Musik & instrumentbygning - trin for trin

Forløbet er tiltænkt 5.-6. klasse, og det vurderes til at vare 8-30 lektioner afhængig af hvor mange fag, der involveres.

På denne side finder du en trin for trin guide til forløbet. Forløbet er overordnet inddelt i 3 skabende processer: Instrumentbygning, komposition og koncert. Hver proces introduceres med fagstof fra forskellige relevante fagområder. 

Under hvert trin finder du også links til de pdf'er, som du skal bruge i forløbet. 

Introduktion til lyd, musik og instrumentbygning

1. Hvad skal der ske?

Eleverne introduceres til forløbet, de faglige mål og faserne.

2. Hvad er lyd?

Eleverne introduceres til grundprincipperne i lyd, til instrumentkategorier og til musikbegreber som optakt til byggefasen. Det er en god idé at lade eleverne afprøve teknikken inden for den instrumentgruppe, de senere skal arbejde med.

Klassen arbejder med følgende elementer:

 • Principperne bag lyd (vibration og resonans). Anvend materialet Lyd og lyddannelse (Natur&teknologi).
 • De fire instrumentkategorier. Her skal eleverne aktivere deres forforståelse for lyd og musikinstrumenter: Hvilke instrumenter kender de? Og hvilken instrumentgruppe hører dette instrument mon til? Anvend materialet De fire instrumentkategorier (Musik).
 • Refleksion over lyd: italesættelse og lydbevidsthed. Eleverne undersøger de forskellige principper bag lyddannelsen i hver af instrumentkategorierne. Anvend materialet Italsættelse (Musik).

3. Analyse

Klassen undersøger forskellige akustiske musikinstrumenter. Det kan være musikinstrumenter fra musiklokalet, eller eleverne kan have instrumenter med hjemmefra. Der kan måske skaffes instrumenter fra den lokale musikskole, eller I kan besøge Musikmuseet eller andre samlinger. I kan evt. også supplere med videoklip.

Ved at undersøge forskellige musikinstrumenter hands-on, får eleverne mulighed for at danne sig en konkret forståelse for grundprincipperne for lyd, instrumentkategorier og begreber. Dette klæder eleven på til selv at skulle bygge et instrument. 

Klassen arbejder ud fra følgende spørgsmål: 

 • Hvilke instrumentkategorier hører instrumentet til?
 • Hvad er instrumenternes egenskaber - hvordan lyder de? (tonehøjde, tonevarighed, lydstyrke, klang m.m.)
 • Hvilke materialer er blevet brugt, og hvor lang tid kan de holde?
 • Hvad er fysikken bag lydproduktionen i de konkrete instrumenter? (vibration og resonans)

I kan også analysere instrumenternes form. Anvend materialet Geometriske former (Matematik).

Instrumentbygning

4. Fælles konstruktion

Klassen laver i fællesskab et par store instrumenter, som flere elever kan være sammen om at spille på. Målet med den fælles konstruktion er at sikre, at eleverne får en forståelse for grundprincipperne i instrumentbygning. Samtidigt giver den fælles konstruktion et fælles udgangspunkt, som eleverne kan støtte sig til, når de efterfølgende skal bygge deres egne instrumenter i mindre grupper. Eleverne bevidstgøres på denne måde om nogle af de tekniske udfordringer, som byggeprocessen byder på, inden de selv skal finde på. Og de mærker selv hvilken effekt, materialevalget og konstruktionens detaljer har på instrumentets klang.

I kan med fordel afprøve forskellige materialer på samme konstruktion, og tale om forskelle og ligheder. Det kunne være en brætciter med forskellige strengetyper, en xylofon med forskellige klangstave eller en tromme med forskellige membraner og 'kroppe'. 

Processen kan evt. tænkes sammen med 'Hvad er lyd'-elevopgaverne, hvor der fokuseres på selve lyddannelsen.

I kan tage udgangspunkt i følgende tre materialer:

 • Byggevejledning (Håndværk&design) som gennemgår de enkelte instrumenter.
 • Instruktionsvideoerne - her kan du og klassen følge processen og få fif til jeres egen instrumentbygning.
 • Materialet Valg af materialer (Håndværk&design)Undervejs i processen taler klassen løbende om instrumenternes konstruktion, materialer og musikalske egenskaber. Anvend gerne begreberne fra instrumentanalysen. Overvej også sammen med eleverne hvilke materialer, der kan erstatte de naturmaterialer, I har talt om - når I nu ikke lige har en bambusskov i gården. F.eks. nedløbsrør, oliebøtter m.m.

Værkstedsarbejdet skaber en fin ramme for at samtale om musikken og dens klanglige egenskaber. For at få eleverne til at reflektere over konstruktionen og fysikken bag lyden kan I undervejs tale med eleverne om, hvilken instrumentkategori(er) deres instrument tilhører, og om instrumentets klang og om konstruktionen:

 • Hvad er det for et instrument, du arbejder på?
 • Beskriv klangen og hvad den egner sig til.
 • Beskriv hvordan lyden skabes og reguleres.
 • Hvordan skaber du forbindelsen mellem vibration og resonans, så vi kan høre noget? 
 • Hvilke tonehøjder kan du lave – kan du regulere det? Hvordan finder du f.eks. en oktav, en kvart og en kvint? 

5. Selvstændig konstruktion

Nu skal eleverne på bagrund af deres viden og erfaringer fra de indledende trin, bygge deres egne instrumenter. Eleverne deles i mindre grupper. Hver gruppe får en række opgaver, som omfatter nogle musikalske kriterier (antal toner, lydstyrke osv.) der passer til det tema, som de arbejder med.Se forslag til temaer i følgende materialer Instrumentbygning til rum - elevopgaver (Håndværk&design), Byggeopgaver - funktion - elevopgaver (Håndværk&design), Instrumentbygning med natur - elevopgave (Håndværk&design).

Om processen:

 • Alle grupper går i gang med at løse byggeopgaverne. Grupperne planlægger selv byggefasen, vælger materialer og finder det nødvendige værktøj.
 • Arbejdet forløber i korte arbejdsgange (30 minutter), afbrudt af korte præsentationer og evalueringer i den samlede klasse. På den måde har grupperne hele tiden et mål at arbejde hen imod (næste præsentation). Samtidig får de gavn af videndeling og sparring på tværs af grupperne. 
 • I byggeprocessen skal eleverne hele tiden udforske instrumenternes klang og muligheder: Hvordan lyder de, og hvordan kan man spille på dem?
 • Undervejs i byggeprocessen kan du som lærer have brug for at motivere eller udfordre de elever, som enten sidder fast eller er blevet hurtigt færdige. Her er forslag til nogle supplerende motiverende og/eller udfordrende opgaver. Anvend materialet Supplerende opgaver til instrumentbygning (Musik).

Ekstra stof/ andre fagligheder:  

Byggeriet kan evt. kombineres med et lille geometriforløb. Se mere under Geometri.

Man kan også inddrage forholdsregning, og arbejde med instrumenternes stemning eller med rytmer. Se mere under Matematik.

Introduktion til komposition

6. Opbygning af viden

Målet med denne aktivitet er at åbne elevernes øjne for hvad en komposition er og kan være. Med udgangspunkt i nedenstående materiale, skal eleverne tale sammen om hvad komposition er. Samtalen skal inspirere eleverne til at få øje på alle de muligheder, der findes i forhold til at sammensætte klange, toner og fraser til et musikstykke. Samtalen må også meget gerne tage afsæt i de diskussioner, som eleverne har haft om instrumenternes musikalske egenskaber og/eller det valgte tema. 

Lad samtalen tage udgangspunkt i musikkens grundelementer. Anvend materialet Italesættelse.

7. Analyse

Find evt. selv lydeksempler på kompositioner indenfor de enkelte temaer, eller lad eleverne søge. Det er her vigtigt at lære dem de rigtige søgeord, for fri søgning kan blive meget snævert. Ved at stifte bekendtskab med en lille palette af eksempler på kompositioner, får eleverne et konkret udgangspunkt til at samtale om grundelementerne i et musikstykke (form, toner, klang mm.). Dette vil klæde eleven på til efterfølgende at indgå i en kompositionsproces. 

Lad eleverne lytte og arbejde ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvilke elementer, lægger de mærke til i musikken?
 • Hvordan bliver elementerne anvendt?
 • Hvordan spiller musikken sammen med sine omgivelser og sammenhæng?
 • Er der ligheder mellem eksemplerne? 
 • Er der forskelle?

Komposition

8. Fælles komposition

Klassen drøfter i fællesskab, hvordan de sammen kan lave en komposition, og hvordan de kan bruge både instrumenterne og temaet som afsæt. Målet med dette trin er at sikre, at alle elever får en konkret fornemmelse af opgave og proces, før de selv skal i gang i deres grupper.

Tag gerne her udgangspunkt i et eksempel fra en af de nedenstående pdf’er. Sørg for at anvende begreber om musikkens grundelementer fra forgående trin (form, toner, melodi, klang mm.) 

9. Selvstændig komposition

Nu går grupperne i gang med at komponere på deres egne instrumenter. Grupperne får deres opgaver, som dels omfatter nogle musikalske kriterier (antal toner, lydstyrke osv.), dels noget som passer til deres tema (se forslag herunder). Anvend materialerne:

Lydvandring (Musik)

Lav musik til særlige situationer - elevopgaver (Musik)

Lyden af verden - elevopgaver (Musik)

Grupperne starter med at undersøge de klanglige muligheder i deres instrumenter og bliver enige om, hvad deres musik skal kunne i forhold til det tema, de arbejder med (rum, funktion eller natur).

Læreren eller en gæstekomponist hjælper eleverne igennem et kompositionsforløb. Anvend materialet Kompositionsguide (Musik).

Undervejs må de meget gerne tilpasse instrumenterne til opgaven.

Afslutning

10. Koncert

Grupperne opfører deres musik. Sørg for, at de fysiske rammer og koncertens form er afstemt med musikken – skal det være traditionel koncert, sted-specifikke koncerter eller en lydvandring rundt i bygningen. Hvis koncertsituationen er ny for eleverne, vil det være en god ide at tale den performative del igennem inden koncerten. Tal f.eks. om:

 • Hvordan holder man fokus undervejs?
 • Hvordan kan man være med til at sørge for, at publikum også lever sig ind i musikken?
 • Er der nogen, som har sommerfugle i maven?

Sørg også for, at koncerten sker i direkte sammenhæng med det forudgående arbejde, således at eleverne ikke mister energien fra tilblivelsesprocessen. De er oftest meget stolte af deres produkt og vil gerne have mulighed for at vise det frem enten for skolekammerater, forældre eller andet personale på skolen. 

Tutorials til instrumentbygning

Klik her og få oversigten over de forskellige instruktionsvideoer, som viser hvordan instrumenterne kan bygges. Både til inspiration for dig og dine elever.

Del denne side