Formidling

Formidling er et tværgående center under Forskning og Formidling. Formidling varetager koordineringen af en lang række formidlingsopgaver på tværs af museets organisationsstruktur med henblik på at sikre hensigtsmæssige planlægningsprocedurer, effektiv vidensopsamling og optimal ressourceudnyttelse.

Formidling er ansvarlig for udstillinger, undervisning og aktiviteter på Nationalmuseets besøgssteder (undtagen Frilandsmuseet, Brede Værk og Kommandørgaarden, der drives af Landbokultur og Søfart). Formidling er herudover ansvarlig for driften af besøgsstederne Trelleborg, Kgs. Jelling og Liselund.

Digital Kommunikation

Formidling udvikler, koordinerer og understøtter arbejdet med museets digitale profil. Det gælder i relation til museets ’mainsite’ og tilhørende ’subsites’ samt større projekters egne ’projekt-sites’ og museets digitale tilstedeværelse i de sociale medier og i almindelighed. Nationalmuseets digitale profil skal sikre, at museet er synlig, digitalt nærværende og relevant for almindelige netbrugere med interesse for museets kerneområder. Væsentlige succeskriterier for arbejdet er brugsfrekvens og interaktion med brugerne, der blandt andet sikres ved at formidle ny viden og nye projekter, der belyser museets arbejde.

Formidling varetager også museets tilstedeværelse i de sociale medier, såsom facebook, twitter, flickr, youtube, pinterest m.m.

Pressekontakt

Formidling varetager kontakten til pressen i samarbejde med de museumsfaglige enheder og virker som konsulenter med konkret rådgivning om pressemeddelelser, medietræning, interviewteknik m.m. Pressen er et vigtigt bindeled til befolkningen og målet med pressearbejdet er, at museet bliver kendt og værdsat af befolkningen, fagfolk, fonde, politikere og meningsdannere. Fokus på en god og optimeret pressekontakt er vigtig, således at Nationalmuseet opnår et positivt image blandt såvel brugere som ikke brugere.

Udstillinger

Formidling arbejder med at gøre Nationalmuseets udstillinger mere tilgængelige, engagerende og brugerinddragende. Enheden har til opgave at arbejde med bl.a. fokusgrupper, involverende aktiviteter i udstillingerne og brugerperspektiver i forhold til udstillingsindhold og greb. Enheden skal sikre at udstillingerne tilgodeser brugere og udvalgte målgrupper, og at udstillingerne gøres tilgængelige og attraktive for disse. Udstillingerne på Nationalmuseets skal også på det formidlingsmæssige område være nyskabende og på internationalt niveau.

Børnenes Museum

Formidling varetager driften af Børnenes Museum herunder kontakten til en større stab af frivillige museumsværter. Børnenes Museum er et særligt tilbud til børnefamilier, børnehaver og folkeskolens yngste klasser. Her formidles historien gennem opdagelse, erfaringsopsamling og leg som en forberedelse til besøg i museets samlinger. I samarbejde med museets samlingsenheder udvikles løbende nye indslag til Børnenes Museum og nye erkendelsesformer afprøves.

Undervisning

Formidling udarbejder og udbyder en række undervisningstilbud i relation til museets samlinger. Tilbuddene udformes med øje for læreplaner, den fagligt-pædagogiske udvikling og hovedlinierne i den offentlige debat om undervisningsspørgsmål. Formidling udarbejder elevmaterialer og lærerorienteringer og afholder kurser for lærere fra alle skoleformer. Derudover afholder centret introduktionskurser og pædagogiske kurser for gruppen af ca. 60 studerende, der varetager den daglige afvikling af undervisningsforløbene. Eksisterende undervisningsmateriale opdateres løbende, og nye tilbud og nye undervisningsformer udvikles i samarbejde med museets samlingsenheder.

Skoletjenesten

Nationalmuseet samarbejder med Skoletjenesten, som har to medarbejdere stationeret i Center for Formidling. Hovedopgaverne udføres i relation til samlingsenhederne: Danmarks Oldtid, Danmarks Middelalder og Renæssance samt dele af Etnografisk Samling samt til skiftende særudstillinger. Skoletjenestens aktiviteter indgår i museets samlede undervisningstilbud, og Skoletjenesten yder et økonomisk bidrag til udvikling af undervisningsprogrammer, materialer og markedsføring.

Aktiviteter

Formidling planlægger og afvikler i samarbejde med museets faglige enheder og serviceenheder årets program af aktiviteter for børn og voksne i relation til både faste udstillinger og særudstillinger. Aktiviteterne spreder sig over både omvisninger, børneworkshops, foredrag, filmvisninger og meget andet. Derudover udvikles og afvikles museets aktivitetsbidrag til en række kulturbegivenheder i løbet af året, eksempelvis Golden Days, Kulturnat, efterårsferie, vinterferie, fastelavn m.m.

Del denne side