en interesse han bevarede sideløbende med arkæologien. Han udgav i denne forbindelse også en række populære kunsthistoriske bøger.

Han har også været sekretær ved Carlsbergfondet og bestyrelsesmedlem for C. L. Davids Fond og Samling.

Poulsen var kendt gennem hele sit virke som en humanist med vidtspændende interesser og engagement.

Riis, Poul Jørgen (1910-2008)


• Arbejdede som arkæolog på Hama udgravningen i sæsonerne 1932-33 og 1936-37.

• Riis studerede ved det svenske arkæologiske institut i Rom og blev dr.phil. i 1941.

Riis var ansat ved Nationalmuseets Antiksamling i 1938, blev inspektør i 1940 og leder af Antiksamlingen fra 1941-49.

Herefter blev han professor i klassisk arkæologi ved Århus Universitet fra 1949-56 og ved Københavns Universitet fra 1956-75.

I 1958-63 ledede Riis Carlsbergfondets ekspedition til Tell Sukas i Fønikien og publicerede efterfølgende udgravningsrapporter derom. Han har også publiceret forskellige værker vedrørende Hama udgravningen.

Riis har endvidere forsket bl.a. i etruskisk kunst og har også været redaktør af flere tidsskrifter samt medlem af flere videnskabelige og arkæologiske selskaber.

I 2004 udgav han selvbiografien ”Erindringer fra en anden verden”, hvor han bl.a. omtaler mange af de store personligheder, som han mødte gennem sit professionelle virke.

Rohweder, Jørgen (1904-1994)


• Arbejdede som arkitekt på Hama udgravningen i sæsonerne 1932-33.

• Rohweder var uddannet arkitekt fra København Kunstakademi i 1929.

Han foretog flere rejser og udlandsophold både i Vest- og Østeuropa og i Mellemøsten.
 
Fra 1930 havde han egen tegnestue i København. Han har tegnet flere villaer, sommerhuse og etagebyggeri især i områderne København og Sjælland. Desuden har han designet møbler, heriblandt kurvemøbler.

Scott, Nora (1905-1994)


• Arbejdede som arkæolog på Hama udgravningen i 1933-sæsonen.

• Scott havde studeret ved Barnard College og ved Oxford.

Scott var amerikansk arkæolog. Hun deltog i udgravninger i Armant i Ægypten i 1929-30 og blev herefter ansat ved Metropolitanmuseet i New York i den ægyptiske afdeling, hvor hun senere i 1968 blev chef kurator.

Scott underviste også ved Columbia Úniversitet og har været redaktør for publikationer omhandlende Ægypten.

Tchalenko, Georges


• Arbejdede som arkitekt på Hama udgravningen i sæsonerne 1934-35 og i 1938.

Tchalenko var russisk arkitekt og ekspert i byzantinsk kirkearkitektur.
I 1930’erne og 1940’erne var han leder af en ekspedition, som havde til hensigt at studere romersk-byzantinske byer i det nordlige Syrien.
Tchalenko har desuden foretaget en del restaureringsarbejder.