Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Godkendelse af kirkeistandsættelser

Kirkeistandsættelser skal godkendes af stiftsøvrigheden

Forud for ændringer eller istandsættelser af kirkebygninger, inventar, kirkegårde, herunder kirkediger og -mure, låger, portaler og gravminder m.m. som er over 100 år, skal menighedrådet indsende ansøgning til den lokale stiftsøvrighed bilagt fyldestgørende projektmateriale.

Dette gælder også, hvis det drejer sig om nybyggeri eller anlægsarbejder på kirkegården eller umiddelbart uden for denne. Nationalmuseets kirkearkæologer varetager de arkæologiske undersøgelser inde i kirkerne og på kirkegårdene. Udgifterne til arkæologisk bistand afholdes af bygherre, dvs. menighedsrådet og skal indregnes i projektansøgningens budget.

Godkendelse af kirkeistandsættelser

Ved større indvendige istandsættelsesarbejder skal der, forud for indsendelse af projektansøgning til stiftsøvrigheden, indhentes besigtigelsesrapporter hos Nationalmuseets kirkekonsulenter vedr. historisk inventar samt kalkmalerier og indvendige murflader.

Kirkekonsulenternes besigtigelsesrapporter indeholder retningslinjer for konservering og restaurering, undersøgelse, sikring, nymaling eller kalkning af kirkens historiske dele dvs. historisk inventar, kalkmaleri og anden vægudsmykning, murflader, hvælv, lofter gulve og gravsten.

Godkendelse af kirkeistandsættelser

Ofte er der henlagt historisk inventar på kirkelofterne eller der kan være kalkmaleri over hvælv, begge dele har stor bevaringsværdi, og skal sikres bedst muligt efter besigtigelsesrapportens retningslinjer.

Besigtigelsesrapporternes retningslinjer skal indarbejdes i forslag fra de konserveringsværksteder, håndværkere og kunstnere, som tænkes at skulle udføre eller indgå i arbejdet, og skal som sådan indgå i det samlede projektforslag og budget.

En samlet projektansøgning skal indeholde forslag og budget for alle projektets enkeltdele, dvs. alle antikvariske, arkæologiske og bevaringsrelaterede dele vedrørende mur- hvælv- tag- og gulvarbejder, konservering og restaurering af kalkmaleri og historisk inventar, sikring af historisk inventar samt konservatorbistand i forbindelse med ny kunstnerisk udsmykning.

Når stiftøvrigheden modtager en ansøgning fra menighedsrådet sendes den i høring, dvs. til udtalelse hos stiftets faglige konsulenter, herunder Nationalmuseets kirkekonsulenter. Kirkekonsulenterne tager stilling til projektet ud fra et overordnet hensyn til kirkens karakter samt til bevaringen af kirkens antikvariske værdier. Er der indhentet besigtigelsesrapporter til det pågældende projekt vurderes det, om rapporternes retningslinjer for istandsættelse, konservering m.v. er indarbejdet i ansøgningsmaterialet.

På baggrund af fagkonsulenternes udtalelser træffer stiftøvrigheden sin afgørelse. Ansøgte projekter må først iværksættes, når stiftsøvrighedens godkendelse foreligger.

Postadresse:
Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Att. Kirkekonsulenterne