Udfører en søgningSøg
Viser mobilmenuFold ud

Fakta om borgen

Borgen Trelleborg dækker et samlet areal på 6 ha, svarende til 12 fodboldbaner. Anlægget består af en inderborg og en forborg. Borgen er placeret på et næs mellem to åer, Tude Å og Vårby Å, som har ydet naturlig beskyttelse i tre retninger. Forborgen indkredses af en jordvold, der strækker sig mellem de to åer, og således afgrænser hele næsset.

Forskere har beregnet, at man kunne skaffe det nødvendige egetræ til Trelleborg inkl. de 31 huse og træbyggede veje inden for en radius af 4 km (51km2).

Inderborgen

Inderborgen består af en fuldkommen cirkelrund jordvold, ca. 136 m. i diameter. Fire porte – en i hvert verdenshjørne – giver adgang til inderborgen, og portene er indbyrdes forbundet af to træbelagte gader, der krydser i midten, samt af en smal, træbelagt vej langs voldens inderside. Indervolden er ca. 17 meter bred og 5 meter høj og rummer ca. 25.000 m3 jord, sten og tømmer.

Den egebeklædte cirkelvold var oprindeligt næsten lodret på ydersiden. På toppen har stået en palisade, og den har endvidere haft en udvendig skyttegang hele vejen rundt. Både indervold og ydervold har været forsynet med en ydre voldgrav. Indervoldens grav er ca. 17 meter bred og 4 meter dyb. Den har ikke været vandfyldt, men på bunden blev fundet spor af en række stolper, som kan have været tilspidsede eller blot et simpelt plankeværk.

Inderborgen rummer spor af 16 langhuse, der er opbygget i karréer á 4 huse omkring en fælles gårdsplads. På to af disse gårdspladser, den nordøstlige og den sydvestlige, har der ligget mindre, rektangulære bygninger. Ved Nordporten og Vestporten har der endvidere stået to små, kvadratiske huse. Der er fundet spor af en del andre bebyggelser på området, men om disse har noget med borgen at gøre, er uvist. Det er tænkeligt, at de ikke er samtidige med anlægget. Endvidere er der spor af en række brønde og affaldshuller.

En tømret bro

Mod sydøst har der stået en tømret bro, der er placeret midt imellem de to hovedporte til inderborgen. På den måde har en angribende fjende haft længst mulig afstand at gå for at nå hen til portene, og har dermed været mest sårbar. Portene har været overdækkede, og massive stenfundamenter omkring portåbningerne tyder på, at der har stået tømrede tårne eller porthuse ovenpå portene.

Forborgen

På forborgen ligger i alt 15 langhuse side om side radiært i forhold til ydervolden. To af disse huse ligger for sig selv, i en afstand af ca. 30 meter fra resten af husrækken. Også her er der spor af andre, mindre hustyper. Ydervolden afsluttes på nordsiden i et kvadratisk areal, der har rummet borgens gravplads, hvor der blev fundet spor af 135 grave med mindst 157 personer. De fleste grave var enkeltgrave, men nogle få begravelser med flere personer blev påvist. Gravgodset var yderst beskedent.

Bemandingen på Trelleborg

Det vides ikke med sikkerhed, hvor stor borgens samlede bemanding har været, men et mandskab på mellem 500 og 800 er ikke urealistisk. Det er dog også en mulighed, at borgen i fredstid ikke har været fuldt bemandet, men blot har rummet en mindre garnison, som kunne suppleres i krisetider.

Hvor inderborgens huse primært var beboelseshuse, tyder fundmaterialet i forborgens huse på, at en del af dem kan have været stalde og værksteder. Kun de to sydligste af langhusene på forborgen rummer spor af ildsteder. Forborgens vold og grav har været betydeligt mindre end inderborgens, og der er ikke fundet spor af palisader eller andre befæstninger på den. Muligvis er ydervolden aldrig blevet helt færdiggjort. Ydervoldens grav er både smallere og mindre dyb end indergraven, og der er ingen spor af pælerækker. Adgangen til forborgen skete via en åbning i voldens vestlige ende, ned mod Vårby Å, ad en lille bro over graven.

Langhusene

De karakteristiske langhuse er stort set ens ca. 29,42 meter lange og 7,90 meter brede. Husene har buede vægge, og alle langhusene på inderborgen og 9 af forborgens huse er inddelt i et stort, 18 meter langt midterrum og to små gavlrum. Langhusene er opført helt i tømmer og støttes på ydersiden hele vejen rundt af en række skråtstillede stolper. Muligvis er tagspærene ført helt ned i jorden for at støtte husets konstruktion.